Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_Katalog procesov podrobno

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​
 

OSNOVNA SREDSTVA

Evidenco osnovnih sredstev vodimo v programskem paketu Osnovna sredstva. Omogočen je vnos začetnih stanj, novih nabav in naknadno aktiviranje osnovnih sredstev. Evidentiramo spremembe na osnovnih sredstvih, prerazporeditve, spremembe nabavne vrednosti, vodimo register osnovnih sredstev. Program nam omogoča izpis kartice osnovnih sredstev,dnevnik knjižb na osnovnih sredstvih, poročilo za glavno knjigo po kontih, stroškovnih mestih, poročilo po vrstah prometa na osnovnih sredstvih, izpisi amortizacije po poljubnih ključih. Osnovna sredstva spremljamo glede na lastništvo, trenutno nahajališče, osebno zadolžitev osnovnih sredstev. Omogočeno je evidentiranje odpisov, izločitev osnovnih sredstev iz registra. Program nam omogoča izdelavo temeljice za prenos prometa v glavno knjigo. Obračun amortizacije je po enakomerni metodi. Za knjižena osnovna sredstva lahko izdelamo predračun amortizacije za posamezno osnovno sredstvo ali več osnovnih sredstev.

 

OOS 000 - OS Osnovna verzija

 • vnos, kontrola, izpis in prenos začetnih stanj v register,
 • vnos, kontrola, izpis in prenos novih nabav osnovnih sredstev v register (možnost takojšnjega ali naknadnega aktiviranja),
 • pregled in izpis registra po raznih ključih (inventarni številki, nazivu, kontih, amortizacijski skupini, nahajališčih, datumu nabave), 

SPREMEMBE NA OSNOVNIH SREDSTVIH:
prerazporeditev osnovnih sredstev, povečanje/zmanjšanje nabavne vrednosti, podaljševanje dobe koristnosti s tem, da se zmanjša znesek odpisane vrednosti, sprememba ocenjenega preostanka vrednosti (amortizacijske osnove) po posameznih osnovnih sredstvih, sprememba amortizacijske skupine, sprememba kontov osnovnih sredstev, procentualna razdružitev osnovnega sredstva na dve inventarni številki.
Izločitev (likvidacija) in odtujitev (prodaja) osnovnih sredstev, prevrednotevanje (okrepitev, oslabitev), 

OBRAČUNI AMORTIZACIJE:
plan amortizacije, obračun amortizacije (vsi obračuni so posamični po posameznih osnovnih sredstvih po metodi enakomernega časovnega amortiziranja) za posamezno osnovno sredstvo, skupino ali vsa osnovna sredstva,

 • izpis kartic osnovnih sredstev (za posamezno os.sred/za vsa, kot knjiga kartic),
 • izdelava in prenos temeljnice v glavno knjigo, vodenje projektov,
 • zaključek meseca, zaključek leta.  
   

OOS 201 - Vodenje po lastništvu

 • spremljanje na podlagi šifranta lastnikov osnovnih sredstev.  

 

OOS 202 - Osebna zadolžitev

 • Spremljanje osebne zadolžitve - povezava s šifrantom delavcev.

 

OOS 203 - Kombinacije stroškovnih mest

 •  spremljanje osnovnih sredstev, ki so na več stroškovnih mestih hkrati (razdelitveni ključi).

V registru osnovna sredstva niso razbita po stroškovnih mestih. 
Prenos v glavno knjigo prenese vknjižbe s podatkom o ključu in te vknjižbe se glede na razdelitveni ključ razbijejo v okviru programa glavna knjiga.
Prenos v vodenje projektov že takoj razbije vknjižbe na katerih se spremljajo stroškovna mesta in sicer s faktorji po stroškovnih mestih pripadajočega razdelilnega ključa.

 

OOS 204 - Popis s čitalcem

 • vnos, oziroma popis osnovnih sredstev s čitalcem črtne kode
 • pregled popisa na ekranu
 • avtomatsko prerazporeditev OS po nahajališčih
 • če je na enem nahajališču samo eno stroškovno mesto, se lahko ob spremembi nahajališča avtomatsko prerazporedijo tudi stroškovna mesta
 • izpisi po nahajališčih: Popis OS, Nepopisana OS, Spremenjena OS.

 

OOS 205 - Druga stopnja za amortiziranje

Dodatna opcija, ki omogoča dodeliti amortizacijski skupini v šifrantu amortizacijskih skupin drugo davčno stopnjo za amortiziranje. Po drugi amortizacijski stopnji iz amortizacijske skupine je omogočen informativni predračun in izpis v meniju Predračunavanje amortizacije za osnovna sredstva, kakor je omogočen tudi predračun za posamezno, neknjiženo inventarno število po vnosu te inventarne številke.

V primeru, da je na inventarni številki vpisan konto popravka vrednosti in konto amortizacije, je omogočen obračun amortizacije po drugi stopnji amortizacije, knjiženje zapisov amortizacije in prenos knjižb v glavno knjigo. Obračun amortizacije po drugi stopnji se obračunava ločeno od obračuna po prvi stopnji amortizacije.

 

OOS 206 - Obračun amortizacije z vrednostjo po stroškovnih mestih

Dodatna opcija, ki omogoča obračunavanje amortizacije v okviru osnovnega sredstva še po stroškovnih mestih. Osnovnemu sredstvu s temeljnico del nabavne vrednosti prenesemo na druga stroškovna sredstva. Program bo ob obračunu amortizacije ločeno obračunaval po stroškovnih mestih.

  

OOS 207 - Evidenca investicij v teku

 

Dodatna opcija, ki omogoča spremljanje investicij v teku preko svojega šifranta. Šifro investicije lahko izberemo že na poziciji nabavne naročilnice oziroma na poziciji prejetih računov. V šifrantu investicij v teku vnesemo osnovne podatke o investiciji kot so ocenjena vrednost, datum začetka, zaključka, odgovorna oseba za investiciji, odgovorno stroškovno mesto za investicijo. Šifrant investicij v teku ima tudi možnost zbiranja dokumentacije v priponkah.

Iz šifranta je omogočen vpogled na pozicije prejetih računov, kjer je bila izbrana šifra investicije. Seznam računov je osnova ob aktiviranju investicije. Iz istega mesta imamo vpogled na že aktivirana osnovna sredstva v register osnovnih sredstev.

 

OOS 208 - Skrbništvo nad nahajališčem osnovnih sredstev

V šifrantu Nahajališč osnovnih sredstev je dodana možnost vnosa skrbnika nahajališča. Skrbnik nahajališča se izbere iz šifranta delavcev.

Skrbnik nahajališča je dodano na pregled:
- poročila  - Podatki za register, ki omogoča hiter pregled trenutnih vrednosti osnovnih sredstev.
- Popisni listi - skrbnik pomeni filter podatkov in v rubriki Združevanje po skrbniku nahajališča.
- Register osnovnega sredstva - skrbnik pomeni filter podatkov in v rubriki Združevanje po skrbniku nahajališča.
- Register na dan - - skrbnik pomeni filter podatkov in v rubriki Združevanje po skrbniku nahajališčffa.

OOS 209 - Evidenca najemov

Modul Najemi je namenjen evidentiranju in spremljanju najemov (MSRP16). Program omogoča vnos zneskov potrebnih za preračun neto sedanje vrednosti sklenjene pogodbe za najem, obračun predvidenih obresti iz naslova najema in obračun amortizacije najema. Za knjižbe obračuna amortizacije in obrokov za obresti program avtomatično pripravi temeljnico, ko se prenese v glavno knjigo (spremljanje projektov). Ob obračunu obresti, program doda tudi knjižbo, ki omogoča spremljanje stanja glavnice po amortizacijskem načrtu.

Obračun obresti je linearni. Vnese se letna obrestna mera. Obresti se obračunavajo in knjižijo mesečno. Modul ne predvideva spremembo obrestne mere. Ob tem je potrebno staro pogodbo za najem zaključiti in vnesti novo.

Pregled poročil samo za najeme je omogočeno preko novo uvedenega tipa dogodka - najemi. Obresti iz naslova najemov pa iz novo uvedenega tipa dogodka - obračuni. Dodatna poročila opcije najemi so:
 - Načrt obveznosti iz najema
 - Pregled obračunanih obresti najema
Najeme lahko predčasno zaključimo v primeru večje spremembe pogojev najema, spremembe najemne pogodbe...  Predčasni zaključek najema naredimo v meniju Zaključek najema, ki je pomočnik pri izdelavi knjižb na kontih obveznosti iz najema in pravice do najema.OMOB501 Popis osnovnih sredstev s programom SMobile

Za namestitev programa SMobile je potrebno namestiti:

- Web Service

- Dodatna varnostne SQL baza

- Dodatni postopek WSMIT.* kjer se povezava do SMobile aplikacije, uporabnike in gesla.

Program SMobile deluje na Androidu. Namesti se na čitalec, ki omogoča popisovanje z branjem črtne kode oziroma se izvede popisovanje z uporabo tipkovnice v aplikaciji. 

Program prebere podatke iz registra osnovnih sredstev. Izbiramo in popisujemo lahko samo osnovna sredstva, ki obstajajo v registru baze podatkov in še niso bila izločena. Ena šifra je en kos. Neaktivnih šifer ni dovoljeno izbrati. Popisovanje se izvaja po nahajališčih-lokacijah iz šifranta nahajališč.

Dodatna omejitev, kaj se popisuje, je omogočeno določiti v šifrantu lastništev programa Osnovna sredstva. 

Program omogoča:

- popisovanje s pošiljanjem podatkov on-line oziroma naknadno povezavo na strežnik;

- pregled popisa v preglednici;

- izvedba popisa na izbrani dan ali z beleženjem premikov;

- nastavitev dolžina šifre nahajališča oziroma šifre osnovnega sredstva ter rezanje za izbrano število znakov, z leve oziroma desne strani. V primeru, da se dolžina znakov šifre osnovnega sredstva glede na nahajališče razlikujeta, je omogočeno avtomatično prepoznavanje prebrane šifre;

- popisovanje z branjem črtne kode ali vnosom osnovnega sredstva in nahajališča;

- popisovanje glede na seznam osnovnih sredstev na nahajališču;

- če je na enem nahajališču samo eno stroškovno mesto, se ob spremembi nahajališča avtomatsko spremeni tudi stroškovno mesto;

- integracija s programom Osnovna sredstva MIT, kjer je omogočena izdelava izpisov po nahajališčih katera osnovna sredstva so bila popisana, se jim je spremenilo nahajališče, niso bila popisana;

- knjiženje prerazporeditev osnovnih sredstev;

- pregled zgodovine popisov.