Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_STRM

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant: Stroškovna mesta

Stroškovna mesta se običajno uporabljajo za opis notranje organiziranosti družbe. Po stroškovnih mestih lahko spremljamo stroške in prihodke, ali pa tudi druge razrede iz kontnega načrta kot so npr. terjatve in obveznosti. Mnogi avtorji ugotavljajo, da zaradi prihodkov samo poimenovanje ni ustrezno in se zato uporabljajo imena kot so profitni centri, prihodkovno-odhodkovni centri in podobno.  

Šifrant stroškovnih mest je skupen vsem paketom.

Predlagamo, da je šifrant stroškovnih mest organiziran po hierarhičnem principu (kot kontni načrt). Program namreč pri izpisih omogoča združevanje stroškovnih mest (po enem, dveh... mestih).

 vsi_strm.jpg

 Slika 1: Meniji za vnos stroškovnih mest 

Klasifikator stroškovnih mest:

V podmeniju Sestava klasifikatorja stroškovnih mest najprej vnesemo sestavo, razčlenitev klasifikatorja za stroškovna mesta. Nato v podmeniju Klasifikator stroškovnega mesta vpišemo različne možnosti za posamezni razčlenjen del klasifikatorja. Nazadnje pa s klasifikatorji opremimo še stroškovna mesta.

Na posamezno stroškovno mesto klasifikator vnesemo ob vnosu ali naknadno s korekturami stroškovnega mesta. Vnos v večini podjetij ni obvezen, zato se pomoč odpre s klikom na gumb za hitro pomoč ob polju Klasifikator.

VSI strm klasifikator vnos.PNG

Slika 2 - Vnos klasifikatorja na stroškovno mesto 

Ko vnašamo klasifikator stroškovnega mesta, je obvezno vnesti strukturo za vse določene nivoje. V nasprotnem primeru vnos ni popoln in ga ni mogoče shraniti.

Če pripravljamo poročila po klasifikatorju stroškovnih mest, morajo imeti vsa stroškovna mesta vnesen klasifikator, sicer poročilo ni smiselno, saj na njem niso zajeti podatki stroškovnih mest brez klasifikatorja.

Klasifikator stroškovnih mest se uporablja pri pripravi kontirne tabele v modulu materialno blagovno knjigovodstvo in fakturiranje ter pri OLAP poročilih.

Opis nekaterih polj:

Klasifikator 1...klasifikator stroškovnega mesta, ki omogoča dodatne razlage in analize po stroškovnih mestih;

Nadr.str.mesto...šifra nadrejenega stroškovnega mesta iz šifranta stroškovnih mest, ki se uporablja za pripravo poročil po nadrejenih stroškovnih mestih. Tu se ni potrebno držati nadrejenosti stroškovnih mest (kot v kontnem načrtu);

Enota...šifra matična enote, ki ji pripada stroškovno mesto (če pripada večjim enotam, pustite polje Enota prazno);

Tip...polje določa vrsto stroškovnega mesta, ki se upošteva pri razdeljevanju stroškov po stroškovnih mestih v  modul vodenje projektov:

       prazno - prihodkovno stroškovno mesto,
       S - splošno stroškovno mesto (iz katerega se stroški porazdelijo na proizvajalna stroškovna mesta);

Vodenje proj...določitev ali se stroškovno mesto spremlja v modulu spremljanje projekotv ali ne:
       D - osnovna vrednost, ki pomeni, da se stroškovno mesto prenaša in spremlja v spremljanju projektov,
       N - stroškovno mesto se prenaša, a se ne spremlja v spremljanju projektov (dobi poseben status).

Faktor...faktor ali delež splošnih stroškov, ki jih prejme stroškovno mesto. Če je vrednost nič in tip stroškovnega mesta splošno, se delež izračuna po metodi.

Partner...če stroškovno mesto predstavlja projekt, potem se tu vpiše šifro partnerja, s katerim je sklenjena pogodba za projekt;

Pogodba...če stroškovno mesto predstavlja projekt, potem se tu vpiše številka projektne pogodbe, ki je bila sklenjena pogodba za projekt;

Šifra delavca...vpiše se šifra delavca, ki je 'odgovoren' za stroškovno mesto oz. stroškovnega nosilca;

Aktiven...polje aktiven določa:

             "0" - Odprto v uporabi (normalno stanje),

             "4" - Blokada dvigovanja zaloge,

             ''8'' - aktiven v povezani bazi,

             "9" - Splošna blokada ;

Baza SQL...povezana baza, ki ji pripada stroškovno mesto. Uporablja se v primeru enotne kadrovske evidence, da program prenese delavce in spremembe na delavcih na pravo bazo;

Opcija v desnem meniju Pravica do stroškovnih mest uporabniku s pravico do šifranta stroškovnih mest in s pravico do dodeljevanja pravic (VSI.PRAVICE - W ali Admin) omogoča, da za posamezno stroškovno mesto izbere uporabnike, ki imajo pravico do izbora šifre stroškovnega mesta, projekta na vnosu dokumentov v komercialnih programih (in poročila na Reporting services). S tem modulom ni možno dodeljevanja pravic do skupine uporabnikov. Pravice do skupine uporabnikov in pravice uporabnika istočasno za več projektov, je možno še vedno določiti le v programu Admin / Dodeljevanje pravic.vsi_strm_pravice.jpg

 Slika 3: Določanje pravic do stroškovnih mest posameznim uporabnikom 

Posebnost glavne knjige

Tudi če se ostale pakete vodi po stroškovnih mestih, je za Glavno knjigo možno določiti, da se ne vodi po stroškovnih mestih (določa sistemska spremenljivka XSTRM_GK za paket VSI).

Če se tudi v Glavni knjigi spremljajo stroškovna mesta, jih je pri vnosu temeljnic na stroškovne konte potrebno vpisovati. Stroškovni konti so tisti, ki imajo v kontnem načrtu vpisano vrednost D v polju Vpis str.m. (konto se spremlja po stroškovnih mestih).

Če pa se Glavna knjiga ne spremlja po stroškovnih mestih, ni potrebno pri vnosu temeljnice na nobenem kontu določati stroškovnih mest. Pri prenosu temeljnic iz ostalih paketov pa se stroškovna mesta pobrišejo tudi iz kontov, ki so drugje razdeljeni po stroškovnih mestih.