Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_902

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​

Novosti v izdaji 902.000

 

V tej izdaji ne spreglejte:   

 
 
​Program Novosti​ Prijava​
Administracija Omogočen ločen profil na Database mailu za pošiljanje eRačunov od ostalih profilov (npr. za pošiljanje seznama nepodpisanih računov).​ 9924733
Blagajna ​Poročilo za izplačilo dobitkov - dodana omejitev na Znesek izplačila nad. 9923157
​Fakturiranje ​Na pregledu dokumentov v vseh podmenijih menija Fakture je dodan stolpec, kjer je razvidno ali je bil dokument že izpisan s potrditvijo ali še ne. Oznaka je dodana tudi v poročili, ki ju je mogoče pripraviti tudi za neknjižene dokumente: Izdani računi po poljubnem ključu; Pregled in izpis knjige izdanih računov. 9923785
​Fakturiranje Knjiga izdanih računov z razliko v ceni: na predogled smo dodali še naslednje kolone: količina, enota mere, razlika v ceni (znesek), razlika v ceni (%). ​9924761
Fakturiranje

 ​Novosti pri eRačunih:
- dobropisi: vezni račun, vpisan v polju Vezni dok., se zapiše v tab tag <ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="IV">, +<StevilkaDokumenta>; +<DatumDokumenta>. Vnešen je za tagom </PovzetekZneskovRacuna>.
- Pri pošiljanju eRačunov preko DBmaila, je mogoče dodati skritega prejemnika sporočil (za vse eRačune enega);
- Pripravljena je osnovna shema za vizualizacijo eRačuna;
- Označitev partnerjevega transakcijskega računa, preko katerega se izmenjujejo eRačuni;
- Oznaka našega transakcijskega računa, preko katerega se oddajajo eRačuni in določitev poti za datoteke z eRačuni;
- nova pravica FA.ERAC_IZP (R,W) za ponovno pripravo ovojnice in eRačuna iz knjiženih računov;

9924733
Fakturiranje ​ Vključitev šifranta transakcijskih računov firme uporabnika v program Fakturiranje. Pravica ostaja ista kot za program Plačilni promet.

     9923060

​Glavna knjiga ​​Vpeljano je dodatno številčenje temeljnic po simbolu. Novo polje je vidno na Dnevniku knjiženja, na poročilu Temeljnice in na osnovnem izpisu temeljnice. 9922955
​Glavna knjiga ​Dnevnik knjiženja: Na predogledu je spremenjen vrstni red pregleda. Prej je bil vrstni red postavljen po kontu, sedaj pa je postavljen po zaporedni številki knjiženja. 9924398
​Glavna knjiga Poročila\Temeljnica: Izbor temeljnice je z izdajo 902-000 spremenjen in ima podoben izgled, kot poročilo Dnevnik knjiženja. Poudarek je na možnosti pregleda vseh temeljnic z vsemi možnimi statusi na enem pregledu. ​9923435
Glavna knjiga Specialni obrazci in dostop do šifranta: v dodatni meni je dodana opcije, ki omogoča direkten dostop do šifranta Definicije obrazcev. 9921648​​
​Honorarji Pri vnosu zneskov po ključih se zadnji vpisan projekt ohranja. ​Na Rekapitulaciji izplačil je dodan podatek o bruto-bruto znesku (celotna obremenitev izplačevalca). 9923820​
Honorarji Pregled obračunskih listov je omogočen tudi za daljše obdobje. Prikažejo se tudi obračunski listi za arhivirana izplačila. 9916799​
Honorarji Priprava ​rek obrazcev je omogočena tudi za arhivirana izplačila. 9916799​​
​Kadrovska evidenca ​Izračun stalnosti in minulega dela s pomočjo ključev je možno ustaviti preko desnega menija. Ustaviti izračun pomeni, da se za delavce, ki ustrezajo temu ključu stalnost in minulo ne bo računalo več. Podatek ostane tak kot je pred ustavitvijo izračuna.​ 9924317​
​Kadrovska evidenca Šifrant Stopnje šolske izobrazbe ni več nujen, saj podatek ni obvezen za prijavo delavca. Ker statistična poročila o izobrazbeni strukturi še vedno deluje po tem šifrantu, se je šifra povečala na 4 mesta, kar nam omogoča večjo fleksibilnost. 9924227​
​Kadrovska evidenca

​Desni meni v šifrantu delavcev je dopolnjen z menijem Izbor, preko katerega lahko zamenjamo pregled delavcev (ni potreben izhod iz šifranta).

Ponovna aktivacija neaktivnega delavca dovoljuje aktivacijo v katerikoli status (prej samo v A-aktivno zaposleni).

99​24114​
Materialno blagovno knjigovodstvo ​Vzpostavljena je možnost prenosa postavk v Glavno knjigo po dokumentih. 9922952​​
​Materialno in blagovno knjigovodstvo ​Na pregled podatkov v poročilu Prejemi in izdaje z zalogo je v spodnji del dodan seštevek količin in vrednosti. Seštevek deluje tudi iz filtra. ​9924256
Materialno in blagovno knjigovodstvo ​Na pregled podatkov v poročilu Knjiženja po poljubnem ključu je v spodnji del dodan seštevek količin in vrednosti. Seštevek deluje tudi iz filtra. 9924583​
Materialno in blagovno knjigovodstvo ​Na pregledu / vnosu dokumentov Prevzemnica, Prejemnica, Izdajnica, Dobavnica, Dobavnica/Račun, Prenosnica je dodan gumb Osveži, ki zagotavlja osvežen prikaz podatkov pod pogoji vstopnega Izbornega okna. Tako ni več potrebno ponovno klicati izbornega okna za zadnje stanje podatkov. 9923136
Materialno in blagovno knjigovodstvo ​​Na pregledu dokumentov v meniju Dobavnice ter Dobavnice in fakture je dodan stolpec, kjer je razvidno ali je bil dokument že izpisan s potrditvijo ali še ne. ​​9923785
Materialno in blagovno knjigovodstvo ​Izdani računi  samo na podlagi prodajnega naročila. Velja za  redne blagovne in finančne račune. Nova plačljiva opcija v funkciji kontrolinga, obvezen celoten postopek od prodajnega naročila do  dobavnice/računa. 9924584
Materialno in blagovno knjigovodstvo ​V povezavi z opcijo Pack liste na nalogu za odpremo je dodana opcija obravnave vnešene količine pack liste na NZO kot ločen podatek v tabeli zalog.
Ta podatek predstavlja količine na NZO, ko so že komisionirane in dejansko niso več na razpolago  iz kvote rezerviranih količin po NZO.
9924757
Materialno in blagovno knjigovodstvo ​Možnost shranjevanja pdf prevzemnice v bazo podatkov ob izpisu s potrditvijo ali izpisu knjižene prevzemnice do zaključka obdobja. 9923903  
Materialno in blagovno knjigovodstvo V meniju ​Dokumenti / Temeljnice na koncu izpisa temeljnice dodani seštevki zneskov v breme in dobro zbirno po lokacijah. 9923904
Osnovna sredstva Podatki za register - Dodajanje opomb: Možnost vpisa dodatne opombe na več izbranih osnovnih sredstev iz pregleda. Izbor naredimo s klikom v stolpcu Potrditev. Tekst pa vpišemo preko desnega menija 'Dodajanje opomb'. 9923817
Osnovna sredstva ​Uvoz datoteke z rezultati inventure (Špica,Gambo) omogoča uvoz tudi spremembe delavca. Dopolnitev knjiženja prerazporeditve, da je omogočeno knjiženje dogodka kjer se spremeni le zadolženec osnovnega sredstva. 9922787
Osnovna sredstva ​V meniju Poročila\Register so dodani seštevki določenih kolon. Seštevki delujejo tudi iz filtriranih podatkov. 992​​​5015​
​Podpisovanje ​Ob zavrnitvi računa je obvezen vnos opombe. 9924309
Plače​ V podjetju ​je možno voditi ​več pokojninskih načrtov in iz tega razloga je ob izplačilu plač potrebno pripraviti več nakazil na različne pokojninske družbe. V šifrantu Drugi nalogi za nakazila je NUJNO zapisati za katero pokojninsko družbo naj se kreira plačilni nalog. Vpis je obvezen tudi, če ima podjetje samo en pokojninski načrt. Oznaka na ključu v polju Presif. ne deluje več. 9924169​
Plače​ ​Hkrati z arhiviranjem izplačila se ponudi tudi opcija Izračun osnov za nadomestila. V nadaljevanju se izbere število mesecev, ki v našem primeru oblikujejo osnovo za nadomestila (običajno 3 mesece). 9922868​
​Plače Ob obračunu plače se preveri ali je za izbran mesec narejen obračun kreditov. V primeru, da še ni, lahko obračun kreditov naredimo na tem mestu. 99​24203​
Plače Podpisno listo lahko pripravimo z več kolonami, s tem da so kolone iz drugega spiska na drugem listu. 9923843
​Plače ​Obračun Regresa omogoča tudi vračilo regresa. V takem primeru je potrebno pripraviti nov REK-1 obrazec s posebno oznako Z - popravek do 12 mesecev.​ 9922535​
Plače ​Poročilo Seznami po ključih in Podpisna lista sta dopolnjeni z opcijo Vsak delavec na svojem seznamu. Pri izboru tako lahko izberemo ločeno po mesecih ali ločeno po delavcih. 9922758​​
Plače Kredite lahko opredelimo glede na tip terjatve: privilegirani, redni odtegljaji in odtegljaji, ki se morajo odbiti od kakršnega koli neto izplačila (tudi regresa ali jubilejne nagrade). Pri obračunu plače je potrebno ročno preveriti delavce, ki imajo take kredite, da nebi prišlo do prenizkega izplačila. Avtomatizacija tudi tega dela sledi v izdaji 903.000. 9924127​
Plačilni promet Priprava plačil: na pregled odprtih postavk za pripravo plačil je dodana ikona za priponke preko katere lahko pogledamo priloge računa v ZAJ. 9922930
​Plačilni promet Priprava plačil: Na pripravi obveznosti je v dodatni meni dodana možnost pregleda Kartice partnerja na katerem stojimo. 9924401​​
​Plačilni promet Priprava plačilnih nalogov : na maski je vzpostavljena omejitev pregleda Knjiženih plačilnih nalogov z datumom Od - Do. ​​9923161
Plačilni promet Vnos/Korekture plačilnega naloga: maska vnosa/korekture plačilnega naloga ima nov izgled.   ​9922956
​Plačilni promet Prenos plačilnih nalogov v datoteko: V primeru, da na glavo prejetega računa v MODEL vpišemo RF za račun tujca, program v pripravljeno datoteko vpiše RF in izračuna iz sklica kontrolno številko. ​9922412
​Saldakonti IOP obrazci: na izbor je dodana možnost vključitve tudi prometa (zaprtih postavk) v izbranem letu. Spremenjen je izgled predogleda.   9923219​
​Saldakonti Vnos in knjiženje: V primeru, da imamo v šifrantu Simboli vpisan protikonto, potem program polje Protikonto na vnosu osivi in ne dovoli popravkov. V primeru, da delamo na primer popravke (šifra partnerja) s storno knjižbo in novo knjižbo, potem lahko imamo za takšne primere odprt simbol s protikontom, ki je vpisan v nastavitev XVNKON-protikonto avtomatskih preknjižb (konto se ne prenaša v GK).

​​9924393

​Saldakonti Kompenzacije-rezervacije: Vzpostavljen je prenos pripravljene kompenzacije, rezervacije v Knjigo pošte. 9922681
​Saldakonti ​Vključitev objekta, ki naredi posnetek izborne maske in ki si jo lahko preko nove ikone ogledamo na pregledu podatkov. ​9920703
​Saldakonti ​Polje Datum računa: v saldakonte je dodano polje Datum računa, vpiše se vsem podatkom za nazaj ob prvem vstopu v paket po nadgradnji in s tekočimi prenosi iz ZAJ in FA. Postavke, ki niso računi, dobijo vpisan datum veljave. Polje se nahaja tudi na vnosu v SAK. 9923499​​
​Saldakonti ​Prikaz priponk na novi standard - ukinitev barvanja, na pregledu je dodana kolona v kateri se prikaže priponka (slika), če ima dokument prilogo. 9924756​
​Saldakonti Poročila \ Odprte postavke: Optimizacija poročila Odprte postavke na pretekli datum. ​9922917
​Saldakonti Kompenzacije in rezervacije: dopolnitev verižnih kompenzacij, dodane opcije z ikonami (priprava rezervacij, verižne, medsebojne kompenzacije, sprememba datuma veljave in knjiženje), filter za prikaz samo partnerjev, ki imajo hkrati do nas terjatev in obveznost (neto saldo). ​9924407
​Saldakonti ​Preimenovanje kolone/polja SALDO v ODPRTO. 9922958​​
Saldakonti ​Kontrola na devizo protikonta na vnosu v saldakontih, da je deviza ista kot deviza konta ali deviza vodenja sistema (XDEVIZA). 9921418
Saldakonti ​Opomini: omogočena množična priprava in pošiljanje opominov preko Database strežnika, konfiguriranem na SQL strežniku. 9924296
​Saldakonti Kartica partnerja: V dodatnem menju Vezave je prenovljeno okno za pregled Vezav. Poleg povezanih dokumentov program prikaže tudi plačila v teku, rezervacije, zadržana sredstva in temeljnico dokumenta v Glavni knjigi. 9924405
Skupna funkcionalnost ​​Spremenjen iskalnik, ko se ponudi pomoč pri vnosu. 9923148​
Skupna funkcionalnost ​Spremenjen način dodajanja priponk. 9922097
Skupna funkcionalnost ​Povezave - aktiviranje menija na desni meni, ki omogoča izvoz, transfer v datoteko ali kopiranje na odložišče. 9924030
Skupna funkcionalnost ​Pri vnosu novega artikla v šifrant Artikli se v polju Davek% ponudi vrednost zapisana v sistemski nastavitvi XDDV_SPL (splošna stopnja DDV-ja). 9924972​
Šifrant Partnerji ​​Vstop v šifrant partnerjev: Umik obvestila na omejitev podatkov v primeru, da ima uporabnik pravice za pregled celotnega šifranta (pravica ADMIN ali atribut A pri pravici VSI.PARTNER).  9924213
Šifrant Projekti ​​​Šifrant projektov - statistika projekta: Spremenjen pregled statistike izbranega pogleda. Povezave za vpogled na dokumente je v desnem meniju pregleda. 9911615
​​​Upravljanje odnosov s strankami ​Prenos ponudbe iz CRM-ja v prodajo prebere vse nastavitve iz izbrane pogodbe. 9924261​
​​Upravljanje odnosov s strankami ​Na dogodku, nalogi, produktu in ponudbi je dodana referenčna številka. Številka se generira avtomatično in služi kot možnost povezovanja vsega naštetega med seboj. Na ta način lahko dobimo pregled vseh aktivnosti, ki so se zgodile po nekem ključnem dogodku. Povezave je možno dodajati naknadno. 9922587​
Upravljanje odnosov s strankami​ ​Spremenjen iskalnik partnerjev in artiklov. Ob izbiri partnerja ali artikla, se s kazalnikom takoj postavimo v Iskalnik. Vtipkamo šifro ali naziv ali naslov (v primeru partnerja). Iskalnik se sproti odziva in takoj prikaže najboljši približek glede na vpisano v iskalnik. Približek išče v več kolonah hkrati. 99​23660​
Upravljanje odnosov s strankami​ ​Priprava ponudbe za tujce prebere nazive artiklov iz tabele, ki vsebuje tuje nazive. 9923794​
Upravljanje odnosov s strankami​ ​Predvidena besedila za posamezni tip ponudbe. Določimo ga preko menija Napisi na dokumentih \ Besedila. 9923792​
​​Upravljanje odnosov s strankami​ ​Dodan je nov šifrant Razlogi za izgubo potenciala. Uporabniki si lahko pripravite lasten šifrant razlogov, tip razloga in opis razloga pa vpišete na izgubljene potenciale. 99​23834​
Upravljanje odnosov s strankami​ ​Dodan je nov šifrant za dodatno razdelitev ponudb Tipi ponudb. V kolikor je ta ta šifrant prazen, ni nikjer nobene razlike, sicer pri pripravi ponudbe lahko določimo tip ponudbe. Tip ponudbe je možno izbrati tudi na desnem filtru. 9923980​
Upravljanje odnosov s strankami​ ​Dodan klasifikator priponk s pomočjo katerega priponke ločujemo med seboj. Po privzeti vrednosti priponka pridobi trimestno oznako paketa v katerem smo priponko dodali. Dostop do klasifikatorja priponk je trenutno možen samo preko pogovornega okna za pregled in dodajanje priponk.
​Vodenje prodaje Šifrant Tipi reklamacij zahteva dopolnitev in sicer se je na vsakem tipu potrebno odločiti ali gre za vzrok reklamacije ali rešitev reklamacije. Obstaja tudi tip, ki lahko predstavlja tako rešitev kot razlog. 9924093
Vodenje prodaje ​Nalogi za odpremo - prioriteta odpreme, vrstni red odprem, planiranje odprem, samodejno predlaganje odprem.                9924397
Vodenje prodaje ​Priponke na dokumentih  za vse povezane  priponke, dodan spustni seznam priponk po povezanih dokumentih. Izbira povezanega dokumenta in dostop do priponke.                       9924579
Vodenje prodaje ​Ponudba in Predračun, dodana opcija izdelave verzije Ponudbe , Predračuna. Na pregledu dodani dve koloni: Izvorni dokument in številka verzije novega dokumenta. 9923727
Vodenje prodaje ​Ponudbe in Predračuni - arhivirani dokumenti ohranijo ločevanje med Ponudbo in Predračunom. Na pregledu arhiva dodano polje tip dok z oznako PO in PR. 9923272
Vodenje prodaje ​Nalogi za odpremo, nova opcija kopiranje NZO, pri tem nastane NZO, ki nima več povezave s prodajnim narfočilom, obdrži pa vse ostale lastnosti in kontrole izvornega NZO. Če pogoji niso izpolnjeni NZO ne nastane.
9924356
Vodenje projektov

Poročila po stroškovnih mestih / obrazci - dodana možnost direktnega klicanja obrazca za nove vnose in popravljanje obrazca.

Poročila po projektih / obrazci - dodana možnost direktnega klicanja obrazca za nove vnose in popravljanje obrazca. 
9923801
Vodenje projektov Obrazci so dopolnjeni z možnostjo računanja v več krogih, kar pomeni, da se lahko v enačbah pojavljajo zneski iz predhodnih vrstic, ki so tudi že same izračunane iz vrednosti predhodnih vrstic. 9924037
Zajem prejetih računov ​Dokumenti - Prejeti računi - ob vstopu razširjeno okno za dodatne možnosti filtriranja podatkov na pregledu (števec, enota, simbol, partner, dobavitelj, konto obveznosti). 9922148
​​Zajem prejetih računov ​Dokumenti - Prejeti računi - Pozicije - Uvoz iz Excela - dodatna polja omogočena za uvoz so: Količina, Šifra artikla, Inventarna številka. 9923042
Zajem prejetih računov ​​Dokumenti - Prejeti računi - Uvoz eRačunov - omogočen uvoz eRačunov v e-slogu 1.6. Program avtomatično prepozna slog v katerem je eRačun izdan in glede na to uvozi podatke računa. 9922661​
Zajem prejetih računov ​Dokumenti - Prejeti računi - polje znesek računa za plačilo program zapre za spreminjanje, ko je datum vrnitve iz podpisa vpisan (podpisniki so račun potrdili). 9924734
​Zajem prejetih računov Omogočen vpis datuma v podpis pri izdelavi avtomatskega storna in pri kopiranju računa. Pri obeh velja, da se v primeru spremembe datuma veljave, prepišejo tudi vsi ostali datumi. 9922067