Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VP_Katalog procesov podrobno

 

OVP 000 - SPREMLJANJE PROJEKTOV    

Programski modul Spremljanje projektov nam omogoča zajem prihodkov in odhodkov po projektih, stroškovnih mestih ali profitnih centrih, s prenosom iz pomožnih knjigovodstev ali z vnosom v programu Spremljanje projektov. Program omogoča spremljanje stroškov in prihodkov do nivoja stroškovnega mesta, projekta natančno. Pri posamičnem projektu lahko sodelujejo različna stroškovna mesta in zato za obračun donosnosti projekta in stroškovnega mesta večinoma ni potrebno izstavljanje internih faktur. Program omogoča vnos načrta stroškov, prihodkov po projektih in stroškovnih mestih in primerjavo načrtovanega z dejanskim stanjem. Projekte lahko razdelimo na naloge in določimo zadolžence za nalogo. 

Standardna poročila, ki jih program omogoča so:

- Izpis in pregled kartice po vrsti stroška ali prihodka (konto) po stroškovnih mestih, projektih;

- Izpis in pregled kartice projekta (stroškovnega mesta) po vrsti stroškov ali prihodkov (konto);

- Izpis kartice po vrsti dokumenta (simbolu);

- Zbirnik po vrstah dokumenta (simbolih) za obdobje;

- Zbirno poročilo za projekt  po vrsti stroškov in prihodkov (konto, skupina kontov, razred kontov);

- Zbirno poročilo za skupino projektov (eno, dvo, tro ali šest mestno) po vrsti stroškov in prihodkov;

- Zbirno poročilo po vrsti stroška (razred, skupina, sintetični ali analitični konto);

- Zbirno poročilo po vrsti stroškov in prihodkov za vse projekte ali skupino projektov;

- Stroškovni razdelilnik (OBOL) za posamezne projekte ali skupine;

Program vsebuje generator poročil z vnosom obrazcev, ki omogoča pripravo poročil z možnostjo seštevanja in odštevanja različnih stroškov in prihodkov po nosilcih. V obrazec se vnese enačba, ki jo sestavljajo različna konta, ki  so povezana z matematičnimi operatorji. Pomembnejša poročila je omogočeno preračunati v druge denarne enote (USD, CHF...) glede na tečaj iz tečajnice.

Program omogoča avtomatično delitev zneskov po vnaprej pripravljenih ključih in izdelavo razdelilnika po stroškovnih mestih na osnovi predpripravljenih ključev delitve splošnih stroškov.

OVP 110 - OSNOVNE DOPOLNITVE

Načrt prihodkov in odhodkov po projektih: vnos, pregled in korekture plana po projektih in kontih;

Obrazci po planiranih povprečnih stroških: možnost definiranja obrazcev z upoštevanjem planiranih stroškov na nivoju stroškovnega mesta in dejanskih stroškov pri skupini stroškovnih mest (projektu);

Avtomatska delitev zneskov po vnaprej pripravljenih ključih; izdelava razdelilnika po stroškovnih mestih na osnovi predpripravljenih ključev delitve splošnih stroškov.

OVP 200 - SPREMLJANJE GARANCIJ

Evidenca spremljanja danih in prejetih garancij zajema šifrant vrst garancij (šifra in opis garancije) in šifrant vseh garancij, ki jih lahko povezujemo s pogodbami oziroma projekti. Različni statusi garancij (zahteva za garancijo, izročena garancija, zaključena garancija).

Omogočen je vnos podatkov:

vrsta garancije, veza na projekt, pogodbo, partner iz pogodbe, garancijski upravičenec, izdajatelj garancije, znesek garancije in stroški, datum izstavitve garancije, datum zaključka garancije, status garancije, opis garancije, zahteva za protigarancijo in povezava na vneseno garancijo, zahteva za menično izjavo, število menic, datum vrnitve menice...

OVP 210 - PROJEKTNE POGODBE

Opcija omogoča vnos projektnih pogodb v šifrant. Pod pojmom projektne pogodbe razumemo splošne pogodbe, ki so bile sklenjene za določen projekt in niso konkretne prodajne pogodbe.

Projektna pogodba se od prodajne razlikuje v toliko, da gre za pogodbo večje vrednosti (največkrat za storitve, ki nimajo vnesenega prodajnega cenika). Po drugi strani pa projektna pogodba samo pojasnjuje faze sklepanja projekta, kar je osnovni atribut fakture, ki se izstavlja za posamezen projekt.

Zato ni smiselno, da bi na izdani račun vključevali projektno pogodbo v taki obliki, kot se to v prodajnem podsistemu dela za prodajne pogodbe. Pač pa se izdani račun za situacije na projektu izstavlja za posamezen projekt. Odgovorni za izdajo situacije lahko preveri stanje na projektu v šifrantu Projekti z opcijo desnega menija Statistika projekta.

V programu spremljanje projektov je omogočen vpogled na nabavne, prodajne in projektne pogodbe.

OVP 300 - REPORTING SERVICES - POROČILA O PROJEKTU NA INTRANETU

Pripravljena poročila na intranetu, pripravljena s pomočjo dodatka MS SQL Reporting Services (platformo zagotovi naročnik). Za pripravo poročil morajo obstajati ustrezno opremljeni podatki v MIT-u:

- pregled uspešnosti aktivnih projektov v mesecu (projekti s prometom) kot primerjava kosmatega dobička s prihodki;

- pregled projekta: izračun kosmatega dobička na projektu, prikaz brutobilance projekta, prikaz kartice projekta iz podatkov Spremljanja projektov;

- pregled terjatev in obveznosti iz Zajema prejetih računov in Fakturiranja ter povezava na plačila v Saldakontih;

- pregled porabe materiala v Materialno blagovnem knjigovodstvu po stalni ali zadnji nabavni ceni po blagovnih skupinah;

- pregled stroškov amortizacije po projektih iz Osnovnih sredstev;

- pregled opravljenega dela po delavcih iz Plač ali Evidence prisotnosti, vrednoteno po dogovorjeni urni postavki in grupirano po skupinah zaposlencev. 

OVP 400 - PODPORA R&R (Raziskave in Razvoj)

Modul je uporaben v primeru, ko podjetje v sistemu ne spremlja stroškov po projektih, a želi natančnejšo razdelitev stroškov in ur, porabljeni za raziskovalno-razvojne projekte.

- Omogoča razdelitev stroškov, ki se v spremljanje projektov prenesejo na splošni projekt (XPROJ_SPL).

- Možna razdelitev stroškov z razdelilnimi ključi.

- Enostavno brisanje (razveljavitev) že razdeljenih stroškov in ponovna razdelitev.

omogoča razdeljevanje stroškov in vnos za raziskave in razvoj na konkretne projekte.

- Vnos ur po dnevih in projektih po delavcih.

- Enostavno popravljanje vnesenih ur.

- Vrednotenje vnesenih ur po treh urnih postavkah: planski ceni, urni postavki za DURS (če so plače v Mit-u), urni postavki podjetja (maksimalni stroški; če so plače v Mit-u).

Za doplačilo:

- dodatna uporabniška tabela, ki jo naročnik sam polni s podatki o urah iz evidence časa;

- dodatni postopek za kontroliranje pravilnosti vnesenih ur v spremljanju projektov glede na ure v uporabniški tabeli.

Povezave:

 
VP_VSTOP.jpg