Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

SAK_Katalog procesov podrobno

Finančni podsistem - Saldakonti kupcev in dobaviteljev

Spremljamo lahko finančni promet v katerikoli tuji in hkrati domači valuti. Tuja denarna enota je vezana na konto kar pomeni, da se na kontu vodi v eni tuji in v domači denarni enoti. ​Modul podpira tudi obračun obresti, kompenzacije, rezervacije sredstev in asignacije ter odpis terjatev in obveznosti. Natančno lahko spremljamo fakturirano in plačano realizacijo z odprtimi in zapadlimi terjatvami in obveznostmi po potnikih ali referentih, državi ali stroškovnem mestu in projektu. Pripravimo lahko plan prilivov in odlivov po dnevih, mesecih. Vzpostavimo rezervacije in zadržanja na posamezno knjižbo.

V primeru, da smo s partnerjem dogovorjeni za obračun skontov, program omogoča pripravo skonta za prejete račune, izdane račune in obračune obresti.

 

OSAK 000 - Saldakonti

 • priprava kartice partnerja z analizo dokumenta in strukturo prometa, izpis kartice z vezavami ina analitične kartice
 • izpis in pregled odprtih postavk po starosti, z rezervacijami s povezavo na pomožne knjige,
 • možnost naknadnega zapiranja postavk in delnega zapiranja postavk,
 • spremljanje zapadlih terjatev/obveznosti z analizo strukture
 • pregled fakturirane in plačane realizacije po partnerju, državi, potniku, referentu
 • realizacija/zapadlo po nosilcih (stroškovnih mestih, projektih
 • analiza in poročilo zamud pri plačilih
 • priprava in izpis opominov z možnostjo zaporednega številčenja, arhiviranje in pregled arhiviranih opominov,
 • priprava in izpis IOP obrazcev na poljuben datum, lahko tudi v tujem jeziku (devizni saldakonti),
 • povezava opominov in IOP poročil s programom Knjiga pošte - Oddana pošta
 • priprava in izpis osnovnega predloga medsebojne kompenzacije
 • pregled in izpis dnevnika knjiženja po datumu knjiženja in datumu veljave
 • pregled skupnega prometa po saldu partnerjev (naraščajoče, padajoče)
 • priprava načrta za prilive in odlive
 • analiza knjižb v saldakontih
 • avtomatično generiranje knjižb za stotinske izravnave in priprava temeljnice za Glavno knjigo,
 • avtomatsko zapiranje predplačil po predračunih oz. možnost naknadnega zapiranja na pregledu odprtih postavk,
 • avtomatično generiranje knjižb za tečajne razlike in priprava temeljnice za Glavno knjigo,
 • možnost kreiranja lastnih izpisov in pregledov.  
POVEZAVA Z OBRAČUNOM OBRESTI
(direkten prenos zamud pri plačilih v Obračun obresti, ponoven prenos zamud v Obračun obresti, sprejem in obdelava obračunanih obresti),
PRENOSI IN ODPISI TERJATEV
(avtomatični prenos na konto spornih terjatev, odpis terjatev),
POVEZAVA Z VODENJEM PROJEKTOV
(prenos zbirnika po kontih in stroškovnih mestih v Vodenje projektov),
DEVIZNI SALDAKONTI
(vodenje v originalni denarni enoti, vnos tečaja za posamezno knjižbo, obračun tečajnih razlik (testni in dokončni ), izpis tečajnih razlik zbirno po kontih in partnerjih, izpis kartic s tečajnimi razlikami, možnost izpisov v originalni denarni enoti ali preračunano v tolarjih, izpis kartic, odprtih postavk in zapadlih terjatev v originalni denarni enoti in v tolarjih),
POROČILA ZA STATISTIKO
(Priprava obrazca SKV za BS, Priprava obrazca za statistiko finančnih računov - SFR).
POROČILA IN IZPISI PO POTNIKIH\REFERENTIH
 • Realizacija po potnikih, referentih
 • Zapadle terjatve \ obveznosti po potnikih\referentih
 • Struktura odprtih postavk po potnikih\referentih

OSAK 210 - Specifikacija zadržanja

Specifikacija zadržanja obveznosti je nadgradnja opcije zadržanja, ki omogoča pri prejetem računu zadržati del obveznosti za plačilo, dokler niso izpolnjeni pogoji za sprostitev plačila.
V programu saldakonti je nov šifrant tipov zadržanj.
V saldakontih na poročilu odprtih postavk pa lahko uporabnik, ki ima ustrezne pravice vpiše specifikacijo tipa zadržanja in ustrezni znesek zadržanja oziroma vpiše odstotek zadržanja in program izračuna znesek zadržanja.
Omogočeno je tudi poročilo po izbranem tipu zadržanja obveznosti v meniju - Odprte postavke z rezervacijami.

OSAK 220 - PRIPRAVA OBRAZCA SKV ZA BS

Priprava SKV obrazca z nastavitvijo kasifikacije tujih partnerjev za določeno obdobje. Pregled in izpis podatkov za SKV.

 

OSAK 230 - Obrazec / Poročilo BST

Obrazec BST je poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih\kapitalskih transferih z nerezidenti - BST. 
Poroča se na podlagi prejetih in izdanih računov. V primeru stornacije računov se ustrezno popravi poročilo za mesec, v katerem je bila faktura izdana.
 Pripravljena opcija omogoča samo vnos šifre transakcije na pozicijo prejetih in izdanih faktur.
Poročilo o pripravljenih podatkih se izpišejo na poseben izpis v paketu Saldakonti. 

 

OSAK235 - SID poročilo

 
SID - Prva kreditna zavarovalnica nudi zavarovalno kritje pred rizikom neplačila kupcev podjetjem, ki na tujih trgih ali doma prodajajo blago in storitve na odloženo plačilo oziroma na kredit. Zavarovalna pogodba ščiti prodajalca pred riziki neplačila, ki nastane zaradi komercialnih rizikov, oziroma, če je v zavarovalni pogodbi tako določena, tudi zaradi nekomercialnih rizikov (vir: ID - Prva kreditna zavarovalnica nudi zavarovalno kritje pred rizikom neplačila kupcev podjetjem, ki na tujih trgih ali doma prodajajo blago in storitve na odloženo plačilo oziroma na kredit. Zavarovalna pogodba ščiti prodajalca pred riziki neplačila, ki nastane zaradi komercialnih rizikov, oziroma, če je v zavarovalni pogodbi tako določena, tudi zaradi nekomercialnih rizikov (vir: http://www.sid-pkz.si/pkzslo.nsf).
Podjetje ima z zavarovalnico sklenjeno pogodbo, s katero je določeno, ali podjetje oddaja zneske zavarovanih terjatev z ali brez davka.
 
Pogoj za delovanje je odprta opcija in polje Zavarovanje SID (ZNESEK_SID) v šifrantu Partnerji.
V programu Saldakonti se poročilo nahaja med poročili za statistiko.
Program pripravi podatke po vrstnem redu stolpcev, kot je predpisano v tabeli SID za EXCEL.

 

OSAK236 - Poročilo Bisnode

 
"Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d.o.o., je vodilni ponudnik poslovnih informacij v slovenskem gospodarskem prostoru. Bisnode je del mednarodne skupine Bisnode AB, največjega evropskega ponudnika poslovnih in bonitetnih informacij s sedežem v Stockholmu na Švedskem.
Bisnode nudi konstruktivne informacije o kreditnih (Bonitete.si, Credit Check, Solvis, AAA), poslovnih (Gvin.com, iBON, Javni razpisi in Podatkovne storitve) in marketinških rešitvah (Kompass in iPiS Marketing Manager), ki pomagajo našim strankam povečati prodajo, zmanjšati tveganje in nudijo boljše poslovne rešitve. Bisnode je vir visoko kakovostnih poslovnih podatkov, ki ponujajo najboljše rešitve in izpolnjuje potrebe in zahteve današnjega časa. "
(Vir: spletna stran podjetja Bisnode: http://www.bisnode.si/o-nas-in-kontakt/o-nas?)

 

Strukturni format in struktura datotek je določena kot priloga k pogodbi med Bisnode in podjetjem.
Pripravljeno datoteko podjetje odloži na dogovorjen FTP strežnik Bisnode.
Datoteke se pošilja do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Podatki zajemajo saldakonte kupcev za slovenske pravne osebe (partnerji imajo vpisano državo 705 in niso fizične osebe)
Poročilo se nahaja v meniju Poročila \ Poročila za statistiko.

 

OSAK 240 -  Prepoved odpiranja vezav

Vezave, ki so bile poročane v drug sistem, se zaradi pravilnosti poročanja ne smejo več odpirati.
Če je bila postavka poročana v drug sistem se v polje tuji_id vpiše ident poročanja (npr. ime datoteke). Polje se nahaja v tabeli podatkov in v tabeli vezav.
Polje tuji_id ni odprto za ročni vnos. Vpisuje se ga lahko le programsko.
Vezava ne more odpreti, če ima polje tuji_id vpisano kakršnokoli vrednost.
Vezave, kjer tuji_id ni vpisan, se lahko odpirajo, spreminjajo.

 

OSAK 330 - Kompenzacije, rezervacije  

Rezervacija dokumentov z možnostjo izdelave medsebojne, verižne kompenzacije in izpis predloga kompenzacij.
Možnost izdelave poročil in datoteke za prijavo v multi pobote in e-kompenzacije in uvoz rezultatov od multi pobotov oz. e-kompenzacije.
Zneski obveznosti v plačilnem prometu so znižani za rezervirane zneske.
 

OSAK 340 - Nadgradnja modula Kompenzacije       

Rezervacija dokumentov in rezervacija za saldo na kupcih in dobaviteljih s pomočniki pri pripravi:

 • medsebojnih kompenzacij (program predlaga zneske za kompenziranje glede na zapadlost obveznosti),
 • verižnih kompenzacij (omogočen vnos vmesnih partnerjev, ki sodelujejo v verigi)
 • e-kompenzacije, večstranske obvezne in neobvezne pobote s pripravo datotek za oddajo in možnostjo uvoza rezultatov preko strukture Ajpes. 

Možnost kreiranja izpisov za kompenzacije, obvestila dobaviteljem, avtomatičnega knjiženja na kartice v saldakontih ob zaključku kompenzacije.
Omogočeno ločeno številčenje kompenzacij glede na izbrani simbol-vrsto kompenzacije.
Ob rezervaciji na dokument so zneski obveznosti pri pripravi plačilnih nalogov v plačilnem prometu že znižani za rezervirane zneske.

OSAK 350 - Asignacije, Cesije

V tem meniju nam je omogočeno, da izberemo odprte terjatve, obveznosti, jih rezerviramo za čas trajanja postopka asignacije, cesije, dokončno potrdimo rezervacijo in s tem zapišemo vknjižbe v saldakonte, ki zaprejo odprte terjatve, obveznosti do partnerjev in knjižbe za odprte terjatve, obveznosti do banke iz naslova asignacijske pogodbe, cesije. 
Obveznost, terjatev do banke je omogočeno razdeliti na več obrokov z različnimi datumi zapadlosti.
Ob dokončni potrditvi asignacije (cesije) imajo kreirane knjižbe status knjiženih vknjižb.
Knjižbe prenesemo v Glavno knjigo.

OSAK 440 - Priprava knjižb za stroške opominov

 • ob arhiviranju opominov uporabnik definira osnovne šifrante, po potrditvi se avtomatsko kreira knjižba za strošek opomina.
 • knjižbe uporabnik prenese v glavno knjigo preko menija Ostalo. 

 

 OSAK 450  - Priprava predlogov za tožbe

 •  Programska opcija zajema naslenje postopke:
  - Priprava odprtih postavk za tožbo
  - izpis Predlog za tožbo
  - možnost prenosa knjižb na nov konto
 • Z opcijo Priprava knjižb uporabnik lahko pripravi knjižbe z novim kontom in protikontom. Osnovne knjižbe ostajajo nespremenjene.
  Po potrditvi priprave knjižb in definiranju vseh pogojev se knjižbe generirajo pod Dokumenti \ Vnos in knjiženje \ Dokumenti uporabnika.
  Na novih knjižbah se OBVEZNO ohrani podatek o Valuti, Sklicu, Št. dokumenta, Datumu računa,
 • Na kartici partnerja in na Odprtih postavkah je vidno, da so bile knjižbe pripravljene za tožbo!
 • Za tožene postavke ni več mogoče pripraviti opominov.

 

OSAK500 - Obračun skonta

Opcija se uporablja za izračun skontov, kreiranje rezervacije in pripravo dokumentov (dobropisov), ki se prikažejo v DDV knjigi.
Skonte lahko pripravimo za izdane račune, prejete račune in knjižene obračune obresti.
Program avtomatsko pripravi rezervacijo v saldakontih za izračunani znesek skonta in finančni dobropis v programu Fakturiranje ali Zajem prejetih računov.

Pripravimo tudi izpis predloga.