Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_899

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Novosti v izdaji 899.000

 
 
​Paket Novosti​ Prijava​
Administracija ​Skrbniška orodja - uporabniški izpisi: omogočen izvoz in uvoz uporabniških izpisov v VFP obliki. 9918532​
Blagajna Meni Ostalo - ​Prenos v saldakonte: dodana možnost prenosa v saldakonte brez vezave na račun, ki je bil zaprt z drugim plačilom, knjižbo. ​9917891
Blagajna ​Opcija Drobni odkup: dodana nova pravica na postopek storno knjiženega blagajniškega izdatka (BP.STORNO). 9916745​
Blagajna Opcija Drobni odkup: ​dopolnjen prenos iz Blagajne v Honorarje za poročila o dohodnini. Tabela dohodnine razširitev za podatek o VIR-u zapisa (BP, HON, OD), ki bo veljala za podatke zapisane po nadgradnji. Povezave - podatki partnerja iz šifranta Partnerjev. ​9918289
​CRM Pregled vseh priponk dodanih v modul CRM posameznega partnerja brez datumskih omejitev. 9916136​
​CRM

​Elektronska sporočila je možno pošiljati tudi preko SQL-a. Ustrezno je potrebno nastaviti sistemske nastavitve XDBMAIL, CRM_MAIL ter pravico VSI.DBMAIL  ter  konfiguracijo Database maila.

9917695​
CRM Na vizitki kontaktne osebe je na voljo tudi prostor za vpis Skype in Twitter naslova. ​ 9918138​
Fakturiranje ​Po nadgradnji obvezen vstop v program Fakturiranje zaradi prepisa stopenj DDV v tabelo Davki in davčne oznake iz tabele Davčnih kontov in stopenj, ki se s to izdajo ukinja.
​Fakturiranje ​Nova opcija INTRASTAT POROČANJE XML SURS - Prenos poročila Intrastat v  XML formatu na SURS.
Finančno poslovanje ​Dodana opcija OFP 310 Prilivi in odlivi, ki omogoča vnos predvidenih prilivov in odlivov, ki jih ni v Mit sistemu. ​9918191
​Glavna knjiga Definicije obrazcev: Po potrditvi izbora šifranta se odpre možnost omejitve na konkreten obrazec ali * - Vsi obrazci. 9914482​
Glavna knjiga ​Menjava datuma začasnih temeljnic se lahko omeji na simbol in mesec postavk. ​9917859
Glavna knjiga ​Ob vrivanju vrstic v obrazec, se preštevilčijo tudi vrstice (ključi) v arhivu obrazcev. ​ 9916304​
Glavna knjiga ​Izbrani simbol pri pregledu in izpisu Brutobilance se vpiše na pregledu v polje Simbol in se upošteva v desnem meniju Specifikacija. 9915813 ​
​Glavna knjiga Brutobilanca: Na izbor "Združevanje" je dodana nova opcija "Po skupinah/razredih in analitiki". V primeru izbora program na pregled podatkov pripravi konte z zaporedjem po skupinah, razredih in analitiki. Na voljo je tudi nov izpis "Oblika 5" z enakim vrstnim redom podatkov kot na tem pripravljenem pregledu. Na izboru je dodana tudi možnost "Dodaten izpis po razredih". V primeru potrditve tega izbora s kljukico program takoj za izpisom rednega izbranega izpisa ponudi še izpis seštet po razredih. Usklajeni so bili tudi drugi izpisi Brutobilance zaradi prevodov v druge jezike. 9918424​
​Glavna knjiga ​​Brutobilanca: Na izbor je dodan nov pogoj, s katerim lahko iz pregleda in izpisa izločimo promete, ki imajo v vseh rubrikah znesek 0,00. ​9916861​
​Glavna knjiga Ostalo/Odprta obdobja po paketih: uporabnik z ustreznimi pravicami lahko odpre obdobje za pakete ZAJ, SAK, GK, VP in KON. ​9909142
​Glavna knjiga Ostalo/Kontrola s pomožnimi knjigovodstvi: dopolnitve pri pregledu podatkov med glavno knjigo in pomožnimi knjigovodstvi. 9916911​
​Glavna knjiga Poročila/Kartica po kontu: Na masko za določitev pogojev je dodana opcija "Samo promet obdobja". Program v tem primeru pokažesamo tiste postavke, ki so knjižene v izbranem obdobju. Do tega obdobja promet ne bo prikazan. 0804394
Glavna knjiga Uvoz podatkov: poleg uvoza podatkov iz Excel-a je možen uvoz tudi datoteke v TXT strukturi. 9918473​
​Glavna knjiga Sprememba statusa temeljnice iz "knjiženo" na "neknjiženo": vzpostavljena je nova sistemska XKO_BRIS (Kopiranje knjižene temeljnice z brisanjem). Vklopljena opcija omogoča, da uporabnik obstoječo temeljnico postavi na status "brisana", istočasno pa se kopira nova temeljnica z enakimi podatki na logname uporabnika. Postopek je izvedljiv samo za temeljnice, ki so bile pripravljene v Glavni knjigi (paket=GK) z izpolnjenimi določenimi pogoji.  ​9912835
Glavna knjiga Poročila \ Temeljnice \ Kopiranje temeljnice: na izbor podatkov za kreiranje nove kopirane temeljnice je dodana možnost vpisa Številke dokumenta. ​9916071
Glavna knjiga Poročilo DDV - Priprava temeljnice za davek: v dodatni meni je dodana opcija Temeljnica za DDV, s katero pripravimo temeljnico za davčne konte. ​9917017
​Honorarji ​V šifrantu Prispevki in dohodnina se bodo normirani stroški prepisali na svoj prispevek. Dohodnina se izračuna v določenem % od 100% osnove. Osnova pa se tako kot pri plači izračuna po enačbi Bruto - normirani stroški - prispevki iz bruta. 9918945​
Honorarji ​Na vrsti izplačila in na delavcu določimo ali je prejemnik izplačila zavarovan ali nezavarovan in ali je vrsta izplačila namenjena vseh tipom zavarovancev ali samo enemu tipu. 9918883​
​Honorarji ​v šifrant Pogodbeni zneski namenjen vpisu sklenjenih pogodb. Obvezna uporaba pri izplačilu najemnin za prostore, stavbe in zemljišča. Uporabljajo pa se lahko za kakršne koli pogodbene zneske. Zneske je možno vnesti preko desnega menija v šifrantu Delavci, v izplačilo pa jih prikličemo preko desnega menija v Pregledu podatkov. 9918657​
Kadrovska evidenca Dodani polji GSM in FAX, ki ju po potrebi vpišemo v sistemsko nastavitev za vodenje podatkov (XH_    ) in sistemsko nastavitev XNIZ_PRO, če podatka potrebujemo tudi v skupnem šifrantu delavcev. 9916914​
​Kadrovska evidenca

Polji za vpis začasnega naslova in ​začasne pošte je možno prenesti v skupni šifrant Delavci, v plače in honorarje. Ustrezno je potrebno nastaviti sistemske nastavitve za vodenje polj in za prenos v druge pakete.

9916287​
​Kadrovska evidenca Za vnos podatkov delavca je potrebno vnesti nekatere obvezne podatke. Običajno vse, ki so potrebni za prijavo delavca in vse za potrebe priprave pogodbe o zaposlitvi. Podatke lahko sistemsko vodimo, kar je lahko priročno za uporabnike, ki kadrovsko evidenco vodijo v ožjem obsegu (npr. samo družinske člane). 9918321​
​​Mat. blagovno knjigovodstvo ​​Cross docking sistem prevzema in priprave materialov za proizvodnjo. Pri prevzemu materialov na skladišče naj se predlaga tudi izdaja materialov za delovne naloge. Avt. izdelava izdajnic. 9917604​
Mat. blagovno knjigovodstvo ​V meniju Dobavnice in fakture je na pregledu podatkov dodana nova ikona, ki omogoča osveževanje podatkov pregleda. 9917960​
​​​Mat. blagovno knjigovodstvo ​Na izbornem oknu za izdajnice je dodano polje za omejitev nabora podatkov po Oznaki. 9917771​​
Mat. blagovno knjigovodstvo V primeru, da se pri vnosu glave izdanega računa/dobavnice vrnemo nazaj na polje Datum odpreme in da spremenimo datum, se z dopolnjenim validom spremenijo vsi datumi, vključno s poljem DUR. ​9917006​
Mat. blagovno knjigovodstvo ​Priprava zbirne fakture iz dobavnic, na vmesniku za izbiro dobavnic je dodana informacija o skupnem znesku za fakturiranje brez DDV ne glede na partnerja in informacija o skupnem znesku za fakturiranje za označenega partnerja.
    9918044    
​​​​​Mat. blagovno knjigovodstvo ​​Avtomatična izdelava izdajnice za delovni nalog iz prevzemnice ​9917604​
​​Nabava ​Združita se menija Pregledi in Izpisi v meni Poročila.
9912500​
​Nabava ​​Na izbornem oknu za Listo za naročanje dodan Checkbox 'Prikaži samo za osnovno lokacijo artikla' ​9918030
Plače V šifrantu Delavci sta dodani polje za vodenje začasnega naslova in pošte. Podatek se lahko prenese iz kadrovske evidence in uporabi na plačilni listi. Plačilno listo po naročilu oblikuje MIT. 9916287​
​Plače V primeru spremembe stroškovnega mesta delavcu, ki ima v tistem trenutku vnesena ali obračunana izplačila​, se takoj ponudi opcija za prepis stroškovnih mest tudi med temi podatki. 9916137​
​Plače Dohodninske olajšave so dopolnjene z datumom veljavnosti olajšave. Datum, ki je zamenjal letnico, je bolj fleksibilen in pripravljen na veljavnost dohodninskih olajšav več kot eno leto. Preko desnega menija je možno kopiranje iz preteklega obdobja v novo obdobje. 9918505​
​Plače Dohodninska lestvica se ravno tako kod dohodninske olajšave upoštevajo glede na datum izplačil (prej glede na leto izplačila). Vse dohodninske lestvice so vidne v šifrantu. Omogočeno je kopiranje stare lestvice v novo obdobje - z novim datumom veljave. 9918516​
Plače

Delavcem, ki nimajo določenega atributa za izračun plače, je preko desnega menija omogočen sočasen vnos.

9913531​
Plače

Dopolnjena struktura analitičnega REK obrazca: ločeno ime in priimek, podatki o nerezidentu, podatki o invalidnosti​

9918653​​
​Plače Dopolnjena struktura analitičnega REK obrazca: podatki za izračun davčnega odtegljaja, izračun davčnega odtegljaja, dodatni podatki - dohodki iz delovnega razmerja ​9918655​
​Plače Dodan nov tip ključa z oznako E - ​evidenčni neto ključ. Ključi z omenjeno oznako se ne vštevajo v neto znesek. 9919705​
Plačilni promet ​Priprava plačilnih nalogov s statusom "vnaprej pripravljeni": po izvedbi generiranja XML datoteke (standardni nalogi) program vpiše v polje Valuta datum prenosa naloga. Do sedaj je bilo polje Valuta po prenosu v XML datoteko prazno. ​9915305
Plačilni promet​ ​Šifrant Banke: Pri vnosu nove banke je dodana kontrola za obvezni vnos na polje NAZIV, NASLOV in POŠTA banke. Kontrolo smo dodali zaradi bančnih programov ker imajo na ta polja kontrolo in če podatek manjka, se uvoz plačil z datoteko ne izvede. ​9915642
​Plačilni promet Priprava obveznosti: na izbor podatka o Kodi in Simbolu je dodana nova oblika iskanja šifre v šifrantu. Omogočena je ikona ali dvoklik na polje. Program odpre izbor šifre iz šifranta z opcijami v sesnem meniju za Označitev/odznačitev vseh. ​9912717
Plačilni promet Obdelava izpiskov: Na obdelavi postavk izpiskov je dodana kontrola strani knjiženja za konto in protikonto. V primeru, da je znesek vnešen v Dobro in je za protikonto prav tako izbrana stran knjiženja v Dobro, program ob Shrani javi obvestilo. ​9915441
Podpisovanje ​Možnost barvanja osnovnih zapisov dokumentov prejetih računov in internih naročilnic glede na to koliko dni je preteklo od vnosa dokumenta. 9918526​
​Potni stroški ​Dodatna možnost ponujanja vnosa relacij in kilometrov na obračunu potnih stroškov glede na nastavitev iz šifranta Vozil. ​9914265
Potni stroški Izpis začasnega naslova delavca na potnem nalogu. ​9918290
​Potni stroški ​Vnos potne naloge za aktivne delavce (ne za najete delavce). 9915767​
​​Podpisovanje ​Postopek podpisovanja se prekine v primeru, da se na okno za Opis besedila klikne znak rdeči križec (zapri okno). ​9916247
Podpisovanje ​Avtomatičen prikaz prve priponke (slike) na drugem zavihku osrednjega okna. Dopolnitev zgleda programa, dodatna možnost delilnika stroškov računa. ​9916089
Podpisovanje ​Dodano opozorilno barvanje zapisov prejetih računov in internih naročilnic glede na rok podpisovanja. ​9918526
Prodaja ​Združita se menija Pregledi in Izpisi v meni Poročila. 9912500​
​Prodaja ​Opomini v prodaji: v meniju Poročila lahko podjetju vklopimo podmeni Opomini kupcem, kjer lahko uporabnik pripravlja opomine kupcem. Določene opcije v dodatnem meniju so za paket Prodaja vzaprte. ​9918671
Proizvodnja ​V osnovnih normativih in v normativu delovnega naloga je dodana možnost brisanja celotne specifikacije materialov. 9917226​
Osnovna sredstva ​Zaporedni vnos novih nabav - vpis kontov glede na nastavitve amortizacijske skupine. ​9916788
Osnovna sredstva ​Možnost izpisa hkrati več zapisnikov o aktiviranju osnovnih sredstev. ​9914435
​Saldakonti ​V primeru, da naročnik nima nameščenega paketa Glavna knjiga ali Vodenje projektov, program ob zaključevanju leta ne testira več prenosov v ne nameščene pakete. 9915457​
​Saldakonti ​Na poročilu Kartica partnerja je na gumbu Povezave Arhiv vezav vidno kdo in kdaj je vezavo pobrisal. Starim podatkom (pred nadgradnjo 899.000 se v datum brisanja vezave vpiše kar datum izdelave vezave. 9918400​
​Saldakonti Obračun tečajnih razlik:  na izboru je dodana opcija za izločitev iz obračuna knjižb, ki imajo znesek manjši od 0,01. ​9917655
Saldakonti ​​Obračun tečajnih razlik: spremenjena je maska za določitev meseca obračuna in izboljšana je funkcionalnost izbora datuma srednjega tečaja za mesec. Na pregledu obračuna tečajnih razlik je viden podatek o datumu veljave, ki se bo zapisal na kreirane TR knjižbe. ​9916622
​Saldakonti Statistika finančnih računov: dopolnitev priprave poročila SFR zaradi prehoda Hrvaške v EU. Iz vstopnega okna je umaknjen izbor "Brez simbola". Za obrazec 05 in 06 pa ni več omejitve na promet<>0. Uporabnik lahko zneske popravlja na gridu. 991​8478​
Saldakonti Prenos s konta na konto: na izboru novega konta je dodana kontrola na denarno enoto med vpisanim obstoječim kontom knjižb in novim kontom. Omogočen je prenos samo  na konte z enako denarno enoto. ​9916624
​Saldakonti ​​Prenos s konta na konto in Odpis terjatev: prazen izbor na polje Dokument vzpostavi pomoč na dokumente, ki imajo še saldo. Uporabnik lahko izbere dokument iz tega seznama. ​9917031​
​Saldakonti Tožbe: Vzpostavljena je možnost sprostitve knjižbe, ki je bila pripravljena za tožbo. ​9914908
​Saldakonti ​​Na poročilu Kartica partnerja je dodan izpis Seznam vezav za plačilo (dokument). ​9904702
​Skupni šifranti ​Šifrant Partnerjev: vzpostavljena je kontrola na popravljanje davčne številke partnerja. V primeru, da program odkrije za partnerja v paketu ZAJ, FA ali BP vnesene dokumente, spremembe davčne številke ne dovoli. Kontrolo vzpostavimo na zahtevo naročnika. 9916206​
Skupni šifranti

Šifrant Partnerjev: dopolnitev pri modulu osveževanja partnerjev iz registra Ajpes-a. Možnost izbora posameznega polja za osvežitev. Podaljšanje polja NAZIVC na 100 znakov. Izhodne izpise se prilagodi na zahtevo uporabnika.

9916233​
Skupni šifranti ​​Šifrant Partnerjev: Transakcijski računi hrvaških banke - v polje oznaka banke se vpišejo znako od vključno 5 mesta (7 znakov) transakcijskega računa (drugače kot za slovenske banke kjer se banka ugotovi iz prvih 5 mest transakcijskega računa). ​9916164
​Skupni šifranti Prenos podatkov iz kadrovske evidence v skupni šifrant delavcev omogoča prenos vseh tipov delavcev. Pri delavcih, ki imajo vpisan izstop, se vpiše oznaka 9 v polje Aktiven. Delavca tako na dokumentih ni več možno izbrati. 9915784​
Skupni šifranti ​Dodelava uvozov iz Excela za delovanje tudi z novejšimi odjemalci. Če uvoz ne dela (javi napako) je potrebno namestiti gonilnik AccessDatabaseEngine za Office 2007. 9917065​
​Spremljanje projektov Ob vrivanju vrstic v obrazec, se preštevilčijo tudi vrstice (ključi) v arhivu poročil. ​ ​9916305
​Spremljanje projektov ​Nova plačljiva opcija Podpora R&R (Raziskave in razvoj), ki omogoča vnos stroškov in ur po razvojnih projektih tudi za podjetja, ki sicer projektov čez sistem ne spremljajo, potrebujejo pa razdeljeno spremljanje zaradi uveljavljanja znižanja osnove za izračun davka od dobička  pravnih oseb. 9916686​
​Vsi paketi
Realizirali smo avtomatsko določanje števcev dokumentov ob prehodu poslovnega leta. Program ne zahteva več ročne potrditve novega začetnega števca ob zaznavi prvega vnosa dokumenta za novo poslovno leto.
V preteklih letih je iz tega naslova, ob vsakem prehodu leta, prihajalo do napak pri ročnem vnosu začetne številke dokumenta. V programih Orkester smo uveljavili pravilo, ki določa, da je obvezna oblika števca LL-nnnnnn, kar pomeni za leto 2014 določitev števca 14-000001. Pri tem je še vedno  dovoljena oblika LLnnnnnn, se pravi brez delilnega znaka '–' med letom in številko torej v obliki 14000001.
Vsi paketi ​V imenu mape, ki se kreira lokalno in sta shranjeni datoteki bazabaz in bazapol dodano ime strežnika, ki je pretvorjen v številčno oznako. Ostali del imena ostaja isti (MIT_ime baze). ​9918683
​Vsi paketi Desni meni in Izvoz podatkov: V polju Ime ciljne datoteke program ponudi pot, ki je definirana v sistemski nastavitvi XTR_POT. V primeru da uporabnik vseeno izbere mapo EXE, program potrditve izbora ne dovoli. Narejena je blokada na shranitev v mapo EXE. ​9917033
​Vsi paketi Stroškovna mesta: V šifrantu Stroškovna mesta je dodano novo polje VP. Vrednosti polja so D-stroškovno mesto se spremlja v paketu Vodenje projektov in N-stroškovno mesto se ne spremlja v paketu Vodenje projektov (prenos v spremljanje projektov bo dodelan z naslednjo izdajo). Ob vstopu v šifrant se vsem stroškovnim mestom vpiše v polje VP oznaka D. 991​8704​
​Vsi paketi ​Zaradi tujejezične verzije Orkestra je polje Breme in Dobro prikazano v skladu z izbranim jezikom.
​Vsi paketi ​Vzpostavljena je možnost direktnega dostopa do zadnjih 5, 10 ali 20 najpogostejših menijev posameznega uporabnika. Priljubljene so vzpostavljene na samem programu Orkester.exe kot ločen zavihek in tudi v vsakem posameznem paketu. Pregled priljubljenih je mogoče tudi resetirati in osvežiti. ​9916863
Zajem prejetih
računov
​Dokumenti / Prejeti računi - na pregledu prejetih računov je dodana ikona za dodeljevanje procesnih verig za podpis prejetih računov pod pogojem, da je nameščen program Podpisovanje. 9918538​
​​​Zajem prejetih
računov
​Dokumenti / Prejeti računi - dodatna možnost nastavitve programa Zajem prejetih računov, da po vnosu prejetega računa program odpre okno 'Priponke in Dogodki' kjer je omogočeno izvesti digitalizacijo prejetega računa preko gumba 'Digitaliziraj'. Program avtomatično generira ime datoteke iz zaporedne številke+zaporedna številka. Pot za shranitev datoteke se bere iz nastavitve VSI: XDOKUMENTI oziroma TEMP mape.  9918525​
Zajem prejetih
računov
​Dokumenti / Knjigovodski popravki pozicij knjiženih prejetih računov - kontrola na izbor konta, da ne more biti novi konto saldakontni konto in blokada na popravljanje pozicije že prenesene v saldakonte. ​9916678
​Zajem prejetih
računov
​Dokumenti / Vračilo statusa na neknjiženo iz B-brisano ali Z-zavrnjeno: program sprazni datum vrnitve iz podpisa, šifro podpisne verige in morebitne obstoječe podpise na računu preden je bil le-ta brisan oziroma zavrnjen. Vračilo knjiženega računa na status neknjiženo se ne spremeni. ​9918245
​​Zajem prejetih
računov

​Porazdelitev stroškov kooperacije - možnost izbora delovnega naloga tudi na statusu '5', kalkulator za preračun in vpis zneskov glede na število izbranih nalogov.

​9918337