Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_IZLOCITEV_OS

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva -  Izločitve osnovnih sredstev (izločitev, odprodaja, izločitev trajno izven uporabe)

  

Izločitev osnovnega sredstva iz registra oziroma odtujitev osnovnega sredstva zaradi odprodaje... ali trajno iz uporabe vnesemo v programskem modulu:

- Izločitev - izločitev, odprodaja osnovnih sredstev;
- Izločitev (prenos) osnovnih sredstev na trajno iz uporabe (npr. sprememba proizvodnje) in potem ob odprodaji izločitev iz registra preko prvega podmenija.

OS_Izločitve_meni.jpg

Slika 1: Pomočniki v meniju Izločitve / Odtujitve

 

V primeru izločitve sredi meseca, se bo za dodatno število dni izvedel preračun amortizacije le v primeru vklopljene opcije dnevnega obračuna amortizacije in to v meniju Izločitve / Odtujitve. To se izvede le v primeru vnosa. V primeru uvoza, ne.

 

Izločitev, odprodaja osnovnih sredstev

Osnovno sredstvo izločimo iz registra zaradi fizična dotrajanost, tehnična oziroma ekonomska zastarelost... Odtujitev osnovnega sredstva pa naredimo zaradi prodaje osnovnega sredstva, inventurni manko...

Ali gre za izločitev ali odtujitev določimo glede na izbrani proti-konto ob vnosu izločitve/odtujitve. Pri delitvi si lahko pomagamo tudi z izborom ustrezne šifre vrste izločitve.

Pred izločitvijo ali odprodajo osnovnega sredstva obračunamo in knjižimo amortizacijo. Obračun amortizacije je mesečni.

Po izvedeni izločitvi/odtujitvi osnovno sredstvo še vedno ostane v registru, vendar ima status "L" in v polju aktivno je vpisana šifra '7'- dokončno izločeno osnovno sredstvo.

Tip dogodka izločitve je Lo.

 

 

OS_Izločitve.jpg
Slika 2: Prikaz knjižene izločitve osnovnega sredstva v modulu Izločitve programa Osnovna sredstva 

Izločitev osnovnih sredstev je omogočena preko vnosa posameznega osnovnega sredstva.

Del polj lahko naročniku prilagodimo v spremenljivki XIZ_POLJA. Nastavljiva polja so: 
Opis izločitve: OPIS_SPR
Dokument za predlog izločitve: DOK_VZD
Pogodbeni znesek: PC
Številka zapisnika:  STEVEC
Tekst: TEKST ​
 
Z izdajo 904-000 je omogočena tudi masovna izločitev osnovnih sredstev preko excel datoteke (verzija Excel 5.0/95 - xls).
Minimalni in s tem obvezen nabor stolpcev v excel datoteki s tem, da datum veljave določima na maski uvoza vsem isti, so:
- inventarna številka,
- protikonto izločitve,
- oznaka vrste izločitve (šifrant Pojasnila poslovnega dogodka).
Sicer pa lahko izberemo za uvoz spodaj prikazana polja. Število znakov npr. opisa, št. dokumenta... mora biti usklajeno s pravili, ki veljajo na vnosu zapisa.
Program uvozi podatke na statusu neknjiženo, kjer podatke preverimo... knjižimo.
OS_izločitev_excel.jpg

Slika 3: Osnovna sredstva - meni Izločitve - delni klik - Uvoz iz elektronske preglednice

 

 

Knjiženje izločitve je odvisno od sistema knjiženja, ki ga imamo vključenega:

  

NETO SISTEM:

Na kontu popravka vrednosti se knjiži v breme do trenutka odpisa obračunana in knjižena amortizacija.

Neodpisano vrednost je omogočeno knjižiti tudi v dobro minus - ustrezna nastavitev v šifrantu pojasnilo dogodkov.

 OS_Izločitve_neto.jpg

Slika 3: Knjiženje izločitve osnovnega sredstva po neto sistemu  

 
 
BRUTO SISTEM:
 
Razlika je na kontu popravka vrednosti na katerem se v dobro knjiži razlika med vrednostjo na kontu nabavne vrednosti in kontom popravka vrednosti v trenutku izločitve.
 
OS_Izločitve_bruto.jpg 

Slika 4: Knjiženje izločitve osnovnega sredstva po bruto sistemu 

 

Storno knjižb izločitve

V primeru, da želimo izvesti storno knjižb izločitve, kar naredimo v programskem modulu Poročila - Kartica osnovnega sredstva - desni meni Storno knjižb, moramo v meniju Podatki za register vpisati v polju Aktivno šifro '0' - aktivno osnovni sredstvo.
 

  

Izločitev trajno izven uporabe

 

Osnovna sredstva, ki se v podjetju ne bodo več uporabljala, vendar to še ne pomeni, da niso več uporabna (sprememba postopka proizvodnje...) izločimo trajno izven uporabe. Pri takih sredstvih ni popravkov vrednosti zaradi amortiziranja in s tem stroškov amortizacije, lahko se pojavljajo prevrednotevalni poslovni odhodki iz naslova prevrednotenja tega sredstva zaradi oslabitve.

Če je bilo osnovno sredstvo, ki ga želimo dati trajno izven uporabe okrepljeno oziroma oslabljeno, je potrebno izločiti iz uporabe tudi okrepljeni \ oslabljeni del.

Izločitev osnovnega sredstva trajno izven uporabe izvajamo za posamezno osnovno sredstvo. Protikonto je konto za trajno izločeno osnovno sredstvo.

Ob trajni izločitvi se izravna konto osnovnega sredstva (npr. 040000), konto popravka vrednosti (npr. 050000), če ima osnovno sredstvo še neodpisano vrednost, se ta prenese na svoj konto trajno izven uporabe, ki ga določimo v postopku trajno izločenega osnovnega sredstva (npr. konto 049000).

Nastavitev konta izločitve trajno izven uporabe je 'N'.

Tip dokumenta izločitve trajno iz uporabe je Lt.
 
 
 
 
 
 

Opcija knjiženja izločitve:

- neto sistem,

- bruto sistem.

 

Vzorec datoteke za izločitev OS:

OS_IZLOČITEV.xlsOS_IZLOČITEV.xls

 

Zaključek najema naredimo v meniju Izločitve/ Zaključek najema.