Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

SPE_Specialne rešitve MIT

​​​​​​​​​​

Specialne rešitve MIT


 

​MIT spletne storitve:

MIT spletne storitve (WEB services) je spletna storitev namenjena izmenjavi podatkov z drugimi sistemi.

Programski paketi, ki jih uvrščamo med specialne rešitve sistema MIT:

- WEB Osebni portal - opcija OIPD000 Osebni portal - Plače 

Gre za WEB rešitev, ki je uporabnikom prijazna predvsem zaradi dostopnosti (možnost dostopa tudi preko tablic in telefonov), predvsem pa podjetje ne izgublja več časa in denarja s tiskanjem plačilnih list za zaposlene in njihovim vročanjem.


Modul WEB Osebni portal omogoča:
- pregled osnovnih osebnih podatkov
- pregled objavljenih dokumentov
- izpis, izvoz oz. shranitev objavljenih dokumentov
- beleženje uporabniških imen in časa dostopanja do portala
- beleženje branja objavljenih dokumentov
- menjava gesla uporabnika

Omogoča prenose več dokumentov iz modula Plače na osebni portal:
- Plačilne liste (Poročila / Plačilni izpisi)
- Povzetek obračuna dohodkov (Ostalo / Prenos dohodnine v DURS)
- Seznam odtegljajev za olajšavo (Ostalo / Prenos dohodnine v DURS)

Posebni modul Administracija osebnega portala v okviru Kadrovske evidence / Ostalo omogoča:
- vpogled v statuse objavljenih dokumentov
- ročno dodajanje drugih dokumentov uporabnika portala, shranjenih v PDF obliki
- brisanje posameznega objavljenega, še ne prebranega dokumenta (storno napačne, prezgodnje objave).

Če ima podjetje vzpostavljeno možnost pošiljanja sporočil preko Database maila, se lahko odpre tudi možnost pošiljanja obvestil o vročitvah na osebni portal ali celo sočasno pošiljanje zakodiranih dokumentov.


Dodatna opcija OIPD200 Osebni portal - kadrovska omogoča:
- pregled osnovnih osebnih podatkov
- pregled objavljenih dokumentov
- izpis, izvoz oz. shranitev objavljenih dokumentov
- beleženje uporabniških imen in časa dostopanja do portala
- beleženje branja objavljenih dokumentov
- menjava gesla uporabnika

Omogoča prenos izračunanih dopustov na osebni portal.
Posebni modul Administracija osebnega portala v okviru Kadrovske evidence / Ostalo omogoča:
- vpogled v statuse objavljenih dokumentov
- ročno dodajanje drugih dokumentov uporabnika portala, shranjenih v PDF obliki
- brisanje posameznega objavljenega, še ne prebranega dokumenta (storno napačne, prezgodnje objave).


 

- WEB CRM - opcija OCRM120 Web CRM

Dostop do CRM-ja je omogočen preko interneta. Uporabniki do osnovnih podatkov lahko dostopajo preko WWW naslova in se prijavijo s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljajo za MIT.​
Aplikacija je namenjena vsem, ki opravljajo terensko delo in morajo oz. želijo dogodek takoj evidentirati. 

Opcija omogoča:
- priprava novih dogodkov
- pregled dogodkov za partnerja v obdobju
- pregled posebnih poročil (Reporting services)
- možnost pošiljanja maila za dogodek 
- izvoz vseh dogodkov v Excel, pdf
- pošiljanje vabil iz kontaktov oz. zunanjim osebam

WEB davčna blagajna - terenska blagajna


 

Kot pove že ime paketa, je namenjen predvsem servisom, vendar je njegova uporabnost bistveno širša. Ključna lastnost je obvladovanje (delovnih) nalogov, kjer gre predvsem za porabo dela (storitev), poraba materiala pa je praktično zanemarljiva.

Pri tipični servisni dejavnosti so pokriti vsi dogodki od prejema naročila od stranke do končne realizacije tega naročila in morebitnih reklamacij. Pri tem je zagotovljena maksimalna sledljivost, ki se navezuje še na prejšnje dogodke iz nabavnega in prodajnega sistema.

Tako je v primerih, ko stranka prinese nek aparat v popravilo, možno takoj ugotoviti, kdaj in kako je bil aparat prodan in pri katerem dobavitelju, ali je še v garanciji, kdaj in kako je bil nabavljen.

Na podlagi evidentiranih porab storitev in materiala praktično avtomatsko nastane račun, ki ga je treba samo še preveriti. Na podlagi servisnega naloga se avtomatsko izvajajo rezervacije materiala, spremlja se status servisnega naloga oz. stopnja realizacije. Na razpolago je ogromno poročil in analiz, ki omogočajo nadzor nad delovanjem servisne službe.

Uporaba evidence prisotnosti je predvsem smiselna v povezavi s paketom Plače, saj se vanjo prenašajo vsi zajeti podatki, ki so seveda predhodno ustrezno pripravljeni in obdelani. Vsak od zaposlenih dobi svojo izkaznico s črtno kodo ali magnetno kartico, ki jo lahko uporablja tudi za druge namene (npr. evidentiranje porabljenega časa po delovnih in servisnih nalogih).

Program se lahko uporablja na poljubnem številu čitalnih mest. Za klasične prihode in odhode je potrebno samo predložiti izkaznico k čitalcu, možno pa je tudi dodatno označevanje vrste odhodov/prihodov. Poleg povezave s plačami so na voljo statistike po poljubnih ključih. 

Bistvene koristi evidence prisotnosti so hiter vpogled in nadzor nad delovnim časom, odprava ročne evidence časa in s tem potencialnih napak, povezava s paketom Plače (vanj se prenašajo vsi zajeti podatki - opravljene ure, bolniške, dopusti itd.), s proizvodnjo (evidentiranje porabljenega časa po delovnih in servisnih nalogih ter prenos teh ur v EP) in Kadrovsko evidenco (podatki o delavcih). 

Paket Spremljanje projektov popolnoma pokriva finančno spremljanje projektov, tako z vidika stroškov (izdatkov) kot prilivov (prihodkov). Razvit je univerzalno in fleksibilno, zato je uporaben praktično za vse vrste podjetij, ne glede na dejavnost. Deluje v povezavi z vsemi finančnimi paketi in sicer po metodi kopirnega knjiženja.

Vsi stroški / prilivi se obdobno prenašajo v modul Spremljanje projektov. Če niso bili opremljeni z ustreznim ključem (stroškovno mesto ali nosilec, profitni center, delovni nalog, ipd.) že v paketu, kjer so bili primarno zavedeni, se ta ključ lahko doda naknadno. Prav tako pa se lahko z metodo enostavnega knjiženja stroški / prilivi prerazdeljujejo naprej. Kot projekt je možno definirati praktično karkoli (npr. tudi proizvodni program) ter nato spremljati skupno uspešnost projekta, kakor tudi uspešnost projekta po posameznih elementih.

Na voljo je vrsta orodij in poročil, ki omogočajo res popolno spremljanje in analizo projektov ob minimalnem vloženem delu. Poleg evidenc v EUR so možne (paralelne) evidence v poljubnih denarnih enotah. Možna je tudi priprava finančnega plana po projektih. Metoda kopirnega knjiženja ima poleg preprečevanja dvakratnega vnašanja podatkov še eno izrazito prednost. Dokumenti se lahko poknjižijo takoj in v celoti, čeprav še ni določen stroškovni nosilec. Glavna knjiga je tako lahko zaključena, čeprav še ni zaključena delitev stroškov in prilivov. Ta delitev oz. členjenje se lahko izvaja paralelno ali naknadno, pri tem pa so seveda vgrajeni mehanizmi, ki zagotavljajo, da je skupna vsota stroškov in prilivov v glavni knjigi in vodenju projektov vedno enaka. Delitev stroškov / prilivov je možno avtomatizirati na podlagi vnaprej pripravljenih ključev (npr. neto izdelavne ure). 

 
- MOBILNO ZAJEMANJE PODATKOV - mobile@MIT
BI_image_4.jpgMobilno zajemanje podatkov odpira nove možnosti v organiziranju poslovnih procesov v skladiščih in drugod, kjer je smotrno podatke vnašati v prenosne naprave. Rešitev, ki smo jo razvili, omogoča mobilno delo z dokumenti materialno blagovnega knjigovodstva. Podatke lahko vnašamo v Prevzemnice, Izdajnice, Prejemnice, Prenosnice, Dobavnice in Inventure.
Za delo s prenosnimi terminali smo izdelali namenske grafične vmesnike, ki se uporabljajo na standardizirani ločljivosti, ki jo uporablja večina prenosnih naprav. Sinhronizacija podatkov poteka dvosmerno, kar pomeni, da se v prenosni terminal vneseni podatki prenesejo v osrednjo zbirko podatkov, novi podatki iz osrednje zbirke podatkov, potrebni za delo na terenu, pa se prenesejo na prenosni terminal. Pri delu lahko uporabimo različne prenosne naprave. Od množično uporabnih in temu primerno cenovno dostopnih dlančnikov, do industrijskih prenosnih terminalov. Pri izbiri strojne opreme vam bomo seveda z veseljem pomagali, v osnovi je pa edina omejitev operacijski sistem Windows CE. Podatke lahko vnašamo ročno ali s čitalcem črtne kode (v prihodnje tudi z RFID tehnologijo).
 
Koristi, ki izhajajo iz mobilnega zajema podatkov, so predvsem na področju zmanjševanja potrebnega obsega dela in večje kakovosti vnesenih podatkov.
 

Knjiga pošte je modul, ki uporabnikom omogoča nadzor in pregled nad poslano in prejeto pošto. Poenostavlja in pospeši običajen tok poslovnih dokumentov. S pomočjo digitalnih podob dokumentov pridobljenih z optičnim čitalcem (skenerjem), omogoča hiter vpogled v vsebino dokumentov brez dolgotrajnega iskanja dokumenta v papirni obliki (uporaba digitalnih podob dokumentov je možna, ni pa nujna).

Dnevnik pošte nastaja sproti, podatke o prejeti in poslani pošti si lahko ogledamo in izpišemo v več poročilih. Podatki o poslani pošti se izpisujejo tudi v obliki obrazca, ki ga sprejema Pošta Slovenije.

Modul Knjiga pošte je celovito integriran v informacijski sistem MIT, saj le tako zmanjšamo potrebni obseg ročnega dela. Iz prejete pošte se podatki o prejetih računih prenašajo v Zajem faktur. Prenaša se podatek o partnerju, številki računa in znesku. Iz Fakturiranja pa se v Knjigo pošte prav tako prenašajo podatki o izdanih fakturah. V knjigo pošte je omogočen tudi prenos iz saldakontov za izbrane opomine in izpise odprtih postavk (IOP).

V mnogih podjetjih obseg poslovanja z različnimi finančnimi inštrumenti zaradi velikega obsega zahteva posebne urejene evidence, ki nam jo omogoča voditi programski paket Finančno poslovanje. Združbe si med seboj posojajo denar, kupujejo različne vrednostne papirje, delnice, obveznice, menice ali dajejo sredstva v upravljanje borzno -posredniškim hišam. Naložbe je potrebno občasno prevrednotiti na zadnje tečaje in vrednostne spremembe knjižiti v knjigovodstvo.

MIT-ov programski modul Finančno poslovanje omogoča ravno to. Z njim spremljate količinsko in vrednostno stanje vaših finančnih instrumentov, posodabljate stanje z elektronskimi tečajnicami Ljubljanske borze ali drugimi tečajnicami vzajemnih skladov. Uvažate lahko stanja iz elektronski preglednic vašega portfelja, ki vam jih pripravijo upravljavci sredstev. Vsi dogodki se samodejno kontirajo in prenesejo v Glavno knjigo in po potrebi v Spremljanje projektov ali Saldakonte. V Likvidaturi in drugje je mogoče opremiti dokumente z oznako finančnega instrumenta in tako na primer spremljati plačevanje obresti in glavnice posojil. Knjižbe modula so zajete pri poročilih Banke Slovenije in drugih statistikah. Z nadgradnjo modula je mogoče pripraviti še poročila o bodočih prilivih in odlivih podjetja.

- PODPISOVANJE

Program omogoča izvedbo procesa potrjevanja dokumentov v okviru ERP sistema. Postopek potrditve dokumenta se vrši na podlagi vnaprej določenih procesnih verig. Podpisnik lahko v sami fazi potrjevanja doda dodatne podpisnike, ki niso vnaprej določeni v procesni verigi. Potrjevanje je omogočeno za naslednje dokumente s tem, da se vsak tip dokumenta obravnava kot ločena opcija:
- interne naročilnice,
- prejeti računi,
- potni nalogi,
- obračun potnih stroškov.

- WEB Podpisovanje

Program omogoča podpisovanje in pregled prejetih računov, ki so vneseni v ERP sistemu MIT, preko spletnega vmesnika. Prirejeno za pregledovalnike: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Crome, Firefox.
 

Pri namestitvi IIS in verzije Framework se predlaga različico 4.7.2. Od verzije WPOD_9.9.0.5 se uporablja verzija Framework 4.6.1.

- WEB Services - spletne storitve

​Spletne storitve MIT so modul, namenjen izmenjavi podatkov z drugimi aplikacijami. Omogoča nadzorovan dostop do podatkov MIT, ki jih nadzoruje administrator SQL strežnika pri naročniku. 


- SMobile - Popis osnovnih sredstev

Smobile je nadgradnja programa MIT, ki zdržuje programske module, ki delujejo na podlagi ob pomoči web Services. 
Eden od teh postopkov je tudi Popis osnovnih sredstev. Popis se izvaja na osnovi podatkov iz programa MIT Osnovna sredstva. Popis se izvaja po nahajališčih z branjem šifer osnovnih sredstev preko črtne kode oziroma z vpisom inventarne številke. Popis je omogočeno izvesti na katerikoli dan z omejitvijo na nahajališča, katera smo opredelili, da so aktvna. Dodatna možnost omejitve popisovanja je glede na lastništvo, kjer lahko v šifrantu Lastništev določimo, da se posamezno lastništvo v popis ne vključi. Po zaključku popisa je omogočeno v programu Osnovna sredstva izvesti knjiženje prerazporeditev. Izpis popisanih, nepopisanih osnovnih sredstev in izpis sprememb nahajališč.
Popisovanje lahko izvajamo z online izmenjavo podatkov oziroma z naknadnim ažuriranjem podatkov.


 

 

 

 

BI_image_5.jpg

 

 

 

 

 

 


 


         Nastavitev števca