Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_porocilo_za_glavno_knjigo

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Poročilo za glavno knjigov

 

Poročila za primerjavo osnovnih sredstev z glavno knjigo, spremljanje projektov izpišemo v modulu Poročilo za glavno knjigo. Poročilo je zbirni pregled knjižb knjiženih v programskem paketu Osnovna sredstva. Ob vstopu v programski modul določimo omejitvene pogoje poročila in obliko pregleda in izpisa.

 

OS_Porocilo_gk1.jpg

 

Slika 1: Omejitveni pogoji vstopnega okna poročila v programskem modulu Poročilo za glavno knjigo 

 

Možnosti za omejitev podatkov na poročilu so naslednje:

- Enota - pogoj je aktiven v primeru nastavljene možnosti spremljanja osnovnih sredstev po več enotah
- Inventarna številka - izbrana posamezna inventarna številka knjiženega osnovnega sredstva ali vsa osnovna sredstva (*)
- Stroškovno mesto - stroškovno mesto osnovnega sredstva. Odvisno od nastavitev na katerih kontih se stroškovna mesta spremljajo. Običajno je stroškovno mesto pomembno za razporeditev
  obračunane amortizacije na ustrezno stroškovno mesto. Povezava s šifrantom stroškovnih mest. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru glede na zadnje veljavno stroškovno mesto.
- Konto - pomoč iz kontnega načrta za konto nabavne vrednosti, popravka vrednosti, amortizacije osnovnega sredstva ali brez omejitve z znakom (*).
- Tip dokumenta - šifra tipa dokumenta. Možnost izbora vseh tipov dokumenta (*) ali posamezen tip dokumenta ob pomoči šifranta Tipi knjižb.
- Nahajališče - nahajališče, lokacija stroškovnega mesta. Možnost iskanja po vseh nahajališčih ali po posameznem, ob pomoči šifranta nahajališč. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru, če je 
  izbrano nahajališče zadnje veljavno nahajališče.
- Projekt - šifra projekta, če ima podjetje opcijo spremljanja osnovnih sredstev po polju projekt (XPROJEKT).

 

Omejitev po časovnem odbobju:

- Od datuma - prikazane so vknjižbe od vključno napisanega datuma veljave. Datum veljave je datum s katerim se vknjižbe prenesejo v glavno knjigo.
- Do datuma - prikazane so vknjižbe do vključno napisanega datuma veljave

Vrstni red izpisa, prikaza vknjižb z možnostjo izbora:

- po kontih,
- po kontih in tipih dokumentov,
- po tipih dokumentov in kontih,
- po kontih in stroškovnih mestih,
- po kontih in projektih.
 

 Program prikaže na pregled knjižene poslovne dokumenta v programskem modulu Osnovna sredtva. Podatke lahko izpišemo ali izvozimo v datoteko - možnosti desnega menija.

 

 

OS_Porocilo_gk2.jpg
 

 

Slika 2: Desni meni in pregled knjiženih poslovnih dogodkov (zbirno po kontu+tipu dokumenta) v programskem modulu Osnovna sredstva