Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_NOVE_NABAVE

Osnovna sredstva - Nove nabave, dograditve z ločeno amortizacijo

 

Novonabavljena osnovna sredstva bomo evidentirali v register osnovnih sredstev tako, da jih bomo vnesli preko programskega modula Nove nabave.

Ob vstopu izberemo status dogodkov "Neknjiženi dogodki".

Ko bomo nove nabave knjižili pa bomo za pregled arhiva izbrali tip dogodka "Knjiženi dogodki". Dodatna možnost omejitve podatkov iz arhiva so še po inventarni številki, datumskem obdobju.

  

Tip dogodkov knjiženih v meniju Nove nabave je  'N'.
 
 
 

 

 

 Možnosti, ki nam jih nudi desni meni ob izboru statusa Neknjiženi dogodki ob vstopu so:

- Seštevki;

 

Omogočen je uvoz novih nabav z uporabo excel datoteke. Program omogoča uvoz standardnih polj, ki se jih vnaša v modulu Nove nabave. Dodatna, uporabniška polja, je potrebno dopolniti po uvozu na neknjiženih zapisih.

V primeru uvoza podatkov iz excel datoteke je smiselno narediti povezave na prejete račune iz modula Podatki za register po tem, ko smo izvedli knjiženje in s tem vpis v register.

 

OS_NN_desni meni.jpg 
 

 Slika 1: Desni meni pri programskem modulu Nove nabave - status dokumentov Neknjiženo

 

Ločimo:

1. VNOS NOVIH NABAV S TAKOJŠNJIM AKTIVIRANJEM
2. VNOS NOVIH NABAV Z NAKNADNIM AKTIVIRANJEM - INVESTICIJE V TEKU

 

 Ad/1  Primer vnosa nove nabave s takojšnjim aktiviranjem:

Nadrejena inventarna številka je inventarni številki lahko enaka oziroma izberemo nadrejeno inventarno številko knjiženega osnovnega sredstva. Obračun amortizacije se izvaja za inventarno številko. Nadrejena-povezovalna inventarna številka nam omogoča le izpis kartice osnovnega sredstva, amortizacije po nadrejeni-povezovalni inventarni številki.

  

Polja Opis
Inventarna št. OS inventarna številka osnovnega sredstva - program kontrolira na že vneseno številko, ne predlaga pa zaporedne številke po števcu. V primeru, da po shranitvi vnosa želimo inventarno številko spremeniti, program preveri obstoj šifre v registru in vpraša ali se spremeni tudi nadrejena inventarna številka.
Naziv OS naziv osnovnega sredstva, ki ga je možno dopolniti naknadno tudi v meniju Register / Podatki za register OS
Nadrejena inventarna številka nadrejena inventarna številka osnovnega sredstva, ki je lahko enaka kot je inventarna številka osnovnega sredstva oziroma izberemo nadrejeno inventarno številko knjiženega osnovnega sredstva v register. Z uvedbo nadrejene inventarne številke je omogočeno, da se deli nadrejene inventarne številke amortizirajo po različnih amortizacijskih stopnjah, kljub temu pa je omogočen izpis konto kartice, registra, amortizacije, plana po nadrejenih inventarnih številkah.
Amortizacijska skupina šifra amortizacijske skupine, ki je povezana s šifrantom amortizacijskih skupin. Šifri amortizacijske skupine je v šifrantu dodan daljši opis in odstotek po katerem se bo amortizacija obračunavala. Iz šifranta amortizacijskih skupin se na vnosu ponudijo tudi konta za osnovno sredstvo. Glede na sistemsko nastavitev (XKONTOAMSK) je odvisno ali imamo konta omogočena popravljati.
Konto konto nabavne vrednosti osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju Vrednost OS se knjiži v breme vpisanega konta npr. 040000. Vsa konta se izberejo iz šifranta Konti plan.
Protikonto proti-konto poslovnega dogodka nabave osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju Vrednost OS se knjiži v dobro vpisanega konta npr. 047000 (aktiviranje OS) oziroma isti konto, ki je uporabljen v programu Zajem, ob knjiženju računa za nakup novega osnovnega sredstva.
Konto popravek vrednosti konto popravka vrednosti osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju odpisana vrednost se knjiži v dobro tega konta. Protikonto dogodka je konto vpisan v polju Konto amortizacije.
Konto preostanka vrednosti konto preostanka vrednosti osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju oc. preost. v (ocenjen preostanek vrednosti) se bo knjižil na ta konto. Amortizacija se bo obračunavala dokler ne bo dosegla vpisanega zneska ocenjenega preostanka vrednosti npr. konto razreda 0 - 040009. Konto in znesek preostanka vrednosti je omogočeno vnašati, če je sistemska XBLOKADA - .T.
Last OS lastništvo osnovnega sredstva. Pomoč iz šifranta Lastništvo osnovnih sredstev in sicer D-domače, T-tuje, N-najem...
Stroškovno mesto stroškovno mesto osnovnega sredstva. Odvisno od nastavitev na katerih kontih se stroškovna mesta spremljajo. Običajno je stroškovno mesto pomembno za razporeditev obračunane amortizacije na ustrezno stroškovno mesto. Povezava s šifrantom stroškovnih mest. Stroškovno mesto je omogočeno spremeniti v meniju Spremembe - prerazporeditev.
Ključi razdelitveni ključ. Osnovno sredstvo mora imeti vneseno stroškovno mesto ali razdelitveni ključ, če ima opcijo spremljanja po stroškovnih mestih vključeno - XSTRM_KLJ=.T.. Ključ je omogočeno popraviti v meniju Register / Podatki za register - Korekture. Ključ mora biti vpisan v šifrantu Razdelitvenih ključev.
Zadolženec šifra delavca iz šifranta delavcev, če ima podjetje opcijo spremljanja osnovnih sredstvih po zadolžencih - XZAD=.T.. V šifrantu delavcev naj bo vnesen tudi šifra splošnega zadolženca, za osnovna sredstva, ki niso zadolžena neposredno na delavca.
Projekt povezava s šifrantom projektov, če je vzpostavljeno tako spremljanje osnovnih sredstev.
Nahajališče nahajališče, lokacija stroškovnega mesta. Pomembno za popisne liste - inventuro... Povezava s šifrantom nahajališč.
Partner šifra dobavitelja osnovnega sredstva. Povezava s šifrantom Partnerji.
Št. dokumenta številka dokumenta, računa... na podlagi katerega je bilo osnovno sredstvo pridobljeno.
Datum nabave datum nabave osnovnega sredstva, program dovoljuje vnos datuma nabave v zaključeno obdobje. Prazen datum ni dovoljen.
Datum aktiviranja datum aktiviranja - datum, ko bomo dali osnovno sredstvo v uporabo. Lahko je isti ali različen kot datum nabave. Amortizacija se začne obračunavati s prvim dnem naslednjega meseca. Datum ne sme biti v zaključenem obdobju. Datum aktiviranja (+obdobje amortizacije) je omogočeno po knjiženju naknadno vpisati v meniju Podatki za register​.
Datum veljave datum veljave s katerim se novo nabavljeno osnovno sredstvo knjiži in tudi prenese v glavno knjigo -  sedaj na vnosu nove nabave. Datum ne sme biti v zaključenem obdobju. Ni ga možno popravljati v meniju Podatki za register. 
Obdobje amortizacije Obdobje v katerem se bo nova nabava v obračunu amortizacije prvič upoštevala. Zapis je v obliki LLLL.MM - npr. 2009.01 (januar v letu 2009 bodo knjižbe upoštevane pri obračunu amortizacije)
Dob. vrednost dobaviteljeva vrednost iz računa
Vrednost OS vrednost osnovnega sredstva, ki istočasno predstavlja tudi amortizacijsko osnovo.
Odpisana vrednost v preteklosti že prenesena vrednost osnovnega sredstva v amortizacijo. Ne more biti višja od vrednosti osnovnega sredstva.
Sedanja vrednost sedanja vrednost. Predlaga se razlika med vrednostjo osnovnega sredstva in odpisano vrednostjo osnovnega sredstva. Običajno je pri novo nabavljenem osnovnem sredstvu sedanja vrednost enaka vrednosti osnovnega sredstva. Sedanja vrednost ne more biti enaka 0,00 SIT oziroma nova nabave ne more biti takoj v celoti odpisana.
Ocenjen preostanek vrednost ocenjen preostanek vrednosti, ki je lahko enaka 0,00, kar pomeni, da se bo osnovno sredstvo amortiziralo do vrednosti osnovnega sredstva. Če je znesek vpisan, se bo osnovno sredstvo amortiziralo do tega zneska. Amortizacijska osnova je vrednost OS zmanjšan za ocenjen preostanek vrednosti. Ocenjen preostanek vrednosti je vrednost, ki se jo ocenjuje, da bo mogoče po poteku dobe koristnosti osnovno sredstvo možnost prodati. Konto in znesek preostanka vrednosti je omogočeno vnašati, če je sistemska XBLOKADA - .T.
Amort. stopnja amortizacijska stopnja je lahko vezana na: - amortizacijsko skupino in se upošteva iz šifranta amortizacijskih skupin,   inventarno številko in jo je potrebno vnesti pri inventarni številki oziroma spremeniti v meniju Dogodki / Spremembe /Spremembe 
Konto amortizacije konto amortizacije, ki je izbran iz šifranta kontov. Na ta konto se bo knjižila obračunana amortizacija v breme.
Reg. številka registracijska številka osnovnega sredstva - vozila Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.
Dav. olajšava upoštevana DA/NE  - vstopni DDV upoštevan, (prometni davek)
Odstotek davka Stopnja DDV, prometnega davka, ki je bil obračunan ob nabavi osnovnega sredstva
​ISO dob. ​ISO števila iz šifranta - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitev XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.​
Opis opisni podatki o dokumentu, dobavnici..., ki je osnova za knjiženje osnovnega sredstva
Garancijski list številka garancijskega lista - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitev XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.
Garancijski rok rok, obdobje, datum do katerega velja garancija za osnovno sredstvo  - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitev XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.
Zavarovanje pri šifra zavarovalnice pri katerem je osnovno sredstvo zavarovano. Povezava s šifrantom partnerjev - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitev XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.
Št. police številka zavarovalne police - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitev XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.
Dat. zavarovalne police datum zavarovalne police  - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitev XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.
Zavar. premija znesek zavarovalne premije - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitev XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.
Račun zavarovalnice transakcijski račun zavarovalnice - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitev XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.
Znesek zavarovanja znesek zavarovanja, zavarovalna osnova - polje omogočeno izključiti glede na sistemsko nastavitev XNN_POLJA. Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.

 

Ad / 2 Primer vnosa nove nabave z naknadnim aktiviranjem:

Prejeti račun za novo osnovno sredstvo se vnese in tako se knjiži tudi v glavno knjigo v programu Zajem prejetih računov:

047000 breme                        / 22000* obveznost do dobavitelja dobro

160*  breme (odbitni davek)    / 22000* obveznost do dobavitelja dobro

 

Osnovno sredstvo v osnovnih sredstvih – če se NE aktivira takoj, se mora v breme vnesti na svoj konto – investicije v teku, ki ni isti, kot je protikonto. Stanje na kontu 047000 pove ali so vnesena vsa osnovna sredstva v osnovnih sredstvih za prejete račune. Stanje na novem prehodnem kontu pa ali je OS aktivirano ali ne. 

Npr. 0470001 v breme / 047000 v dobro (znesek za nabavno vrednost OS)

Znesek za popravek vrednosti je prazen, zato ni potrebno svojega konta za ta del.

Če pride za to OS nov račun, se vrednost investicije v teku poviša poviša s pomočjo ustreznega pomočnika za spremembe – meni Register / Spremembe:

Isto velja tudi za prerazporeditev...

V GK se za prenesejo zneski glede na datum veljave dogodka in sicer na kontih po tem primeru:

047001 breme / 047000 dobro.

 
Aktiviranje osnovnega sredstva:
 
Meni Dokumenti / Podatki za register – meni na desni klik – Aktiviranje osnovnega sredstva: Vpišemo datum aktiviranja osnovnega sredstva in začetek obdobja amortiziranja (običajno naslednji mesec od datuma aktiviranja).


Program izvaja kontrolo, da je lahko datum aktiviranja v tekočem letu glede na zaključeno leto in obdobje amortiziranja še v januarju naslednjega leta.

Prenos vrednosti iz začasnega konta za aktiviranje na konto nabavne vrednosti osnovnega sredstva:

Konto 047001 popravite na 040000 preko pomočnika Spremembe / Spremembe konta.

 

OS_knjižbe naknadnega aktiviranja.jpg

 

 
Postopek dela:
- vnos osnovnega sredstva,
- izpis zapisnika,
- izdelava nalepk,
- knjiženje osnovnega sredstva.