Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_909

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Novosti v izdaji 909.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 

 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testiral
UPGRADE OB NADGRADNJI

​Plače/Ključi: V novo polje Uporaba na DN/SN se vpiše oznaka 3 (Uporaba na Dn in SN), če je polje nad brutom in se nanj vnašajo ure, sicer se vpiše 3 (se ne uporablja na DN/SN).
Plače/Vrste izplačil:: Če je v polju Povprečenje vpisana vrednost 1, se v novo polje Izbor obdobja vpiše vrednost 1 - Da. Sicer se vpiše vrednost 0 - Ne
Blagajna: vstop v program: prepis seznama blagajnikov v nov način vodenja blagajnikov po blagajni (pravica SIFRE.BP_BLAGAJNE​).
Materialno blagovno knjigovodstvo: Preračun dobaviteljeve vrednosti v EUR pri prevzemnicah, ki so knjižene v tuji denarni enoti.

​9940703

9938154

9940764

Administracija Spremenjena pomoč na uporabnika v meniju Revizija. Uporabniki se vpišejo in izpišejo brez predpone MIT_. ​​9939635 ​27.08.2018 Zdenka Selšek Manjulov
Administracija Pregled uporabnikov - dodana možnost omejitve pregleda na aktivne / neaktivne / vse uporabnike. Pri pregledu članov skupine se prikažejo uporabniki iz pregleda. ​9940155 ​04.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija ​​Pregled uporabnikov - dodano polje Windows uporabnik v katerega lahko vnesemo domeno in uporabniško ime za windows sistem. Program bo preko tega imena poiskal uporabniško ime, ki se uporablja v okviru sistema Orkester in ga ponudil na prijavnem oknu za Orkester. V primeru, da uporabniškega imena ne bomo vnesli, bo program deloval nespremenjeno. Na dodatni meni v desnem kliku omogočen vpis ime in priimka iz šifranta delavcev, če je login v šifrantu delavcev vpisan in ime računalnika iz zadnje prijave. ​9940952 ​19.11.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija V okviru menija Skrbniška orodja dodan nov podmeni Napredni izpisi. V tem meniju je omogočen vpogled na izpise, ki se uporabljajo v spletnih programih Orkestra. ​9941498 12.12.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija -Orkester_lokalno ​Orkester lokalno - ob zagonu po nadgradnji program avtomatično kreira mapo DLL in shrani potrebne knjižnice. ​9941497 ​12.12.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Blagajna Nov način določitve blagajnikov za blagajno: Ob vstopu v program Blagajna se star način seznama blagajnikov prepiše na nov način na podlagi pravice SIFRE.BP_BLAGAJNE. Vsi blagajniki, navedeni pred nadgradnjo v polju Seznam blagajnikov, dobijo navedeno pravico. Vpogled in spremembe blagajnikov po posamezni blagajni se izvaja preko dodatnega menija ali ikone na pregledu blagajn. Polja Seznam blagajnikov na nastavitvi blagajne ni več.  ​9940764 ​17.12.2018 ​Milena Lorenčič
CRM CRM: Vzpostavljena je možnost priprave dogodka iz vseh nameščenih programov. Dogodek se doda preko menija Opcije \ Priprava dogodka CRM. Zaenkrat je narejena samo povezava med dogodkom in servisnim nalogom, ponudbo oz. predračunom in potnim nalogom. Na dogodku je možno videti glave/pozicije teh dokumentov preko Povezave. Viden je tudi trenutni status dokumenta iz katerega je bil narejen dogodek.  ​9940679 ​11.12.2018 ​Milena Lorenčič
CRM CRM: Okno za vnos Dogodkov in sprememba naziva Naziv v Opis dogodka.  ​9941715 ​05.01.2019 ​Milena Lorenčič
Vsi - tečajna lista ​​Izdelana procedura VSI_TECAJNA_LISTA, ki omogoča uvoz dnevne tečajne liste preko job-a na SQL-u (ni več potreben naloge v Task managerju) - ne velja za SQL Express! ​9940152 ​23.8.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Fakturiranje ​Zbirni računi: Pri naboru dobavnic za zbirne fakture smo dodali možnost izbire obdobja od - do. Obdobje od datum, od katerega se upoštevajo dobavnice glede na datum odpreme (datum je lahko tudi prazen). ​Obdobje do ​datum, od katerega se upoštevajo dobavnice glede na datum odpreme. Če vpišemo samo ta datum se prikažejo še vse nefakturirane dobavnice do izbranega datuma.​ ​9939244 ​09.07.2018 ​Helena Ferjan
Fakturiranje Pregled knjige izdanih računov - na vstopno okno dodan omejitveni pogoj na projekt računa. Na pregled podatkov dodana šifra in naziv projekta, ime in priimek ter šifra vodja projekta iz šifranta projektov. Dodana možnost seštevkov po projektih. ​9940019 ​03.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje ​Vzpostavljen je prenos eRačunov na posrednika Edico (Dopinus).  ​9938696 ​16.10.2018 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje ​V sistemsko nastavitev XSKLIC je možno določiti, da se vpiše ZST_ID: zaporedna številka knjižbe. Problem STEVEC je bil pri podjetjih s številčenjem faktur po oznakah​ ​9940742 ​05.11.2018 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje ​Popravljanje besedila na knjiženih računih - Omogočen popravek besedila na glavi ali poziciji izdanega računa, ki je bil že knjižen vendar glede na davčni datum v odprtem obdobju. Besedilo je omogočeno popraviti na storitvenih računih, zbirnih računih iz dobavnic, računi iz dobavnice in avansni računi. Ni omogočeno popravljanje besedila na storno dokumentih. Po shranitvi besedila se na izdanem računu briše file tega dokumenta v elektronski obliki (če je odprta opcija kreiranja pdf file datotek). Potreben je ponovni izpis računa, ki ponovno kreira in shrani datoteko na zapis.

​9940732

​18.01.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga Vnos in knjiženje temeljnic - dodano polje ključ na vnosni niz, ki omogoča ob shranitvi zapisa delitev knjižbe glede na šifro izbranega delilnega ključa.
Delitev se izvaja samo na vnosu (ne na korekturah) in na kontih, ki se vodijo po stroškovnih mesti. Na vnosu je na kontih, ki se vodijo po stroškovnem mestu potrebno izbrati stroškovno mesto ali ključ delitve.
​9938844 ​18.09.2018 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga Začasne temeljnice in vpis med neknjižene: Dopolnjeni so ponujeni podatki na izbornem oknu: Datum veljave, Davčni datum, Simbol in Številko dokumenta na maski ponudi iz dokumenta, na katerem stojimo. 9939369 ​20.09.2018 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Uvoz podatkov iz Excela: Pri uvozu je dodana kontrola na izbrano leto na vstopnem oknu. V primeru, da imamo v excel preglednici postavke za več let, se uvoz ne bo izvedel.  ​9939715 ​27.09.2018 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Zaključevanje razreda 4,7: v primeru, da se glavna knjiga ne vodi po stroškovnih mestih, se zaključne knjižbe ne naredijo na splošno stroškovno mesto.  ​9938373 ​30.10.2018 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Izpis oz. izvoz podatkov GK: Dodan je izbor: Samo promet obdobja, Vključno z otvoritvijo in Vključno z zaključnimi knjižbami. ​9938255 ​15.11.2018 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Vnos nove temeljnice: na vnos in pregled je dodano polje Opombe.  ​9941808 ​22.01.2019 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga AJPES OBRAZCI:
- dopolnitev polnjenja AJPES obrazcev, usklajeni so tagi na Bilanci stanja (301) in Podatki izkaza bilančnega dobička/izgube (tag 302)
- V meniju  Poročila \ Posebna poročila \ Obrazci - izračun, izpis​ dodana opcija dodatnega menija Izpis AJPES obrazci z novim izpisom
- Dopolnjena je priprava obrazcev iz arhiva (maska za Letno poročilo). in XML datoteke za Letno poročilo
​9941308 ​24.01.2019 ​Milena Lorenčič
​Honorarji ​Pri izračunu nadomestila za obvezno praktično delo se glede na vnesene ure dela in mesečno obveznost izračuna sorazmerni del neobdavčenega zneska. ​9924463 07.03.2019​ ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca

Administracija osebnega portala omogoča: vpogled v priponko ter sočasno dodajanje priponk več zaposlenim. Deaktiviranje delavca izbriše geslo za dostop do osebnega portala. V meniju Delavci je mogoče za več delavcev hkrati generirati naključna gesla za osebni portal.

​9939621 19.9.2018​ ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​Polje Prej. doba v firmi (DOBA_SOZD) se lahko doda med polja za prenos v plače. ​9940539 ​19.09.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
​Kadrovska evidenca ​V osebni portal se prenašajo odločbe za dopust samo za tiste delavce, ki imajo dostop do osebnega portala (imajo elektronski naslov in geslo). ​9938616 ​1.10.2018 Joži Kržišnik Jereb​
Kadrovska evidenca ​Dodani novi sistemski spremenljivki XGESLOROK in XGESLODOL, ki določata dolžino gesla in trajanje gesla, upoštevata pa se v osebnem portalu in pri spremembi ter generiranju gesel v kadrovski evidenci. ​9940904 ​9.01.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca Poročila\Statistika z več poročili\Starostna struktura zaposlenih: dodana možnost delitve po načinu zaposlitve (dopolnjen report kad_seznam_starstru in no report kadp_stat5). ​9932247 ​18.2.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​Dodana možnost sočasnega vnosa seznama Dokumentov.
Nov meni Arhiv dodatnih znanj z možnostjo kopiranja dodatnega znanja.
​9940253 ​18.2.2019 ​​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​Ob deaktiviranju delavca se geslo za osebni portal pobriše glede na izbor, ne avtomatsko. ​9942736 ​19.2.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Knjiga pošte Prejeta pošta - dodana možnost vnosa davčne osnove in davka računa. Znesek za plačilo se izračuna. Ob uvozu računov v Zajem prejetih računov se podatka preneseta v polja Evidenčna davčna osnova in davek. Podatka sta namenjena za evidenco podpisnikom in v pomoč pri ugotovitvi koliko je davka na nepotrjenih računih. ​9938417 ​11.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Knjiga pošte Dnevnik oddane pošte: Na izboru se Datum od vedno postavi na tekoči datum.  ​9941164 ​15.11.2018 ​Milena Lorenčič
Knjiga pošte Prejeta pošta - če datum veljave ni na vnosnem nizu prejete pošte se bo v program Zajem prejetih računov v datum veljave in datum odpreme vpisal datum računa; sicer se prenese datum veljave iz prejete pošte. ​9940076 ​26.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
MBK in Maloprodaja Maloprodajni vmesnik: Dodano je polje za iskanje partnerja po davčni številki. Na bližnjico za izbor artiklov je dodan še podatek o lokaciji, zalogi na lokaciji in merski enoti.
​9940601 ​11.10.2018 ​Milena Lorenčič
​MBK in Fakturiranje ​Vzpostavljena možnost nastavitve naziva stroškovnega mesta, projekta, potnika in referenta na pregledu glav dokumentov (fakture in dobavnice).  ​9939872 ​29.10.2018 ​Milena Lorenčič
MBK in Fakturiranje Nova oznaka za tip partnerja pri pripravi eRačuna - Ostalo: ker se oznaka E za tip partnerja za izmenjavo eRačunov uporablja v primeru, ko imamo pošto preko DBmaila, se nova oznaka uporablja za vse ostale načine posredovanja eRačuna: redni mail (Outlook), drugi posredniki, ki niso banka (Dopinus).  ​9941235 ​29.11.2018 ​Milena Lorenčič
MBK ​Dodano polje nabavna vrednost prevzemnice v denarni enoti EUR (XDEVIZA). Polje se preračuna ob knjiženju prevzemnice, potrditvi nabavne kalkulacije. Polje je dodano na poročilih Nabave po dobaviteljih, Odvisni stroški, Izpis prevzemnice, kalkulacije zbirnik prevzemnic, Kontrolnik naročilnic in prevzemnic (program Zajem). Ob povezave prevzemnice in računa se izvaja kontrola na tečaj računa in prevzemnice. V primeru razlike program opozori. Uskladitev mora uporabnik izvesti sam. ​9935757 ​20.12.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti Izbor menija Vnos, obračun in izpis: izbor je dopolnjen z dodatnimi pogoji na: Številko obračuna, Partnerja Vrsto obračuna in datumom veljave od - do.  ​9941416 ​17.12.2018 ​Milena Lorenčič
Osnovna sredstva Popisovanje osnovnih sredstev z opcijo Mobile @Mit: nadgrajena z nastavitvijo ali se osnovno sredstvo popisuje ali ne. Nastavitev je vezana na šifrant lastništva osnovnih sredstev. Privzeta nastavitev je Da. Nastavitev se upošteva tudi pri izpisu nepopisanih osnovnih sredstev iz popisanih in iz arhiva. ​9940471 ​12.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Izločitev trajno zunaj uporabe Konto izločitve za trajno izven uporabe ima v kontnem načrtu novo oznako in sicer N. Le tako označeni konti se ponudijo za izbor na polju konto. ​9941284 ​19.02.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Najemi: Vključena nova opcija za spremljanje najemov sredstev v vlogi najemojemalca. ​9941422 ​19.02.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plače ​Opcija OOD-D032 Prenos ur iz zunanje evidence prebere stroškovno mesto delavca iz datoteke oziroma iz kadrovskih podatkov ali plač, če podjetje kadrovske evidence nima. ​9940190 ​01.09.2018 Joži Kržišnik Jereb​
​Plače ​V šifrantu delavci je dodano polje Prej. doba v firmi (DOBA_SOZD). Polje se lahko doda v kadrovski evidenci med polja za prenos v plače. ​9940539 ​19.09.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Izpis plačilnih list na tiskalnik se lahko omeji samo na zaposlence, ki nimajo osebnega portala. Izdelava PDF plačilne liste na portal in prenos letnih dohodkov na portal (prenos dohodnine) se izvede samo za delavce, ki imajo dostop do osebnega portala (v kadrovski evidenci imajo vpisan elektronski naslov in geslo). ​9938588 ​1.10.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Pri sočasnem vnosu bonitet na delavcih- gumb Dodatno, se prikaže tudi podatek o znesku in odstotku na izbranem ključu bonitet ​9938950 ​1.10.2018 Joži Kržišnik Jereb​
Plače ​Izpis kartice kredita v meniju Datoteke/Delavci-desni meni Krediti je sortiran po datumu obračuna. ​9940949 ​15.10.2018 Joži Kržišnik Jereb​
Plače V datoteki Ključi - vrste dela je na koncu dodano novo polje ​Uporaba na DN/SN, s katero se označi, kateri ključi se lahko uporabljajo za vnos ur na delovnih ali storitvenih nalogih. ​9940703 12.12.2018​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Poročila / Plačilni izpisi / Izdelava plačilnih list v PDF obliki - dodano obvestilo o zaključenem prenosu.​ ​9941558 ​12.12.2018 Joži K​ržišnik Jereb​
Plače ​V datoteki Vrste izplačil dodano novo polje Izbira obdobja. Vrednost 1 - Da se izbere v primeru povprečenja in pri nagradi za poslovno uspešnost. Pri izdelavi REK-1 obrazca se v takem primeru odpreta  za vnos polji Obdobje povprečenja od - do (FURS dovoli obdobje znotraj istega leta), ki se zapiše v XML datoteko (tagi F10 in F11). ​9938154 ​13.12.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Če gre za vrsto izplačila brez dohodnine (npr. nagrada na poslovno uspešnost - REK 1152), se pri izdelavi REK-1 ne izdelajo tagi za individualne olajšave (tagi VXX, tag D04XX). ​9937834 17.12.2018​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​V meniju Poročila / Poimenski seznami / Seznam po več ključih 2 je podaljšano polje za naštevanje ključev, omogočen pa je tudi vnos v obliki P1*, kar bi predstavljalo vse ključe, ki se začnejo na P1. ​9941882 ​4.1.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
​Plače Možnost priprave maila in PDF izpisov plačilnih list po skupini Nadrejeni ​9938724 ​25.01.2019 ​Milena Lorenčič
​Plače Izpis plačilnih list: Vzpostavljena je možnost izpisa plačilnih list iz arhiva za več mesecev.  ​9938723 ​25.01.2019 ​Milena Lorenčič
Plače ​Omogočen ​prenos Obračunanih in plačanih prispevkov v osebni portal. ​9937422 ​16.4.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Plačilni promet​ Priprava plačilnih nalogov:  Na pregled je dodana kolona Datum računa. Na pripravljenem nalogu se v polju Opomba vidi datum računa.​ ​9938021 ​02.07.2018 ​Milena Lorenčič
P​lačilni promet Sprememba valute: Nov dodatni meni Sprememba valute, ki omogoča vnos nove valute za naloge, ki so starejši ali enaki izbranemu datumu: Kontrola na sobote in nedelje. 
Izbor nalogov: nova možnost podmenija: Označi naloge z enako valuto. 
​9939094 ​20.09.2018 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Namizje programa Plačilni promet: na namizje je dodano okno z obvestilom o neprenesenih postavkah v SAK in GK. ​9940285 ​12.10.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Uvoz bančnih izpikov: Pri uvozu bančnega izpisa se v polje Sklic plačnika prenese prazen podatek, če je v XML datoteki naveden "NOTPROVIDED".  ​99405721 ​15.10.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Oprema nalogov s TRR prejemnika: Ob spremembi TRR prejemnika se spremeni tudi banka. ​9941507 ​14.12.2018 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet ​Uvoz bančnega izpiska in stornoVsak uvožen bančni izpisek dobi svojo številko uvoza (polje je Št. priliva). PO tej številki je možno za prenesene postavke narediti storno
​9941130 ​18.12.2018 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Uvoz bančnih izpiskov: takoj po potrditvi xml datoteke za uvoz se izvaja dodatna kontrola na že obstoječi izpisek med knjiženimi. Kontrola se izvaja na datum, številko dokumenta in TRR.  ​9941129 ​18.12.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet​ Priprava plačilnih nalogov: Dodano novo polje Tip reference s pomočnikom na šifrant. Za slovenske TRRje je tip vedno SI. Kontrole na tip RF. ​9941357 ​31.1.2019 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Kontiranje izpiska iz sklica prejemnika in plačnika: dopolnjeno je iskanje še na polje Sklic plačnika. ​ ​9941965 ​1.2.2019 ​Milena Lorenčič
Proizvodnja Dodani novi pogoji za izbor delovnih nalogov.​ Izbor podatkov iz kosovnic in tehnoloških postopkov itd... ​9939765 ​10.10.2018 ​Tibor
Proizvodnja ​V dodatno orodje Enostavno izdelava normativov DN dodano še sočasno aktiviranje delovnega naloga in delovnih listov ​9938810 ​10.10.2018 ​Tibor
Saldakonti Vnos in knjiženje - omogočeno brisanje vnesenih in neknjiženih zapisov preko dodatnega menija. Po izvedbi osvežitev pregleda. Popravek tudi menijskega iskalnika, ki omogoča iskanje med naslovi menijev programa Saldakonti. ​9939718 ​18.09.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Rezervacije, kompenzacije: V primeru, da ima podjetje vklopljeno spremljanje po komercialistih/referentih (VSI - XREF=.T.), se na vnosu in Korekturah pojavi tudi polje Referent.  ​9938739 ​20.09.2018 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti Odprte postavke in Knjiženje - poljubno-V primeru, da je polje odprto za popravljanje na pregledu, je dodana kontrola in pomoč na šifrant Projekti.  ​9940181 ​3.10.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Rezervacija in dodajanje na že obstoječo rezervacijo: na oknu s seznamom rezervacij je viden naziv in šifra partnerja ​9941201 ​18.12.2018 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti Poročilo SFR: pred pripravo podatkov je dodana kontrola na tip dokumenta (ZS-začetno stanje) s pregledom knjižb in obvestilom, da v poročilo te knjižbe ne bodo zajete.  ​9940266 ​5.10.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti
Kartica partnerja in Odprte postavke: Na pregled Kartice partnerja  in Odprte postavke je dodana še ikona za Kontaktne osebe. Uporabnik
mora imeti pravico VSI_KONOSEB. ​
​9940290 ​5.10.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti  Rezervacij - začasne knjižbe: pri pripravi rezervacije se na postavke prepiše številka predračuna samo dokumentom, ki imajo za konto v kontnem planu vpisan Konto avansa AV ali AR. Če konto nima teh oznak, se predračun na rezervacijo ne vpiše.  ​9940274 ​5.10.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​​Rezervacij - začasne knjižbe: Povečano okno za potrjevanje dokumentov pri pripravi rezervacij in na pregledu dokumentov je vrstni red postavljen poleg valute še po številki dokumenta znotraj valute.  ​9941970 ​03.01.2019 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti Odprte postavke z rezervacijami: -Na pregledu v koloni Rezervirano so prikazane začasne knjižbe, NETO saldo je zmanjšan​. Dopolnjen je tudi izpis. 9939474​ ​5.10.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Medsebojne kompenzacjeNa izbor je dodano novo polje Kont. os. partnerja s pomočjo na kontaktne osebe.​ ​9940291 ​5.10.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti​ ​Prenos s konta na konto​: dopolnitve obvestila ob pripravi knjižb. Na izborni maki se podatek Zapadlo nad postavi vedno na 0​ ​9940289 ​5.11.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Stotinske izravnave: vzpostavljena je kontrola pri izbiri datuma veljave za vpis na kartice za dovoljeno in zaključeno obdobje v Glavni knjigi. ​9941273 ​18.12.2018 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti Poročilo KDR: dodana kontrola na negativni znesek tudi na kolono Zapadlo in Zapadlo do 1 leta.  ​9941450 ​18.12.2018 ​Milena Lorenčič
Spremljanje proizvodnje ​V spremljanju proizvodnje je dodana kontrola pri vnosu ključa (vrste dela) glede na oznako na ključih v plačah - polje Uporaba na DN/SN. ​9940703 ​13.12.2018 Joži Kržišnik Jereb​
Storitveni nalogi ​Pri vnosu ključev (vrste dela) je dodana še kontrola vnosa glede na oznako na ključih v plačah - polje Uporaba na DN/SN. ​9940703 13.12.2018​ ​Joži Kržišnik Jereb
Vodenje prodaje ​Rešene prodajne reklamacije se z opcijo v desnem meniju Brisanje rešitve in datum rešitve postavijo na status 1 - odprte reklamacije. ​9941074 ​29.11.2018 Joži Kržišnik Jereb​
VSI - Anonimizacija ​Anonimizacija: Anonimizacija spremeni še šifro dobavitelja, prejemnika in prejemnika blaga.  ​​9940096 ​29.11.2018 ​Milena Lorenčič
VSI_Partnerji​ ​Ob brisanju partnerja se avtomatsko briše tudi transakcijski račun partnerja.​ ​9940096 ​29.11.2018 ​Milena Lorenčič
​VSI - Šifrant projektov ​​Nova nastavitev, ki omogoča avtomatsko ponujanje zaporedne številke projektov pri vnosu novega projekta. Privzeta nastavitev je nespremenjeno delovanje kot sedaj - brez ponujanja šifre projekta.​ ​9939463 ​13.06.2018 ​​Zdenka Selšek Manjulov
VSI - Šifrant Denarne enote Denarne enote: Polnjenje in ažuriranje šifranta Denarne enote preko Excel datoteke (​v naših navodilih ali preko spletne strani Sepa Slovenija) ​9915966 ​5.10.2018 ​Milena Lorenčič
VSI - šifrant Projektov Šifrant projektov: Preko Hitre pomoči je vzpostavljen dostop do šifranta Projektov. Uporabnik mora imeti pravice VSI_PROJEKTI. Vzpostavljena je kontrola na pravico SIFRE.VSI_PROJEKTI.  ​9940835 ​12.10.2018 ​Milena Lorenčič
VSI - šifrant Davčne oznake Davčne oznake in davkiV primeru, da ima partner cene vodene v maloprodajnih cenah (nastavitevXMP_VRCENE=1) in XZAKON=705, potem:
- se ob vstopu v šifrant izvaja kontrola na to ali imajo obstoječe davčne oznake vpisano preračunano stopnjo davka in javi, če katera nima
- ob vnosu nove davčne oznake mora biti preračunana stopnja vpisana, če je davek <>0
- preračunana stopnja davka se avtomatsko vpiše, če vpišemo v % davka davek <>0.​
​9940606 ​12.10.2018 ​Milena Lorenčič
VSI - dbMail ​Pošiljanje e-sporočil preko dbmail - uvedena nova sistemska nastavitev paket VSI: XDBMAIL_SI - skupna velikost priponk enega obvestila v byt-ih v katero je potrebno vnesti nastavitev kot je na strežniku. Program bo za obvestila, ki jih ni mogel poslati v novo polje NAPAKA napisal obvestilo, če mail ni bil poslan. ​9933903 ​12.12.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI - Kontni plan ​ ​Kontni plan: V programu Glavna knjiga in Saldakonti sta dodani bližnjici do obrazcev. V primeru, da uporabnik odpre nov konto, lahko preko teh bližnjic konto direktno doda še v obrazce. Za program Vodenje projektov je bližnjica vzpostavljena na obrazce paketa VP.  ​9940604 ​15.10.2018 ​Milena Lorenčič
VSI - ​Banke Šifrant Banke: Iz vnosa/korektur/pregleda so umaknjena odvečna polja.  ​9942445 ​30.01.2019 ​Milena Lorenčičl
Zajem prejetih računov Dokumenti - Prejeti računi - ​Osvežitev pregleda računov omogočena preko dodane ikone za osvežitev. Po dodajanju, brisanju priponk računa program osveži pregled računa in prikaže dodane priponke. ​9939312 ​03.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Kopiranje prejetega računa - omogočen izbor, da se ob kopiranju računa na nov dokument shranijo tudi priponke prvotnega dokumenta (primer, ko je potrebno zaradi različnih oznak računa ali konta obveznosti shraniti račun na dva zapisa). Izbor kopiranja priponk se ne ohrani. ​9939305 ​03.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Pozicije prejetih računov - vnos, korekture - spremenjena velikost okna, da je bil dodan objekt, ki pokaže opombe podpisnikov računa. 9939978 ​30.11.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Zavihek - delilnik računov - vpogled na zapise delitve računa, ki so jih kreirali podpisniki v procesu podpisovanja računov preko programske rešitve Web Podpisovanje prejetih računov. Zavihek se odpre glede na sistemsko nastavitev (XWPOD_DEL). ​9938438 ​12.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
WEB blagajna Stanje blagajne: Dodan je nov zavihek za pregled stanja blagajne po načinu plačila. Izpis naredi povzetek po blagajniku in po blagajni.  ​9940581 ​12.10.2018 ​Milena Lorenčič
​WEB blagajna Verzija blagajne: na vmesnik je dodana verzija programa. Vidno je tudi ime podjetja, ne samo ime baze.  ​9940770 ​12.10.2018 ​Milena Lorenčič
WEB blagajna Delna plačila: vzpostavljena je možnost delnega plačila z gotovino in delno s kartico.  ​9932403
​22.01.2019 ​Milena Lorenčič
​WEB blagajna ​Seznam blagajnikov: predelava seznama blagajnikov za blagajne tipa W glede na pravico SIFRE.BP_BLAGAJNE.  ​99402769 ​22.1.2019 ​Milena Lorenčič
GK, SAK, OBR, PLP ​Na namizju programov GK, SAK, OBR in PLP je prikazano: Zaključeno davčno obdobje, Zaključeno obdobje v SAK in Dovoljeno obdobje knjiženja v GK.  ​9940267 ​12.10.2018 ​Milena Lorenčič
WEB Podpisovanje ​Obveščanje podpisnikov - dopolnjena procedura (VSI_NEPODPISANI_EMAIL) za obveščanje podpisnikov. Vrstni red dokumentov je Tip podpisa (podpisnik), tip dokumenta (račun, naročilnica...), potem (namestnik). Pod seznamom dokumentov dodan link, ki se bere iz sistemske nastavitve XPODWEBLNK. ​9937694 ​12.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Web Podpisovanje ​Ikona za podpisovanje in zavrnitev računa z opombo je razširjena z gumbom za vpogled na opombe ostalih podpisnikov. Pritisk na Enter samodejno okno razširi z vpogledom na opombe ostalih. ​9940305 ​30.11.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Web Podpisovanje ​Razmerje med oknom pregleda podatkov o dokumentu in med priponkami je omogočeno spreminjati. ​9940307 ​30.11.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Web Podpisovanje ​Prikaz podpisnikov v podpisni listi in pregleda podpisnikov, je razširjeno za ime in priimek podpisnika iz šifranta delavcev. Ime in priimek se poleg imena login ob zadnji potrditvi vpiše v opisno polje prejetega računa, ki ga program po novem prikazuje zraven vnosnih polj pozicij računa. ​9940308 ​30.11.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
WEB Podpisovanje ​Poročilo - Kontrolnik dokumentov podpisovanja. Dodana pravica za podpisnike, ki želijo videti vse dokumente čeprav niso v podpisni verigi. ​9932232 ​3.1.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov

Pošiljanje po
DBMAIL-u

​​Nova opcija - pošiljanje dokumentov v elektronski obliki iz Orkestra po DBmailu-u. ​9936879 ​18.12.2018 ​Helena Ferjan
WEB Osebni portal ​V osebnem portalu dodana opcija prejemanja obvestil o vročenih dokumentih in prejemanja obvestil skupaj s zakodiranim vročenim dokumentom. Pogoj za uporabo je konfiguriran Database mail. ​9941421 ​5.2.2019 ​Joži Kržišnik Jereb