Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_pravice

MIT navodila za uporabo programa Orkester

SEZNAM PRAVIC v Kadrovski evidenci

Pravica              Opis Pravica do 
PAKET.KAD Paket Kadrovska evidenca                   vstop v Kadrovsko evidenco 
KAD.AZDRPRE          Arhiv zdravniških pregledov                        vodenje zdravniških pregledov po zaposlenem, veljavnost pregleda                                    
KAD.D_CLANI          Družinski člani                                    vodenje evidence družinskih članov za olajšave, izračun dopustov po zaposlenih                      
KAD.DEL_RAZM         Delovna razmerja                                   definiranje vrste delovnega razmerja-določen, nedoločen čas                                         
KAD.DELAVCI          Delavci v modulu KAD                               Vnos podatkov o delavcih, izračuni podatkov za starost, del. dobo, statusi del                      
KAD.DODAT            Katalog dodatnih znanj                             defin. kataloga dodatnih znanj; trajanje, omejitve                                                  
KAD.DRU              Družinski člani                                    vnos družinskih članov delavcem                                                                     
KAD.EVIDENCA         Povezava s paketom evidenca prisotnosti                                                                                                                
KAD.INVALID          Invalidnost                                        dostop, vnos v šifrant Invalidnost, potreben je za definiranje tipa invalidnosti                    
KAD.ISCO             Poklici po ISCO                                    dostop, vnos v šifrant vrste poklicev po Isco, osnovni šifrant je v sistemu                         
KAD.ISKALCI          Iskalci zaposlitve                                 spremljanje podatkov o iskalcih zaposlitve, izobrazbi, dodatnem znanju                              
KAD.IZO              Izobrazba - strokovna, šolska, strokovna uspos.                                                                                                        
KAD.KLJUCI_D         Ključi za izračun dopusta                          nastavitev pogojev, ki jih podjetje upošteva pri izračunu dni dopusta za zaposlene                  
KAD.KLJUCI_S         Ključi za izračun stalnosti in minulega dela       nastavitev pogojev, ki jih podjetje upošteva pri izračunu stalnosti, min. dela                      
KAD.KS               Krajevne skupnosti                                 dostop in vnos šifranta za krajevne skupnosti                                                       
KAD.NAROD            Narodnost                                          dostop do šifranta NARODNOST                                                                        
KAD.NEZGODE          Nezgode pri delu                                                                                                                                       
KAD.ODGOVOR          Vrste odgovornosti                                 dostop, vnos v šifrant Vrste odgovornosti zaposlenih                                                
KAD.OSN              Osnovni podatki zaposlenih                         polja v sklopu osnovnih podatkov se definirajo v sis. nastavitvah XH_OSN                            
KAD.OSP              Podatki o osebnih dok. delavcev                    polja v sklopu osebnih podatkov se definirajo v sis. nastavitvah XH_OSP                             
KAD.OST              Ostali podatki delavcev                            polja v sklopu ostalih podatkov se definirajo v sis. nastavitvah  XH_OST                            
KAD.PLA              Podatki za plače delavcev                          polja v sklopu podatkov za plače se definirajo v sis. nastavitvah XH_PLA                            
KAD.POKLICI          Poklici                                            dostop, vnos v šifrant Poklici                                                                      
KAD.POKUR            Poklici po uradnem listu                           dostop, vnos v šifrant Poklici po URL.                                                              
KAD.POLJA            Seznam razpoložljivih polj                         možnost pregleda vseh razpoložljivih polj v paketu KAD                                              
KAD.POROCILA         Poročila - celotni meni                            Karton delavca, Izpis sistemizacije, Prerazporeditve delavcev, statistika                           
KAD.POS              Posebni podatki delavcev                           polja v sklopu posebnih podatkov se definirajo v sis. nastavitvah XH_POS                            
KAD.POSTE            Pošte                                              dostop, vnos v šifrant Pošte                                                                        
KAD.PREKINITVE       Razlogi za prekinitve del. razmerij                dostop, vnos v šifrant, na primer: šifra - sporazumna prekinitev                                    
KAD.PRENOS_EP        Prenos podatkov v modul EP                         Pravica do prenosa delavcev iz paketa KAD v Evidenco prisotnosti                                    
KAD.PRENOS_HON       Prenos podatkov v modul HON                        pravica do prenosa delavcev iz paketa KAD v Honorarji                                               
KAD.PRENOS_KS        Prenosi na Kapitalski sklad                                                                                                                            
KAD.SISTEMSKE        Sistemske nastavitve KAD                                                                                                                               
KAD.SK1              Podatki delavcev v 1. dodatni skupini              polja v sklopu posebnih podatkov se definirajo v sis. nastavitvah XH_SK1                            
KAD.SK2              Podatki delavcev v 2. dodatni skupini              polja v sklopu posebnih podatkov se definirajo v sis. nastavitvah XH_SK2                            
KAD.SK3              Podatki delavcev v 3. dodatni skupini              polja v sklopu posebnih podatkov se definirajo v sis. nastavitvah XH_SK3                            
KAD.SOL_IZO          Stopnje šolske izobrazbe                           pravica do dostopa, vnosa v šifrant  Stopnje šolske izobrazbe                                       
KAD.SOLE             Šole                                               pravica dostopa, vnosa v šifrant Šole                                                               
KAD.SOLEM1           Šole za M1                                         pravica do dostopa, vnosa v šifrant Šole - M1                                                       
KAD.SOR_VEZ          Sorodstvene vezi                                   pravica do dostopa, vnosa v šifrant Sorodstvene vezi                                                
KAD.STORNO_DEL       Storno spremembe na delavcu                        Stornacija zadnje spremembe na delavcu (KAD_SPREM)                                                  
KAD.STR_IZO          Stopnje strokovne izobrazbe                        pravica do dostopa, vnosa v šifrant Stopenj strokovne izobrazbe                                     
KAD.STR_USP          Stopnje strokovne usposobljenosti                  pravica do dostopa, vnos v šifrant  Stopnje strokovne usposobljenosti                               
KAD.VARSTVO          Varstvo pri delu                                   delo varnostnega inženirja; vodenje zaščitnih sredstev, varstva pri delu                            
KAD.VRSTADEL         Vrste del                                          pravica do dostopa, vnosa v šifrant Vrste del: obračun po delovnih mestih                           
KAD.ZAD              Zadolžitve delavcev                                spremljanje osebnih zadolžitev                                                                      
KAD.ZAV              Podlage za zavarovanja                             Pravica do šifranta Podlage za zavarovanja                                                          
KAD.ZAV_PR           Prost. pokoj. zavarovanje                          Pravice do šifranta Prost. pokoj. zavarovanje                                                       
KAD.ZDRAVNIK         Osebni zdravniki                                   dostop, vnos v šifrant Osebni zdravniki                                                             
KAD.ZDRPRE           Zdravniški pregledi                                Pravica do šifranta zdravniških pregledov                                                           
VSI.DAVCNEUP         Davčne uprave                                      šifrant v paketu KAD, OD                                                                            
VSI.DEL_MEST         Delovna mesta                                      šifrant delovnih mest za paket KAD in OD                                                            
VSI.KOLED            Koledarji                                          šifrant Koledarji, uporablja se v PZ, KAD, EP                                                       
VSI.OBCINE           Občine                                             šifrant v paketu OD, KAD                                                                            
VSI.REG_IPZ          Šifrant registrskih številk - za zdr. zavarovanje  Pravica dostopa, vnosa, korektur v šifrantu KAD_REG_IPZ   (m_reg_ipz.scx)                           
VSI.TARRAZ           Tarifni razredi                                    šifrant v paketu KAD, OD                                                                            
OD.FAKTOR_E          Materialni stroški                                 vnos, korekture v šifrantu materialnih stroškov, določitev relacij, regresirane prehrane