Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Izbor_temeljnic_Vnos

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Vnos nove temeljnice

Novo temeljnico vnesemo na izboru temeljnic s potrditvijo vrstice z nazivom Nova temeljnica v meniju Vnos in knjiženje.

Vrstica NOVA TEMELJNICA je aktivna samo na izboru Temeljnice uporabnika MIT_XY.

9935606_1.JPG

 Slika 1 - Vrstica za vnos nove temeljnice


Po potrditvi izbora z gumbom "V redu" ali z dvojnim klikom na Nova temeljnica program takoj odpre vnos nove temeljnice. 

 9941808.JPG

 Slika 2 - Polja za vnos nove temeljnice

Program dodeli številko temeljnice šele po shranitvi prve postavke na ročni temeljnici. 

Pojasnilo posameznih polj za vnos: 


 

KONTO:               poljuben konto iz šifranta Kontni plan
SKLIC 2:              sklicevalna številka; če vpišemo pravilno sklicevalno številko (postavka ima v Saldakontih saldo), bo program z vzpostavljeno povezavo na Saldakonte avtomatsko izpolnil preostala polja na vnosu: Breme ali Dobro, Stroškovno mesto in Šifro partnerja. Če je sklic prazen in če je znesek na strani računa (glede na polje SA v kontnem planu - kupec, dobavitelj), se bo v saldakonte v polje Sklic vpisal oz. avtomatsko določil sklic sestavljen iz konta knjižbe in zaporedno številko knjižbe v GK (primer 285000-33362).
SIMBOL:              šifra izbranega simbola iz šifranta Simboli
DAT. VELJAVE:    bilančni datum, datum nastanka poslovnega dogodka
DAVČNI DAT.:     datum za davčne podatke
BREME:                znesek knjižbe v breme (debet)
DOBRO:               znesek knjižbe v dobro (kredit)
BREME (dev):       devizni znesek v breme. Polje se odpre v primeru, da smo definirali konto, ki je naveden v spremenljivki XKDEVRAC - Spisek kontov za devizne zneske (devizni račun..).
DOBRO (dev):      devizni znesek v dobro. Polje se odpre v primeru, da smo definirali konto, ki je naveden v spremenljivki XKDEVRAC - Spisek kontov za devizne zneske (devizni račun..).
TEČAJ za 1:          polje se odpre v primeru, da smo definirali konto, ki je naveden v spremenljivki XKDEVRAC - Spisek kontov za devizne zneske (devizni račun..). Vrednost tečaja se prepiše po potrditvi datuma veljave iz tečajne liste v šifrantu Tečaji.
ŠT. DOK.:             številka dokumenta, na primer številka bančnega izpiska
PROTIKONTO:     vnos protikonta ni obvezen, je samo informativen podatek. Vzpostavljena je Pomoč na šifrant  Kontni plan
OPIS:                   poljuben opis knjižbe, ki jo vnašamo
OPOMBE:             vnos poljubnih opomb na knjižbo
STR. MESTO:       vnos šifre stroškovnega mesta. Podatek je na knjižbi temeljnice obvezen v primeru, ko vnesemo konto, ki je v šifrantu Kontni plan označen, da se vodi po stroškovnim mestih (polje Vnos str. m.)
KLJUČ:                 šifra delilnega ključa, ki smo ga pred tem vnesli v šifrant razdelilnih ključev. Delitev na zapise se izvede ob shranitvi - samo po vnosu. Po shranitvi zapisa na korekturah se delitev ne izvede.
PROJEKT:            vnos šifre projekta. Podatek je na knjižbi temeljnice obvezen v primeru, ko vnesemo konto, ki je v šifrantu Kontni plan označen, da se vodi po projektih (polje Vodenje proj.)
PARTNER:            vnos šifre partnerja. Vzpostavljena je povezava oz. pomoč na šifrant Partnerji. Polje je obvezno za vnos v primeru, da smo na knjižbi vpisali konto, ki je v šifrantu Kontni plan označen, da se vodi saldakontno (polje Saldakonti ima vpisano vrednost K-kupec ali D-dobavitelj)
VALUTA:              vnos datuma za plačilo; v primeru, da smo vpisali saldakontni konto, ki ima v šifrantu Kontni plan označeno, da gre za D-dobavitelja, znesek pa imamo naveden v polju DOBRO, program postavko jemlje kot RAČUN in zahteva vnos datuma valute. 
OBR. OBRESTI:    vnos datuma za pričetek obračuna obresti, po navadi je enak datumu VALUTA; v primeru, da smo vpisali saldakontni konto, ki ima v šifrantu šifrantu Kontni plan označen, da gre za D-dobavitelja, znesek pa imamo naveden v polju DOBRO, program postavko jemlje kot RAČUN in zahteva vnos datuma obračuna obresti. 
PREDRAČUN:       vnos številka predračuna. Na podlagi vpisane številke bo uporabnik lahko v Saldakontih pripravil Avtomatske preknjižbe in zaprl konto obveznosti / terjatve s prejetim / danim avansom. 


Temeljnica mora biti obvezno SALDIRANA!

V primeru, da vnašamo temeljnico z različnimi datumi veljave, mora biti temeljnica saldirana glede na mesec.

9935606_2.JPG


Po izvedenem vnosu vseh postavk lahko z desnim menijem izvedemo Knjiženje temeljnice

V primeru, da prekinemo vnos temeljnice in da temeljnica ostaja nesaldirana, program javi obvestilo. Takšna nesaldirana temeljnica ne bo zajeta v nobeno poročilo.

GK_VNOS_INSALDA1.JPG