Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

SA_Saldakonti

​​​​​​​​​​​​

SALDAKONTI 

Saldakonti terjatev in obveznosti je pomožna poslovna knjiga in omogoča vnos in knjiženje vseh finančnih poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev in njihovo poravnavanje (plačevanje), ne glede na to, ali gre za poslovanje v domači ali poslovanje v tuji valuti. 

Glede na organizacijsko strukturo podjetja lahko program Saldakonti definiramo tako, da bodo iz pomožnih knjig poslane knjižbe v Saldakontih imele satus KNJIŽENE ali NEKNJIŽENE:

 

 
 
1. postavke pomožnih knjig imajo v meniju Dokumenti - Vnos in knjiženje status NEKNJIŽNE, lahko jih pred knjiženjem uporabnik še pregleda ali izpiše.
2. postavke takoj po prenosu iz pomožnih knjigovodstev dobijo status KNJIŽENO, podatki so že vidni v meniju Poročila
 

Program Saldakonti omogoča enostaven pregled kartice stranke, kartice konta, pregled odprtega stanja strank in priprava zadržanj posameznih knjižb, pregled prejetih in danih plačil, predplačil, avtomatsko in ročno zapiranje postavk, pregled zamud, priprava opominov in kreiranje knjižb za stroške, IOP obrazcev, knjigovodski popravki, obračun tečajnih razlik, stotinskih izravnav in obračun obresti.

Šifrante za saldakonte delimo na posebne in splošne šifrante. Dodajamo, popravljamo in osvežujemo jih v meniju Datoteke.

Pregled prenesenih postavk iz ostalih pomožnih knjig, vnos knjigovodskih popravkov in ročnih knjižb, odpis terjatev, prenos iz konta na konto, zapiranje predplačil in  pripravo Kompenzacije (stara verzija) z novo, dopolnjeno verzijo, kompenzacij, rezervacij, asignacij in zadržanje sredstev izvajamo v meniju Dokumenti.

V meniju Poročila spremljamo odprte in zapadle terjatve, obveznosti, zamude pri plačilih, pripravljamo statistična poročila, analize prometov po referentih, potnikih, državah in pripravljamo načrte prilivov in odlivov.

Testiranje ustreznosti knjižb, obračun tečajnih razlik in stotinskih izravnav, zaključke mesecev in zaključek leta ter prenose podatkov v ostale pakete pa izvajamo v meniju Ostalo.

V primeru, da smo s partnerjem dogovorjeni za obračun skontov, program omogoča pripravo skonta za prejete računeizdane račune in obračune obresti.


SAK1_VSTOP_V_SAK01.JPG

Na delovni površini programa Saldakonti se v primeru neprenesenih podatkov v Glavno knjigo pojavi posebno okno, kjer je opisano:

- mesec + leto neprenesenega podatka

- simbol in naziv simbola knjižbe

- število neprenesenih dokumentov


V primeru, da uporabnik naredi prenos preko menija Ostalo, se naredi osvežitev obvestila na namizju.