Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_TARIFA

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

Skupni šifrant: Davčne oznake 

Šifrant davčnih oznak se uporablja kot pomoč/navodilo pri vnosu podatkov za obračun vhodnega davka na prejetih računih in izhodnega davka pri izdanih računih. V šifrant vnesemo le tiste davčne oznake za davčne klasifikatorje, ki jih skladno s poslovanjem podjetja potrebujemo. V kolikor se stopnja davka spremeni se izvede postopek Sprememba davčne stopnje.

MALOPRODAJA_MPC2.JPG


Seznam in opis polj:

- Davčna oznaka...poljubna dva znaka (črke, številke);

- Davčni klasifikator...pomoč na šifrant davčnih klasifikatorjev, s katerim opredelimo lastnosti davčne oznake;

- Konti faktur...konti računov (terjatev, obveznosti), ki jim dopuščamo vnos take davčne oznake na poziciji računa (uporabljamo lahko tudi skupino kontov: 220, 121). Konte pri naštevanju ločimo z vejico(221280,221040,120,295,...);

- Konto davka...konto mora obstajati v šifrantu kontov in mora imeti oznako za davčni konto;

- Prehodni konto davka...prehodni konto obračunanega DDV na katerega program ob knjiženju izdanega dobropisa knjiži davek, ko še nimamo pravice do znižanja obračunanega DDV v primeru, da je vklopljena opcija za naknadni vpis davčnega datuma na izdani dobropis. Ko vpišemo davčni datum in imamo pravico do znižanja obračunanega DDV, program avtomatsko naredi preknjižbo iz prehodnega konta na konto obračunanega DDV;

- Status...0-aktivna davčna oznaka-omogočen izbor davčne oznake na vnosu,

            9-neaktivna davčna oznaka- ni omogočen izbor davčne oznake na vnosu;

- Opis...besedilo, ki nam bo pomagalo pri izboru davčnih oznak ob vnosu dokumentov;

- Davek %: vnos % ddv.

- Davek dolg.% je stopnja davka različna od 0,00 pri davčnih oznakah za:
       - izdane račune IORP - obrnjena obdavčitev po 76. a členu ZDDV na izdanih računih (pri ostalih klasifikatorjih za izdane računa mora ta stopnja biti enaka 0,00),
       - prejete račune - polje Konto davka je prazno pri davčni oznaki in ne gre za oproščeni promet. To pomeni, da imajo stopnjo davka na davčni oznaki vpisane vse davčne oznake pri katerih podjetje nima pravice do odbitka vstopnega DDV. 

- Preračunana stopnja davka: v primeru 
maloprodajnega vmesnika in vklopljene opcije za izračun cene po preračunani davčni stopnji vpišemo na oznakah za izdane račune:
za 22% davek vrednost 18,0328
za 9,5% davek vrednost 8,6758
za 5% davek je vrednost 4,7619  (od 1.1.2020)

Z izdajo 909 je narejena kontrola na vpisan podatek v polje Preračunana davčna stopnja.
V primeru, da ima partner cene vodene v maloprodajnih cenah (nastavitevXMP_VRCENE=1) in XZAKON=705, potem:

- se ob vstopu v šifrant izvaja kontrola na to ali imajo obstoječe davčne oznake vpisano preračunano stopnjo davka in javi, če katera nima
- ob vnosu nove davčne oznake mora biti preračunana stopnja vpisana, če je davek <>0
- preračunana stopnja davka se avtomatsko vpiše, če vpišemo v % davka davek <>0.

9940606_1.JPG


 - Velja do... ob spremembi DDV stopnje se z izdajo 898-000 dodaja polje Velja do. Pri davčnih davčnih oznakah pri katerih se spreminja stopnja DDV vnesemo datum do katerega oznaka velja;

Umaknjena je bila kontrola na vnos stopenj glede na sistemske nastavitve XDDV_SPL in XDDV_NIZ kar vam omogoča vnos in pripravo novih davčnih oznak ne glede na stopnjo DDV v sistemskih nastavitvah.

Primer davčne oznake za vstopni DDV po splošni stopnji za prejete račune na domačem trgu s pravico do odbitka:

DDV_vstopni.PNG 

 Slika 1 - davčna oznaka za vstopni DDV

in za izstopni DDV po splošni stopnji za redne račune na domačem trgu:

 OZNAKA.PNG

 Slika 2 - davčna oznaka za izstopni DDV 
 
 

 

Dopolnitev zaradi opcije prometa na daljavo fizičnim osebam (1.7.2021)

 
V primeru vključene opcije (VSI: XEVEM) so prikazana na vnosnem nizu dodatna polja:

Šifra države - Pomoč na polju na šifrant držav, ki so aktivne. Privzeta nastavitev v Sloveniji je 705. Polje ne sme biti prazno. Če se izbere država različna od 705-Slovenija, se odprejo za vnos naslednja polja:
- tuja šifra davčnega klasifikatorja - prost vnos 10 znakov (VAT_CODE). Podatek se prikaže v poročilu DDV obračunanih za prodajo na daljavo fizičnim osebam kjer je kraj obdavčitve izven Slovenije.
​- naziv tujega davčnega klasifikatorja - prost vnos 100 znakov (VAT_OPIS). Podatek se prikaže v poročilu DDV obračunanih za prodajo na daljavo fizičnim osebam kjer je kraj obdavčitve izven Slovenije.Šifrant_DDV_OZNAK.jpg


Ob nadgradnji na izdajo 913.000 program avtomatično vpiše v polje Država šifro države po kateri se vodi davčna evidenca baze podatkov. Za Slovenijo je to šifra 705, ki je vpisana v sistemski nastavitvi (VSI: XZAKON).
Sprememba stopnje DDV s 1.7.2013

Skupni šifranti

S 1.1.2020 se uvaja nova posebna nižja stopnja 5%. Skupno novim klasifikatorjem je 'P' na drugem mestu npr. VPRD...

S 1.7.2021 se spreminja način obračuna prometa na daljavo.