Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Kontokartica

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Glavna knjiga - Kartica po kontu 

Poročilo oz. izpis kartice po kontu je osnovni izpis iz glavne knjige. Na kartici je promet izbranega obdobja, ki ga določimo glede na izbran konto oziroma skupino kontov. V primeru izbora opcije Samo promet obdobja so prikazane samo postavke obdobja, sicer pa je prikazan tudi skupni promet do izbranega obdobja. 

Glede na to, da lahko kontni načrt arhiviramo in določimo veljavnost do dne, poročilo Konto kartica omogoča glede na izbrani datum (predvsem izbrani datum do za pregled) prikaz nazivov kontov tudi iz arhiva.

Primer: če smo kontni načrt arhivirali na dan 31.12.2012, izpišemo kartico kontov za leto 2012 s starimi nazivi tako, da samo izberemo ustrezno obdobje zajema podatkov na izborni maski (Od dne 1.1.2012 do 31.12.2012) in program bo nazive kontov na pregledu konto kartici pripravil iz Arhiva kontnega načrta.

Na predogledu pripravljenih podatkov je navedeno, kateri kontni načrt iz arhiva program uporablja.  

GK_Konto kartica.PNG 

Slika 1 - Meni in izbor poročila Konto kartica
 
Izborni pogoji so:
Enota: šifra enote (*=vse)
Str. mesto: šifra stroškovnega mesta (*=vse)
Konti: vnos konta, * za vse, lahko vnesemo K-vsi konti kupcev, D-vsi konti dobaviteljev

V primeru, da želimo omejiti pregled samo na "od konta do konta", vnesemo v polje Konto 120-140 (na primer če želimo pregledati vse konte, ki so od vključno konta 120 do 140, pomeni do brez vključno 140).

Z dvoklikom na polje Konto ali s potrditvijo posebne ikone lahko izvedemo pregled zajetih kontov in po potrebi določene iz izbora ODKLJUKAMO, če jih v poročilu ne želimo.

GK328.JPG
Slika 2 - Pregled izbranih kontov za poročilo

Simbol: šifra simbola (*=vse)
Obdobje: datum veljave od -do
Otvoritev: informativni prikaz zadnjega otvoritvenega stanja
Koda: izbor vknjižb brez vpisanih kod oziroma vse izbrane kode - znak *
Izbor posamezne kode - možnost pregled vknjižb, ki ne vsebujejo ali vsebujejo izbrano kodo. Izbrana koda mora biti vpisana v šifrantu kod.
Izloči simbol: Predlagamo, da ima podjetje odprt poseben simbol za knjižbe, ki se izvajajo ob zaključevanju leta (predvsem pri Zaključevanje razredov 4 in 7. V primeru, da želimo izpisati konto kartice brez zaključnih knjižb, torej dejanski promet, lahko izločimo knjižbe tako, da v to polje vpišemo poseben simbol.
Izloči knjižbe zaključka leta:  ne prikažejo se knjižbe, ki imajo v polju TIP_DOK vpisano vrednost ZK-zaključne knjižbe. To so knjižbe zaključne, ki se avtomatsko kreira ob zaključku leta. V PROMETU na pregledu v tem primeru BO ostala zajeta OTVORITEV. 
Samo promet obdobja: Zajete so: otvoritev na 1.1., + proimet izbranega obdobja. Če bomo izbrali n primer do 31.12., bodo poleg prometa zajete tudi zaključne knjižbe. (simbol je prazen).

Temeljnice: izbor statusa temeljnic:

GK_Konto kartica temeljnice.PNG

Slika 3 - Izbor statusa temeljnic

Knjižene - samo knjižene temeljnice
Vnešene-neknj. in knjižene - neknjižene in knjižene - zajemajo vnešene/prenešene še neknjižene temeljnice in knjižene temeljnice
Začasne-neknj. in knjižene - zajemajo začasne temeljnice in knjižene temeljnice
VSE: neknjižene-začasne -knjižene: vsi statusi temeljnic (razen brisanih)
Preračun v drugo denarno enoto: izbor denarne enote in tečaja za izvedbo preračuna podatkov 

Po izvedbi izbora pogojev se podatki pripravijo na predogled. Ponovni izbor omejitvenih pogojev je omogočen preko dodatnega menija - Izbor.


9936636_1.JPG

Slika 4 - Predogled podatkov in opcije desnega menija

Na pregledu se nahaja ikona Temeljnica, preko katere lahko pregledamo in izpišemo osnovno temeljnico, na kateri imamo knjižen konto. 

9936636_2.JPG

Na Konto kartici je mogoče popravljati polja posamezne knjižbe, ki so definirane v sistemski spremenljivki XPOLJA_FA. V večini primerov so to polja Št. dokumenta, Opis in Koda. Polje je na pregledu obarvano sivo. 

Uporabnik lahko polje Koda spremeni z direktnim vpisom/prepisom na pregledu ali z dvoklikom na celico, ki jo želi spremeniti.

Za popravljanje z direktnim vpisom je potrebna pravica GK.VNOS(A).

 

 

GK332.JPG
Slika 5 - Možnost popravka konkretne celice

Z opcijo desnega menija Sprememba polja ali dvoklikom na celico, kateri bi želeli spremeniti vrednost, pa je mogoče vsa ostala polja, ki so našteta v sistemski nastavitvi XPOLJA_FA in niso izrecno prepovedana za popravljanje.  

Kumulativni promet: kolona prikazuje kumulativni saldo konta. Če vrstni red pregleda spremenimo na primer po datumu veljave, lahko z ikono ponovno postavimo kumulativni saldo glkede na trenutni vrstni red.


9935637_1.JPG


Na kartici - pregledu lahko v koloni Skrij označimo postavke, ki jih ne želimo imeti prikazane oziroma zajete na izpisu Konto kartice:

1. Knjižbe s popravki:

 

 

GK329A_skrita1.JPG

2. Knjižbe brez popravkov:

 

GK329A_skrita2.JPG 

 

 
3. Samo popravki:

 

GK329A_skrita3.JPG