Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SA_Rezervacije

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​

Saldakonti: Kompenzacije, rezervacije-začasne knjižbe 
                                  (nova verzija)

Razlike med staro in novo verzijo kompenzacij:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. KOMPENZACIJE, REZERVACIJE ZA SKUPEN SALDO NA PARTNERJA:
2. Rezervacija dokumentov in rezervacija za saldo na kupcih in dobaviteljih s pomočniki pri pripravi:

- medsebojnih kompenzacij (program predlaga zneske za kompenziranje glede na zapadlost obveznosti),
- verižnih kompenzacij (omogočen vnos vmesnih partnerjev, ki sodelujejo v verigi)
- e-kompenzacije, večstranske obvezne in neobvezne pobote s pripravo datotek za oddajo in možnostjo uvoza rezultatov preko strukture Ajpes.

3. Možnost kreiranja izpisov za kompenzacije, obvestila dobaviteljem, avtomatičnega knjiženja na kartice v saldakontih ob zaključku kompenzacije.
4. Omogočeno ločeno številčenje kompenzacij glede na izbrani simbol-vrsto kompenzacije.
5. Ob rezervaciji na dokument so zneski obveznosti pri pripravi plačilnih nalogov v plačilnem prometu že znižani za rezervirane zneske.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V tem meniju nam je omogočeno, da izberemo odprte terjatve, obveznosti, jih rezerviramo za čas trajanja kompenzacije, dokončno potrdimo kompenzacijo in s tem zapišemo vknjižbe v saldakonte, ki imajo že kreirane vezave z odprtimi terjatvami in obveznostmi.


Kompenzacije, dokler so s statusom rezervirano, lahko še spreminjamo zneske za kompenziranje, izločimo posamezne vknjižbe, dokler kompenzacija ni dokončno potrjena.
 
V tem meniju je omogočeno:
- rezervacija zneskov za kompenzacije,
- izdelava in izpis medsebojnih kompenzacij,
- izdelava in izpis Verižnih kompenzacij
- priprava, izvoz in uvoz datoteke za multikompenzacije in e-kompenzacije (struktura datoteke POBOT__.DAT, za uvoz XML in TXT).
 

 

Omogočen je izbor med:

1. Rezervacije - kreiranje novih dokumentov, novih rezervacij, izpis dokumentov, kreiranje datotek za množični pobot, uvoz rezultatov pobota, obveščanje partnerjev, zaključek rezervacij;

2. Pregled zbirno - hitri pregled kompenzacij in rezervacij v teku s kontrolnimi seštevki dokumentov in pregledu priponk. Pri množičnem pobotu je prikazan le v zbirni vrstici prikazan le prvi kupec, oziroma dobavitelj.

 

Rezervacije - začasne knjižbe


V polju Dokument lahko pustimo znak *, kar pomeni, da vidimo vse dokumente s statusom rezervacije ali pa omejimo po delu oziroma celi številki dokumenta.

Primer: 41* pomeni prikaz vseh kompenzacij, ki imajo uporabljen simbol 41. Številčenje kompenzacij upošteva v številki tudi prva dva znaka uporabljenega simbola rezervacije.
SAK_Rezervacije1.jpg

Slika 1 - Izbor v meniju Dokumenti
 
Kompenzacije se ločeno številčijo po simbolih, ki jih uporabimo pri rezervaciji. Ponudijo se simboli, ki imajo v šifrantu vpisan protikonto.

Vstop na pregled podatkov naredimo s potrditvijo <V redu>.


Uporabnik, ki nima pravice SAK.VNOS=A, vidi samo svoje dokumente. 

Postopek je omogočen tudi preko ikon:

 

KOMP_NOVE1.JPG 


Slika 2 - Pregled okna za rezervacijo in kreiranje novih dokumentov
 
 

SAK77-nov.JPG 

Slika 3 - Možnosti

 


Program glede na omejitve ob vstopu pokaže podatke na pregledu, ki so v saldakontih na statusu "začasno" (tabela SAK_SALK1 - status T)
Niz podatkov na pregledu je enak kot v meniju Dokumenti \ Vnos in knjiženje.

V primeru, da ima podjetje vklopljeno še spremljanje po komercialistih/referentih (VSI - XREF=.T.), se na vnosu in Korekturah pojavi tudi polje Referent. 
 
Omogočen je prenos podatkov v modul Knjiga pošte.

 

Kompenzacije_knjiga_pošte1.JPG
Slika 4: Možnost prenosa dokumenta kompenzacije po pošti s prenosom v program Knjigo pošte

 

Rezervacija dobi oznako prenosa v KP - polje ZAKLJUCEK = "KP".
Pri naslednjem poskusu prenosa nas prog. o tem obvesti in prepreči prenos.

Rezervacije knjižimo in rezerviranim knjižbam s statusom ZAČASNE spremenimo status na redne knjižbe.

V glavno knjigo prenesemo knjižbe v meniju Ostalo - Prenos v Glavno knjigo.

 

Z izdajo 905-000 je na desnem meniju dodana možnost ZAVRNITVE kompenzacije kar pomeni, da rezervacijam spremenite status v zavrnjeno. Knjižbe ostanejo v tabeli saldakontov in jih lahko vidite v meniju Knjiženja-poljubno. Pri ostalih pregledih niso upoštevana. Upošteva se jih pri dodelitvi števca novih rezervacij.

 

Knjiženje dokumentov rezervacij

Knjiženje dokumenta pomeni knjiženje vseh zapisov kompenzacije z istim števcem. Ob knjiženju se spremeni status knjižb, ki ne dovoli naknadnega spreminjanja. V primeru morebitnih sprememb je omogočena izvedba storno dokumenta v meniju Poročila / Knjižene kompenzacije, skonti (cesije, asignacije).

Ob knjiženju kompenzacij ali pobotov je omogočeno spremeniti datum veljave knjiženja in datum za obračun obresti.

Ob knjiženju dokumenta za skonto, je sprememba datuma veljave in datum za obračun obresti blokiran (zagotavljenje usklajenosti podatkov med Saldakonti in pomožnim programom Fakturiranje in Zajem prejetih računov). Program prepozna dokument skonta preko posebnega simbola, ki je vpisan v sistemski nastavitvi programa Saldakonti in sicer XSIMB_SK. 

 

SAK_Knjiženje_rezervacij.jpg
Slika 5: Knjiženje dokumentov rezervacije
 

  

Pregled Zbirno

Pregled kompenzacij v teku v zbirni obliki, kar omogoča enostaven pregled in nadzor nad dokumenti, ki jih imamo v pripravi. Omogočen je pregled priponk dokumentov. Pregled je razdeljen v zgornji del pregleda, kjer so podatki v zbirni obliki s kontrolnimi seštevki. Pri množičnem pobotu je prikazan le prvi kupec oziroma dobavitelj.

V spodnjem pregledu so prikazani dokumenti, ki so vključeni v pobot. Preko dodatnega menija na desni klik lahko ponovno izberemo Pregled zbirno z novimi pogoji oziroma Rezervacije - modul za pripravo novih dokumentov.

 

SAK_Rezervacije_zbirno.jpg

Slika 5: Pregled kompenzacij v teku zbirno