Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_popisni_listi

Osnovna sredstva - poročilo Popisni listi

 

Pregled, izpis popisnih listov, za izvedbo popisa osnovnih sredstev, izvedemo v modulu Poročila / Popisni listi.


Na vhodnem oknu določimo omejitvene pogoje. V popis so zajeta knjižena osnovna sredstva v register, ki imajo vnesen datum aktiviranja in nahajališče. Pri izbornih poljih lahko vnesemo znak (*) zvezdica, ki pomeni, da se upoštevajo vsi vneseni podatki oziroma med konkretno vrednostjo, ki jo izberemo iz pripadajočega šifranta.

Pri izboru stroškovnih mest vpišemo del ali celotne šifre stroškovnih mest - ločeno z vejico. Dvojni klik na polje za vpis stroškovnih mest prikaže tudi šifrant stroškovnih mest.

Skrbnik - filter na izbor in združevanje poročila po skrbniku nahajališča je aktivno v primeru vključene opcije. Skbnik se določi v šifrantu nahajališč. Vsa nahajališča naj imajo vpisane skrbnike. Menjava nahajališča osnovnega sredstva avtomatično pomeni menjavo skrbnika osnovnega sredstva.

 

OS_Popisni_listi1.jpg

 

Slika 1: Vstopno okno za določitev omejitvenih pogojev v modulu Popisni listi 

 

Izborni pogoji vstopnega okna v modulu Popisni listi

 
- Enota - pogoj je aktiven v primeru nastavljene možnosti spremljanja osnovnih sredstev po več enotah.
- Lastništvo osnovnega sredstva - Možnost izbora vseh lastništev ali posamezno ob pomoči šifranta Lastništvo osnovnih sredstev (npr. D-domače, T-tuje, N-najem...).
- Stroškovno mesto osnovnega sredstva - Odvisno od nastavitev na katerih kontih se stroškovna mesta spremljajo. Običajno je stroškovno mesto pomembno za razporeditev obračunane
  amortizacije na ustrezno stroškovno mesto. Povezava s šifrantom stroškovnih mest. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru glede na zadnje veljavno stroškovno mesto. Izberemo od - do
  stroškovnega mesta.
- Nahajališče nahajališče, lokacija stroškovnega mesta - Možnost iskanja po vseh nahajališčih ali po posameznem, ob pomoči šifranta nahajališč. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru, če je
  izbrano nahajališče zadnje veljavno nahajališče.
- Zunanje nahajališče - oznaka zunanjega nahajališča v primeru, da ga imamo vpisanega v šifrantu naših nahajališč. Npr. če je nahajališče v lasti druge pravne osebe, ki ima pri sebi nahajališče za
  osnovno sredstvo drugače označeno.
- Konto osnovnega sredstva - izbor iz kontnega plana. Osnovno sredstvo je vključeno, če se je katerikoli promet osnovnega sredstva kadarkoli knjižil na izbrani konto.
- Delavec, zadolženec za osnovno sredstvo - Izbor šifre delavca iz šifranta delavcev (vsi_delavci), ki je zadolžen za osnovno sredstvo. V primeru te opcije, moramo imeti predvidenega tudi
  splošnega zadolženca za osnovna sredstva, za katere ni neposredno zadolžen posamezen delavec.
- Status - trenutni status osnovnih sredstev.
- Popis na dan - izbrani datum pomeni določitev izpisa stanja na izbrani datum. Nove nabave vnesene po izbranem datumu ne bodo vključene v popis.
 
Vrsta izpisa osnovna sredstva so na popisnih listih razvrščena po izbrani vrsti izpisa. Možnosti so:
- po stroškovnih mestih, 
- po nahajališčih, 
- po stroškovnih mestih in nahajališčih, 
- po osnovnem kontu osnovnih sredstev, 
- po delavcih, 
- po nadrejenih OS, 
- po zunanjih nahajališčih.
 
Vpis vrednosti izbor vrednosti na izpisu popisnih listov. Možnost izbora med:
- brez vrednosti,
- dobaviteljeva vrednost (vrednost, ki smo jo vnesli ob knjiženju nove nabave in pomeni prvotna dobaviteljeva vrednost), 
- sedanja vrednost (informativna, izračunana sedanja vrednost, ki velja na današnji dan in ne na datum izbran v rubriki popis na dan). 
 
Po končanem vnosu izbornih pogojev program na predogled prikaže podatke, ki jih lahko izpišemo. 

 

Pod nazivom osnovnega sredstva se izpiše tudi opomba za osnovno sredstvo, ki ga lahko vidimo, vnesemo v modulu Podatki za register - polje OPOMBE.
 
 

OS_Popisni_list12jpg.jpg

Slika 2: Desni meni "Popisni listi" omogoča vnos treh članov popisne skupine, ki se bodo izpisali popisnih listih

 
OS_Popisni_list13jpg.jpg

 Slika 3: Izpis popisnega lista osnovnih sredstev s člani popisne skupine