Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

FP_Katalog procesov podrobno

FINANČNO POSLOVANJE

OFP 000 - FP Osnovna verzija

Okvir programa, ki sam ne omogoča vodenja finančnih instrumentov. Zajema le vnos šifrantov.  

OFP 100 - FP Sredstva v upravljanju

Spremljanje sredstev, ki jih podjetja prepustijo bankam in drugim finančnim družbam v upravljanje.

Vodenje registra vrednostnih papirjev, ki vsebuje seznam vseh vrednostnih papirjev, ki jih ima naročnik. En vrednostni papir lahko nastopa večkrat v različnih portfeljih.

Vpis stanja vrednostnih papirjev ročno ali prenos iz elektronske preglednice. Prenašajo se sledeči podatki:

- Oznaka vrednostnega papirja;

- Datum dogodka;

- Stanje - količina vrednostnih papirjev;

- Tečaj vrednostnih papirjev;

- Vrednost vrednostnih papirjev.

Izračun stanja in knjiženje razlik, ter prenos v GK. Program ob vnosu stanja izračuna razliko med starim količinskim in vrednostnim stanjem VP in razliko knjižil na kartico. 

Poročanje za Banko Slovenije

Za Banko Slovenije je potrebno zagotoviti poročilo "Statistika finančnih računov". Program je zasnovan tako, da vse podatke potrebne za poročilo, prenaša v Saldakonte.

OFP 110 - FP Vzajemni skladi

Stanja vzajemnih skladov. Uporabnik evidentira vzajemne sklade. Beleži se količina enote premoženja, spremembe stanja (nakup in prodaja) in mesečno stanje VEP (vrednosti enote premoženja).

 OFP 130 - FP Depoziti

Uporabniku je omogočeno evidentiranje depozitov. Poleg splošnih podatkov o depozitu je mogoče vpisati na kartico tudi rok sprostitve depozita in pripadajoče obresti.

Konto depozita in konto obresti sta ločena.

OFP 140 - FP Obveznice

Omogočena je evidenca obveznic. Za vsako obveznico je mogoče vnesti splošne podatke in tudi anuitetni oz. amortizacijski načrt. Anuitetni načrt je mogoče vnesti po obdobjih ročno, ali pa ga  izračuna program, če je v programu podprt ustrezen način obračuna.

OFP 150 - FP Revolving krediti

Možnost vnosa odobrenih revolving kreditov. Podatki se ne prenašajo nikamor. Namen modula je vzpostavitev registra kreditov, katerih zneske lahko uporabimo v modulu za načrtovanje prilivov in odlivov in finančnega toka.

OFP 200 - Krediti - osnovna

Možnost beleženja danih in prejetih kreditov. Vzpostaviti je mogoče register kreditov, ročno vnesti amortizacijski načrt, ki ga prejmete od banke ali izračunate ročno. Postavke je mogoče označiti za plačilo, tako da se pojavijo v plačilnem prometu. Knjižene postavke na karticah se prenašajo smiselno glede na konta v GK, SA in VP.

OFP 210 - Krediti - amortizacijski načrt

Priprava amortizacijskega načrta za dane kredite po linearnem načinu obrestovanja z enakimi razdolžninami (zneski vračila glavnice), kar pomeni različne anuitete.

OFP 250 - Krediti - kompenzacije

Prenos kreditov v saldakonte za kompenziranje. Povezava z opcijo saldakontov: Rezervacije - začasni saldo.

OFP 260 - Krediti - asignacije, cesije

Ob pripravi asignacije, cesije v programu saldakonti, možnost prenosa terjatve, obveznosti iz tega naslova na kredit. Povezava z opcijo saldakontov: Asignacije in cesije.

OFP 300 - FP Finančni načrt

Priprava in oblikovanje načrta prilivov in odlivov, z upoštevanjem virov podatkov, ki se nahajajo v sistemu MIT. Načrt se oblikuje skladno s predlogom naročnika in tehničnimi zmožnostmi. Zajema lahko sledeče vire:

- Prejeta prodajna naročila

- Izdana nabavna naročila

- Terjatve po valutah

- Obveznosti po valutah

- Druge prejete račune, ki še niso preneseni v saldakonte

- Stanje na TRR

- Odobreni revolving krediti

- Anuitete prejetih in danih kreditov

- Načrtovani prilivi in odlivi iz drugih finančnih virov (vrednostni papirji,...)

Posebna možnost po dogovoru je, da se pri terjatvah in obveznostih namesto valute upošteva izkustveno določena zamuda pri plačevanju. 

OFP 310 - FP Prilivi in odlivi

Opcija omogoča vnos načrtovanih prilivov in odlivov, ki jih ni v MIT sistemu.
Podatke je mogoče upoštevati pri pripravi finančnega načrta vseh prilivov in odlivov (kjer se upoštevajo tudi podatki iz saldakontov, finančnega poslovanja - krediti...)
Vnaša se konto, partnerja, valuto (datum zapadlosti), znesek v breme ali dobro, stroškovno mesto, projekt, opis.