Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Ostalo_revizija

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

​Glavna knjiga - Poročila za revizijo

 

Po veljavnem dogovoru s pooblaščeno revizijsko hišo moramo posredovati določene podatke o poslovanju v (dogovorjeni) elektronski obliki. 
Modul omogoča pripravo poročil z običajnimi zahtevami za področje Glavne knjige, Saldakonti, Materialno blagovno knjigovodstvo in Osnovna sredstva.
Po naboru podatkov je omogočeno podatke izvoziti v Excel datoteko iz pregleda.

Priprava poroči za:
- Glavna knjiga 
- MBK promet 
- MBK stanje
- Osnovna sredstva - register
- Osnovna sredstva - izločitve (Lo-Lt)
- Osnovna sredstva - nove nabave in dograditve (N-SW-RA-RN)
- Saldakonti 

GK_Revizija.jpg


Kolone na pregledu so postavljene po zahtevah različnih revizijskih hiš, katerih zahteve smo poenotili in naredili pregled z najpogostejšo obliko. ​

1. Glavna knjiga:

Knjižbe v izbranem obdobju s podatki o kontu, naziv konta, datum dogodka in knjižbe, opis dogodka s simbolom, št. temeljnice, šifra in naziv partnerja, otvoritev v breme, dobro, knjižbe v breme, dobro. 

9929981_3.JPG

2. MBK promet​

Pregled knjižb v izbranem obdobju - količinsko in vrednostno.  

9929981_4.JPG


3. MBK stanje​

Pregled zaloge v izbranem obdobju. Podatki so iz materialno blagovnega knjigovodstva in sicer knjiženi dokumenti. Podatki so prikazani količinsko in vrednostno.

 

 
9929981_5.JPG
 
4.  Osnovna sredstva  - register
 

 

Vstop v meni preračuna vrednosti registra na dan. Vrednosti se vpišejo v tabelo OS_REGISTER, do katere se dostopa tudi iz programa Osnovna sredstva / meni Podatki za register.

V stolpcu Nabavna vrednost je vključena tudi vrednost, ki je bila določena, da mora ostati za preostalo vrednosti (strošek razgradnje...). Iz pregleda so izločena osnovna sredstva, katera imajo v poljih Knjigovodska vrednost, Odpisana in Sedanja vrednost enako 0,00.


GK_Revizija_Os_register.jpg
5. Osnovna sredstva -
Izločitve (Lo-Lt-Ln)​

Poročilo iz osnovnih sredstev - izločitve omogoča omejitev podatkov glede na vrsto in tip izločitve. Dodana je možnost, da so storno knjižbe vključene ali pa niso.
Podatki na pregledu vključujejo tudi osnovne podatke o kontih osnovnega sredstva. V primeru vključene opcije najemov je omogočen vpogled tudi na zaključene najeme v izbranem obdobju.


OS_Revizija_Lo.jpg6. Osnovna sredstva - Nove nabave in dograditve. Osnovna sredstva - Nove nabave in dograditve


V nabor so vključene knjižbe iz osnovnih sredstev s statusom knjiženo, v izbranem obdobju in oznaki, da gre za konto nabavne vrednosti. To so dokumenti N-nove nabave, Sw-spremembe vrednosti, razdružitev (RA, RN).

9929981_9.JPG

7. Saldakonti 
 
Promet iz saldakontov v izbranem obdobju - status knjiženo.
9929981_7.JPG
nazaj na meni ​Ostalo