Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_IZPISKI_DEVIZNI

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

Plačilni promet - devizni bančni izpiski

Uvoz in obdelava deviznih bančnih izpiskov je z izdajo 904-000 spremenjena.
V Sloveniji se devizni izpiski pripravijo na bančnih programih z ločenim XML.
Torej je za domači in za tuji promet potrebno pripraviti ločeno datoteko.

Postopek uvoza je enak kot pri domačih izpiskih.

Breme (orig.), Dobro (orig.): originalni znesek postavke izpiska, ki se prebere iz xml datoteke
Denarna enota, ki se prebere iz xml datoteke
Tečaj za 1: ker tečaja za devizni znesek ni predvidenega v strukturi xml, ga uvoz pusti praznega oziroma ga prebere iz tečajne liste. 
Breme EUR, Dobro EUR: po uvozu je to polje prazno, potrebno je vpisati znesek preračunan v EUR. Iz tega vpisanega zneska se potem nazaj izračuna tečaj.
Zaradi protikontiranja deviznega izpiska je podatek o Protikontu po uvozu prazen, ne prebere ga več iz šifranta transakcijskih računov. Na ta način potem uporabnik v prazen protikonto lahko vpiše konto za devizni transakcijski račun.


PLP_devizni_izpiski1.JPG
 Po obdelavi takšne postavke pozicija izgleda takole:

PLP_devizni_izpiski2.JPG

Primer priliva v EUR in kontiranje na konto USD: če imamo na primer račun knjižen v USD, dobavitelju (ali kupec) pa nam plača v EUR-ih, je potrebno po uvozu izpiska takšni postavki dodeliti ustrezen konto in popraviti znesek v polju Brene (orig)\Dobro(orig).
V primeru, da program najde odprto postavko po sklicu v saldakontih, je prav tako potrebno z Korekture popraviti znesek v navedenih poljih. 
Po potrditvi zneska Breme EUR se izvede preračun tečaja. 

PLP_izpiski_9041.jpg

 V primeru, da program ob uvozu izpiska sam najde vezavo in vpiše konto ( na primer USD konto 221840), je potrebno vpisati pravi originalni znesek (Korekture)

Kontrole v programu:
- Takoj po potrditvi konta program javi opozorilo, da se konto vodi v drugi denarni enoti in da je potrebno uskladiti zneske. 
- Vzpostavitev vezave na desni klik: dodana je kontrola v primeru, ko je deviza na izpisku različna od devize odprte postavke v SAK. 
- Knjiženje postavke izpiska: prav tako je vzpostavljena kotrola na devizo izpiska in vezave. 

PLP_izpiski_9042.jpg

PLP_izpiski_9043.jpg


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAREJŠE VERZIJE
 
Na postavko izpiska vpišemo:
V polje Dobro znesek v EUR
V polje Dobro (devizno) pa znesek v originalni valuti.

Na podlagi tega vpisanega zneska se nam izvede tudi preračun tečaja.
 
PLP91.JPG

Slika 4 - vpis deviznega zneska in preračun tečaja

Priliv in prodaja USD: primer
 

9920680_4.JPG


Knjiženje na prehodni konto (nakup/prodaja):

          B                     D
   110004 USD       121192 priliv, plačilo kupca v USD

          B                     D
   110008 USD       110004 USD 

          B                     D
   110000 EUR       110008 USD

Prehodni konto mora biti v denarni enoti konta deviznega transakcijskega računa. 
Pri protikontu program dovoli izbrati protikonto v denarni enoti osnovnega konta + vse eur-ske konte.