Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Delavci

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​

Kadrovska ev​idenca: Delavci

O delavcu lahko vodimo čez 250 različnih podatkov. Preglednost podatkov bomo dosegli z nastavitvijo sistemskih nastavitev. Podatke bomo razvrstili v posamezne sklope in odvečna polja izklopili iz pregleda. Sklope podatkov oblikujemo tudi iz razloga razdelitve pravic do pregleda določenih podatkov o delavcih.

Ob vstopu v šifrant delavcev bomo izbirali med posameznimi sklopi in med posameznimi statusi delavcev. Izbrati je mogoče posameznega delavca (v tem primeru kategorije delavcev ni mogoče izbirati) ali vse delavce (*).

KAD_Delavci izbor.PNG 

Slika 1 - Vstopna maska v pregled tekočih podatkov delavcev

Podatke na delavcu spreminjamo s korekturami, razen vpisa izstopa ali ponovnega aktiviranja. To naredimo z opcijo v desnem meniju ​Aktiviranje ali vpis izstopa.

Posamezni statusi delavcev imajo določene značilnosti glede vodenja podatkov:

Ne glede na status delavca, je potrebno vnesti podatke: Naziv delavca (PRIIMEK),  Priimek (PRIIMEK1), Ime (IME), Vstop (VSTOP), Status (STATUS), Rezidentstvo (REZIDENT), Identifikacijska številka nerezidenta (ID_NEREZ), Država nerezidenta (DRZ_NEREZ).

 

A -  Aktivni redno zaposleni delavci ... za vnos delavca je obvezno vnesti najmanj podatke, ki so zajeti na obrazcu za prijavo delavca (M1). Glede na nastavitve ostalega sistema najbolj pogosto zahtevan podatek tudi stroškovno mesto na katerem je delavec zaposlen. Polja določamo v sistemski nastavitvi XVAL_DEL.

D - delavci katerim smo drugi delodajalec ... gre za aktivno zaposlene delavce, ki v podjetju niso zaposleni za polni delovni čas in mu nismo glavni delodajalec. Zahteve o obveznih podatkih so enake kot pri aktivno zaposlenih delavcih.

T - detaširani delavci .... ali delavci napoteni na delo v tujino. So aktivno zaposleni delavci in zahteve o obveznih podatkih so enake kot pri aktivno zaposlenih delavcih.

J - najeti delavci ... delavci so v podjetju najeti od posrednika delovne sile. Obvezni podatki so omejeni le na osnovne podatke. Polja določamo v sistemski nastavitvi XVAL_DEJ.

Z - zunanji sodelavci ... le ti ne prejemajo plače in niso zaposleni v podjetju. Vodimo jih iz razloga izplačila raznih drugih honorarjev. Obvezni so le osnovni podatki. Polja določamo v sistemski nastavitvi XVAL_DEZ.

S - študentje, vajenci, štipendisti ... prav tako prejemajo le izplačila honorarjev za delo vajenca ali štipendijo. Obvezni so le osnovni podatki. Polja določamo v sistemski nastavitvi XVAL_DEZ.

N - neaktivni delavci ... delavec v podjetju ni več zaposleni ali ni več aktiven. Datum izstopa je nujo vpisati s pomočjo opcije na desnem meniju. Pri zaposlenih delavcih je potrebno vpisati razlog prekinitve delovnega razmerja.

 

Klasifikator delavca

S klasifikatorjem delavcev v podjetju lahko še bolj natančno in organizacijski strukturi prilagojeno razdelimo delavce. Med polja delavcev določimo tudi polje KLAS z validom VA_KLAS('KLAS';.T.;.F.;'D'), določimo sestavo ter razlago klasifikatorja.

9935849_1.JPG 

Slika 2 - Funkcionalnosti desnega menija v pregledu delavcev

Priponke delavca

Priponke delavca se beležijo v posebno tabelo, da so zaradi varnosti in GDPR-ja ločene od priponk ostalih dokumentov. 

Posebnosti Enotne kadrovske evidence

Seznam razpoložljivih polj

Sistemske nastavitve

Kontrole na poljih - 'validi'

Seznam najpogostejših polj z validi

Klasifikator za delavce

Meni Datoteke

Meni Poročila

Meni Ostalo

Zaključek leta po paketih

Menijski iskalnik
 

Za vse delavce velja, da je obvezen vnos datuma vstopa, ki ga pri zunanjih sodelavcih razumemo kot datum aktiviranja v podjetju. V šifrantu se delavci ne smejo podvajati. Za pravilno delovanje celotnega kadrovskega podsistema je pomembno, da je med delavci vsaka davčna številka in EMŠO navedena le enkrat.

 

 

 

 

 


Za dodajanje priponk v kadrovski evidenci mora imeti uporabnik pravico KAD.DOKUMENTI(R).​

 O možnostih vnosa novega delavca in popravku morebitnega napačnega datuma vstopa preberite tu.

Funkcionalnosti desnega menija:

Izbor - za določitev izbornih pogojev

Izračun podatkov

Aktiviranje ali vpis izstopa

Članarine

Družinski člani

Dodatna znanja

Dokumenti delavca

Koledar delavca

Materialni stroški

Seznam odgovornosti

Velikosti os. varovalne opreme

Zdravniški pregledi

Arhiv sprememb

Pregled korišč​enih dopustov

Potrditev/pregled doseženih kriterijev

Zaznamki

Izpis M obrazcev in prenos na eVem

Izpis MS Word obrazcev

Ponastavitve osebnih ocen

Prenos podatkov v druge pakete

Osvežitev podatkov v Outlooku

Storno zadnje spremembe

Sprememba gesla

Generiranje naključnih gesel

Prezaposlitev delavca - Uvoz