Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_908

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​

Novosti v izdaji 908.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 
 
 
 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testiral
Administracija

​Nov meni Revizija, ki združuje glavna poročila za pregled nad vstopi v programe, pravicami uporabnika (GDPR). Poročila so v uporabi za podatke po nadgradnji. Ko je uporabniku pravica vzeta se vpiše v polje Opis oznaka Revoke, ki pomeni, da je bila pravica uporabniku v tistem trenutku preklicana. Shranjevanje stanja pravic deluje na osnovi triggerja. Vsaka sprememba po nadgradnji na izdajo 908.000 se bo vpisala v kartico sprememb. Trenutno stanje pravic uporabnika je vidno v prvem meniju - Pravice Uporabnika.

Dopolnitev pomoči na polje Uporabnik - brez predpone MIT_

9938302, 9938263,

9939635

​24.04.2018,

3.9.2018

​Zdenka Selšek Manjulov
KADROVSKA EVIDENCA Po nadgradnji obvezen  vstop v Kadrovsko evidenco v osnovno in povezane baze, da se priponke delavcev iz skupne tabele prenesejo v posebno tabelo KAD_DOKUMENTI. 9938111 ​24.4.2018 Joži Kržišnik Jereb​
POTNI NALOGI​ ​Po nadgradnji obvezen vstop v program Potni stroški. Z izdajo se menja primarni ključ na tabeli stroškov potnih nalogov, da je povezava neposredno na potni nalog in ne dodatno še na pozicijo potnega naloga. V setup logu bo tako obvestilo: "The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo.PS_STROSKI' and the index name 'PK_PS_STROSKI'," ki se reši z vstopom v program. 9936089, 9937391 ​14.05.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Blagajna ​GDPR: Nov modul za anonimizacijo dokumentov fizičnih oseb. Dodana tudi nova pravica BP.FO_DOK. Uporabniku brez te pravice bo dovoljen vpogled v arhiv knjiženih podatkov starih do 2 leti. Kontrola se izvaja v modulih kjer se vrši vnos (Dokumenti) in v meniju Poročila / Poročilo po izbranem ključu. 9938297 ​13.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Evidenca prisotnosti ​Poročila/Seznam po ključih: upošteva se vpisani klasifikator delavcev (iz ep_delavci). 9940008 ​20.8.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Fakturiranje in MBK​

eRačuni: Vsem novo pripravljenim računom se ob izpisu s potrditvijo pripravi XML eračuna (zapiše se v MBK_FA_GK.ESLOG_XML). V tem primeru lahko partnerju, tudi če ga nimamo označenega za izmenjavo eRačunov (Datoteke \ Partnerji), preko ikone za pripravo maila, pošljemo obvestilo in v prilogi se pripravi tudi XML eračun in PDF izpis fakture. Ovojnice v tem primeru ni. Ne moremo pa pripraviti eRačuna preko Izpisa s potrditvijo (eRačun, Ovojnica in PDF), če partner ni označen za izmenjavo. ​ 

9937350 ​02.03.2018 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK Avans in redni račun: v primeru, da ima partner v saldakontih odprt avans, se kolona Avans obarva rdeče.  ​9937152 ​1.6.2018 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje - zbirni računi ​ ​Pri naboru dobavnic za zbirne fakure smo dodali možnost izbire obdobja od - do:
Obdobje od datum, od katerega se opoštevajo dobavnice glede na datum odpreme (datum je lahko tudi prazen).
​Obdobje do ​datum, od katerega se opoštevajo dobavnice glede na datum odpreme. Če vpišemo samo ta datum se prikažejo še vse nefakturirane dobavnice do izbranega datuma. 
9939244 ​9.7.2018 ​Helena Ferjan
Honorarji Poročila/Seznam nakazilPoročila/Seznam nakazil se uporabniško določeno oblikovanje seznama za izpis ohrani za naslednji krog izpisa. 9938175 ​20.3.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Honorarji ​V novi tabeli HON_REVIZIJA se beležijo vstopi in akcije v okviru modula Honorarji. Ne beležijo se akcije v skupnih datotekah in menijih (npr. Stroškovna mesta, Banke, Lastna poročila). 9938012 15.5.2018​ ​Joži Kržišnik Jereb

Glavna knjiga​

Definicije obrazcev: pri vnosu / korekturah ključa obrazca je dodan pomočnik za vpogled v zajete konte, katerih promet bo v poročilu. ​Opcija za vpogled se nahaja tudi v dodatnem meniju ali z dvoklikom na pregledu.  9934698 ​8.3.2018 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Poročila: na navedena poročila je na pregled dodana ikona Temeljnica, preko katere je mogoče narediti pregled in izpis temeljnice za knjižbo. Dopolnjena poročila: Kartica kontaKartica po kontu s partnerjemPo številki dokumenta, simboluBrutobilancaStroškovna karticaBrutobilanca po stroškovnih mestih ​9936636 ​9.3.2018 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga​ Dokumenti \ ​Vnos in knjiženje: sprememba izgleda okna, za vnos/korekture je vzpostavljen dvojni klik kot možnost vstopa na temeljnico, obdobje vnosa temeljnic ni več vezano na 2 leti +- zaključeno leto, ampak se max obdobje nastavi v meniju Ostalo - Nastavitev obdobja knjiženja​. Glede na to obdobje izberemo leto temeljnice.  9936635 ​9.3.2018 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Vnos temeljnice:
- vzpostavljena je možnost vnosa temeljnice v različnih mesecih, znotraj izbranega leta
- ob izhodu iz vnosa je vzpostavljena kontrola na saldo po mesecih
- Knjiženje temeljnic: vzpostavljena je kontrola na saldo temeljnice po mesecih. Knjiženje se zavrne, če ni saldirana. 
Pri kopiranju ali stornu takšne knjižene temeljnice bodo vse postavke na novi temeljnici imele en datum veljave in davčni datum, in sicer tistega, ki ga bomo vpisali na masko. 
​9935606 ​9.3.2018 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga​ Poročila \ Temeljnice: posodobljen je izgled maske s pregledom temeljnic.  ​9935606 ​9.3.2018 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga  ​V meni Davčna poročila sta dodani poročili, ki sta se do sedaj pripravljali v Fakturiranju:
- Rekapitulacijsko poročilo
- Poročilo o dobavah
V tabelo X_DDVXML (arhiv xml datotek davčnih poročil) se po nadgradnji zapiše v Oznako "DDV-O" za XML davčnega poročila DDV_O. Za novi dve poročili se bo vpisala oznaka RP-O in PD-O. 
Na pripravo XML DDV-O obrazca je dodano obvestilo, če obrazca RP-O in PD-O še nista pripravljena. 
​9930042 ​14.3.2018 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga  ​Novo poročilo DDV poročilo - arhiv XML: Poročilo je namenjeno pregledu vseh pripravljenih XML datotek v nekem obdobju. Vodi se evidenca pripravljenih XML za DDV-O poročilo, Rekapitulacijsko poročilo in za Poročilo o dobavah.  ​9938141 ​15.3.2018 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga ​V meniju Ostalo se nahaja nov sklop poročil Poročila za revizijo. ​9929981 ​15.3.2018 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga ​Dopolnitev menija Poročila / Temeljnica - izbor ene temeljnice: Upoštevan filter glede na izbrani status Temeljnice. 9938352 ​17.04.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga ​GDPR: Nov modul za anonimizacijo dokumentov fizičnih oseb. 9938289 ​09.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Kadrovska evidenca ​M-obrazci in eVEM: vzpostavljena je priprava podatkov v XML za prenos na eVem za M-1, M-2, M-3 in M-12 obrazec. Vzpostavljeni so tudi izpisi.  9935849 ​8.3.2018 ​Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca Dopusti: pri izpisu obvestila o letnem dopustu in Prenosu dokumentov v osebni portal, se ponudi prenos na delavca, na katerem stoji kurzor. Program si tudi zapomni izbrani izpis. Šifra delavca se ponudi tudi v meniju Prenos.  ​ 9937951 13.3.2018​ ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​Priponke delavcev, ki se vnašajo v kadrovski evidenci na šifrantu Delavci, se ob nadgradnji po prvem vstopu v kadrovsko evidenco, prenesejo v posebno tabelo in se tja beležijo tudi novo dodane priponke. Uporabnik potrebuje novo pravico KAD.DOKUMENTI(R). Ob prenosu v plače in/ali honorarje se prenos zapiše tudi v revizijsko tabelo teh dveh modulov. 9938111 ​24.4.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​Revizijska sled se beleži tudi za vstope in preglede v podmenijih menijev Poročila in Ostalo. V meniju Datoteke se beležijo dostopi do datotek, ki se uporabljajo v KAD (in OD, HON), dostop v skupne datoteke se ne beležijo v kadrovski reviziji (npr. Banke, občine, stroškovna mesta...) 9938742 ​16.5.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​V pregledu Zapadlih zdravniških pregledov je mogoče med pogoji izbrati tudi nujnost ponovitve. Ta se prikaže tudi na pregledu podatkov. 9938789 ​16.5.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Knjiga pošte ​Uvoz izdanih računov med oddano pošto glede na oznako izmenjave izdanih računov / eRačunov iz šifranta Partnerjev. Ponudijo se računi partnerjev s katerim se računi ne izmenjujejo po meilu, UJP ali banka. 9939069  ​21.05.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Knjiga pošte ​Dodana možnost v sistemskih nastavitvah, ki omogoča, da uporabnik ob vnosu prvega zapisa na prejeti in oddani pošti določi števec po katerem se bo pošta interno številčila. Nastavitev je dodatno vezana na pogoj številčenja po letu. 9937127 ​21.3.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Nabava ​Dodana možnost shranjevanja nabavnih naročilnic v pdf obliki na zapis dokumenta. Delovanje se vključi po predhodnem dogovoru. 9938006 ​16.05.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Nabava ​Kopiranje naročilnice: kopira se tudi kvaliteta materiala (kval_mat). 9939653 ​28.06.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Obračun obresti ​Izpis obračuna obresti in pošiljanje po e-pošti - dopolnitev, da se ponudijo kontaktne osebe partnerja, ki imajo vpisan paket SA. 9936099 ​18.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti ​GDPR: Nov modul za anonimizacijo dokumentov fizičnih oseb. Dodana tudi nova pravica OBR.FO_DOK. Uporabniku brez te pravice bo dovoljen vpogled v arhiv knjiženih podatkov starih do 2 leti. Kontrola se izvaja v modulih kjer se vrši obračun in v meniju Poročila. 9938291 ​13.04.2018 Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Prenos iz pozicij računa v osnovna sredstva je bil dopolnjen zaradi računov v tujih denarnih enotah in sicer tako, da se ponujen znesek v osnovnih sredstvih deli s tečajem iz glave računa. 9936949 ​19.01.2018 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Oslabitve, Oslabitve: Dopolnitev pomoči na polju Konto prevr. - omogočen izbor kontov z oznako L-konto izločitve , 4-Prevrednotovalni poslovni odhodki, Z-protikonto pri oslabitvah in 7, 9 pri okrepitvah. 9936798 ​19.01.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plače Ob vstopu v program oz. ob osvežitvi mesečnih nastavitev se prikažejo osveženi podatki o nearhiviranih obračunih. 9932372 ​25.1.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Pri prenosu temeljnice v GK se predpostavlja, da je osnovna stran knjiženja v Breme. Na to stran se prenesejo podatki za konto, ki nima vpisane strani knjiženja B/D. 9937470 ​25.1.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​V datotekah Prispevki iz in na BOD, Drugi nalogi za nakazila, Občine - za dohodnino in Članarine sta dodani eno oz. dve polji V dobro za vpis naslova in pošte, ki se upošteva pri izdelavi plačilnih nalogov. 9937955, 9938054 ​12.3.2018 Joži Kržišnik Jereb​
Plače​​ ​Novosti v zvezi s poročanjem o povračilu stroškov za službene poti oz. začasnimi napotitvami na delo v tujino - nove oznake stroškov, spremembe pri statusu delavcev, novosti pri REK-1 obrazcu (narejeno tudi v izdaji 907-000). 9937876 ​6.4.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Poročila / Obrazci / Izpis - Izpis temeljnice (pokončna in ležeča): izpiše se izbrano stroškovno mesto, tudi če se izbere str. mesto v obliki xx*. 9936337 ​4.5.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Možnost spremljanja vzdrževanih družinskih članov delavcev tudi brez modula Kadrovska evidenca.​ 9936036 4.5.2018​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​V novi tabeli OD_REVIZIJA se beležijo vstopi in akcije v okviru modula Honorarji. Ne beležijo se akcije v skupnih datotekah in menijih (npr. Stroškovna mesta, Banke, Občine, Lastna poročila). 9938024 15.5.2018​ ​Joži Kržišnik Jereb
Podpisovanje ​Obveščanje podpisnikov po mailu - dopolnjena procedura, ki upošteva ali je vključen dbMali ali ne in dodan dodatni parameter, ki omogoča nastavitev pošiljanja po proceduri, čeprav je dbMail vključen. Če parameter ni določen, in je dbMail vključen, se pošiljajo obvestila po pravilih, katera veljajo za dbMail. 9937419 ​17.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plačilni promet​ Devizni izpiski: Takoj po potrditvi konta program javi opozorilo, da se konto vodi v drugi denarni enoti in da je potrebno uskladiti zneske. ​9935885 ​16.2.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet​ Priprava plačilnih nalogov: vzpostavljena je priprava plačilnih nalogov po uporabniku (vse naloge vidi uporabnik s pravico PLP.PLACILA A-all). Na pregled je dodana kolona Spremenil in Datum spremembe, Vnesel in Datum vnosa. 9936439 ​16.2.2018 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Vnos/Korekture plačilnih nalogov: poleg polj je vzpostavljen pomočnik za vnos/korekturo podatkov na posamezen šifrant. Dopolnjena je kontrola na model, preverjanje modela in sklica se sedaj izvaja po vnosu obeh podatkov, na potrditev sklica.  ​9936440 ​19.2.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet​ Avtomatsko kontiranje izpiska in šifrant Oznake za prenos: vzpostavljena je možnost vnosa znaka * ali ? v sklicevalno številko in dopolnjeno iskanje v šifrantu Oznake za prenos.  9937380 ​07.03.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Prenos pripravljenih nalogov v XML in denarna enota: na izbor je dodana možnost izbire denarne enote zaradi prenosa plačil v tuji denarni enoti.  ​9932237 ​16.3.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet ​Onemogočen je izbor prenosa plačil in uvoza izpiska v TKDIS.TXT obliki.  ​9938165 ​26.3.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet ​GDPR: Nov modul za anonimizacijo dokumentov fizičnih oseb - zapisi bančnega izpiska. 9938290 ​10.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plačilni promet Priprava plačilnih nalogov: Na pregled je dodana kolona Datum računa. Na pripravljenem nalogu se v polju Opomba vidi datum računa. ​9938021 ​02.07.2018 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet ​Datoteke - Transakcijski računi - Konto: dodana kontrola na minimalno število znakov konta iz kontnega načrta. 9938803 ​29.8.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Potni stroški Omejitev izbora šifre zaposlenih za katere pregledujemo in vnašamo potne naloge v meniju Dokumenti / Potni nalog: Ob uvedbi ​GDPR je bila dodana dodatna možnost omejitve izbora šifre delavca glede na pravico SIFRE.VSI_DELAVCI. Pravica in šifre zaposlednih do katerih ima uporabnik pravico, se dodaja v programu Admin in dodatno preko šifranta Nastavitev pregleda - pravice. Uporabniku se bodo ponudile za izbor šifre delavcev, če ima pri pravici PS.VNOS dodan atribut A. Ista omejitev se upošteva tudi v programu CRM. 9938453 ​15.05.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Potni stroški ​Kontrola datuma dodatnih stroškov nastalih na službeni poti se je spremenila in se sedaj upošteva obdobje iz potnega naloga in ne več glede na datum veljave iz pozicije stroška. To pomeni, da lahko vse dodatne stroške vnesemo naenkrat in ni potrebno dodatno pozicioniranje programa na ustrezno pozicijo. Na izpisu obračuna potnega naloga se stroški izpišejo pod pozicijo opravljene službene poti glede na datum veljave in ne več na kateri poziciji je bil strošek dodan. 9937391 ​15.05.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Potni stroški ​Popravek pomoči na polju ura prihoda pozicija službene poti, da v polje količina dnevnic ne vpisuje števila dni. Šele ob izboru vrstne dnevnice ima program dovolj informacij, da ponudi pripadajoče število dnevnic. 9937552 ​21.05.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Prodaja ​Opcija v okviru desnega menija Dodatno omogoča na NZO in NZP uvoz pozicij iz Excela.  9938027 ​10.4.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Prodaja ​Omogočena je reaktivacija arhiviranega naloga za odpremo. Preko menija na desni klik v pregledu arhiviranih nalogov za odpremo se nahaja nova opcija 'Dearhiviranje dokumenta' 9937441 ​15.2.2018 Gregor Šemrov​​
Saldakonti ​Poročila / Kompenzacije in skonti - na številki dokumenta omogočen izbor tudi zavrnjene kompenzacije. Pri omejitvi na partnerja ali simbol dokumentov, bo program prikazal zavrnjene kompenzacije, če je na pregledu izbrana možnost prikaza zavrnjenih kompenzacij. 9936711 ​22.01.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti​ Poročilo KRD: Pripravljeno je novo poročilo KRD.  9935368 ​23.02.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​SID poročila za zavarovanje terjatev: novi RS poročili za SID - zavarovanje terjatev z zneski računov brez DDV.  ​9937703 ​14.3.2018 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti ​Na ​delovni površini programa Saldakonti se v primeru neprenesenih podatkov v Glavno knjigo pojavi posebno okno, kjer je opisano:
- mesec + leto neprenesenega podatka
- simbol in naziv simbola knjižbe
- število neprenesenih dokumentov
V primeru, da uporabnik naredi prenos preko menija Ostalo, se naredi osvežitev obvestila na namizju. 
9937946 ​15.3.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​ Uvoz podatkov prometa in začetnega stanja iz excel-a​: status postavk je vedno "neknjiženo", dodana nova polja Predračun, Šifra FI, Kodanamen in Koda, nova opcija Brisanje vseh zapisov v dodatnem meniju. 9933709 ​20.3.2018 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti Opomini: vzpostavljeno je štetje, kolikokrat je/bo dokument na opominu. V Napisih na dokumentih je vzpostavljen nov tip OPO za Opomine. Vzpostavljena je izbira besedila za prvi, drugi, tretji,... opomin. ​9937384 ​20.3.2018 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti ​Na Poročila je v Povezave dodan pregled Arhiv opominov, vključno s podatkom, kolikokrat je bil dokument že na opominu.  ​9937616 ​20.3.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​Rezervacije in kompenzacije - v zbirni vrstici se vnese znesek rezervacije. Izbor vrstice se naredi z hitro tipko F6 oziroma klik v stolpec Potrdi. 9935642 ​23.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​V meniju Ostalo je nov podmeni z nazivom Anonimizacija dokumentov fizičnih oseb. Program ponudi leto od deset let nazaj in to leto še ni vključeno v nabor podatkov. Po potrditvi postopka program spremeni šifro partnerja, ki ima oznako, da je fizična oseba, sprazni sklic in opis, zbriše morebitno priponko zapisa. Podatki se prepišejo za celotno leto vključno z zaključno oziroma otvoritveno knjižbo preteklega leta. Saldo zapisa se ne upošteva. Kar je na pregledu, se prepiše. Pravica za izvedbo postopka je SAK.ADMIN. 9938284 ​06.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Vnos in knjiženje: Na vnosu lahko preko posebne ikone naredimo vpogled v konto kartico partnerja. Ikona je aktivna tako na samem vnosu kot na pregledu še neknjiženih vnesenih postavk. Konto kartica partnerja je dostopna tudi preko nove opcije dodatnega menija Kartica po kontu.  ​9935454 ​23.3.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​GDPR: Nov modul za anonimizacijo dokumentov knjižb od fizičnih oseb. Uporabnik mora imeti pravico SAK.ADMIN. Pravica ni nova. Uporablja se že za zaključek leta v saldakontih. 9938284 ​13.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Dopolnitev, da avtomatično kreirane preknjižbe med računom in avansom (AP) dobijo podatek o številki predračuna iz avansa. 9936800 ​17.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Dopolnitev pri zapiranju računa z obroki s stornom računa z obroki. Po prenosu se kreirajo vezave med prvotnim računom, obroki z storno računom in storno obroki. 9936808 ​17.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Saldakonti Seštevki na poročilih in vrstni red na izpisu: vzpostavljena je možnost, da če na pregledu seštevkov vzpostavimo vrstni red s klikom na stolpec, se tudi izpis pripravi glede na izbrani vrstni red.  ​9938020 ​01.08.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​Na Povezave je dodan nov zavihek Plačila v teku, preko katerega je vidno, če ima postavka NETO saldo zmanjšan za pripravljeni plačilni nalog. Povezave so vzpostavljene na Kartici partnerja, Odprte postavke\Odprte postavke, Knjiženja - poljubno.  9938166 ​24.4.2018 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti Zamuda pri plačilih: Na vseh treh izpisih je postavljen vrstni red po nazivu partnerja, ne glede na osnovni vrstni red pregleda.  9938023 ​01.08.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti

Rezervacije, kompenzacijePri pripravi rezervacije program preveri Kontni plan in ali ima Konto in Protikonto vodenje po projektih in stroškovnih mestih. Če ima osnovna knjižba vpisano stroškovno mesto ali projekt, se podatek prebere iz osnovne knjižbe, drugače pa iz maske za pripravo rezervacije. Če imamo kombinacijo, da se konto ne vodi po projektih, stroškovnih mestih, protikonto pa se vodi, se na rezervacijo vpišejo podatki in so vidni na knjižbi.  ​

9939445 ​02.08.2018 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​Dopolnitev okna za zapiranje računov in plačil v meniju Kartica partnerja in Odpre postavke: dodana dobaviteljeva št. računa, dopolnjena pomoč pri delnem zapiranju. 9940115,
9940099
​27.08.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Poročila - Kartica partnerja in Odprte postavke - omogočena omejitev na projekt, ki je vpisan na knjižbah saldakontov. Dopolnitev vključena tudi v programih, kjer se prikazana poročila saldakontov (Zajem prejetih računov, Blagajna, Glavna knjiga, Nabava, Prodaja). 9939446 ​05.09.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Setup Setup.log datoteka po nadgradnji: obvestilo, če procedura ni bila nameščena zaradi starejše verzije SQL.

9936217

21.11.2017 Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Poslovna knjiga prejetih računov - dodana možnost omejitve in izpisa po datumu knjiženja. 9936328 ​28.11.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Pomoč na polju valuta: če se potrdi polje število dni za plačilo 0, se v polje valuta prepiše datum računa.  9936878 ​10.01.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Zajem prejetih računov Dodajanje priponk z uporabo čitalca: Na maski za dodajanje priponk na dokument v programu Knjiga pošte in Zajem prejetih računov je dodatna možnost hitrega dodajanja priponk. Možno je določiti mesto branja priponk, privzeta nastavitev oblike datoteke. Vnaša ali prebere s čitalcem se le ime datoteke. Priponka se vedno shrani v bazo. 9934900 ​28.03.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Zajem prejetih računov ​Dopolnitev programa Zajem prejetih računov - kontrola ob shranitvi pozicije: Če je davčna oznaka vpisana, mora biti davčna osnova različna od 0,00. Kontrola, da je davek je različen od 0,00, pa je odvisno od nastavitve izbrane davčne oznake. Kontrola se izvaja ob shranitvi pozicije in knjiženju računa.
9936852 ​10.01.2018

​Zdenka Selšek Manjulov

Zajem prejetih računov ​GDPR: Nov modul za anonimizacijo dokumentov knjižb od fizičnih oseb. Uporabnik mora imeti pravico ZAJ.ADMIN. Omejitev je tudi na prikaz računov od fizičnih oseb starejših od dveh let. Omejitev se izvaja za uporabnike, ki nimajo pravice ZAJ.FO_DOK v menijih Dokumenti / Vnos računov, Poročila / Pregled računov. 9938299 ​18.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Uvoz eRačunov - dopolnjen program, da je omogočen uvoz eRačunov z ovojnico env ter uvoz priponke pdf ob uvozu eRačuna, če je ime datotek isti (razlika le v končnici). 9938313 ​17.05.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Povezava prejetih računov in naročilnic - ikona s št. 1: Če je na nabavni naročilnici vpisana podpisna veriga se bo na prejetem računu naročilnica ponudila za povezavo, ko je le-ta podpisana (IND_Z=2). 9938313 ​23.05.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Povezava prejetih računov in naročilnic / prevzemnic - ikona s št. 1: Omogočen vpogled na pdf file naročilnice ali prevzemnice oziroma vpogled na povezane priponke naročilnice ali prevzemnice. 9938608 ​27.06.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Kontrolnik nabavne vrednosti prevzemnic in računov - na vstopno okno dodana možnost omejitve podatkov glede na polje obrnjena obdavčitev (D) iz šifranta artiklov. 9938256 ​23.05.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Poročila - Stroškovna kartica - dodana ikona za pregled priponk. 9939562 ​3.9.2018 ​​Zdenka Selšek Manjulov
​Zajem prejetih računov​ Povezava računa in dobropisa z istim komercialnim dokumentom (ikona 1): Omogočena povezava dobropisa na isto prevzemnico tako, da se potrdi in vnese negativno vrednost, količina je lahko 0. Pri povezavi z naročilnico je potrebno vpisati količino -1 in vpisati ustrezno ceno. Druga možnost je vpis negativne povezave v oknu povezav - ikona 2. Dopolnitev narejena tudi pri poročilu Kontrolnik naročilnic in Prevzemnic. Razlika je pri obeh dokumentih prikazana vendar v obratnem predznaku. 9938489 ​5.9.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Proizvodnja ​Normativi Kosovnic in Tehnoloških postopkov delovnih nalogov so dobili dodatno opcijo, združeni pregled normativov. Omogočen je pregled kosovnic in tehnoloških postopkov na skupnem pregledu. V pregledu so možna vsa klasična orodja za delo, ki pripadajo normativom. Primerno za delovne naloge, ki nimajo veliko pozicij polizdelkov in tam, kjer ena oseba dela tako s kosovnicami kot s tehnološkimi postopki. Dodatna opcija na pregledu delovnih nalogov, v meniju ne desni klik Korekture normativov za DN / Kosovnice in Tehnološki postopki za DN.
V pregledu delovnih nalogov, kosovnic delovnih nalogov, tehnoloških postopkov delovnih nalogov so direktno v pregledni niz dodani nazivi (Pol)Izdelkov in komponent.
9936627 ​18.01.2018 ​Tibor Zavrl
Proizvodnja Za zagotovitev sledenja zastojev po OEE karakteristikah, je v tabeli Vrste zastojev dodan klasifikator zastojev. Tako se zagotovi možnost klasifikacije zastojev po osnovnih OEE grupah, ki se uporabljajo v OEE analizah. Uporabniki si razlago in vsebino klasifikatorja vpišejo preko dodatne opcije popup menija. Po dogovoru se napolni tudi tabelo Vrste zastojev. Vsebina je napisana v angleškem jeziku, uporabniki jo lahko prilagodijo za svoje potrebe. 9937012 ​06.02.2018 ​Tibor Zavrl
Vsi ​Dbmail - poslana sporočila - na dodatnem meniju omogočena sprememba statusa obvestila na neposlano. Taka obvestila lahko potem ponovno pošljemo. 9936797 ​21.2.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vsi - šifrant kontaktnih oseb Šifrant kontaktnih oseb - dodano polje Soglasje, v katerega preko ikone vnesemo kdaj, kako smo soglasje in dovoljenje za vodenje podatkov te fizične osebe pridobili. Če soglasja od kontaktne osebe nismo prejeli, je potrebno zapis te kontaktne osebe brisati. Spremenjen še način vnosa novih kontaktnih oseb preko bližnjice za hitri vnos, da se po shranitvi program vrne na pregled za hitro pomoč. Novo dodana kontaktna oseba se bo ponudila za izbor pri ponovni osvežitvi podatkov hitre pomoči. 9938092,
9938254
​28.03.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vsi - šifrant partnerjev

Šifrant partnerjev - vstop v šifrant partnerjev - fizične osebe, je zaradi GDPR omejen z dodatno pravico VSI.PARTNER_OSEBNI. Uporabnik brez te pravice bo lahko delal in pregledoval ostale partnerje. Za pregled partnerjev, kateri so označeni, da gre za fizično osebo, pa bo potreboval novo pravico. Partner s šifro XXXX - Fizična oseba brisano (status neaktivno) se vpiše pred izvedbo anonimizacije podatkov v programih.

9938085,
9938294
​28.03.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vsi - struktura klasifikatorja partnerjev ​Ob izhodu iz šifranta Struktura klasifikatorja partnerjev program kliče proceduro, ki shrani klasifikatorje partnerjev v novo tabelo VSI_PARTNER_KLAS, katero je omogočeno klicati preko poročil BI@LITE ali preko drugih BI poročil. 9937747 ​04.06.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vsi Vsako kopiranje tabele v odložišče iz programov Orkester in izvoz podatkov v datoteko iz pregleda se beleži v tabelo VSI_REVIZIJA. Beleži se kdo, kdaj, iz katere tabele in s katero pravico je bil postopek izveden. 9938087 ​29.03.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vsi - projekti ​Za vstop v šifrant projektov dodano okno z možnostjo omejitve na status aktivnosti, šifra in naziv projekta, klasifikator, možnostjo izbora po poljih iz šifranta ter navedbo pogoja v naslednjem polju. 9936989 ​09.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vsi - izpis ​Omogočena izdelava izpisov PDF z geslom ali izdelava elektronskega sporočila s kriptiranim PDF-jem. Geslo mora biti obvezno dolgo vsaj 6 mest. 9938405 ​24.4.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Spremljanje projektov ​GDPR: Nov modul za anonimizacijo dokumentov fizičnih oseb. 9938301 ​10.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
​​Spremljanje projektov Arhiviranje poročila po projektih: Omogočen vpis stroškovnega mesta v primeru, da se poročilo dela za eno stroškovno mesto. Če se izvaja obračun obrazca za več stroškovnih mest naj ostane stroškovno mesto prazno. Omogočen vpis le stroškovnih mest iz šifranta. 9940426 ​05.09.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
WEB Podpisovanje ​Prirejeno za Firefox pregledovalnik. 9938209 ​20.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
WEB Podpisovanje ​Podpisovanje nabavnih naročilnic, ki so narejene v programu Orkester - Nabava ali preko spletnega vmesnika WebNabava. 9937966 ​20.04.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
​WEB Podpisovanje ​Priponke: Klic preko ikone, kjer je omogočen premik med priponkami. Priponka, ki ni v strukturi pdf se odpre v ločenem oknu. Samodejno odpiranje prve priponke v strukturi pdf. Skrajšanje časa obvestila ob podpisu. Oblika zneska s piko pred tisočico. Popravek ob zavrnitvi računa, če je bil pregled dalj časa odprt.
9937033,9936755,
9936393,9936396​
​23.01.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Web Podpisovanje
9.08.0008
​Uvedba verzij programa. Beleženje uspešnih, neuspešnih prijav v skupno tabelo spremljanja prijav za programe Orkester (GDPR). Prikaz pdf slike naročilnice (polje file1) in priponke nabavne pogodbe. Povezava mora biti preko vmesne tabele, ki se dela preko ikone s število 1 v programu Zajem prejetih računov (ZAJ_PF_PO). Okno priponk aktivno ob tem da je okno za potrditev, zavrnitev aktivno. Prikaz polja evidenčna davčna osnova iz glave prejetega računa, če je ta podatek na glavi računa odprt. Sicer je prikazan podatek iz polja Znesek. Pri pregledu pozicij računov dodani nazivi zraven šifer protikonto, stroškovno mesto, projekt.

9937970, 9940306,
9938210, 9938430

​12.10.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov