Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_Dogodki

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​

Osnovna sredstva - Dogodki

  

V programskem meniju Dogodki evidentiramo poslovne dogodke, ki se v uporabi osnovnih sredstev pojavijo. Glede na vrsto poslovnega dogodka izberemo podmeni v katerem bomo poslovni dogodek evidentirali. Vnos poslovnega dogodka je dvostopenjski. Poslovni dogodek najprej vnesemo. Poslovni dogodek ima status neknjiženo. Sledi knjiženje poslovnega dogodka. Ob postopku knjiženja program poslovnemu dogodku spremeni status na knjiženo. Novo osnovno sredstvo se evidentira v register osnovnih sredstev. Program kreira knjižbe na uporabljenih kontih, ki so osnova za pripravo temeljnice za Glavno knjigo, prenos prometa v program Spremljanje projektov.

  

Odvisno od poslovnega dogodka torej izbiramo med delom v naslednjih programskem modulu:

1. vnos ali uvoz začetnih stanj (ni prenosa v glavno knjigo, vodenje projektov) osnovnih sredstev iz datoteke v excel obliki;
2. vnos novih osnovnih sredstev in dograditev osnovnih sredstev z ločeno amortizacijsko osnovo;

3. Investicije v teku (opcija);

4. Podatki za register;

5.SpremembeSpremembe
- prerazporeditev osnovnih sredstev na drugo stroškovno mesto, enoto, projekt, zadolženca, lastništvo;
- razdružitev osnovnega sredstva na dve ločeni inventarki s procentualno delitvijo vrednosti osnovnega sredstva;
- povišanje nabavne vrednosti osnovnega sredstva in hkrati povišanje amortizacijske osnove zaradi dograditve;
- podaljševanje življenjske dobe z znižanjem popravka vrednosti osnovnega sredstva;
- sprememba kontov osnovnega sredstva in amortizacijska skupina osnovnega sredstva;
- prevrednotevanje osnovnih sredstev;
- sprememba najema;


6. izločitev, odtujitev, odprodaja osnovnih sredstev s spremljanjem vrste izločitve; 

7. V programske modulu Temeljnica, amortizacija pa izvajamo:

- vnos knjižb na aktivna osnovna sredstva v obliki temeljnice, ki omogočajo vnos vseh poslovnih dogodkih na osnovnih sredstvih, ki jih pomočniki knjižb ne predvidevajo;
- obračun amortizacije za posamezno osnovno sredstvo ali vsa aktivna osnovna sredstva po enakomerni metodi.

Z izdajo 905-000 je omogočen izbor kontov iz kontnega načrta, ki imajo v polju Indikator OS nastavitev različno od prazno.

 


Pri vnosu upoštevamo določilo, da je ena inventarna številka = en kos.

 OS_splosno1.JPG

Slika 2: Moduli programa Osnovna sredstva

 

​8. Najemi: opcija najemi vključuje Evidenco najemov in pravice do uporabe. Možnost izvedbe mesečnih obračunov za načrtovane obresti in razknjiženje obrokov. Dejansko plačilo obrokov se ne upošteva.
Dodatna poročila opcije najemi so:
  Načrt obveznosti iz najema
  Pregled obračunanih obresti najema
Najeme lahko tudi predčasno zaključimo v primeru večje spremembe pogojev najema, spremembe najemne pogodbe...  Predčasni zaključek najema naredimo v meniju Zaključek najema

Za pripravo poročil za najeme potrebujemo imeti nameščeno MS.NET Framework verzija 4.7 ali novejša. Namestitev mora biti tam kjer dostopamo do programa Osnovnih sredstev. Če program Osnovnih sredstev tega nima nameščenega bo ob vstopu javil obvestilo:

OS_Najem pogoj.JPG

Slika 2: Obvestilo ob vstopu v program

Ob začetku novega meseca je običajno vrstni red vnosa poslovnih dogodkov naslednji:
 
1. - vnos ( začetnih stanj),
    - novih nabav in knjiženje (amortizacija se običajno začne z naslednjim mesecem); 
2. aktiviranje osnovnih sredstev, ki so v pripravi; 
4. vnos raznih sprememb na osnovnih sredstvih, 
5. izločitev, odtujitev, odprodaja osnovnih sredstev in knjiženje