Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_Navodila

Evidenco osnovnih sredstev vodimo v programskem paketu Osnovna sredstva.

Program nam omogoča:
- vnos ali uvoz začetnih stanj osnovnih sredstev iz datoteke v excel obliki;
vnos novih osnovnih sredstev in dograditev osnovnih sredstev z ločeno amortizacijsko osnovo;
- prerazporeditev osnovnih sredstev na drugo stroškovno mesto, enoto, projekt, zadolženca, lastništvo;
razdružitev osnovnega sredstva na dve ločeni inventarki s procentualno delitvijo vrednosti osnovnega sredstva;
- povišanje nabavne vrednosti osnovnega sredstva in hkrati povišanje amortizacijske osnove zaradi dograditve;
- podaljševanje življenjske dobe z znižanjem popravka vrednosti osnovnega sredstva;
- sprememba kontov osnovnega sredstva in amortizacijska skupina osnovnega sredstva;
- prevrednotevanje osnovnih sredstev;
- izločitev, odtujitev, odprodaja osnovnih sredstev s spremljanjem vrste izločitve;
- obračun amortizacije za posamezno osnovno sredstvo ali vsa aktivna osnovna sredstva po enakomerni metodi;
- predračunavanje amortizacije za osnovna sredstva iz registra za eno leto ali za celotno življenjsko obdobje osnovnega sredstva;
- obračun in predračun amortizacije je omogočen po stopnji amortizacijske skupine, po stopnji amortizacije, ki je določena na posameznem osnovnem sredstvu in po drugi (davčni) amortizacijskih stopnji ob predpostavki, da je amortizacijska osnova osnovnega sredstva ista;

- pomočnik za predračun amortizacije na podlagi vnesenih podatkov, ki nam bo v pomoč pri odločitvi glede potrebne dobe amortiziranja, stopnje amortizacije;
- vnos knjižb na aktivna osnovna sredstva v obliki temeljnice, ki omogočajo vnos vseh poslovnih dogodkih na osnovnih sredstvih, ki jih pomočniki knjižb ne predvidevajo.

Program vsebuje tudi specialno rešitev spremljanja in vzpostavitve evidence najemov po MSRP16.

Ena inventarna številka je en kos.

Za pregled, izvoz, izpis seznama trenutnih stanj osnovnih sredstev pa izberemo programski modul Podatki za register.

OS_Splosno.jpg
Slika 1 - Povezava programa osnovnih sredstev z ostalimi programskimi moduli

Programski paket Osnovna sredstva je povezan z ostalim sistemom Orkester, kar nam omogoča avtomatično izdelavo temeljnic za knjiženje vseh poslovnih dogodkov v programskem paketu Glavna knjiga in Spremljanje projektov.

Programski paket Osnovna sredstva nam omogoča pregled in izpis prometa na osnovnih sredstev v izbranem obdobju ali pregled in izpis stanja osnovnih sredstev na izbrani dan ali trenutno stanje. Lahko izpišemo Register osnovnih sredstev, kartice osnovnih sredstevobračuna amortizacije, popisnih listov za inventuro osnovnih sredstev, dnevnik knjižb na osnovnih sredstvihPoročilo za glavno knjigo po kontih, stroškovnih mestihPromet po vrstah prometa na osnovnih sredstvih.

 
Nove nabave in dograditve lahko povežemo s prejetimi računi, ki smo jih knjižili v programskem paketu Zajem in s tem tudi omogočimo pregled digitaliziranih prejetih računov.

 
V okviru programskega menija Podatki za register je omogočeno:

- pregled podatkov o osnovnih sredstvih s trenutnimi vrednostmi,

- omejitev pregleda preko dodatne klasifikacije osnovnih sredstev po strukturi, ki jo določimo sami,

- naknadno aktiviranje osnovnega sredstva,

- razveljavitev naknadnega aktiviranja osnovnega sredstva.


Popisovanje osnovnih sredstev s pomočjo čitalca je omogočeno preko različnih čitalcev. Nalepke s črtno kodo za inventarno številko lahko izpišemo ob vnosu nove nabave ali po knjiženju iz pregleda osnovnih sredstev. Nalepke s črtno kodo šifre nahajališč pa izpišemo iz šifranta nahajališč. V šifrantu Strukture uvozno / izvoznih datotek je omogočeno določiti obliko uvozne in izvozne datoteke, ki jih potrebujemo pri popisovanju osnovnih sredstev s čitalcem oziroma imamo strukturo določeno s programom za mobilno zajemanje osnovnih sredstev.
 

Delo v okviru programskega modula je omejeno s pravicami, ki jih določamo uporabniku preko programskega modula Admin.

Kontrola na zaključek del za posamezni mesec v programskem modulu Osnovna sredstva, nam je omogočena z zaključkom meseca.

Kontrola na zaključek del za posamezno leto v programskem modulu Osnovna sredstva, pa nam omogoča zaključek leta. Ob zaključku leta se otvoritvena stanja ne kreirajo marveč se le blokira vnos poslovnih dogodkov v zaključeno obdobje. 

V programu osnovna sredstva se lahko uporabijo tisti aktivni konti, ki so tako označeni v polju Indikator OS. Prazno pomeni, da se konto ne bo ponudil v programu Osnovna sredstva. Možnosti so:

A - konto amortizacije - vknjižba na kontu amortizacije
O - konto nabavne vrednosti OS - vknjižba na osnovnem kontu OS
P – konto popravka vrednosti -  vknjižba na kontu popravka vredn. OS
L - izločitev OS  (sedanja vrednost OS in najema ob zaključku)
B - Konto preostanka vrednosti 
Z - Prehodni konto med ZAJ in OS oziroma konto aktiviranja OS, investicij v teku
N - Konto izločitve Trajno zunaj uporabe

Opcija najemi:   
G - Konto obveznosti, glavnice iz najema 
V - Protikonto obveznosti iz najema pri mesečnih obrokih 
R - Konto obresti iz najema 
F - Finančni odhodki za obresti iz najema

Opcija davčne amortizacije:
1 - davčna amortizacija
2 - davčni popravek vrednosti
3 - konto izločitve davčne amortizacije

Prevrednotevanje osnovnih sredstev:
4 - Konto prevrednotovalnih poslovnih odhodkov
7 - Konto prevrednotevalnih poslovnih prihodkov
9 - Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 

 

Povezave:

 
 
Datum veljave - datum s katerim bo dogodek shranjen na temeljnico za glavno knjigo
 
Obdobje amortizacije - leto in mesec, s katerim se poslovni dogodek upošteva pri obračunu amortizacije.
 

  

 

OS_VSTOP.jpg


Menijski iskalnik

Zaključek leta po paketih