Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_TEMELJNICE

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Temeljnice

 

Knjiženje sprememb, vknjižb na osnovna sredstva, ki niso zajeta v "čarovnikih" za pomoč vnosa lahko vnesemo v modulu Dogodki - Temeljnice.

Najprej izberemo osnovno sredstvo, na katerega želimo spremembo knjižiti. Program ponudi tiste inventarne številke, ki so knjižene v registru in imajo v polju "Aktiven" oznako 0. Izberemo tip dogodka iz šifranta tipov dokumenta. Določimo konto, stroškovno mesto, znesek v breme ali dobro, datum veljave. Po potrditvi vnosa isto ponovimo s knjižbo na protikontu. Dodatno polje Opis nam omogoča opis dokumenta, ki je osnova za knjižbe narejene s temeljnico.

Storno knjižbe pripravljene iz poročila Kartica osnovnega sredstva oziroma v meniju Ostalo ni dovoljeno popravljati. Omogočeno je knjižbe brisati oziroma jih spremeniti status na Knjiženo.

Ob knjiženju se izvaja kontrola ali je temeljnica usklajena glede na datum veljave za inventarno številko (breme-dobro=0).

 
V zavihku Povezave, lahko za posamezno inventarno številko pregledamo ostale podatke, ki bi jih sicer videli v meniju Podatki za register.

Pri obračunu obresti in obrokov najema je omogočeno izbrati, da se zapisi ne prenesejo v glavno knjigo, vodenje projektov. Glede na izbor se ustrezno vpiše tudi oznaka prenosa v saldakonte, ki še dodatno upošteva nastavitev ali je konto saldakontni ali ne. Korekture zapisa temeljnice v primeru, da se konto vodi v saldakontih kupcev in dobaviteljev, se bo oznaka za prenos spremenila v D, če smo konto zamenjali. V primeru, da konto ostane nespremenjen, se ohrani status prenosa kot je bil prvotno vpisan - pri postopku obračuna obresti. Urejeno še na verziji 914.000.

OS_Temeljnice.png

Slika 1: Vnos knjižbe poslovnega dogodka na osnovno sredstvo v modulu Temeljnice 

 

Funkcionalnosti desnega menija (status neknjiženo):

- Seštevki;

- Knjiženje temeljnice ene inv. številke oziroma vseh vnesenih zapisov;

- Brisanje temeljnice ene ene inv. številke oziroma vseh vnesenih zapisov iz pregleda;

- Obračun amortizacije;

- Izpis temeljnice;

- Obračun davčne amortizacije;

- Predračunavanje amortizacije.

  

Knjižbe vnesene v progamskem modulu Temeljnice ne vidimo med knjiženimi poslovnimi dogodku v okviru programskih modulov kot so Nove nabave, Začetno stanje, Spremembe, Izločitve, Prevrednotevanj. Knjižbe vnesene v programskih modulih Nove nabave, Začetno stanje, Spremembe, Izločitve, Prevrednotevanj, temeljnice, obračun amortizacije pa vse vidimo v modulu Dogodki / Temeljnice, če izberemo ob vstopu status Knjiženo.
 
 
 
 
 

 

 

 

PRIMERI VNOSOV DOGODKOV S POMOČJO ROČNE TEMELJNICE


 
Konti so navedeni le kot primer iz skupine kontov. Temeljnice lahko uporabljamo za vknjižba na osnovnih sredstvih, tudi za primere, ki tu niso našteti in sicer na knjiženih osnovnih sredstvih.
 
 
 

1. Amortizacija - tip dokumenta AM:

Amortizacija opredmetenega osnovnega sredstva:

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 43 (amortizacija)

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konte 03,05 (popravek vrednosti)

 

Amortizacija okrepljenega osnovnega sredstva:

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 951 (posebni prevrednotevalni popravek kapitala)

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konte 031,051 (popravek vrednosti okrepljenega osnovnega sr.)

 

Amortizacija oslabitve:

- prva pozicija temeljnice v breme MINUS, na konto 432 (amortizacija)

- druga pozicija temeljnice v breme PLUS, na konte 0502 (popravek vrednosti oslabljenega osnovnega sr.)

 

2. Odprava oslabitve:

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 0202, 0402

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konte 0312, 0502

- tretja pozicija temeljnice v dobro, na konte 769

 

3. Odprava okrepitve:

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 031, 0501

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konte 0201, 0211

- tretja pozicija temeljnice v breme, na konte 951

 

4. Izločitev - odprodaja osnovnega sredstva:

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 03, 05

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konte 02, 04

- tretja pozicija temeljnice v breme, na konte 720 (če ima osnovno sredstvo še sedanjo vrednost) ali v dobro na prihodkovni konto.

 

5. Izločitev – dokončno odprodaja okrepljenega osnovnega sredstva:

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 0311, 0501

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konte 0201, 0211

- tretja pozicija temeljnice v breme, na konte 951 (če ima osnovno sredstvo še sedanjo vrednost).

 

6. Izločitev – dokončna odprodaja oslabljenega osnovnega sredstva (izločitev dela ali celotna vrednost osnovnega sredstva):

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 0201, 0211 (nabavna vrednost oslabljenega osnovnega sredstva)

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konte 031, 051 (odpisana vrednost oslabljenega osnovnega sredstva)

- tretja pozicija temeljnice v breme MINUS, na konte 720 (neodpisana vrednost oslabljenega osnovnega sredstva).

                                       

7. Spremembe :

7.1 Sprememba nabavne vrednosti – spremeni se nabavna vrednost in sedanja vrednost

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 040 (nabavna vrednost osnovnega sredstva)

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konte npr. 047, 220

 

7.2 Znižanje vrednosti osnovnega sredstva - nabavna vrednost, odpisana in neodpisana vrednost se znižajo

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 050 (popravek vrednosti osnovnega sredstva)

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konto 040 (nabavna vrednost osnovnega sredstva)

- tretja pozicija temeljnice v breme, na konto 430 (v breme konta amortizacije ali drugega konta stroškov).

 

7.3 Podaljševanje življenjske dobe – zniža se popravek vrednosti

- prva pozicija temeljnice v breme, na konto 030, 050 (popravek vrednosti osnovnega sredstva)

- druga pozicija temeljnice v dobro, na konto 047, 220 (aktiviranje osnovnih sredstev, dobavitelji)