Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SA_VNOS

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

 Saldakonti - Vnos in knjiženje

Meni je namenjen vnosu podatkov ter popravljanju, izpisu in knjiženju še ne knjiženih prenesenih postavk pomožnih knjig in zapiranju odprtih postavk ob vnosu. Z opcijo Knjigovodski popravki dokumentov desnega menija lahko pripravimo knjižbe s popravki knjiženih podatkov.

Uporabniku z masko A pravice SAK.VNOS je omogočen izbor ne knjiženih dokumentov na pregledu:
- dokumenti uporabnika (dokumenti, vneseni z uporabniškim imenom uporabnika, ki je prijavljen v sistem)
- dokumenti vseh uporabnikov
- preneseni dokumenti iz drugih paketov
- vsi dokumenti (ne knjiženi dokumenti vseh uporabnikov in dokumenti preneseni iz drugih paketov )

 9933709_3.JPG

Slika 1 - Izbor dokumentov

Vnos novih knjižb:
 

 

Vsaka postavka, ki ni avtomatično prenesena iz drugih paketov (npr. fakturiranja), se vnaša tu, ne glede na vrsto prometa (fakture, banka, kompenzacije...).
Vnos lahko izvajamo samo pri izboru "Dokumenti uporabnika MIT_IME".
Za novi vnos uporabimo tipka F3 ali klik z miško na tipko "Dodajanje".
 
9933709_4.JPG

 

Slika 2 - Izbor za vnos postavk in izvedba dodajanja

SAK5.JPG 

Slika 3 - Izpolnitev polj pri dodajanju

Na vnosu lahko preko posebne ikone naredimo vpogled v konto kartico partnerja. Ikona je aktivna tako na samem vnosu kot na pregledu še neknjiženih vnesenih postavk. 

9933544_1.JPGPojasnilo vnosnih polj:
Sklic 2: z vnosom točne sklicevalne številke program avtomatsko izpolni nekatere nadaljnje ključne podatke (konto, šifra partnerja, znesek). Ob knjiženju vnesene postavke bo program avtomatsko zaprl obveznost/terjatev z vzpostavljeno vezavo.
Konto: vpišemo ustrezen saldakontni konto. Program v Hitri pomoči ponudi samo tiste konte, ki imajo v Kontnem načrtu označeno, da gre za saldakontni konto (Saldakonti=K ali D).
Stroškovno mesto: vnos stroškovnega mesta je obvezen v primeru, da smo izbrali konto (ali protikonto), ki se vodi po stroškovnih mestih (kontni načrt in vpisan D v polju Str. mesto).
Simbol: izbor vrste, tipa knjižbe. Hitra pomoč ponudi šifrant Simboli.
Partner: izbor in vnos partnerja glede na šifro. Vnos šifre partnerja je obvezen za saldakontne konte. Program nudi partnerje kateri imajo nadrejenega plačnika v šifrantu partnerjev prazno ali isto šifro kot je šifra partnerja. To pomeni, da partner nima nadrejenega plačnika, ni izpostava temveč sedež podjetja.
Št. dokumenta: vpišemo na primer številko bančnega izpiska, ali številko računa.
Opis: vnos poljubnega oisa knjižbe
Datum veljave: bilančni datum
Breme: vnos zneska v breme
Dobro: vnos zneska v dobro
Valuta: vnos datuma valutacije je obvezen v primeru, ko vnašamo obveznost/terjatev do partnerja. Valuta se pri plačilih ne vnaša.
Tečaj za 1: vnos tečaja glede na vpisani konto. Konti imajo v kontnem načrtu definirano devizo, za to devizo program ponudi tečaj iz Tečajne liste na vpisan datum veljave.
Obr. obresti: datum pričetka obračuna obresti v primeru kasnejšega plačila od datuma valute. Vnos je obvezen pri nosu računa za obveznosti/terjatve. Datum za obračun obresti se avtomatsko ponudi na prvi delovni dan za valuto.
Predračun: vnos številke predračuna v primeru plačila obveznosti/terjatve po predračunu. Vnos številke je pogoj za avtomatske preknjižbe.
Protikonto: vnos protikonta knjižbe je obvezen za pripravo temeljnice za Glavno knjigo. Primer protikonta za knjižbo plačila obveznosti je konto transakcijskega računa 110. Protikonto ne more biti saldakontističen, v hitri pomoči lahko izberemo samo nesaldakontne konte. Pri ročno vnesenih postavkah je vzpostavljena kontrola (samo pri vnosu postavk ) na polje Protikonto. Kontrola se izvaja ob shranitvi. Če podatek o protikontu ni vpisan, program javi obvestilo in zahteva vnos. V primeru, da imamo v šifrantu Simboli vpisan protikonto, potem program polje Protikonto na vnosu osivi in ne dovoli popravkov. V primeru, da delamo na primer popravke (šifra partnerja) s storno knjižbo in novo knjižbo, s čimer se Glavna knjiga ne spremeni, potem lahko imamo za takšne primere odprt simbol s protikontom, ki je vpisan v nastavitev XVNKON-protikonto avtomatskih preknjižb (konto se ne prenaša v GK).  Polje Protikonto je sivo samo na vnosu. Z opcijo korekture lahko spremenimo protikonto. V vsakem primeru pa program ima kontrolo na saldiranost temeljnice.
 

Po izvedenem vnosu postavk izvedemo shranitev knjižbe.
Ob shranitvi program izvaja preverjanje, ali ima partner knjižene odprte postavke ali ne.
V primeru, da partner odprte postavke ima, program takoj pokaže naslednje okno za vzpostavitev vezav.
V primeru, da partner nima odprtih postavk, program javi obvestilo:

SAK7.JPG 

Slika 4 - Kontrola na odprte postavke partnerja ob shranitvi knjižbe

Knjižbe dokončno potrdimo s knjiženjem.

Pregled in KOnto kartica:

9933544_2.JPG