Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_PARTNER

​​​​​​​
 

Skupni šifrant: Partnerji

V šifrantu partnerjev vnesemo podatke o vseh poslovnih partnerjih, ne glede na njihovo funkcijo - kupec, dobavitelj, kreditojemalec itd... Možen je tudi vnos potencialnega partnerja.

Zaradi GDPR in varovanja osebnih podatkov partnerjev, kateri so označeni, da gre za fizične osebe, uporabnik potrebuje za pregled novo pravico.
Ta pravica je VSI.PARTNER_OSEBNI. Uporabnik brez te pravice ima opcijo izbora 'fizične osebe' zaprto.

 

Izbor podatkov

Zaradi velikega števila različnih podatkov za posameznega partnerja, so podatki razdeljeni v tri ali več skupin, ki jih po dogovoru z uporabnikom nastavi MIT:

- osnovni podatki

- komercialni podatki

- drugi podatki

 

Omogočeno iskanje po kateremkoli polju iz šifranta partnerjev z uporabo opcije Išči po polju in vpis teksta, ki ga vnesemo v Iskalni niz.

Hitro iskanje partnerja po prvem nazivu pa vnesemo v polju Naziv.

Omogočeno je dodatno filtriranje podatkov po Klasifikatorju partnerja.

Opcija 'Brez izpostav' pa omogoča filtriranje podatkov na tiste, ki v polju Vrsta partnerja nimajo vpisane oznake I-Izpostava partnerja. Program prikaže podatke, kjer je vpisano, da so pravna oseba, fizična oseba ali fizična oseba z dejavnostjo (s.p.) oziroma je polje prazno.9940057_1.JPG


 Slika 1 - maska za vnos ali izbor partnerjev                                                                         

 Informativni opis delitev skupin podatkov za vnos:

- Osnovni podatki so: šifra, naziv, naziv 2, naziv 3, naslov, pošta, transakcijski račun, sklic odobritve, sklicna številka, država, telefon, fax, elektronski naslov, kontaktna oseba, matična številka, davčna številka, indikator davčne zavezanosti, ....

- Komercialni podatki so: nadrejeni plačnik, referent, potnik, oznaka, odstotek rabata, odstotek popusta, področje, dni za valuto, izjava, naročilo, eksterno naročilo, cirkularno pismo, garancija, banka, odprto, oznaka prejetega računa .....

- Ostali podatki so: zamudne obresti, dni za plačilo, način obračuna obresti, vir obrestne mere, tekoči račun 1, klasifikator 2., ....

Vklop/izklop polj, določitev skupin za polja in vrstni red polj za vnos izvaja MIT v skladu z dogovorom z naročnikom.

 

 


Na izboru ločimo redne partnerje in potencialne partnerje. V obeh primerih je lahko označen partner Poslovni subjekt - fizična oseba, zato je omogočen dodaten izbor še za Fizične osebe. 

Uporabnik mora imeti pravico za pregled podatkov fizičnih oseb. 

Za izmenjavo partnerjev z drugimi sistemi se uporablja polje STATPREN. Možnosti so 1-vneseni, 2-spremenjeni, 3-uvoženi. V primeru spremembe na partnerju se preko zavihka korekture se status 3 vrne nazaj na status 2, kar pomeni, da jih je potrebno osvežiti v drugem sistemu.

 

Vnos novega poslovnega partnerja:

Novega poslovnega partnerja lahko dodamo s posebno ikono za dodajanje novih zapisov v samem šifrantu ali na samem vnosu novih dokumentov v paketu Fakturiranje ali Zajem prejetih računov.

Preko posebne ikone lahko naredimo preverjanje podatkov poslovnega partnerja pred samim vnosom v šifrant. S klikom na ikono program v posebnem oknu odpre eno ali več spletnih povezav, preko katerih lahko dostopamo in tudi s copy/paste prepišemo podatke v naš šifrant. Linki se vpišejo v sistemsko spremenljivko  XDAVST_TST (VSI) na nivoju MIT-a.


PARTNERJI_PREVERJANJE1.JPG

Posebna vnosna polja:

- Partner: v primeru, da imamo vklopljeno opcijo za vrivanje praznih šifer partnerjev (sistemska nastavitev XVRINI=.T.), program avtomatsko ponudi prvo naslednjo prosto številko šifre partnerja. Šifro lahko prepišemo. Črkovne šifre niso priporočljive. S sistemsko spremenljivko XPART_ST(VSI, nivo 4) pa lahko nastavimo maksimalno število mest števca partnerja, ki naj se ponudi pri dodajanju novega partnerja. 


- Naziv partnerja: v primeru, da v polje Naziv vpišemo delni naziv novega poslovnega partnerja, lahko izvedemo kontrolo na morebitni obstoj partnerja v šifrantu. Program v posebnem oknu prikaže vse trenutne nazive partnerjev, ki ustrezajo novemu vpisu. Na ta način se izognemo podvojenim vnosom.

SIFRK3.JPG
Slika 2 - Kontrola obstoja partnerja v trenutnem šifrantu

- Predpona davčne številke: vnos ustrezne predpone davčne številke je vezan na vnos šifre države poslovnega partnerja (in s tem na šifrant Države). V obvestilu program predlaga pravilno predpono davčne številke glede na vpisano državo.
V primeru, da uporabnik na partnerju zamenja šifro države, program javi takoj po potrditvi nove šifre obvestilo: "Zamenjana je šifra države! Preverite še predpono davčne številke."

- ID št. za DDV: identifikacijska številka za ddv / davčna številka poslovnega partnerja. Partner, ki je DDV zavezanec mora imeti v davčni številki vpisano tudi predpono davčne številke npr. SI3835843.
Poleg polja se nahajata dve ikoni: prva ikona izvaja povezavo na podatke v registru poslovnih partnerjev, druga ikona pa izvaja kontrolo na pravilen zapis davčne številke.

Identifikacijska številka za DDV je sestavljena iz kode države z dvema črkama, ki ji sledi do dvanajst znakov. Veljavni znaki so številke od 0–9 in črke od A–Z. Pomembno je, da se prodajalec oziroma dobavitelj blaga in storitev prepriča o tem, ali je identifikacijska številka za namene DDV, na katero se sklicuje kupec oziroma prejemnik/pridobitelj blaga ali prejemnik storitev, veljavna. Preveritev, ali je neka številka veljavna ali ne, se lahko opravi:
1. prek sistema eDavki: davčni zavezanci z veljavnim digitalnim potrdilom lahko sami preverjajo veljavnost identifikacijske številke za DDV svojih kupcev ter pravilnost naziva in naslova svojih kupcev (naziv in naslov ni mogoče preveriti za Nemčijo in Španijo);
2. na spletni strani Evropske komisije (naziv in naslov ni mogoče preveriti za Nemčijo in Španijo) (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm#disclai mer);
3. na FURS-u, Generalnem finančnem uradu, v Oddelku za mednarodno izmenjavo informacij (CLO) po telefonu: (01) 478 27 91 in na e-naslovu: clo.durs@gov.si (samo za Nemčijo in Španijo, za vse ostale države članice se preveritev vseh podatkov lahko napravi na naslovih, navedenih pod 1. in 2. točko). 
Če identifikacijska številka za DDV, na katero se kupec sklicuje, ni veljavna, se mora prodajalec povezati s kupcem in ga prositi za obrazložitev.
Če kupec ne navede veljavne identifikacijske številke za DDV, niso izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV, zato se dobava blaga obravnava in obdavči kot domača dobava (dobava blaga, opravljena na ozemlju Slovenije) in se ne vpisuje v rekapitulacijsko poročilo.

VSI_PARTNER4.jpgSlika 3 - Možnost posodobitve podatkov z registrom in kontrola davčne številke

 

Vnos davčne številke in izvajanje kontrol je vezan na sistemsko nastavitev polje DAV_ST in valid .VA_DAV_ST (ni obvezen vnos davčne, dovoljeno je popravljanje), ki ima lahko dve možnosti nastavitve .VA_DAV_ST(.T.;.T.) ali  .VA_DAV_ST(.F.;.T.):

- prvi parameter pomeni obvezen/neobvezen vnos;
- drugi parameter pa izvajanje kontrole na obstoj dokumenta v BP, FA in ZAJ v primeru, če naročnik obstoječemu partnerju v šifrantu spremeni davčno številko.   

 

 SIFRK5.JPG

Slika 4 - Kontrola ob spremembi davčne številke obstoječega partnerja na dokumente v ZAJ, FA in BP.

 

 
Naziv 2: če je skupen naziv daljši od 35 mest, se ga lahko vnese v dveh vrsticah (dokumenti, ki gredo iz firme, izpišejo oba)
Naziv 3: dodatni prostor za ostale podatke (npr. poštni predal)
Naslov: vpiše se ulico in številko
Pošta: vpiše se poštno številko in kraj
Trans. račun: številka transakcijskega računa

Država: oznaka države iz šifranta držav (lahko tudi prazno)

Aktiven: polje ima lahko vrednosti:
"0" - Odprto v uporabi (normalno stanje)
"4" - Blokada dvigovanja zaloge
"3" - Blokada nabavnega poslovanja
"5" - Blokada nabavnega in prodajnega poslovanja
"9" - Splošna blokada
 
Status 4 na partnerju se upošteva pri komercialnem poslovanju (izstavljanje predračuna, naročilnice, naloga za odpremo, dobavnice) in sicer so možnosti naslednjih kontrol, ki so odvisne od nastavitve sistema:
0             - ni kontrole
1             - kontrola na zapadlo - samo obvestilo
2             - kontrola na zapadlo - blokada - vnos dokumenta ni možen
3             - kontrola na odprto - samo obvestilo
4             - kontrola na odprto - blokada - vnos dokumenta ni možen
Kontrole se nastavlja ločeno za posamezne dokumente (predračun, naročilo, nalog za odpremo, dobavnica, faktura) in je aktivna za vse partnerje in se je ne da nastavljati za vsakega partnerja posebej. Blokada je možna samo na zapadli ali odprti znesek (polje Odprto)
Šifrant partnerjev – Da vidite partnerja s statusom 4 na pregledu šifranta partnerjev, morate v rubriki  aktiven/neaktiven partner označiti - neaktivni partner.
 
Status 3, 5 - možnost nastavitve kontrole na več nivojev (0 - ni kontrole, 1 - opozorilo, 2 - blokada);
- paket ZAJ / nastavitev XBLOKADANA: program Zajem prejetih računov / Prejeti računi. Kontrola je na polju Partner in knjiženje računa.
- paket MBK / Materialno blagovno knjigovodstvo / Prevzemnice:
 
Telefon: številka partnerjevega telefona
Fax: številka partnerjevega faxa
Elektr. naslov: naslov elektronske pošte (Internet)
Kontaktna oseba: ime kontaktne osebe partnerja. Če je kontaktnih oseb več, jih je omogočeno vnesti v tabelo kontaktnih oseb - desni klik ali preko ikone

 

Matična št.: matična številka poslovnega partnerja. 
Za kontrolo ali matična številka že obstaja, lahko dodamo valid .VA_MAT_STEV705(). 
V tem primeru program izvaja naslednje kontrole:
- če je partner Pravna oseba ali Izpostava in ima šifro države 705, je vnos Matične številke obvezen.
- po TRR partnerja je vzpostavljena kontrola s podatki registra AJPES: 
    a) če TRR partnerja ni vpisan, se kontrola na AJPES ne izvaja. 
    b) če je TRR vpisan in v registru ne obstaja, program javi obvestilo. V tem primeru kontrole na matično številko ni. 


Indikator DDV: določitev vrste davčne zavezanosti partnerja z možnimi vrednostmi:

 

*... Domači davčni zavezanec
1... Pavšalist in mali davčni zavezanec
2... Pavšalist iz EU
E... Zavezanec v EU
M... Mali davčni zavezanec
O... Partner opravlja samo oproščeno oz. neobdavčljivo dejavnost
P... Pavšalist
T... Tujec
Prazno... Ni DDV zavezanec
Pavšalisti imajo indikator zavezanosti prazno.

Poslovni subjekt: poslovne subjekte delimo na naslednje tipe: 
P - Pravna oseba
I - Izpostava pravne osebe
F - Fizična oseba
S - Fizična oseba z dejavnostjo 

Delitev se uporablja pri:
- kontroli na polje Davčna številka: samo ena pravna oseba ima lahko določeno davčno številko, če je partner označen z I, se lahko davčna številka ponovi
- osveževanje podatkov z AJPES-om: ne osvežujejo se podatki partnerjev, ki imajo oznako I - izpostava in F - fizične osebe
- drobni odkup: 

Pavšalist: oznaka ali je partner pavšalist ali ne - nastavitev je prevzelo polje Indikator DDV.
Posebna davčna številka: mali davčni zavezanec (Partner NI plačnik DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1; Oznaka je P+davčna številka)
Nadr. plačnik: šifra nadrejenega partnerja, ki se prenaša pri izdanih računih v program saldakonti. Od njega lahko pričakujemo plačilo izdanega računa. 
Z izdajo 904-000: Saldakonti - vnos in knjiženje, Plačilni promet - obdelava izpiska, Zajem prejetih računov - vnos partnerja: Program nudi partnerje, kateri imajo nadrejenega plačnika v šifrantu partnerjev prazno ali isto šifro kot je šifra partnerja. To pomeni, da partner nima druge šifre nadrejenega plačnika, ni izpostava temveč sedež podjetja. Če pride do napake pri knjiženju, se popravek izvede v glavni knjigi, kjer ni filtra pri izboru partnerja.
 
Za hierarhično strukturo partnerjev se kot nadrejenega plačnika vnese šifro partnerja, kateremu trenutno vneseni partner pripada. V primeru, da gre za partnerja na vrhu hierarhije ali pa ni potrebna taka povezava, se obvezno pusti klasifikator popolnoma prazen.
 

LEI: (Legal Entity Identifier) je mednarodna oznaka pravnih oseb v svetovnem sistemu, ki povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih. V Sloveniji je dovoljenje za dodeljevanje oziroma vzdrževanje LEI prejela KDD. KDD na zahtevo pravne osebe dodeli oziroma prenese LEI ter skrbi za vzdrževanje, to je preverjanje, spreminjanje ali dopolnjevanje referenčnih informacij pravne osebe. Seznam LEI, ki jih vzdržuje KDD, s pripadajočimi referenčnimi informacijami KDD objavlja na spletni strani. Za dodelitev ali prenos v vzdrževanje LEI je potrebna registracija.

Referent: oznaka komercialista, ki je zadolžen za partnerja

Potnik: oznaka zastopnika na terenu za tega partnerja
Oznaka: 1-kupec, 2-dobavitelj, 0-kupec+dobavitelj, 3-privatnik
Rabat %: odstotek rabata, ki je odobren partnerju
Popust %: odstotek popusta, ki je odobren partnerju
Področje: oznaka področja, ki mu pripada poslovni partner in se preverja preko vnesene države v šifrantu držav
Dni za Va: število dni za plačilo
Izjava: številka izjave za oprostitev davka partnerju
Naročilo: številka letnega naročila (ponudi se pri vnosu prodajnih dokumentov)
Ekst. naročilo: kupčeva oznaka letnega naročila (ponudi se pri vnosu prodajnih dokumentov)
Cirk. pismo...  
Garancija...  
Dovoljena zamuda dni: Dovoljena zamuda plačila v dneh (0 - ni kontrole).
Zamudne obr.: fiksen odstotek zamudnih obresti - izjeme
Dni za plač.: št. dni za plačilo zamudnih obresti (izjeme pri prenosu)
Način obrač.: način obračuna zamudnih obresti (izjeme pri prenosu iz SA)
Vir obr. m.: vir obrestnih mer za obračun obresti (izjeme pri prenosu zamud iz saldakontov).
TR 1: številka tekočega računa z morebitno številko trajnika (brez številke banke, ki se dobi preko šifranta bank)
Klasifikator2: posebni klasifikator, ki ga za partnerje uporablja podjetje. Polje se uporablja tudi za oznako partnerjev za potrebe SKV obrazca za Banko Slovenije.
Sektor: šifra sektorja iz šifranta Sektorji
Koda: pomoč iz šifranta Koda - vrsta, tip plačila. Koda izbranega partnerja se nam vpiše na glavi prejetega računa iz šifranta partnerjev (če je v šifrantu partnerjev vpisana). Kodo lahko na prejetem računu spremenimo. Omogoča nam omejitev obveznosti za plačilo po kodi oziroma vrsti plačila.


Konto terjatve: Konto terjatve se v osnovi najprej predlaga iz pogodbe. Če na pogodbi ni vnesen, se podatek bere iz šifranta Partnerjev. Če na partnerju ni vnesen, se bere iz šifranta Oznake (ARAC). Če ga tudi tu ni, uporabnik vnese konto terjatve ročno na dokument. 
Polje se na partnerju odpre v dogovoru z naročnikom.
Polje: KONTO_TER (Va: JE_SQL('VSI_KONTA';'KONTO';'NAZIV';;.T.)    
Konto obveznosti: KONTO_OBV (Va: JE_SQL('VSI_KONTA';'KONTO';'NAZIV';;.T.). Polje se uporablja samo za povezavo z Ebo
​Oznaka prejetega računa:
Polje: ARAC_PF Va: .VA_ARAC(). Polje se uporablja pri uvozu e računa za opremljanje podatkov.  


 

Posebne ikone v šifrantu Partnerjev


- Program obračun obresti: Bližnjica do šifrantov Obrestne mere in Vrste obračunov se izvajajo preko ikone %.
Preko šifranta partnerjev imamo v programih Obračun obresti, Plačilni promet, Saldakonti, Zajem prejetih računov in Vodenje prodaje bližnjico za vnos novih skupin obrestnim mer in obrestnih stopenj oziroma lahko preko te bližnjice dopolnjujemo ta dva šifranta, ki se sicer nanašata v programu Obračun obresti. Navodila za delo...
VSI_PARTNER_OBR0.jpg

 Slika: Bližnjica iz šifranta partnerjev do šifrantov za obračunavanje obresti

 

- Bližnjica do zemljevida: V šifrantu Partnerji lahko s posebno ikono izvedemo pripravo pregleda poti od našega podjetja pa do poslovnega partnerja, na katerem stojimo v predogledu

VSI_PARTNER1.JPG

Slika - Brskalnik

 

 

Funkcionalnosti desnega menija in hitrih tipk

 VSI_PARTNER_desni.jpg

- Izbor - ponovni izbor pogoju ob vstopu;

- Besedilo - poljubno besedilo partnerja, ki ga je omogočeno videti tudi v okviru programa Saldakonti - Odprte postavke, Kartica partnerja

- Register Ajpes

- Register FURS

- Test in izpis neusklajenosti

- Kontaktne osebe -  Povezava šifranta partnerjev s šifrantom kontaktnih oseb partnerja. Za kontaktno osebo je mogoče vnesti naziv, telefon, elektronski naslov in klasifikator. V polje klasifikator priporočamo vpis indikatorja kontaktne osebe (npr. D - direktor, R - računovodja, .itd.). Pravica uporabnika za kontaktne osebe je VSI.KONOSEB. V polju OPOMBA kontaktne osebe je omogočen izbor paketov npr. izbor paketa PLP ali SAK omogoča ponujanje teh kontaktnih oseb v nekaterih poročilih programa Saldakonti (kompenzacije, IOP, Opomini, Specifikacija dokumenta (v poročilu Kartica partnerja)) in Plačilni promet (Specifikacija plačila).

- Osvežitev naziva pošt - v šifrantu partnerjev je omogočena nastavitev polja šifra pošte, ki ima pomoč na šifrant pošt. Na dokumentih se izpiše podatek iz polja Pošta, ki vsebuje šifro in naziv pošte. Osvežitev naziva pošte omogoča, da se avtomatično prepiše šifra in naziv pošte iz šifranta pošt. V primeru, da je v šifrantu držav v polje Koda vpisana oznaka npr. SI, se pričakuje za slovenske pošte, da bo šifra pošte zapisana v obliki SI-4000.

- Kopiranje partnerja - Postopek kopiranja je naslednji:

- postavimo se na partnerja, ki ga želimo kopirati
- v desnem kliku izberemo opcijo kopiranje partnerja
- program nam ponudi prvo naslednjo šifro partnerja, šifro lahko spremenimo
- potrdimo V redu
- po potrditvi program takoj odpre Korekture, kjer spremenimo podatke novega partnerja. V novem partnerju ni zapisov TRR in Vrsta partnerja. Ta dva podatka se pri kopiranju avtomatsko brišeta.

KOPIRANJE_PARTNERJA1.JPG

- Sprememba klasifikatorja partnerja

Klic modula je omogočen s pravico VSI.PARTNER (W) oziroma pravico VSI.PART_SKLAS.

 

Brisanje šifre partnerja

Pred brisanjem šifre partnerja je potrebno sprazniti podatek v polju nadrejeni plačnik in transakcijski računi podjetja. Potem sprožimo brisanje preko ikone ali hitre tipke <F2>. V primeru, da je partner že uporabljen na katerem od dokumentov, program brisanje zavrne. Možnost je prestavitev oznake aktivnosti šifre partnerja na 9-neaktivno.

 

Preberite še: 

Povezava: Seznam DDV zavezancev

Potencialni partnerji


Prenos podatkov iz registra AJPES:

Register AJPES

Uvoz sektorjev

Prenos podatkov iz registra FURS:

Register FURS


Test in izpis neusklajenosti

Vnos podatkov o obrestih v šifrant Partnerji


 

O številki LEI lahko preberete več na naslovu KDD: 

https://storitve.kdd.si/lei​


 

Skupine polj po vsebini na osnovne podatke, komercialne in druge podatke partnerjev nastavi Mit, po v dogovoru z uporabnikom.

 

 


 

 

Pred brisanjem šifre partnerja, spraznimo polje nadrejenega plačinika in transakcijski računi partnerja, ki so v povezani tabeli.