Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_901

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Novosti v izdaji 901.000

 
 
​Program Novosti​ Prijava
Administracija ​Večjezična verzija sistema Orkester - vnos novega uporabnika prevzame jezik glede na privzeti jezik države. Sprememba jezika uporabnika omogočena preko desnega menija. Sprememba jezika članom skupine je omogočeno tudi preko desnega menija Skupine pravic. 9920994
Blagajna Poročilo - Zbirno poročilo po partnerju: dodani podatki o prispevkih iz in na bruto drobnega odkupa. 9919575
​Blagajna ​Nova procedura, ki iz seznama blagajnikov briše uporabniška imena, ki jih ni več med uporabniki Orkestra. 9922032
Evidenca prisotnosti ​Podatki delavcev se vodijo v kadrovski evidenci. V kolikor si želite zagotoviti, da podatkov v paketu ni mogoče popravljati (s tem tudi preprečite, da bi se podatki povozili s prvim prenosom iz kadrovske evidence), zapišite paket EP v sistemsko nastavitev VSI\XDELDVNOS.​ 9917813
Fakturiranje ​Nova je sistemska nastavitev (VSI) XDATUMOD, ki v meniju Fakture omogoča prikaz datuma OD glede na zadnji zaključen mesec v paketu. 9921068​​
​Fakturiranje Popravljanje knjiženih računov: vzpostavljena je možnost popravljanja stroškovnega mesta in projekta na knjiženi izdani fakturi z avtomatskim prenosom po potrditvi v SAK, GK in VP. 9921975​​
​Fakturiranje ​V dodatni meni smo na knjižene izdane račune (in v meni Dobavnice in fakture) dodali možnost izpisa temeljnice. Izpiše se osnovna oblika temeljnice z vsemi postavkami, ki so bile knjižene na temeljnici zapisani na konkretnem računu. 9923153​
​Fakturiranje ​Novosti pri oddaji eRačunov: Dodajanje priponk/prilog k eRačunu in ostale posodobitve. 9923093​​
Glavna knjiga ​Dopolnjen je osnovni izpis temeljnice GKD_IZPIS: dodan je naziv konta in naziv partnerja. ​9923015
Glavna knjiga ​Vzpostavljen je nov šifrant Kontni plan matične organizacije. V Kontnem planu lahko na polje Konto matične organizacije dodamo povezavo na nov šifrant. ​9921966
​Glavna knjiga Davčna poročila / DDV Poročilo - test ob vstopu, ki prikaže izdane dobropise brez potrjenega davčnega datuma in izvozne račune (klasifikator IORI), ki nimajo specifikacije v tabeli izvoznih dokumentov (EUL), imajo pa poslovni datum v izbranem obdobju poročila. Taki izdani dokumenti niso vključeni v DDV poročilu. 9920409​
​Glavna knjiga ​Na vnosu nove temeljnice in na Poročilih je dodana kontrola na neknjižene vnesene temeljnice, ki še niso saldirane. Zneski na teh temeljnicah niso vključeni v poročila. 9920298​​
Glavna knjiga Na vnosu temeljnic in na pregledu v meniju Poročila je dodana ikona Priponke in dogodki in omogočen pregled vsebine priponke na vseh pozicijah temeljnice. ​9921028
Glavna knjiga Konto kartica: Vzpostavljena je možnost označitve postavk, ki jih ne želimo prikazati na Konto kartici. 9918213
​​Glavna knjiga
Ob spremembi podatkov v desnem meniju na konto kartici, se v tekstovno polje zapiše  kdo, kdaj in na katerem polju je spremembo izvedel ter tudi kakšna je bila stara vrednost in nova vrednost polja.
9922426
Glavna knjiga Davčno konto kartico je mogoče pregledovati in izpisovati samo v novem meniju v okviru menija Davčna poročila. 9907260
Glavna knjiga ​Promet na 01.01. je ločen od otvoritvenega prometa na pregledih in seštevkih (na konto kartici, brutobilanci, brutobilanci po stroškovnih mestih, stroškovni kartici, pregledu prometa v obdobju). 9916240
Glavna knjiga ​Pregled in funkcionalnost menija Dnevnik knjiženja je spremenjen v preglednejšo obliko. 9922729
Glavna knjiga ​Pri pripravi obrazcev je dodano večje polje za vpis select stavkov, ker polje Enačba včasih nima dovolj mest. 9922374
​Glavna knjiga ​Novo poročilo - Glavna knjiga z analitiko. 9922948
​Glavna knjiga ​V primeru, da izvajamo v Glavno knjigo iz pomožnih knjig prenos po postavkah, imamo sedaj možnost v GK videti šifro in naziv partnerja. ​9922953
Honorarji ​Podatki delavcev se vodijo v kadrovski evidenci. V kolikor si želite zagotoviti, da podatkov v paketu ni mogoče popravljati (s tem tudi preprečite, da bi se podatki povozili s prvim prenosom iz kadrovske evidence), zapišite paket HON v sistemsko nastavitev VSI\XDELDVNOS.​ 9917813
Honorarji ​​Pregled podatkov (vnesenih in obračunanih) je spremenjen, in sicer na ekranu pregledujemo en sam pregled, k šifri delavca je dodan Naziv osebe, k šifri ključa pa naziv ključa. 9922185​
​Honorarji Vnos zneskov po ključih dopušča prazno polje Projekt. Ob shranitvi vnosa pa se vpiše splošni projekt, ki mora biti vpisan v sistemski nastavitvi VSI\XPROJ_SPL​
Honorarji ​Meni Korekture arhiviranih izplačil je preimenovan v Arhivirana izplačila. Na desnem meniju omenjenega pregleda je dodana nova funkcionalnost Kopiranje izplačila, ki omogoča kopiranje že arhiviranega izplačila v novo izplačilo. Kopirajo se samo osnovni zneski. Kopirane podatke nato pregledujemo in obdelujemo med vnesenimi podatki. Na tem mestu so sedaj omogočene tudi korekture in brisanje zapisov. 9922184​
Honorarji Seznam nakazil je možno pregledovati tudi iz arhiva. Datum lahko določimo prav na dan izplačila ali izberemo opcijo Vsi datumi izplačila po izbranem datumu. Na seznamu dobimo seznam vseh, ki so bili obračunani po tem datumu (vključno z nearhiviranimi). 9922187​
Honorarji

Dodano polje Razlog zavarovanja. Glede na oznako v polju Zavarovanec se poroča tudi v analitičnem delu REK2 obrazca. Delavci brez oznake se razumejo kot zavarovanci po 15. ali 20. členu ZZVZZ. V meniju Datoteke je dodan nov šifrant Razlogi zavarovanja.

9920272​
​Kadrovska evidenca ​Omogočeno kreiranje klasifikatorja za delavce. Med polja delavca (sistemska nastavitev XH_%)je potrebno dodati polje KLAS z validom VA_KLAS('KLAS';.T.;.F.;'D'). Polje vpišite tudi v sistemsko nastavitev XNIZ_PRS - polja za prenos v ostale pakte. 9918440​
​Kadrovska evidenca

Dodano novo polje za vpis tipa Zavarovanca (ZAV_PIZ) in Razloga zavarovanja (​RAZL_ZAV). V polje, ki ga morate odpreti v sistemski nastavitvi (XH_%) in vpisati valid .VA_ZAV_PIZ() oz .VA_RAZL_ZAV(), boste lahko vpisali razloge zavarovanja za delavce, ki so zavarovani po 15. ali 20. členu ZZVZZ. Nov šifrant Razlogi zavarovanja se bo napolnil samodejno s prvim vstopom v šifrant. Preko desnega menija v šifrantu Delavci je na voljo obrazec M12 - Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

9920272​
​Kadrovska evidenca

Vpis izstopa je možen le preko desnega menija v šifrantu Delavci. Pri vpisu se preverijo zapisane spremembe podatkov v arhivu sprememb. Datum izstopa ne more biti starejši od datuma zadnje spremembe. ​

9912065​
​Kadrovska evidenca

​Pri izbiri delovnega mesta delavcu se pri vpisu datuma veljave preverja tudi datum veljave samega delovnega mesta. V kolikor datum veljave ne ustreza se pojavi obvestilo, ki uporabnika opozori na napačno izbiro delovnega mesta.​

9914651​
​Kadrovska evidenca

Dodana je možnost kopiranja poljubne tarifne priloge v novo prilogo z novim datumom veljave. Sprememba tarifne priloge ne zahteva nove kolektivne pogodbe ali nove oznake na delavcu, urne postavke in bruto plače pa se izračunajo iz tarifne priloge, ki velja na dan izračuna novih bruto plač in urnih postavk.​

9919889​
​Kadrovska evidenca ​Datum veljave posameznega podatka delavca je izrednega pomena. Podjetje sme spremljati le podatke in njihove spremembe le v času, ko je delavec zaposlen v podjetju. Pri vpisu datuma veljave kontrola preprečuje, da bi se vpisovale spremembe z datumom veljave pred vstopom v podjetje in po izstopu iz podjetja. 9912065​
​​​Kadrovska evidenca ​Poleg napotnice na usmerjeni in drugi usmerjeni preventivni pregled je možno izpisati tudi napotnico na predhodni preventivni zdravstveni pregled.​ Po novem je možno spremeniti tudi datum izpisa. 9914683​
​Knjiga pošte ​Po vnosu številke dobaviteljevega računa se  prepišejo v polje SKLIC samo številke in znak -. V primeru, da so v številki računa tudi črke, se te v sklic ne prepišejo. Znak /, se spremeni v -. Ostali znaki se ne prepišejo. 9921116​
Knjiga pošte ​Kontrola na številki dobaviteljevega računa - obvestilo v primeru, da za izbranega partnerja v zadnjih dveh letih obstaja knjiženi račun z isto številko računa. 9922523
Knjiga pošte ​Dodajanje priponk preko gumba Digitaliziraj: Shranjevanje prilog dokumentov na strežnik  ali na lokalno mapo in shranjevanje prilog dokumentov takoj po shranitvi glave dokumenta. 9921117
Knjiga pošte Prenos prejete pošte v ZAJ: Ob prenosu se na prejeti račun (glavo) vpišejo še naslednji podatki:konto (najpogostejši konto iz sistemske), Oznaka (najpogostejša oznaka iz sistemske), Simbol (najpogostejši simbol iz sistemske), Davčni datum (iz datuma prejema), iz Partnerji - dni za valuto (če je vpisano), Datum v podpis (tekoči datum), Koda namen (vedno SUPP), Namen (naziv Kode namena. ​9921141
Knjiga pošte Popis oddanih pošiljk: Izpis je nov in prilagojen zahtevam Pošte Slovenije. 9922563
​Materialno blagovno knjigovodstvo Poročila - Knjiženja po poljubnem ključu: na predogled sta dodana dva nova polja: naziv partnerja in naziv dobavitelja. 9922160​
Osnovna sredstva Test osnovnih sredstev: ​nov test 'Test neknjiženih dogodkov' - prikaz zapisov  s statusom neknjiženo v vhodni tabeli (OS_PROM_OS) in prometni tabeli - Amortizacija (OS_VKNJIZ1). 9922416
Osnovna sredstva ​​Kontrola na obračun amortizacije: ​Program obvesti uporabnika v primeru, da obstajajo neknjiženi zapisi za osnovna sredstva. 9922143​
​Osnovna sredstva Šifrant amortizacijskih skupin: ​Polje amortizacijska stopnja je odprta za spremembo v primeru, da je amortizacijska stopnja vezana na inventarno številko. 9921594
​Osnovna sredstva ​Izpis popisnih listov v meniju Poročila - dodana možnost izpisa po 'Nabavni vrednosti'. 9922386
​Osnovna sredstva Plan amortizacije - na vstopno okno dodan pogoj na Klasifikator osnovnih sredstev. 9918686
Osnovna sredstva

​​Poročilo za glavno knjigo: ​ Izpišejo se podatki kateri so na pregledu, dodan je seštevek prometa v breme in dobro.
Dvojni klik na konto prikaže promet iz kartic osnovnih sredstev katera imajo knjižbe v izbranem obdobju in na izbranem kontu.

​9921612,

9922389

Osnovna sredstva ​Brisanje aktiviranja aktiviranega osnovnega sredstva - ​​deaktivacija OS: Obraten postopek kot je pri naknadnem aktiviranju osnovnega sredstva. ​​ Storno knjižb osnovnih sredstev z opcijo brez knjižb začetnih stanj, novih nabav. 9922339
​​Osnovna sredstva ​​​Popis osnovnih sredstev: Ne izvozijo se osnovna sredstva z datumom aktiviranja prazno. Izpis nepopisanih osnovnih sredstev - niso vključena osnovna sredstva z datumom aktiviranja prazno ali višje od datuma veljave izbranega na vstopnem oknu za uvoz popisa. 9918742
​Plače V primeru invalidskega podjetja z zadostno kvoto invalidov je potrebno na obračunski maski vpisati predpisan večkratnik minimalne plače. Nad tem zneskom je potrebno delavcem neinvalidom obračunati in tudi plačati prispevke. Načeloma so invalidska podjetja z zadostno kvoto invalidov oproščena plačila določenih prispevkov. Novost je bila zakonsko sprejeta in velja od 1.1.2015. 9922784
​Plače Na vstopni maski - mesečne nastavitve je dodan podatek o minimalni osnovi za prispevke. Ključ z določenim obračunom 21 bo obvezne prispevke obračunal od nove osnove (prej od minimalne plače). 9923289​
​Plače Za vse uporabnike plač in kadrovske evidence je v šifrantu Delavci na desnem meniju dodana opcija Informativni izračun dohodnine. Za vse delavce istočasno lahko z enim klikom pregledamo prejeti dohodek, plačane prispevke, letno olajšavo, ki se mu sme upoštevati (glede na vpisane olajšave zaradi družinskih članov v kadrovski evidenci in splošne olajšave), ponovno izračunano dohodnino, plačano dohodnino in pričakovano preplačilo oz. povračilo dohodnine. Preračun je informativen saj se upošteva le dohodek pridobljen v podjetju  izplačan preko paketa plač in pod pogojem, da je delavec zaposlen celo leto. Pri tem izračunu se dodatne olajšave ne upoštevajo. 9911926​
Plače Pregled rekapitulacije prispevkov lahko omejimo na prispevke izplačane za invalide in ločeno za neinvalide. 9922786
Plače ​Podatki delavcev se vodijo v kadrovski evidenci. V kolikor si želite zagotoviti, da podatkov v paketu ni mogoče popravljati (s tem tudi preprečite, da bi se podatki povozili s prvim prenosom iz kadrovske evidence), zapišite paket OD v sistemsko nastavitev VSI\XDELDVNOS.​ 9917813
Plače Izpis obrazca omogoča tudi prikaz praznih vrstic. Pri prenosu temeljnice v GK ali VP ni sprememb - prenesejo se samo vrstice z vrednostjo različno od 0,00. 9913534​
Plače

Seznam po stroškovnih mestih ali projektih ter Plačilni seznam je možno izpisati tudi iz arhiva z opcijo, ki omogoča izpis ločen po mesecih.​

9921094​​
Plače Omogočeno sočasno brisanje bonitet in stalnih nominalnih zneskov. 9917040​
​Plače Dodana NOVA Rekapitulacija po ključih ali projektih in je hkrati seznam po delavcih. Pogovorno okno uporabniku  omogoča sestavo po lastnih potrebah. Izpis, ki sledi je v ležeči obliki in prikazuje največ 12 kolon. 9920180​
Plače ​Dodana možnost izpisa plačilnih list tudi iz arhiva. Na plačilni listi se v tem primeru pred vrsto izplačila in mesec izplačila izpiše besedilo "Kopija pl.liste za:" Uporabnike, ki uporabljajo lastno oblikovane plačilne liste opozarjamo, da morajo ponovno oblikovati plačilno listo. 9920741​
Plače Na pogovorno okno za obračun zahtevka za refundacijo boleznin ni več potrebno vnesti % prispevkov od razlike do minimalne plače. % se izračuna avtomatično iz prispevkov označenih z oznako plačnika 2. Pogoj je še, da so prispevki aktivni. 9920912
Plače Zahtevka za refundacijo boleznin je dopolnjen s stolpci '% opr. prisp. delod. PIZ' in '% prisp. delodaj. za ZAP.'. Podatka nosita sporočilo zavodu o oprostitvah plačila prispevkov oz. o obveznosti plačila povečanega prispevka. Oprostitve se nanašajo na starost delavca, izpolnjevanju starostnega pogoja za upokojitev in načina zaposlitve. 9921115​
​Plače Izračun boleznine je dopolnjen z izračunom 91. koledarskega dne boleznine. 9913841​
Plačilni promet Priprava obveznosti: Samo partnerji z enako banko: Na pregled obveznosti za plačilo program pokaže samo odprte obveznosti za partnerje, ki imajo v glavi prejetega računa vpisano enako banko, kot je navedeno v prvih 6 mestih našega izbranega TRR. ​9919125
​Plačilni promet

​Manjše dopolnitve:
1. Plačila v teku: na izpisu Seznam izbranih plačil se pokažejo samo označena plačila (kolona Potrditev)
2. Prenos v Glavno knjigo: nova opcija in izpis v dodatnem meniju (desni klik) - Izpis temeljnice.
3. Priprava vezav za plačilo: vzpostavljena je možnost označitve/odznačitve vseh vezav do zneska plačila

9916630​​
​Plačilni promet Priprava plačilnih nalogov: vzpostavljena je kontrola med transakcijskim računom partnerja in računom, ki ga ima ta partner (naš zaposleni) v šifrantu Delavci v Plačah. Program pri potrditvi pripravljenih obveznosti v primeru razlike javi obvestilo.  ​9921065
​Plačilni promet ​Na pregledu za vzpostavitev vezav na plačilo je dodana kolona Dobaviteljeva številka računa. 9922431
​Potni stroški Odprta možnost kopiranja potnih nalogov s statusom 'Arhivirano'. 9921121
​Potni stroški Menjava delavca na korekturah potnega naloga: ob shranitvi program vpraša in ponudi možnost prepisa stroškovnega mesta na pozicije potnega naloga in stroške potnega naloga v primeru, da smo spremenili šifro delavca na potnem nalogu.   9921771 
​Potni stroški Knjiga potnih nalogov: dodana možnost izpisa z vrstnim redom po imenu delavcev. 9921124
​Potni stroški ​Možnost nastavitve s strani Mit-a, da program ob prehodu leta ob nastavitvi števca naloga vpraša uporabnika s kakšno številko naj se številčenje v novem letu začne. 9919933
Potni stroški ​Nova opcija izpisa obračuna potnih stroškov s potrditvijo v pdf obliko, ki se shrani na zapis obračuna. Shranjeno datoteko obračuna potnih stroškov je omogočeno z ustrezno nastavitvijo procesne verige videti preko programa Podpisovanje - Podpis obračuna potnih stroškov.

9919028

​Potni stroški Zaključiti je mogoče vse nezaključene mesece naenkrat. ​ 9920395
​Prodajni podsistem Na ​pogodbah za avtomatsko fakturiranje je mogoče vnašati poleg partnerja še prejemnika računa in prejemnika blaga, ki se preneseta na račun. Prejemnika računa in prejemnika blaga je mogoče dodati tudi na RO pogodbah.
9922570
Prodajni podsistem ​Nastavljiva omejitev obdobja ob vstopu v dokumente prodaje: ponudba,naročilo, nalog za odpremo. Nastavitev števila dni od tekočega datuma v preteklost in prihodnost se vpiše v sistemsko nastavitev  XOBD_DOK. Nastavitev je mogoča ločeno po vrsti dokumentov in je na uporabniškem nivoju.
9923058
Proizvodnja ​Ob kopiranju osnovnih kosovnic je omogočeno kopiranje substitutov. ​9921585
Saldakonti ​V primeru, da ima podjetje nastavitev takojšnjega prenosa ob knjiženju, je dopolnjen prenos stotinskih izravnav v GK tako, da protikonto upošteva oznako v kontnem planu v polju B_D. 99​21942
​Saldakonti ​Na izboru poročila Kartica partnerja in Odprte postavke je dodana možnost preračuna postavk v izbrano devizo na izbrani tečaj. 9920296​
​Saldakonti Kumulativni saldo: ​Na poročilu Kartica partnerja je na predogled dodana kolona Kumulativni saldo iz prometa, in na poročilu Odprte postavke z rezervacijami s kumulativnim saldom iz NETO salda. 9917236
​Saldakonti Knjigovodski popravki: Program izvede prikaz novih storno knjižb podatkov vključno z novimi knjižbami. Uporabnik se po izvedenem pregledu še vedno lahko odloči ali potrjuje popravke knjigovodskega popravka ali ne. Prikaz se izvede samo v primeru, ko ima naročnik vklopljeno opcijo takojšnjega knjiženja v saldakontih. ​9915446
Saldakonti Odprta plačila - nova možnost desnega menija na poročilu Odprta plačila. Omogočeno je masovno zapiranje plačil in računa pri katerih je isti znesek obeh knjižb ali isti sklic. Kontrola na isti konto, šifra partnerja, NETO saldo je različno od 0,00.  Pravica SAK.ZAPRIOP. 9922104
​Saldakonti Odprte postavke po starosti: na izbor je dodana možnost Trenutni NETO saldo. V primeru potrditve so na predogledu podatkov v koloni SALDO upoštevana vsa plačila v teku. ​9921058
Saldakonti ​​Obračun tečajnih razlik deviznih knjižb: Sprememba zaokroževanja pri obračunu tečajnih razlik, da se tečajna razlika za posamezni dokument zaokroži na 8 decimalnih mest. Pri prejšnji izdaji so se zneski tečajnih razlik za dokument takoj zaokrožili na dve decimalni mesti. Knjižba, ki jo tvori seštevek zneskov tečajnih razlik po dokumentih za partnerja in posamezen konto se isto zaokroži na 2 decimalni mesti. 9921833
​Saldakonti Stotinske izravnave: možnost določitve protikonta terjatev in obveznosti ter strani knjižbe posameznega protikonta. 99​22365
Saldakonti Kartica partnerja: v dodatni meni smo dodali možnost izpisa kartice partnerja po kontih z novim izpisom. ​9921643​
​Saldakonti Kartica partnerja: novo okno v spodnjem delu pregleda s prikazom trenutnega salda partnerja za konkreten konto. ​9921602
​Saldakonti Poročila \ Knjiženja - poljubno: na izbor polja smo dodali tudi Temeljnica. Uporabnik vpiše številko temeljnice (brez znaka -). 9921127​
​Saldakonti Knjigovodski popravki: V primeru, da ima naročnik vklopljen takojšen prenos ob knjiženju za paket SAK in prenos v GK ob knjiženju (XPREN_GK=.T.),program naredi novo temeljnico in izvede prenos v Glavno knjigo. 9921956​​
Saldakonti ​​Rezervacije in kompenzacije: Dodana možnost vnosa terjatve do kupca na konto avansa. Program zahteva in omogoča vnos številke predračuna.   9915197​
Saldakonti ​​Kartica partnerja, Odprte postavke: nov stolpec na pregledu, ki prikaže ali je na tabelo saldakontov bila dodana priponka. 9918645
​Saldakonti ​​Kartica partnerja, Odprte postavke: nov gumb, ki prikaže besedilo partnerja iz šifranta partnerjev. Besedilo se v šifrantu partnerjev vnese v polje TEKST, ki je lahko na vnosnem nizu oziroma se ga kliče preko desnega menija Besedilo. 9918643
Saldakonti ​​​Rezervacije in kompenzacije: Izdelava datoteke za obvezni pobot na Ajpes javi obvestilo v primeru izbora obveznosti do partnerja z nezapadlo obveznostjo. Taka prijava obveznosti v množično kompenziranje se šteje za prostovoljno prijavo in je potrebno imeti za Ajpes sklenjeno dodatno pogodbo, da se to omogoča. 9915910​
​Saldakonti Zapiranje avansov: V primeru, da ima naročnik vklopljen takojšen prenos ob knjiženju za paket SAK in prenos v GK ob knjiženju (XPREN_GK=.T.), program naredi ob izhodu iz zapiranja avansov (izhod iz pregleda se vrne na izbor) novo temeljnico in izvede prenos v Glavno knjigo ter javi obvestilo. 9921957
Spremljanje projektov Šifrant Projektov: ​Okno Statistika projektov razširjena na celoten pregled​. 9911615​
​​Spremljanje projektov Projektne načrte in Projektne pogodbe se lahko vnaša tudi, če podjetje uporablja projekte samo v modulu spremljanje projektov (xproj_vp=.t.), ne pa tudi v ostalih modulih (xprojekt=.F.). 9918709
​​​Spremljanje projektov ​Ob arhiviranju obrazca se izborni podatki shranijo v posebno polje. Ob ponovnem obračunu obrazcev je tako mogoče poklicati prvotne nastavitve za obračun. 9920244
​Spremljanje projektov Ob spremembi podatkov v desnem meniju na konto kartici, se v tekstovno polje zapiše  kdo, kdaj in na katerem polju je spremembo izvedel ter tudi kakšna je bila stara vrednost in nova vrednost polja. 9922427
Vsi programi ​V vseh programih je dodana nova funkcionalnost pregleda podatkov in sicer program v primeru da kliuknemo na numerično-zneskovno kolono na katero koli postavko, v zgornjem desnem kotu ekrana poleg ikon prikaže SKUPEN SEŠTEVEK vseh zneskov izbrane kolone. 9911839
Vsi programi​ ​Podatki delavcev se vodijo v kadrovski evidenci. V kolikor si želite zagotoviti, da podatkov v paketu ni mogoče popravljati (s tem tudi preprečite, da bi se podatki povozili s prvim prenosom iz kadrovske evidence), zapišite paket VSI v sistemsko nastavitev VSI\XDELDVNOS.​ 9917813​
​Vsi programi ​​Omogočeno kreiranje klasifikatorja za kontaktne osebe. Med polja kontaktne osebe (sistemska nastavitev XH_%)je potrebno dodati polje KLAS z validom VA_KLAS('KLAS1';.T.;.F.;'K'). 9918440
​Vsi programi ​Spremenjen je izgled in funkcionalnost maske za vstop v program - logiranje. ​9921744
Vsi programi ​Na Print maski in v šifrantu sem ločena akcija "Oblikuj" in "Kopiraj", da ni potrebno dvakrat klikniti, če želimo oblikovati Report.
Vsi programi ​Na korekture/vnos dodana nova opcija iskanja po poljih. Predvsem uporabno za tiste, ki imate velike šifrante in iščete samo eno polje za popravit. Opcija je dosegljiva na desni klik in z bližnjico CTRL+F.
Vsi programi ​Kontrola pri shranjevanju priponk oziroma poti do priponk, da ne vsebujejo znakov kot so: \  / : * ? ' ' < > | " 9921151​
Vsi programi ​Nov pregled izpisa in ToolBar: možnost prenosa izpisa v PNG, PDF, WORD, XLS, TXT in druge dodatne funkcije Izpis dokumentov.

9921105

​Vsi programi ​Šifrant Kontni plan ima možnost nastavitve polj na paketu VSI (MIT nastavitve). Postavljen vrstni red za podjetje je viden tudi na Hitri pomoči. 991​8935​
Vsi programi ​V šifrantu Kontni plan je na pregledu dodano polje Tekst, v katerega je mogoče direktno brez Korekture vnesti poljuben opis ali razširjeni naziv konta. ​9921955
​Vsi programi ​V šifrantu Kontni plan  je v dodatnem meniju dodana opcija Test nastavitev, ki omogoča kontrolo vpisanih lastnosti na posameznih vrstah kontov. Uporabnik po izvedenem testiranju dobi pregleda katerim kontom manjkajo oznake, ki so pomembne pri vnosu, knjiženju in prenosu podatkov. ​9918931
Vsi programi ​Transakcijski račun je možno kopirati (Ctrl+C), pri tem pa se upoštevajo presledki med številkami. 9922592​​
​Vsi programi Vnos potencialnih partnerjev poleg podatkov, ki določajo potencial, ponudi le osnovne podatke partnerjev.​ Vstop v šifrant partnerjev je omejena glede na maksimalno število zapisov v sistemski nastavitvi VSI:XMAXREC. Uporabniku z atributom A pri pravici VSI.PARTNER je dovoljenj pregled celotnega šifranta partnerjev kljub opozorilu. 9914753​
​Vsi programi ​Vzpostavljena je možnost kopiranja starega partnerja v novega. Brišeta se podatka TRR in Vrsta partnerja. Več si preberite v navodilih za Partnerje. 9922432​
Upravljanje odnosov s strankami ​Pri pregledu aktivnosti nas poleg podatka, kdo je nalogo ali dogodek dodelil in kdo je za njo zadolžen, zanima tudi kdo je bil pri nalogi ali dogodku soudeležen. Na grafičnem koledarju je oznaka, ki opozarja na skrajni rok izdelave naloge, tudi pri soudeleženih. Na desni strani ekrana, na pregledu dogodkov z enim partnerjem, pa so v okencu o vabljenih in udeleženih, navedeni tudi soudeleženi sodelavci. 9​9222​69
Upravljanje odnosov s strankami ​Po celotnem modulu nas v orodni vrstici spremljajo gumbi s podatkom koliko nalog nas čaka, koliko jih je že v zamudi, koliko smo jih dodelili in koliko od teh ni opravljenih pravočasno. Pritisk na enega od gumbov nas postavi na pregled vseh teh dogodkov in nalog. 9921811​
Upravljanje odnosov s strankami ​Preimenovani gumbi: gumb CRM preimenovan v Upravljanje s stranko, gumb Koledar preimenovan v Aktivnosti, gumb Pospeševanje prodaje preimenovan v Priprava ponudb. 9918440
​Upravljanje odnosov s strankami Vse povsod, kjer lahko s pomočjo filtrov določamo nabor delavcev, partnerjev, artiklov ali kontaktnih oseb partnerjev je dodan gumb Izbor po klasifikatorju. Izbor je v drevesnem pregledu. Pregled aktivnosti ​bo bistveno lažji, prav tako nabor kontaktnih oseb pri sestavi konferenčnih dogodkov. 9918440​
​Upravljanje odnosov s strankami Ob izbiri partnerja je dodan gumb za neposreden dostop do spletne strani partnerja. Spletna stran mora biti vpisana v šifrantu partnerjev.​ 9921243
Zajem prejetih računov ​Dodana možnost nastavitve, da uporabnik ob prehodu leta sam vpraša za nastavitev števca prejetih računov. Privzeta nastavitev je, da program sam dodeli interno številko z letnico in št. 1 (npr. 15-00001).  9919860
​Zajem prejetih računov ​Nova opcija katera omogoča izbor delilnega ključa s faktorji delitve po stroškovnih mestih in projektih. 9921099
​​Zajem prejetih računov ​Knjiženje enega računa - na maski dodani davčni podatki o dobavitelju iz šifranta partnerjev. Poročilo Kontrolnik DDV, Knjiga vhodnih davkov - dodana omejitev na šifro dobavitelja ob vstopu in dodani podatki o dobavitelju na pregledu. 9916472​
Zajem prejetih računov Poročilo ​Kontrolnik prevzemnic (pregled Prevzemnice brez prejetih računov): na pregled je dodan podatek stroškovno mesto, lokacija in protilokacija iz prevzemnice in sicer najnižjo šifro.  V primeru, da so na pozicijah prevzemnice različna stroškovna mesta, lokacije, protilokacije so podatki vidni preko povezave do prevzemnic. 9921783
​Zajem prejetih računov ​Dopolnjene kontrole med povezano pozicijo prejetega računa s prevzemnico z opcijo vpisa vrednosti na prevzemnico: Zavrnitev, brisanje računa, storno računa sprazni povezavo do prevzemnice in postavi oznako kalkulacije na 'N', kontrola na zaključeno obdobje, kontrola pri knjigovodskih popravkih. 9910464​
Zajem prejetih računov Prejeti računi : Klic okna Pozicije preko hitre tipke CTRL+F7 9922113
Zajem prejetih računov Prejeti računi: Kontrola in obvestilo programa na polju model in sklicevalna številka za plačilo v primeru napačnega vnosa. Uporabe nedovoljenih znakov, kontrolna številka...   9917196
​Zajem prejetih računov Prejeti računi: Pomočnik za hitri vnos računov in pomočnik za korekture prejetega računa (obstaja uvožena glava računa iz drugega sistema ali knjige pošte in še nima pozicij računa). ​9922302
Zajem prejetih računov ​Na knjiženem prejetem računu je v dodatnem meniju omogočen naknaden izpis temeljnice. ​9922676
Zajem prejetih računov ​Na glavi prejetega računa lahko s posebnimi validi vklopimo v polju Opombe, Opis ali Besedilo naročnikom možnost pomoči na 10 najpogostejših vpisov za partnerja. 9923154​
​Zajem prejetih računov ​Na pregledu neknjiženih prejetih računov je dodana nova ikona preko katere lahko vpišemo datum iz podpisa več izbranim računom naenkrat. ​9920193