Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SA_Prenos_konta

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Saldakonti: Prenos s konta na konto

Modul Prenos s konta na konto je pomočnik za pripravo preknjižb iz izbranih zapisov.
 
Pomočnik se največkrat uporablja za prenos na npr. konto spornih terjatev, pri čemer morata imeti stari in novi konto isto denarno enoto in je istovrstni konto (oba obveznosti oz. terjatev).
Ob tem se lahko izvrši tudi kontrolni izpis. 
Tako pripravljene vknjižbe se bodo po potrditvi shranile v meni Vnos in knjiženje: neknjižnimi postavkami. Tu zapise lahko dopolnimo, spremenimo, brišemo.
Potrditev in uveljavitev knjižb izvedemo s postopkom Knjiženje.
 
Kako se bodo pripravile knjižbe na zapisu katerega prenašamo oziroma na zapis, ki ga bo program kreiral, je odvisno katero opcijo izberemo pri rubriki PRENOS.
 
Možnosti so:
 
1. STORNO PROMETA;
2. KNJIŽBA PROMETA;
3. ODPRTI PROMET.
 
Prva opcija - Storno prometa - zapis, ki smo ga izbrali, bo program za odprt znesek zaprl z novo knjižbo, ki je na isti strani (BREME / -BREME) z znesom, ki ima obrnjen predznak (+ / - ). Knjižbe imajo protikonto, ki se ne prenaša v glavno knjigo.
 
Druga opcija - Knjižba prometa - zapis, ki smo ga izbrali, bo program za odprt znesek zaprl z novo knjižbo na drugi strani (BREME / DOBRO) z zneskom, ki ima isti predznak (+/ + ali - / -). Knjižbe imajo protikonto, ki se ne prenaša v glavno knjigo.
 
Tretja opcija - Če je izbrani zapis delno plačan, se bo prenesel zapis računa in zapis plačila; na novem kontu v stran STORNO (BREME / -BREME). Simboli na novem kontu so isti kot prvotno.
Protikonto je konto, ki se mora prenesti v glavno knjigo in je dodan na spodnjem delu maske.
Prvotni zapis se bo zaprl za odprt znesek na simbol, ki se ga izbere na maski 'Simbol' (spodnji del pod Novi konto).
Partner lahko ostane isti (kontrola umaknjena z izdajo 905-000)
Novi konto mora biti saldakonti konto. Protikonto mora biti nesaldakonti konto.
 

SAK29.JPG

Slika 1 - Pogoji za pripravo knjižb s prenosom s konta na konto

Do izdaje 906-000 se samo v primeru vpisa konkretnega dokumenta prikažejo dodatni pogoji. Z navedeno izdajo pa je polje odprto kljub oznaki v polju Dokument z * - vsi. 

Dokumentu lahko določimo delež prenosa oz. konkreten znesek prenosa. Vzpostavljena je kontrola na neto saldo partnerja. V polju Znesek prenosa program ponudi podatek iz polja neto saldo in temu primerno izračuna tudi Delež prenosa. Hitro pomoč na seznam dokumentov se vzpostavi tako, da se izprazni polje Dokument in klikne gumb Enter. 
 
SAK109.JPG

 

Slika 2 - Primer vnosa deleža in zneska prenosa

Avansni računi: potrditev navedenega okna pomeni, da lahko konto, ki je v kontnem načrtu definiran kot "AR-avansni račun", spremenimo na drug konto, ki ima enako oznako. V Hitri pomoči nam tako program ponudi samo tako definirane konte.

V primeru, da je obdobje v polju Zapadlo nad preveliko, se polje Znesek prenosa in Delež prenosa kljub vnosu konkretnega dokumenta ne bo odprlo.

Odprta plačila: vstavimo kljukico v primeru, da želimo videti tudi odprta plačila.  
Če želimo plačila prenesti na konte avansov, moramo obvezno:
V Zapadlo nad moramo vpisati 0, saj plačila nimajo valute in odprtih plačil drugače ne bo pokazalo na predogled.​
- izbrati na izboru Novi konto = konto, ki ima v kontnem planu oznako AV - avans
- na predogledu v kolono Predračun vpisati številko predračuna. Na polju Predračun program ponudi pomoč na odprte avanse. 

SAK_PRENOS_kk_123.JPG

Če smo na vhodni maski vpisali datum valute, se pri novo nastalih knjižbah vpiše izbrana valuta.

Če pa valute na vhodni maski nismo izbrali, se pri novih knjižbah valuta in datum za obračun obresti prepišeta iz osnovne knjižbe.

Podatki Datum računa, Dobaviteljeva številka računa, Števec in Koda namena se na storno knjižbi in novi knjižbi ohranijo iz originala.​
 

Po potrditvi se prikažejo vknjižbe, ki ustrezajo danim pogojem.

SAK30.JPG

 

Slika 2 - Pripravljeni podatki za kreiranje novih knjižb

V pregledni tabeli lahko na temneje obarvanih poljih (Znesek, Valuta in Obr. obresti) popravljamo podatke. Novi knjižbi se pripravita s popravljenimi podatki.

Po potrditvi postavk, ki jih želimo prenesti na nov konto, na desnem kliku miške izberemo opcijo Prenos. S tem se pripravijo vknjižbe za zapiranje starih dokumentov in generirajo nove postavke na korekturah ne knjiženih dokumentov. Izvaja se tudi kontrola na že opravljeni prenos.

 Primer knjižb, če izberemo STORNO PROMETA:

 


 

 SAK31.JPG

Slika 3 - Kreirani storno in nova knjižba na novem kontu

Primer knjižb, če izberemo KNJIŽBA PROMETA:
 


 SAK32.JPG

Slika 4 - Kreirani knjižbi prometa 

Ponovnega prenosa s konta na konto z istimi pogoji ni mogoče izvesti dokler niso knjižene postavke prejšnjega prenosa s konta na konto.

 

 

Primer, če izberemo Odprti promet:
 Če je izbrana opcija Odprti promet, program na novi konto kopira knjižbo računa v celotnem znesku v minus. Če je račun delno zaprt, bo na novi konto skopirano tudi plačil. Znesek je obrnjen. Simbol ostane nespremenjen.
Prvotna knjižba se zapre z ostankom salda za plačilo. Simbol je tak, kot se ga vpiše na vstopni maski. V primeru, da je simbol enak *, pa simbol ostane isti kot je za izdani račun.
 
Vse knjižbe imajo protikonto, ki je vpisan na vstopni maski. Protikonto se izbere iz kontnega načrta (ni saldakontno označen in se prenese v glavno knjigo). 
 
Partner je lahko nov ali isti.

 

SAK_Prenos_OP.jpg 

Slika 1: Pogoji za pripravo omejitvenih pogojev in podatki, ki veljajo za nove knjižbe

 

SAK_Prenos_OP1.jpg

Slika 2: Izbor knjižb in prenos na desni klik - PRENOS

SAK_Prenos_OP2.jpg

Slika 3: Knjižba na prvotnem računa se zapre za odprti znesek. Na novem kontu so preslikane prvotne knjižbe. Razlika je datum veljave.

nazaj na navodila za Saldakonte

 

Funkcijske tipke