Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_kartica_OS

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - poročilo Kartica osnovnih sredstev

 

Knjižene poslovne dogodke po kontih na posameznih osnovnih sredstvih pregledujemo in izpisujemo v modulu Kartica osnovnih sredstev. Omejitvena pogoje vnesemo v vnosno okno ob vstopu v modul Kartica osnovnih sredstev. Možnosti so naslednje:

- Enota - pogoj je aktiven v primeru nastavljene možnosti spremljanja osnovnih sredstev po več enotah;
- Inventarna številka OD - od knjižene inventarne številke;
- Inventarna številka DO - do knjižene inventarne številke (lahko ista kot v polje ..od);
- Konto - konto osnovnega sredstva - izbor iz kontnega plana. Osnovno sredstvo je vključeno, če se je katerikoli promet osnovnega sredstva kadarkoli knjižil na izbrani konto.
- Nahajališče - nahajališče, lokacija stroškovnega mesta. Možnost iskanja po vseh nahajališčih ali po posameznem, ob pomoči šifranta nahajališč. Osnovno sredstvo je vključeno v izboru, če je izbrano nahajališče zadnje veljavno nahajališče.
- Lastništvo - lastništvo osnovnega sredstva. Možnost izbora vseh (*) lastništev ali posamezno ob pomoči šifranta Lastništvo osnovnih sredstev (npr. D-domače, T-tuje, N-najem...)
- Status - statusi osnovnih sredstev se izračunajo glede na stanje na kontu nabave osnovnega sredstva: 

         A - še aktivno - vrednost na tem kontu je različno od 0,00
         O - že zamortizirano - vrednost na tem kontu je enako 0,00
         L - že izločeno/odtujeno - osnovno sredstvo je prodano 
         B - vsa OS brez izločenih (brez statusa L)
 
- Tip dokumenta - šifra tipa dokumenta. Možnost izbora vseh tipov dokumenta (*) ali posamezen tip dokumenta ob pomoči šifranta Tipi knjižb.
- Datum veljave - od prikazane so vknjižbe od vključno napisanega datuma veljave
- Datum veljave do - prikazane so vknjižbe do vključno napisanega datuma veljave

Dodatne opcije izpisa:

Združevanje po inventarni številki - izpis kartice osnovnih sredstvih po nadrejenih inventarnih številkah osnovnih sredstev.

Prikaz tudi prometa do obdobja - prikazane so vknjižbe kot promet do obdobja izbranega v poljih datum veljave od - do.

Prikaz tudi storno knjižb - ob izboru opcije so na pregledu in izpisu kartice prikazane tudi knjižbe, ki smo jih stornirali.

Opcija Storno knjižb ne desnem meniju je aktivna v primeru, da ob vstopu nismo izbrali opcije  "Prikaz tudi storno knjižb"  in v primeru, da pregledujemo knjižbe enega osnovnega sredstva.

 

 

 

 

OS_Kartica1.jpg

Slika 1: Desni meni modula Kartica osnovnega sredstva, ki omogoča izpis kartice osnovnega sredstva ali Storno postavk osnovnega sredstva

 

Storno postavk osnovnega sredstva:

Program ponudi od katerega obdobja do tekočega dne naj izvede storno vknjižb - za osnovno sredstvo katero kartico pregledujemo. Predlagano obdobje lahko spremenimo. Pravica uporabnika za izvedbo postopka je OS.STORNO.

Po potrditvi okna za storno, se pripravijo knjižbe, ki jih vidimo v modulu Dokumenti / Temeljnice - status neknjiženo. Nastale storno knjižbe v tem modulu (zbrišemo) knjižimo.

V trenutku, ko knjižimo te zapise, dobijo prejšnji zapisi, ki smo jih stornirali in novi zapisi status STORNO/STORNIRANO (9).

Na izpisu kartice jih vidimo na zahtevo - izbor opcije "Prikaz tudi storno knjižb". Če je izbrana ta opcija se možnost storniranja postavk zapre. To pomeni, da storno storniranih knjiž ne moremo ponoviti.

Pri knjižbah novih vnosov se ne upoštevajo. Za prenos v glavno knjigo in vodenje projektov pa so predvidene.

OS_Kartica2_storno.jpg

 

Slika 2: Okno za vnos od katerega obdobja bomo stornirali knjižbe iz pregleda v modulu Kartica osnovnih sredstev

 

Priponke:

Z izdajo 910.000 je omogočen vpogled na priponke iz prejetega računa, ki so bile dodane na račun v programu Zajem prejetih računov.

Pogoj za vpogled je pravica uporabnika OS.REGISTER in povezava računa z zapisom inventarke. Povezava se izvaja preko prehodne tabele (OS_RACUNI). Avtomatično se povezava vpiše, če kreiramo zapis v program Osnovna sredstva preko ikone na poziciji prejetega računa (zelena puščica OS).

Nadnadna možnost povezave pa je v programu Osnovna sredstva / Podatki za register - ikona (zelena puščica PF)

Tudi v programu Podatki za register je omogočeno izbirati med priponkami dodanimi v registru osnovnih sredstev ali vpogled na račune iz programa Zajem prejetih računov.

OS_Kartica-priponke.jpg

Slika 3: Izbor med priponkami iz registra osnovnih sredstev ali prejeti računi