Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PLP_Izpiski_uvoz

​​​​​

Plačilni promet: Uvoz bančnega izpiska (XML)

Uvoz novega bančnega izpiska lahko izvedemo kljub še nekaterim neobdelanim postavkam prejšnjih izpiskov.

Uvoz datoteke izvedemo preko desnega menija oz. posebnih ikon za izbrani transakcijski račun.

Bančni izpisek lahko poljubno krat uvozimo, brišemo in ponovno uvozimo, vse dokler izpisek ni knjižen. Ko je vsaj ena postavka izpiska že knjižena, v obvestilo program zapiše, da že obstajajo knjiženi podatki za izpisek XY.

Ob uvozu program izvaja kontrolo na tag ACCT, kjer je zapisan TRR našega podjetja.


V meniju Uvoz izpiska so aktivne tiste oblike izpiskov, ki so navedene v sistemski spremenljivki XSTRUKTURE. 
Možne vrednosti so: XML;POS104;MBILLS,DINERS;ZC;POS102;VALU​

9945694_1.JPG

 

Slika 1 - Opcije za uvoz izpiska

Program število zapisov na izpisku vpiše v polje OZNAKA. 

Uvoz datotek v TKDIS.TXT formatu je v fazi opuščanja.

Uveljavljen je SEPA standard, po katerem je oblika XML predpisana.

Po potrditvi ikone ali opcije desnega menija Izpiska v formatu XML nam program ponudi definirano pot v Raziskovalcu do mape, kjer imamo shranjene bančne izpiske. Pot nastavimo v šifrantu Transakcijski računi in si s tem omogočimo, da nam vsakodnevno ni potrebno iskati mesta shranjenih izpiskov.

PLP76.JPG 

Slika 2 - Pot do uvozne datoteke in izbor konkretnega izpiska

Po potrditvi uvozne datoteke program pred postopkom uvoza podatkov naredi test na že knjižen izpisek glede na številko izpiska in datumom in TRRjem. V primeru, da za te pogoje knjižen izpisek že obstaja, program javi obvestilo:

9941129.jpg

Uvoz se izvede, če potrdimo V redu in postopek obdelave podatkov se začne. 

Program v tem trenutku izvaja naslednje postopke:

- program samodejno preko transakcijskega računa plačnika ali prejemnika poišče šifro partnerja;
- iz sklicevalne številke program iz saldakontnih knjižb prebere vezni dokument plačila in ponudi vezavo za zapiranje
 ter vpiše konto. Pri tem se ignorirajo konti avansnih računov in postavke, ki so knjižene kot avansne preknjižbe (večinoma je to simbol AP). Če je postavk z enakim sklicem več, se najprej vzame najstarejša valuta, če je več postavk z enakim sklicem in valuto, se upošteva zaporedna številka postavk - najprej najstarejše;
- izvede preverjanje plačilnih nalogov, ki imajo status <V teku - 4>.

Po izvedenem uvozu program javi obvestilo, v katerem je navedeno, katerega postopka za posamezni zapis ni uspel izvesti. Program javi tudi, če smo izvedli uvoz izpiska, ki je že bil obdelan in knjižen. Priporočamo, da uporabnik, ki uvoz podatkov izvaja, to obvestilo pregleda in po potrebi dopolni manjkajoče podatke. 

Vsak uvožen bančni izpisek dobi svojo številko uvoza (polje je Št. priliva). Po tej številki je možno za prenesene postavke narediti storno. 
 
Primeri:
1. Sklic:2224-101298 TRR se ne ujema s šifrantom partnerjev: SI56031341006223375 znesek: 340,80
V datoteki izpiska je za postavko naveden transakcijski račun, ki ga program v šifrantu Partnerji ne najde vpisanega na nobenem partnerju.
Kaj moramo narediti?
Uporabnik mora preveriti šifrant Partnerji in vpisati nov ali manjkajoči transakcijski račun med podatke partnerja.
2. Več partnerjev ima enak TRR: SI56300000007026231 znesek:21.000,00
V šifrantu
 Partnerji ima konkreten transakcijski račun vpisano več različnih partnerjev, zato program ne ve, katero šifro partnerja naj zapiše na postavko izpiska.
Kaj moramo narediti?
V šifrantu Partnerji je potrebno preveriti pravilnost zavedenega transakcijskega računa na različnih partnerjih in podatke uskladiti.
3. Plačila 1202281 PLAČILO BLAGA 121003 INVOICE 1 9.360,00 s tem zneskom ni med plačili v teku (VSI_VIRMAN).
Plačila niso bila pripravljena preko programa Plačilni promet in menija Priprava obveznosti.
Kaj moramo narediti?
Za partnerja v tem času v saldakontih ni bilo izkazano pravilno NETO saldo odprtih postavk (plačilo v teku ni bilo odšteto), ker plačilo ni bilo pripravljeno v programu Plačilni promet. Ker med plačili v teku naloga ni, se zaključek naloga na status 5-knjiženo ne bo izvajal.
PLP77.JPG 

 Slika 3 - Obvestilo ob uvozu bančnega izpiska

Za vse postavke na izpisku, ki imajo ustrezen sklic v odprtih postavkah v paketu Saldakonti, program vpiše Paket SAK, šifro partnerja in konto.
 
V primeru, da program najde postavko za opremljanje v šifrantu Oznake za prenos, vpiše paket PLP in konto.
 
Za postavke, ki po sklicu ali po oznakah za prenos ne najde ustreznih postavk, le te ostanejo neobdelane in jih je potrebno obdelati ročno.
 
Ob uvozu bančnega izpiska, ko program išče vezave po sklicu, se izvede naslednje:
- vezave program išče po valuti (vrstni red je postavljen po datumu valute)
- program avtomatsko zapre vse postavke z enakim sklicem
- vzpostavljeno je seštevanje vzpostavljenih vezav (sumiramo vezave)
- skupni znesek pripravljenih vezav program primerja z zneskom plačila in morebitno razliko zapiše v polje PREPLAČILO.
 
PLP78.JPG 

Slika 4 - Pregled postavk uvoženega izpiska

Pojasnilo polj na pregledu:
- Potrditev: posamezno postavko izpiska lahko označimo in jo brišemo, ali pa označimo več postavk in jih z opcijo Brisanje označenih zapisov brišemo;
- Tip dokumenta: 10 in 30 - plačilo dobavitelja, 20 in 40 - plačilo kupca;
- Konto: konto, ki ga program avtomatsko vpiše ob uvozu izpisa ali konto, ki ga moramo definirati sami. Vnos konta je pogoj, da se postavka izpiska poknjiži;
- Številka dokumenta: je številka bančnega izpiska, ki jo program prebere iz XML datoteke.;
- Datum veljave: bilančni datum knjižb.;
- Partner: šifra partnerja, ki jo je program našel po transakcijskem računu partnerja oz. smo jo definirali naknadno z opcijo Korekture.
(Z izdajo 904-000: Program nudi partnerje, kateri imajo nadrejenega plačnika v šifrantu partnerjev prazno ali isto šifro kot je šifra partnerja. To pomeni, da partner nima nadrejenega plačnika, ni izpostava temveč sedež podjetja.);
- Naziv: naziv partnerja iz šifranta Partnerji, vpisan je samo pri postavkah, ki imajo vpisano šifro partnerja;
- Breme: znesek plačila v breme našega računa;
- Dobro: znesek plačila v dobro našega računa;
- Opis: opis namena plačila;
- Plačnik/Prejemnik: podatek program prebere iz XML datoteke;
- Paket: gre za informativni podatek, iz katerega vira je program vzpostavil vezavo na dokument, če ga je našel;
- Protikonto TR: se avtomatsko za vse podatke za nazaj prepiše iz šifranta Transakcijski računi ob vsakem uvozu izpiska. V primeru, da je polje ob uvozu izpiska na postavki prazno, ga je mogoče dodati z opcijo Korekture. Tudi ročno vnesene postavke za izpisek imajo polje odprto za vnos. Možno je definirati tudi stran knjižbe protikonta;
- B/D: stran knjižbe protikonta;
- Sklic 2: Sklicevalna številka, ki jo program prebere iz XML datoteke in po kateri se izvaja iskanje veznega dokumenta iz odprtih postavk v saldakontih;
- Opomba: v polje se zapišejo ugotovitve, opombe, ki jih program zazna ob uvozu izpiska;
- Predračun: številka predračuna;
- Stroškovno mesto: šifra stroškovnega mesta;
- Valuta: datum plačila;
- Koda namena: program podatek prebere iz XML datoteke. Podatek na izpisku ni pomemben;
a- Simbol: uvoz prepiše vsem postavkam določen simbol na izboru transakcijskega računa ob vstopu v pregled izpiskov;
- Davčni datum: v primeru konta, ki je v kontnem planu označen, da je "davčni" konto, je potrebno obvezno vpisati tudi davčni datum;
- Datum izpiska: program podatek prepiše iz XML datoteke;
- Znesek: program podatek prepiše iz XML datoteke;
- TR plačnika in TR prejemnika: gre za podatek o transakcijskem računu, program podatek prepiše iz XML datoteke. Vpis v oba polja je odvisen od tega ali gre za naš priliv ali naš odliv iz računa.
- Število PN: ob uvozu program prešteje skupno število prilivov in odlivov 
- Referent/Komercialist: Če imamo vklopljeno spremljanje podatkov po komercialistih (XREF=.T.), se na korekturah in vnosu postavk izpiska odpre še polje, v katerega lahko izberemo (vnos ni obvezen) tudi šifro komercialista. Podatek se prenese v saldakonte. 
 
Po izvedenem uvozu izpiska je potrebno posamezne postavke obdelati, kontirati, vzpostaviti vezave in izvesti knjiženje in po potrebi tudi prenose v Saldakonte in Glavno knjigo.