Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_Register

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - poročilo Register osnovnih sredstev

 

Poročilo omogoča pregled, izpis, izvoz podatkov, stanj o knjiženih osnovnih sredstvih na določen dan.
Pogoje za omejitev podatkov določimo na vstopnem oknu. Na posameznem omejitvene polju lahko vnesemo znak  (*) zvezdica - ni omejitve oziroma izberemo ustrezno šifro iz šifranta.

Z izdajo 905-000 so v poročilu zajeti tudi zapisi s statusom storno oziroma stornirano medtem, ko je pri poročilu Kartica osnovnih sredstev storno knjižba prikazana le ob dodatnem izboru na vstopnem oknu.

Na vstopni maski je mogočeno dodati tudi knjižbe iz menija Temeljnice s statusom neknjiženo (npr. obračunana amortizacija).

Omejitev na status osnovnega sredstva se uporablja v primeru pregledovanja osnovnih sredstev glede na današnji dan. Pri pripravi poročila na preteklo obdobje je potrebno izbrati vsa osnovna sredstva.

OS_Register.jpg


Slika 1: Vstopno okno na katerem omejimo podatke za pregled in izpis registra osnovnih sredstev 
 

Omejitvena polja vstopnega okna:

 
- Lastništvo osnovnega sredstva - Možnost izbora vseh lastništev ali posamezno ob pomoči šifranta Lastništvo osnovnih sredstev (npr. D-domače, T-tuje, N-najem...).
- Inventarna številka - inventarna številka knjiženega osnovnega sredstva ali izbor vseh osnovnih sredstev.
- Naziv osnovnih sredstev -  Možnost iskanja posameznega naziva oziroma brez pogoja na naziv (*). 
- Klasifikator osnovnih sredstev, ki ga določimo meniju Dokumenti / Podatki za register.
- Konto nabavne vrednosti osnovnega sredstva - izbor iz kontnega plana. Osnovno sredstvo je vključeno, če se je katerikoli promet osnovnega sredstva knjižil na izbrani konto.
- Šifra amortizacijske skupine, ki je povezana s šifrantom amortizacijskih skupin. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru, če je bilo kadarkoli knjiženo na izbrani amortizacijski skupini.
- Šifra tipa dokumenta: Možnost izbora vseh tipov dokumenta ali posamezen tip dokumenta ob pomoči šifranta Tipi knjižb.
- Oznaka izločitve: Pomoč na šifrant Pojasnila poslovnega dogodka, kjer je omogočeno strukturirati različne tipe izločitve, prodaje... osnovnih sredstev (zaključek najemov).
- Stroškovno mesto osnovnega sredstva. Odvisno od nastavitev na katerih kontih se stroškovna mesta spremljajo. Običajno je stroškovno mesto pomembno za razporeditev obračunane
  amortizacije na ustrezno stroškovno mesto. Povezava s šifrantom stroškovnih mest. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru glede na zadnje veljavno stroškovno mesto.
- Nahajališče - Možnost iskanja po vseh nahajališčih ali po posameznem, ob pomoči šifranta nahajališč. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru, če je izbrano nahajališče zadnje veljavno
  nahajališče.
- Delavec skrbnik, zadolženec za osnovno sredstvo. Možnost iskanja po vseh zadolžencih ali po posameznem, ob pomoči šifranta delavcev. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru, če je izbrani zadolženec zadnji veljavni skrbnik osnovnega sredstva.
- Skrbnik - skrbnik nahajališča osnovnih sredstev.
- Leto, mesec nabave omejitev glede na leto, mesec nabave osnovnih sredstev. Prazno polje za leto ali mesec nabave pomeni prikaz vseh osnovnih sredstev. Vpisano leto, mesec pa omejitev na datum nabave osnovnih sredstev. Vpis le leta pomeni prikaz osnovnih sredstev nabavljenih v tem letu.
- obdobje OD - DO omejitev prikaza podatkov glede na datum veljave vknjižb v obdobju od dne - do vključno z dnem. Promet do izbranega obdobja je prikazan v stolpcu promet do. Promet v
  določenem obdobju je prikazan v stolpcu promet obdobja. Dodan je seštevek prometa, ki vključuje promet do in vključno z izbranim prometom.
- Aktivirano OD - DO omejitev prikaza podatkov glede na datum aktiviranja osnovnih sredstev oziroma začetka obračuna obresti pri opciji najemov.
Vrstni red vrstni red prikaza osnovnih sredstev. Možnosti so:
- po kontu osnovnih sredstev,
- po amortizacijski skupini,
- po zadnje veljavnem stroškovnem mestu,
- po nahajališču,
- po delavcih - zadolžencih,
- po nadrejeni inventarni številki,
- po letu / mesecu nabave osnovnega sredstva - na pregledu, desni klik je aktiven izpis - "Izpis po letu mesecu nabave".
- po skrbniku - skrbnik iz nahajališča osnovnih sredstev.

Vrsta pregleda vrsta prikaza podatkov in izpisa osnovnih sredstev. Možnosti so:
- zbirni pregled po osnovnem sredstvu,
- bilančni pregled
 
Aktivirano od - omogočeno določiti datumsko obdobje od - do datumov aktiviranja osnovnih sredstev. Če je datum od prazno, so pri pregledu registra vključena tudi osnovna sredstva, ki še niso aktivirana.

Status osnovnih sredstev - Možnosti izbora samo aktivnih, odpisanih (sedanja vrednost je 0,00), izločenih (prodanih), vsa brez prodanih.
 

Dodatne opcije za izbor na vstopnem oknu:

- Brez omejitve na izbor datuma aktiviranja za najeme - če je opcija izbrana se za osnovna sredstva evidentirana preko modula najem ne bo upoštevalo omejitveno obdobje po datumu aktiviranja. Datum aktiviranja za najem hkrati pomeni datum začetka obračunavanja obrokov obresti.

- V primeru izbora opcije "Izloči osnovna sredstva brez prometa", program iz prikaza izloči tista osnovna sredstva, ki v izbranem obdobju nimajo vrednosti na kontih nabavne vrednosti, popravka vrednosti, amortizacije.

- V primeru izbora Združi strm/projekt - program bo kot šifro projekta, stroškovnega mesta prikazal zadnji veljavni projekt oziroma stroškovno mesto ne glede na šifro na katero je bila amortizacija knjižena. 


Po potrditvi omejitvenih pogojev program prikaže podatke na predogled. Na desnem meniju izbiramo med različnimi izpisi, seštevkom, izvozom podatkov v datoteko.

V podmeniju Razlaga / Povezave je omogočen vpogled na kartico osnovnega sredstva. 

 
OS_Register_porocilo2.jpg 

Slika 2: Možnosti desnega menija v modulu Register osnovnih sredstev