Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_898

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Novosti v izdaji 898.000

 

 
​Paket Novosti​ Prijava​
Administracija ​​Možnost nastavitve tujega jezika. Omogočena je uporaba Orkestra v tujem jeziku.
​Administracija ​V zagonskem programu Orkester.exe se nahaja zavihek Posodobitve, preko katerega je omogočena zamenjava exe programov med verzijami. Več si lahko pogledamo na Zamenjava zagonskih programov. 9916140​
​Administracija Od izdaje 898.000 dalje se preverja ustreznost verzije paketa glede na dejansko verzijo Orkestra (zapis verzije na VSI)​. Verzije morajo biti usklajene. 9915108​
​Administracija Opcije / Nadzor sistema - Neuspele prijave: Beleženje neuspelih (uspelih) prijav, datum dodelitve pravic uporabnikov... Privzeta nastavitev je, da se ti dogodki ne beležijo. V primeru, da bi naročnik želel nastavitev, da se beležijo le neuspešne prijave ali beležijo vsi dogodki prijave, mora za spremembo nastavitve sporočiti PRED izvedbo nadgradnje (sicer bo za spremembo nastavitve potrebno ponoviti setup). 9915783​
​Administracija ​V meniju Prijave v program so na pregledu aktivnih prijav vidni vsi uporabniki v vseh bazah - glavnih in povezanih. 9915879​
CRM​
Na dogodek, nalogo in opis produkta je možno zapisati opombo, ki bo vidna le avtorju zapisa, skrbniku partnerja, zadolženi osebi in udeleženim na dogodku. Uporabniki morajo imeti pravico CRM.SECRET, sicer opcije za vpis zaupnih podatkov ni.
​9914129​
​CRM ​Dodana nova funkcionalnost namenjena pospeševanju prodaje. Omogočena je priprava ponudb aktivnim in potencialnim partnerjem z dejanskimi ali potencialnimi artikli. 9910926​
​CRM Dodana možnost izpisa komentarjev na produktu. 9913463​
​CRM Možnost odpiranja več oken hkrati.​ 9914160​
Fakturiranje​ ​Dopolnitev delovanja E-računov: PDF in XML datoteka se shranita na mesto, ki ga izbere uporabnik, spremenjena je maska za tiskanje in izbor E-računov, omogočen je izpis e računa tudi na papir (kombinacija XML ali tiskalnik) in omogočen je naknaden izpis shranjenega PDF računa v bazo MBK_FA_GL preko nove ikone (sistemska sprem. XPDFDOK). 9915420​
Fakturiranje​ ​Nova sistemska spremenljivka XPDFDOK in možnost shranitve izpisov računov s potrditvijo direktno v PDF. Datoteka PDF se shrani v MBK_FA_GL (FILE1).  Na predogledu se pojavi posebna ikona, s katero lahko izvajamo pregled PDF izpisa. Sistemsko nastavitev ločeno definiramo tudi v paketu MBK. Ponoven izpis že knjiženih dokumentov ne izvede kreiranja in shranitve PDF datoteke. 9912050​
Fakturiranje S pomočjo sistemskih nastavitev XJEZIKD in XZAKON določamo jezik in državo, ki se zapišeta v glavo fakture.​ 9917757​
​Fakturiranje ​Za lažje iskanje po številki izdanega računa je na izbor v meniju Fakture je dodana možnost vpisa številke dokumenta. 9914466​
​Glavna knjiga ​​Iz menija Poročila je prestavljen sklop priprave davčnih podatkov v nov glavni meni Davčna poročila.
9915972​​
​Glavna knjiga ​V novem glavnem meniju Davčna poročila je vzpostavljena opcija za Odpiranje davčnega obdobja. ​9915972
Glavna knjiga Poročilo DDV  - pri seštevkih dodan stolpec 'Znesek' v katerem program sešteva davek po statistični vrednosti (možnost izbora ob vstopu). ​9915675
​Glavna knjiga ​Na poročilu Konto kartica je dodana možnost omejitve pregleda OD konta DO konta. Več o izboru si lahko preberemo na: Kartica po kontu 9905961​
Glavna knjiga Preknjižbe otvoritvenih stanj: popravek kontov na otvoritveni temeljnici. 9914875​
​Glavna knjiga ​V meniju Poročila\Posebna poročila in Obrazci - izračun, izpis je na izboru dodana možnost omejitve po klasifikatorju stroškovnih mest. 9914437​
Kadrovska evidenca ​Dodan je nov atribut za polje Prva zaposlitev, ki predvideva zaposlitev mlajše brezposelne osebe po ZIUP (Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva). Podatek se sme voditi za zaposlene delavce po 1.11.2013. 9918183​
​Kadrovska evidenca ​Dodana nova polja za potrebe obračuna plač. Podatki se nastavijo v sistemskih nastavitvah tako za vodenje kot prenos v plače. Po nadgradnji se bo izvedel prvi vpis, ki bo omogočil obračun plač 'po starem'. Polja STAR_UPOK, PRVA_ZAP, NAC_ZAPO je z ustreznimi validi potrebno vpisati v sistemsko nastavitev XH_PLA in XNIZ_PRS. 9916476​
​Kadrovska evidenca Statistična poročila: starostna struktura zaposlenih in struktura zaposlenih po delovni dobi. 9906805​
Konsolidacija
​Dopolnitve v modulu Konsolidacija:
- na pregledu neknjiženih podatkov spodaj dodana vrstica s seštevki;
- v primeru vnosa deviznih zneskov dovoljen vnos tudi, če sta zneska breme in dobro 0, eden od deviznih zneskov pa je različen od 0;
- na izpisih obrazcev se izpiše tudi šifra in naziv podjetja v skupini;
- na pregledu Konto kartice se v primeru opcije vnosa deviznih zneskov prikažejo polja devizni breme, devizni dobro in tečaj, ki je programsko izračunan, saj ga ni med vnosnimi podatki.
9915604​​
​Materialno blagovno knjigovodstvo

​Dokumenti, Prevzemnice, Dobavnice, Dobavnice in fakture
Pri kopiranju dokumenta je dodan določitveni podatek "Prenos prodajni/nabavnih pogojev iz pogodbe" 

Odvisni stroški nabave, Nabavna kalkulacija, dodana možnost vnosa dodatnega besedila (opisa stroška) na vsako pozicijo odvisnega stroška.

9915889​

9916516
Nabava ​​Možnost nastavitve kontrole prenosa artiklov na Interna in Nabavna naročila. Možno je samo obvestilo ali pa blokada glede na tip artikla. 9915296​
​Nabava
Seštevki načrta nabave so omogočeni tudi po kontih. 9915253
Nabava ​Meni Naročilnice - UVOZ je premaknjen v meni Naročilnice - tip Uvoz. Tip se lahko izbira, če je vklopljena zunanja trgovina v nabavi (XZTV_NA=.T.)
​Obračun obresti ​V tabelo obračunov obresti je dodano novo polje Datum. Z nadgradnjo program v novo polje vpiše datum iz obstoječega polja Datum vnosa vsem obračunom, ki imajo status 3(potrjen), 4(čaka), ali 5(knjižen). Knjiženi obračuni se sedaj ne izpisujejo več s tekočim datumom izpisa, ampak z dejanskim datumom izpisa s potrditvijo. ​9915131
​Obračun obresti ​Ob shranitvi ročno vnesenega obračuna obresti program izvaja kontrolo na manjkajoče podatke in zahteva vnos (poji za prenos v Saldakonte in Fakturiranje ob knjiženju). 9911648​
​Obračun obresti ​​Pri izvedbi Storno obračuna program podatek o kontu in protikontu ohrani ne glede na spremembo obeh podatkov na izbornih pogojih za knjiženje. ​9914209
Osnovna sredstva Sprememba - Sprememba nabavne vrednosti - Pomočnik za izračun nove stopnje: izračun nove amortizacijske stopnje, da bi se obračun amortizacije zaključilo v istem roku. Novo amortizacijsko stopnjo vpišemo lahko na spremembi sami (stopnja amortizacije vezana na inventarko) oziroma spremenimo amortizacijsko skupino (stopnja amortizacije vezana na amortizacijsko skupino). ​9915729
Osnovno sredstvo Zaključek davčne amortizacije - ob izločitvi osnovnega sredstva, na katerem obračunavamo amortizacijo po davčni/drugi stopnji, se kreirajo knjižbe za zaključek davčne amortizacije. Konto zaključka davčne amortizacije prednastavimo v šifrantu Pojasnila poslovnega dogodka. Na vnosu novega osnovnega sredstva se ponudijo konto davčne amortizacije in konto popravka davčne amortizacije, kot sta vnesena v sistemski nastavitvi programa OS (XDAV_KON). 9915234​
Osnovno sredstvo ​Na vnosu novega osnovnega sredstva se ponudijo konto davčne amortizacije in konto popravka davčne amortizacije, kot sta vnesena v sistemski nastavitvi programa OS (XDAV_KON). 9915239​​
Osnovna sredstva Podatki za register osnovnih sredstev - ikona za dodajanje in pregled priponk je obarvana v primeru, da je na zapis osnovnega sredstva shranjena priponka. ​9914976
​Plače ​Po 1.11.2013 se zahteva nova struktura REK1.XML obrazca. Vključevati mora oznake za delavce zaposlene po ZIUP (dodan je tag F314 in A022). Prispevki delodajalca se za te delavce obračunajo in ne plačajo, z izjemo prispevek za poškodbe pri delu. 9918183​
Plače
Pri kreiranju plačilnih nalogov se izvede kontrola ali imajo vsi delavci vpisan transakcijski račun.
9913213​​
​Plače Obračun kreditov, članarin, materialnih stroškov in dodatnega pokojninskega zavarovanja pri poljubnem izplačilu plač v mesecu.​ Izberemo na mesečnih nastavitvah ob vstopu v program. 9906317​
Plače
​Prispevki, ki se obračunajo pri posamezni vrsti dela - ključu so vidni v šifrantu ključev v spodnjem delu ekrana. V šifrantu Prispevki iz in na BOD se na vsakem prispevku vidijo ključi od katerih se prispevek obračuna. Pri obračunu prispevkov obstajajo izjeme, ki jih zapoveduje zakonodaja: invalidi nad kvoto, invalidska podjetja z zadostnim ali ne zadostnim številom invalidov, prispevek za benifikacijo in način zaposlitve (določen ali nedoločen čas prvi dve leti).
9908481​​
Plače Prispevke lahko označimo kot neaktivne v novem polju Aktiven. Neaktivni prispevki (oznaka 9) se ne bodo obračunali. 9915787​
​Plače V šifrantu Delavci dodan nov atribut na delavca, ki pomeni način zaposlitve: določen čas, nedoločen čas prvi dve leti in nedoločen čas več kot dve leti. Način zaposlitve vpliva na obračun prispevka za zaposlovanje na bruto (plačnik delodajalec). 9916145​
​Plače V šifrantu Delavci dodan pregled trenutno obračunanih plač in kreditov preko gumba Povezave. 9910356​
​Plače Priprava REK obrazcev v skladu z zakonodajo, ki stopi v veljavo po 1.7.2013 - dodani novi tagi in spremenjen obračun. Invalidska podjetja s premajhno kvoto invalidov oddajajo dva ločena REK obrazca za invalide in neinvalide. Posebnosti so natančneje opisane v razdelku Obračun plače. 9916912​
Prodaja
​​​Samodejni preračun na kupčevo prodajno enoto, kadar eno šifro artikla pakiramo v večjo embalažno enoto, ki nastopa kot prodajni artikel brez svoje šifre artikla. Funkcionalnost je izvedena za dokumente: prodajno naročilo, nalog za odpremo, dobavnica, dobavnica/faktura. Podlaga te funkcionalnosti je prodajna pogodba, v kateri vpišemo število kosov artikla v SET-u ( paketu).
Na dokumentih je pomemben vrstni red vnosnih polj: količina, cena, kupčeva enota mere ( biti mora različna od originalne enote mere artikla), količina naročenih setov (ta se izračuna in vpiše v polje samodejno na podlagi podatkov iz prodajne pogodbe), cena za kupčevo enoto mere (ta se izračuna in vpiše v polje samodejno na podlagi podatkov: Znesek pozicije/ količino v setu).
9913808​​​
​Prodaja ​Novo poročilo v meniju Pregledi: Struktura odprtih postavk. 9916273​
​Prodaja Pripravljena spremenljivka (pcDelavci_ImePriimek) za prikaz Imena in Priimka (v tem vrstnem redu) za ponudbe predračune in naročila.​ Uporabna za lastno oblikovanje izpisov. 9916939​
Plačilni promet ​​Priprava obveznosti: Po potrditvi želenih obveznosti program izvaja kontrolo na:
- transakcijski račun partnerja: transakcijski račun se lahko v času od vnosa prejetega računa do priprave plačila briše ali pa se mu vpiše datum zaprtja računa in postane neaktiven.
- Koda namena: v primeru, da se na glavo prejetega računa koda namena ne zavede oziroma da vnašamo obveznosti direktno v saldakonte, pri pripravi obveznosti program zazna, da Koda namena manjka in jo skuša prebrati iz Kontnega načrta. Na kontu obveznosti je potrebno vpisati kodo namena, saj bo le v tem primeru program pri pripravi obveznosti avtomatsko izvedel zapolnitev manjkajočega podatka. V primeru, da koda namena ni vpisana v Kontni načrt, program javi obvestilo.
9914139​​
​Plačilni promet ​Ob uvozu bančnega izpiska je vzpostavljena kontrola na naš TRR preko tag-a ACCT. ​9914140
Plačilni promet
V meniju Bančni izpiski lahko v primeru izbora pregleda Knjiženih izpiskov določimo tip datuma za pregled in nastavimo obdobje pregleda. Datum do program ponudi vedno tekoči datum. Na izpisku knjiženih podatkov je viden izbor obdobja in izbrani transakcijski račun knjiženih podatkov.
0804723​​
Plačilni promet ​Banka NKBM ima za SEPA množična plačila v strukturi datoteke določene posebnosti, zaradi katerih uvoz datoteke v njihov bančni program ni bilo s standardno strukturo mogoče izvesti. Zato smo pripravili poseben izbor v meniju Množična plačila, kjer lahko uporabnik na izbornih pogojih izbere SEPA obliko ali NKBM obliko datoteke za množična plačila. ​9915203
​Plačilni promet ​V primeru, da je polje SKLIC prazen, program pri pripravi obveznosti avtomatsko vpiše model 99, ki ne zahteva vnosa sklicevalne številke. Velja tako za ročno vnesene obveznosti v saldakontih kot v primeru manjkajočega zapisa na glavi prejetega računa.
Več si lahko preberemo na povezavi:  Priprava obveznosti
9914334​
Plačilni promet ​Plačilnih nalogov, ki so pripravljeni v paketu HON in OD in jih pripravimo za plačilo z opcijo Priprava obveznosti iz Plač ali Honorarjev, ne moremo več popravljati. Spreminjamo lahko samo podatek v polju Transakcijski račun. 9912723​
Plačilni promet Dodana kontrola sklicev ob modelu 21 in 31 - predvideno za davke, prispevke in druge dajatve za katere je nadzornik DURS​. 9910325​
​Plačilni promet ​Možnost prenosa v Saldakonte brez vezave, ki je bila kreirana v plačilnem prometu. ​9914286
​Plačilni promet ​Pri ročnem zapiranju plačil dodana možnost zapiranja terjatev in obveznosti po stroškovnih mestih. ​9914205
​Plačilni promet ​​Omogočeno je kopiranje postavke izpiska (plačila), pri tem pa program kopirano postavko takoj pripravi na izvedbo Korekture. 0504815​
​Plačilni promet Priprava obveznosti: nov prikaz nerazporejenih plačil za partnerja. Z desnim menijem je vzpostavljen pregled Stanje partnerja v saldakontih. 9910680​​
Plačilni promet ​Omogočeno je zapiranje postavk za cfeloten saldo plačil. 9914207​
​Potni stroški ​Na oknu za vnos realizacije potnih stroškov in pripadajočih stroških je dodana statusna vrstica iz katere lahko razberemo številko naloga, datum veljave potnega naloga (od-do), šifra in naziv delavca. 9914147​
Potni stroški ​Vnos in korekture potnega naloga - na polju vozilo javi ali je izbrano vozilo že rezervirano, izbrano na katerem drugem potnem nalogu. 9913325​
​Potni stroški ​Izpis obračuna potnih stroškov - vrstni red obračuna potnih stroškov je po datumu in uri odhoda in ne po zaporedju vnosa. ​9914444
Podpisovanje ​Dodajanje priponk omogočeno v programu Podpisovanje. ​9915766
​​Saldakonti
Na poročilu Kartica partnerja je med Povezave dodan nov zavihek Arhiv vezav, kjer je prikazana zgodovina vezav, tudi kdo jih je brisal in kdaj so bile prvotno narejene.
Na poročilu Odprte postavke in Kartica partnerja je v desnem meniju Vezave vidno kdo in kdaj je vezavo naredil.
​9913765​
​Saldakonti Dodatna kontrola v modulu - ​Rezervacije in začasne knjižbe - kontrola na davčno številko iz sistemske nastavitve podjetja, ki preprečuje uvoz napačnih rezultatov kompenzacije. 9913739​
Saldakonti
Dodana nova pravica SAK. ODPRI, ki dopušča odpiranje v zaprtem obdobju in odpiranje, če je bil že narejen prenos zamud v obračun obresti. Pravico dodati po potrebi posameznemu uporabniku.
9914699​
​Saldakonti ​Nova opcija OSAK 240 Prepoved odpiranja vezav. 9915632​
​Saldakonti ​Pri ročnem zapiranju dodana možnost zapiranja terjatev in obveznosti po stroškovnih mestih. ​9914205
​Saldakonti ​Poročila - Odprte postavke - Struktura odprtih postavk: Dodana je možnost izpisa Zbirno po partnerju in saldu. Na tem izpisu in na pregledu Zbirnih podatkov po partnerjih sta iz šifrantov partnerjev prikazana polja Odprto in Odprto SID. Poročilo je bilo vključeno na izdajo 898-000 naknadno, zato je za izpis potreben uvoz izpisa z nazivom SAKP_STRU_ZT1. 9916627​
Skupni šifranti
​Šifrant Delavci (komercialisti)  je dopolnjen s polji  Ime, Priimek, Gsm. Polja se lahko prenašajo z rednim programom iz Kadrovske evidence. Funkcionalnost omogoča kombinacijo podpisnikov izdanih dokumentov s kombinacijo  Ime+Priimek ali Priimek+Ime in se izvaja s spremembo predlog izpisov. 
9913273 
Skupni šifranti ​​Kontni načrt - v izbor desnega menija so dodane opcije Arhiviranje načrta in Pregled arhiva. 9914874​​
Skupni šifranti 13.6.2013: naknadno vključena opcija na izdajo 898-000 in je trenutno aktivna v šifrantu Kontni načrt, ki se kliče preko programa Glavna knjiga​ z verzijo programa 8.98.0015: Kontni načrt - v izbor desnega menija dodana opcija Kopiranja konta v novi konto. 9917131​
Skupni šifranti ​​​19.6.2013: Šifrant davčnih oznak - po vstopu v šifrant program doda novo polje 'Velja do' in vpiše davčnim oznakam katerim se spreminja stopnja s 1.7.2013, veljavnost 30.6.2013. Davčnim oznakam za prejete računa brez pravice do odbitka program vpiše v polju Davek dolg% odstotek DDV. ​9917156
​​​Skupni šifranti
Šifrant Partnerjev: Okno za vnos transakcijskih računov v šifrant transakcijskih računov se ne odpira več takoj po vnosu partnerja, če smo pustili TRR partnerja prazno. Dopolnjen je tudi test in izpis neusklajenosti transakcijskih računov.
9913897​​​
Skupni šifranti
Šifrant Partnerjev: Dopolnjena kontrola na davčni številki glede na vrsto partnerja (polje Vrsta_par). Program ne dovoli vnosa partnerja z isto davčno številko in oznako, da gre za F-fizično osebo. Enako delovanje kot je bilo do sedaj za P-pravne osebe.
9915500
Spremljanje projektov Poročila - Analiza stroškovnih mest: na potrditvi omejitvenih pogojev je kontrola na število stroškovnih mest za katere mora program pripraviti stolpce. Maksimalno število stolpcev je 80. V primeru, da program to javi moramo omejiti podatke na polju Združi stroškovno mesto.  ​9915519​
Spremljanje projektov ​Možnost brisanja celega finančnega načrta. 9913522​
​Spremljanje projektov ​V šifrant Projekti načrti / Finančni načrt je dodan naziv projekta. ​9914887
​Spremljanje projektov ​Pri pripravi poročil ni več mogoč prehod čez prazno polje konto, str. mesto ali projekt.  ​9914897
Vsi paketi ​Po izvedenem vstopu v posamezen paket ima naročnik možnost preko posebnega Menijskega iskalnika poiskati po ključni besedi ustrezen meni paketa. 9915877​​
Vsi paketi ​​Vzpostavljena je kontrola mape exe pred shranjevanjem datotek, na primer izpisanih dokumentov v pdf, txt...
Sistemska spremenljivka XTR_POT (določitev direktorja za transfer) je prestavljena na uporabniški nivo. Gre za sistemsko, s katero se določi mapa za shranjevanje pripravljenih datotek iz sistema. Osnovna nastavitev je ...\Porocila. Ob nadgradnji program avtomatsko doda mapo, definirano v sistemski spremenljivki XTR_POT.
9914486​​
​Vsi paketi ​Na vhodnih dokumentih kot so prodajno naročilo, nabavno naročilo, zajem prejetih faktur in fakturiranje je možno v šifrante Partnerji, Artikli, Države, Lokacije, Stroškovna mesta in Delavci preko dodatnega gumba v hitri pomoči, neposredno vpisati manjkajočega partnerja, artikel, državo .... Vnos je možen za vse, ki imajo ustrezne pravice.​ 9914208​​
​Vsi paketi ​V finančnih paketih je pri zaključkih obdobij dodan gumb OK, s katerim potrdimo vpisano kodo in zaključek.
Zajem pr. računov
Storno prejetih računov - kontrola na saldo in neto saldo v saldakontih. V primeru, da je račun že zaprt s knjiženim plačilom oziroma je rezerviran na kompenzaciji ali plačilu v teku, program uporabnika obvesti, da je za račun že plačilo v teku. Uporabnik lahko nadaljuje s stornom dokumenta oziroma prekine. Ni blokada, le opozorilo. 9913649​​
Zajem pr. računov Dokumenti-Prejeti računi - vsebina polja koda se v primeru spremembe partnerja na računu vpiše iz šifranta partnerjev za novega partnerja oziroma se sprazni. ​9912700
​Zajem pr. računov Dokumenti-Prejeti računi in Poročila-Pregled računov: omogočena omejitev glede na podpisnika (zadnjega) prejetega računa. Podatek je iz glave prejetega računa. ​9914434
​Zajem pr. računov Vnos novega računa - kontrola na podvojen znesek in številko računa dobavitelja je omejena na zadnji dve leti glede na datum veljave starega računa in tekoči datum vnosa novega računa. Račune, starejše od dveh let, ne kontrolira. ​9914389
Zajem pr. računov ​​Pozicije prejetih računov - izbor davčne oznake - kontrola na izbor davčne oznake je razširjena še na DDV zavezanost izbranega dobavitelja. DDV zavezanost dobavitelja določimo v šifrantu partnerjev. Davčni oznaki pa je določimo za katere partnerje se uporablja preko nastavitve DDV klasifikatorja. 9902656​
Zajem pr. računov ​Števci prejetih računov po dodatnem pogoju (simbol, oznake) - polja po katerem se izvaja avtomatično številčenje prejetih računov se ne dovoli spreminjati, ko je interni števec dodeljen. 9913146​
Zajem pr. računov ​Na pozicijo prejetih računov je vzpostavljeno (nastavi MIT) polje Besedilo, ki ima možno število znakov za vpis poljubnega opisa 100 znakov. Polje Besedilo je vidno na pregledu prenosa v Glavno knjigo (meni Ostalo). Vsebina vpisana v polje Besedilo se prenese v Glavno knjigo in Vodenje projektov.
Polje Besedilo je vidno v Glavni knjigi v meniju Poročila: Kartica po kontu in Stroškovna kartica ter v Vodenju projektov v meniju Poročila: Konto kartica in Projekti: Kartica
9914439​​​