Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_906

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​

Novosti v izdaji 906.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 
 
 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testiral​​
Nadgradnja 906-000 S sistemsko spremenljivko  XOBD_DOK lahko za različne dokumente znotraj modula blagovno knjigovodstvo, vodenje nabave in vodenje prodaje nastavimo datumski izbor. Možnost 30 nam vedno ponudi obdobje od -+ 30 dni od današnjega dneva. Možnost 0 se nam zapomni popravljen datum, če je datum prazen se datum od izpiše za -30 dni od današnjega.​​​ 9933874 15.6.17​ Matej Markelj​
​Nadgradnja 906-000
Program Nabava

Po nadgradnji obvezen vstop v meni Interne naročilnice: ​V sistemski nastavitvi paketa Nabava (NA) XOBD_DOK je dodan nov atribut z možnostjo nastavljanja ponujanja obdobja za interne naročilnice. V primeru, da imate uporabniško nastavitev brez tega atributa, bo program zavrnil vstop v modul Interne naročilnice. V tem primeru je potrebno uporabniško nastavitev brisati ali pa dodati atribut z želenim številom dni npr. 30:     .AddProperty("INA",30) 

​15.6.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Nadgradnja 906-000
​Obvezen vstop v program Fakturiranje po izvedeni nadgradnji.  ​9933984 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
​Osnovna sredstva​ ​Kontrola kontov osnovnih sredstev glede na nastavitve v šifrantu Kontni načrt polje Indikator OS. V programu Osnovnih sredstev ni možno izbrati konta s prazno oznako. Ob vstopu v osnovna sredstva se izvede vpis oznak v kontni načrt glede na knjižene podatke osnovnih sredstev (tabela OS_VKNJIZ1, OS_REGISTER, OS_POJASNI). V primeru, da katerega konta, ki ga želimo izbrati procedura ne opremi ustrezno, moramo to narediti sami v kontnem načrtu.
!!Oznake IND_OS v tabelo OS_VKNJIZ1 ne postavljamo 'ročno' z vpisom preko SQL-a. ​9920044 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Orkester Sprememba dostopa v povezane baze: Izbor povezane baze je omogočeno preko gumba ali zavihka Podjetja. Program shrani bližnjice do petih podjetjih za hitrejši dostop. Prikazan je naziv podjetja vpisanega v šifrantu povezanih baz programa Administracija (prej ime baz). 9931502 ​2.6.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija Tabela Uporabnikov - dodan nov atribut, ki omogoča spremembo aktivnosti uporabnika na neaktivno. Neaktivni uporabnik ne more vstopiti v programe Orkestra. Status aktivnosti se ne upošteva pri spletnih aplikacijah, Reporting Servises poročilih... 9929288 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Blagajna Test blagajn - za blagajne drobnega odkupa je dodana možnost kontrole na dovoljen datum veljave blagajn. V primeru, da je v izbranem datumu vsaj en dokument s statusom neknjiženo se sprememba dovoljenega datuma ne izvede. Opcija se aktivira v primeru, da ima vsaj ena blagajna drobnega odkupa vpisan datum veljave od (Blagajne-nastavitve).   9933233 30.5.17 ​​Zdenka Selšek Manjulov
​Fakturiranje​ Fakture za predplačila: na izboru konta avansnega računa je vzpostavljena kontrola na dopustno dolžino konta.​ ​9932897 30.5.17 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje Vnos/korekture izdane fakture in barvanje partnerja po tipu partnerja: zunanji, interni, povezane osebe za redni račun in Evidenčne fakture. ​9933905 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga ​​Konto kartica: Preko dodatnega menija Izvorni podatki je vzpostavljena možnost pregleda PFD izpisa izdanega računa ali priponk prejetih računov. ​9933498 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Vnos temeljnice in pregled prometa kontov: Pri vnosu nove temeljnice je vzpostavljena možnost tekočega spremljanja stanja konto kartice. Brez preklopa med meniji lahko uporabnik ali na vnosu za trenutni konto ali pa po vnosu na samem pregledu preveri vnesene postavke kontov temeljnice z že knjiženim prometom. ​Pregled je možen tudi na Začasnih temeljnicah 9932896 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
​Honorarji Plačilni nalogi: v Namenu plačila je umaknjena beseda "Plačilo" na začetku.  ​9934905 ​14.7.2017 ​Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca​​ ​​V kadrovski evidenci je dodano spremljanje vstopov, vpogledov in akcij znotraj modula. Beleži se kdo je gledal, popravljal podatke, za katerega delavca (ali za vse), kdaj so se podatki prenašali v druge module itd. 9925374 ​30.5.17 ​​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​​Dodan je nov meni Ostalo / Revizijska sled vpogledov, ki omogoča spremljanje vstopov in akcij v modulu Kadrovska evidenca. 9932265 ​30.5.17 ​​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca​​ ​​Dodan je nov meni Administracija portala delavca, ki omogoča pregled vpogledov v objavljene dokumente delavca, brisanje objavljenih dokumentov in dodajanje posameznega dokumenta, shranjenega v pdf obliki. 9933056, 9933301 ​30.5.17 ​​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca​​​ ​​​Prezaposlitev: Nova opcija, ki omogoča kopiranje podatkov delavcev prejšnjega podjetja na novo podjetje.  ​9931337 30.5.17 Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca Prezaposlitev: Dodana je kontrola na šifro banke in sicer je prezaposlenemu delavcu banko možno potrditi že na izboru. ​9934047 ​12.7.2017 ​Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca ​Novo polje Atribut: Polje se lahko vodi tudi v KAD. Ob nadgradnji se izvede prepis podatkov iz OD  v KAD. Če je polje odprto, je vnos obvezen. Polje se vodi tudi v tabeli sprememb.  ​9933479 ​30.5.17 ​MilenaLorenčič
​Kadrovska evidenca Poročila\Prerazporeditve delavcev: Na poročilu je prikazano novo in staro delovno mesto, baza, enota, registrska številka, poslovni subjekt ali stroškovno mesto.​ ​9907310 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca ​Med polji, ki se lahko merge-ajo na MS Word obrazce so dodana: Naziv poklica po ISCO (ISCO_NAZIV), Naziv šolske izobrazbe (SOL_IZO_NAZIV), datum zadnje napotitve na zdravniški pregled (DAT_ZDRAV_PRE) in datum zadnje spremembe delovnega mesta iz šifranta sprememb (DAT_SPREM_DM). 9933188 5.6.17​ ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​Med polja za prenosi z kadrovske evidence v plače se lahko doda tudi polje URT_DD (Ur na teden). 9934153 ​5.6.17 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​V datoteki Arhiv zdravniških pregledov je poleg šifre delavca dodano polje Naziv osebe, ki ga ni mogoče vnašati in popravljati.  ​12.7.17 Joži Kržišnik Jereb​
MBK in FA - Maloprodaja Maloprodajni vmesnik in WEB blagajna: vzpostavljena je možnost vnosa maloprodajnih cen in izračun maloprodajne cene po preračunani stopnji DDV.  ​9933741,
9933693, 9933742
​30.5.17 ​Milena Lorenčič
​​​MBK in FA - Maloprodaja ​Vzpostavljena je možnost vklopa/izklopa nastavitev za prikazovalnik. 9932881 ​30.5.17 ​​Milena Lorenčič
​​MBK in FA - Maloprodaja ​Možnost vklopa/izklopa maloprodajnega vmesnika. 9933107 ​30.5.17 ​​Milena Lorenčič
MBK in FA - Maloprodaja

Maloprodajni vmesnikV primeru, da se po vnosu vseh pozicij želi spremeniti % popusta na pozicijah, lahko to naredimo sočasno za vse pozicije z gumbom Popust. Pred zaključkom računa program doda na ve pozicije artiklov vpisani popust iz maske in naredi preračun fakture. Obstoječim popustom se nov popust prepiše. 

​9933351 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
MBK in FA - Maloprodaja ​​Maloprodajni vmesnik:V primeru, da imamo na poziciji pogodbe vneseno eno šifro artikla večkrat, z različnimi količinami in cenami, se ta cena pri spremembi količine izbranemu artiklu spremeni. 
9933098 ​30.5.17 Milena Lorenčič
MBK in FA - Maloprodaja Maloprodajni vmesnih: vzpostavljena je možnost dodajanja popusta ali zamenjave popusta. Popust s temi gumbi dodamo vedno na koncu vnosa pozicij. 
1. Zamenjaj popust: V primeru, da se po vnosu na vseh pozicijah želi spremeniti % popusta, lahko to naredimo sočasno za vse pozicije z gumbom Zamenjaj popust. 
Pred zaključkom računa program doda na vse pozicije artiklov vpisani popust iz maske in naredi preračun fakture. Obstoječim popustom se nov popust prepiše. 
2. Dodaj popust: V primeru, da imamo na pozicijah že vpisane popuste, se s to opcijo dodajanja prišteje vpisani popust. Naredi se preračun vseh pozicij. 
9933989
​5.7.2017 ​Milena Lorenčič
​MBK in FA - Maloprodaja Ponovno pošiljanje na FURS: Na maloprodajnem vmesniku je gumb za ponovno pošiljanje aktiven, ko za konkretno blagajno na dan izdani račun ni bil davčno potrjen (manjka ZOI, EOR), ne glede na status računa. Račun je v tem primeru izpisan, lahko se tudi knjiži, ni pa davčno potrjen. Ponovno pošiljanje na FURS omogoča, da se račun naknadno davčno potrdi. Odpre se posebno okno s seznamom nepotrjenih računov. Preko desnega klika uporabnik ponovno pošlje račune na FURS.  ​9933592 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
​MBK in FA - Maloprodaja ​V šifrant Transakcije je dodano polje Prejemek, na katerem določimo, ali se bo za vpisan način plačila na fakturi pripravil v Blagajni prejemek ali ne. Po nadgradnji se vrednosti avtomatsko vpišejo glede na že vpisane tipe plačil v Blagajni. Priprava prejemka v Blagajni: Na pregledu se pokažejo samo tisti izdani računi, ki imajo za način plačila v šifrantu ​Transakcije vpisan D-da za pripravo prejemka. ​9933984 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
MBK in FA - Maloprodaja ​Maloprodajna blagajna: po nadgradnji je obvezno potrebno določiti tip maloprodajne blagajne.  ​9933837 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
​MBK in Fakturiranje Nova možnost ob vstopu v meni: ​Prikaži samo, ko je pritisnjen Shift: v primeru, da ne želimo, da se izbor vedno pojavlja, to opcijo označimo. Naslednja prijava v meni izbora pogojev ne bo več zahtevala. Ponovno ga lahko vzpostavimo z izborom na dodatni meni (Izbor) ali s tipko Shift v trenutku, ko kliknemo na meni Fakture. Možnost je vklopljena: meniji v Fakturiranju: Fakture, Gotovinske fakture, Evidenčne fakture, Fakture za predplačila, Fakture iz dobavnic in meniji v MBK: Dobavnice in fakture 9928832 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
Materialno blagovno knjigovodstvo ​Dopolnitev poročil Izdaje artiklov po DN in Prejemi artiklov po DN: sprememba pomoči na določitvenem polju podatek 'Del.nalog', da je usklajen z validom, ki je na ročnem vnosu na poziciji izdajnic in prejemnic. Uporabnik sam vpiše konkretno številko delovnega naloga. Izvede se samo kontrola ali delovni nalog obstaja. Po nadgradnji se izvede kontrola in uskladitev delovnih nalogov v tabeli knjižb materialno blagovnega knjigovodstva (MBK_PROG_GI), da obstajajo v tabeli delovnih nalogov. 9933843  ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Materialno blagovno knjigovodstvo ​Prevzemnice - Pomočnik za vnos odstotka rabata, skonta, spreminja dobaviteljevo vrednost prevzemnice. Modul je aktiven na neknjiženih ali knjiženih prevzemnicah dokler kontrola v okviru programa MBK dovoljuje. 9933488 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov​
Materialno blagovno knjigovodstvo Dodajanje nalogov za odpremo (NZO) na obstoječo  dobavnico(in fakturo) omogoča dodajanje nalogov za odpremo (NZO) na obstoječo neknjiženo dobavnico(in fakturo).​ ​9915651 ​30.5.17 Matej Markelj​
Materialno blagovno knjigovodstvo Uvoz pozicij iz datoteke Excel ali txt: Vzpostavljena je možnost uvoza pozicij na prej pripravljeno glavo dokumenta dobavnice/fakture.   9934154  ​22.6.2017 ​Milena Lorenčič
MBK ​Poročila / Odprema po kupcih - dodan stolpec Davčna osnova. Prejšnji stolpec znesek preimenovan v Za plačilo (vrednost z DDV). Izpis ostaja nespremenjen. 9934757 ​4.7.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Nabava ​Vstop v nabavne pogodbe: dodana možnost omejitve ob vstopu na partnerja, pogodbo, artikel. 9933011   ​15.5.17 ​Lojze Kavšek
Nabava

​Arhiviranje nabavnih naročilnic z možnostjo izbora na povezane prejete račune.

9929929

​30.7.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti ​V primeru prenosa plačil obveznosti z zamudo v program Obračun obresti je dodano, da se prenese podatek dobaviteljeva številka računa. Dobaviteljeva številka je vidna na poziciji obračuna obresti. 9931183 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti ​V modulu Obračuni / Vnos, obračun, izpis in v meniju Poročila / Pregled in izpis obračunov je v povezavah do dokumentov iz saldakontov, iz katerih je bil pripravljen obračun, dodan podatek šifra stroškovnega mesta. 9934004 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti Obračun obresti iz prometa združuje promet in obračun po šifri finančnega instrumenta knjižb iz saldakontov. Šifra finančnega instrumenta je dodana tudi na vnos glave obračuna obresti. Pomoč se ponudi na register kreditov iz programa Finančno poslovanje. 9925490 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Obračun obresti ​​Storno obračuna obresti:  V primeru, da imamo za obračun v SAK že narejeno zapiranje (vezavo), program storno obračun kljub temu knjiži. V obvestilu ob knjiženju je opozorilo, da se je prenos v SAK izvedel, ni pa se izvedlo zapiranje po vezni številki. 9932406 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
Osnovna sredstva ​Nova opcija spremljanja ​​osnovnih sredstvih po skrbnikih nahajališč osnovnih sredstev. V primeru vključene opcije je omogočen izbor skrbnika kot filter podatkov in kot grupa na izpisih v menijih Popisni listi, Register in Register na dan. 9932465 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Omogočeno brisanje vseh neknjiženih zapisov posameznega poslovnega dogodka na osnovnih sredstvih, ki smo jih npr. uvozili iz excel preglednice (prerazporeditve...). Brisanje zapisov zahteva enako pravico, kot jo ima uporabnik pri brisanju posameznega neknjiženega zapisa. 9933423 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Opcija popis s čitalcem - narejena nova opcija za pripravo datotek in uvoz rezultata inventure po strukturi Špica - frontman_find_data_format_v1_2. 9934404   ​8.9.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plače Dopolnitev funkcije na izpisu plačilnih list - izpis prispevkov na Bruto: pri delavcih zaposlenih za določen čas, katerim se obračunava petkratnik prispevka za zaposlovanje, poleg odstotka 0,06 prikaže še podatek * 5. 9933520 ​30.5.17 ​Božena Kic
Plače ​​Pri obračunu plač dodana nova opcija delitve avtomatsko izračunanih materialnih stroškov po stroškovnih mestih, kjer so vnesene delovne ure. 9932031 ​30.5.17 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Pri prenosu podatkov v VP se v polju Datum veljave ponudi zadnji dan meseca, za katerega se dela obračun (določeno v mesečnih nastavitvah).  9932904 ​30.5.17 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače V REK-1 obrazcu se tag M02Z pravilno razdeli in ponovi tolikokrat, kolikor različnih boleznin je vpisanih. Pogoje je vklopljena opcija Vodenje boleznin (OOD 240). 9932996 30.5.17​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Plačilne liste / Gumb Izberi vse: Če se izbere izpis plačilne iste iz arhiva in opcijo Izberi vse, se preberejo stroškovna mesta (in delavci) iz tabele obračunanih / arhiviranih plač. 9934550 16.6.17​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Obračun razlike do minimalne plače razdeli znesek osnove za prispevke (obračun 21) na znesek iz naslova rednega dela in nadomestil (vrsta izplačila na ključu P), boleznin (vrsta izplačila B) in refundacij (vrsta izplačila R). REK-1 obrazec v tagu M08 upošteva samo ključ z obračunom 21 in vrsto izplačila P. Znesek v vrsto obračuna 21 in vrstama izplačila B ali R se ne prikazujeta v M tagih!  9933812 ​15.6.17 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Obračun plač izvaja dodatno kontrolo: če je na ključu vrsta obračuna 02, 03, 07, 13 ali 17 (refundirana boleznina), mora imeti delavec vpisano leto osnove, sicer se pojavi obvestilo. 9933917 ​5.6.17 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​​REK-1 obrazec zajame ključe za obračuna razlike do minimalne plače iz naslova bolniških in refundacij (obračun 20, Vrsta izpl. B ali R) v tag M02. Znesek se prišteje najvišjemu znesku boleznin oz. refundacij, če je teh več. 9934674 ​22.6.17 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​V datoteki Krediti so dodani ppodatki Naziv osebe (poleg šifre delavca), Naziv kreditorja (za šifro kreditorja) in Opis kredita (za poljem kredita). 9929794 22.6.17​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Plačilni nalogi: dodana je kontrola na obstoj šifre banke. Če šifra banke ne obstaja, se plačilni nalogi za takšne delavce ne pripravijo. Potrebno je potrditi v šifrantu Delavci polje Transakcijski račun, da se šifra banke ustrezno prebere iz prvih 6 mest TRR in vpiše v polje Banka1.  ​9934048 ​13.7.17 ​Milena Lorenčič
Plače ​REK-1 obrazec vpiše v M tage, ki vsebujejo podatek obdobja od-do (M01, M02, M05,M06, M07, M09) datume, ki so izbrani v obdobju povprečenja, če gre za obračun, ki ima določeno povprečenje. 9934639 13.7.17​ ​Joži Kržišnik Jereb
​​Plače Delavci / Družinski člani: ​Obvezen vnos šifre olajšave pri vnosu obdobja uveljavljanja olajšave. Družinskemu članu brez vpisane davčne številke davčne olajšave ni mogoče vnesti. 9933681 16.10.17​ ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Nova opcija Obračun dodatnega invalidskega zavarovanja (XPPZ_DIZ). 9933864 ​26.10.17 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače ​Opcija (OOD-D106) za izračun dodatne dohodninske olajšave po zakonsko določeni formuli. 9936773 ​8.1.2018 ​Joži Kržišnik Jereb
Plačilni promet​ ​​Knjiženje izpiska in vpis TRR kupcev v seznam: ob knjiženju je vzpostavljen vpis partnerjevega transakcijskega računa v seznam računov (tabela VSI_PARTNER_TR). Vpis se izvede, če je na izpisku tip dokumenta 20 - priliv (kupci). 9931510 ​30.5.17 ​​Milena Lorenčič
​Plačilni promet ​​Transakcijski računi: Kontrola na nedovoljene znake in šumnike na polje Ime datoteke. 9932566 ​30.5.17 ​​Milena Lorenčič
​Plačilni promet ​Priprava plačilnih nalogov: Posebne znake v nazivu tujega partnerja (primer Â , D´A) v xml datoteki zamenja presledek. Velja za naziv in naslov partnerja, sklic prejemnika, sklic plačnika, številka dobaviteljevega računa, namen plačila.  ​9933575 ​30.5.17 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet  Združevanje nalogov - izpis obvestila​: v besedilo je dodan še podatek o valuti združenega naloga. ​9933974 ​10.7.2017 ​Milena Lorenčič
Podpisovanje - podpisna veriga ​Dopolnitev pomoči na procesno verigo, da je usklajen izbor šifro procesne verige ne glede na to ali se uporabijo male ali velike črke. Dopolnitev programov Zajem prejetih računov, Nabava, Potni stroški, Knjiga pošte. 9934420 ​15.6.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Podpisovanje - podpisna veriga ​Šifrant procesnih verig: za enega podpisnika je dovoljeno sedaj imeti več zapisov od istega namestnika vendar z obdobjem veljavnosti, ki se ne prekriva. Kontrola ob shranitvi. 9934401 ​15.6.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Podpisovanje

​Gumb Zavrnjeni: onemogočen podpis že zavrnjenega dokumenta. Dokumentu je potrebno brisati podpise podpisnikov in ga vrniti v ponovni podpis.
Dopolnjena kontrola na dokumentu, ki ga ima podpisnik na pregledu če bi se v sistemu kaj spremenilo. Program javi, da je dokument spremenil drug uporabnik. Potrebno je osvežiti pregled podatkov s klikom na filter Nepodpisani.

9933122, 9933080 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Potni stroški Uvoz pozicij iz Storitvenih nalogov​: dodana možnost uvoza zapisov iz Storitvenih nalogov. Uvozi se čas odsotnosti in kilometrina. Dnevnica se ne doda. 9926295 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
​​Potni stroški ​​Vozila: dodano je polje za vnos šifre delavca. Na vnosu potnega naloga se šifra vozila vpiše po potrditvi šifre delavca. 9931978​ ​30.5.17 ​​​Milena Lorenčič
​Prodaja Uvoz pozicij naročila: Vzpostavljena je možnost uvoza pozicij naročila iz Excel, txt datoteke.  ​9934741 ​03.07.17 ​Milena Lorenčič
​Prodaja Vnos\Korekture NZO: poleg polja Dni za valuto je dodana ikona za pomoč pri preračunu števila dni.  ​9934754 ​14.7.2017 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​Dopolnitev uvoza iz Excel-a - dodana polja za uvoz referenca prejemnika, sklic prejemnika, transakcijski račun dobavitelja. 9932206 ​30.5.17 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti​ ​​Dopolnitev izbora kontov v SAK, ZAJ, GK, PLP, BP v primeru dvojnega klika na polje Konto: v pregled kontov je dodana še kolona Deviza. ​​9928275 ​30.5.17 ​​​​Milena Lorenčič
​Saldakonti​ ​​Kartica partnerja in Specifikacija otvoritve: nova ikona na pregledu in opcija dodatnega menija Specifikacija otvoritve za pregled dokumentov, ki so bili s 1.1. zajeti v začetno stanje. 9927452 ​30.5.17 ​​​​Milena Lorenčič
Saldakonti ​Povprečna zamuda dni - sprememba procedure za izračun povprečne zamude, ki se upošteva tudi v Analizi partnerjev, da so izločeni konta skupine 129. 9933608 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Zapiranje plačila in računa: v primeru, da je plačilo knjiženo pred fakturo, se sedaj naredi vezava v SAK ob prenosu/knjiženju računa. ​9932823
​30.5.17 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Prenos iz konta na konto: Odprta je opcija za vnos deleža prenosa in znesek prenosa tudi če ni izbran konkreten dokument. Odstotek prenosa je prednastavljen na 100, znesek prenosa je prednastavljen na 0,00. Prenos na konto avansa: izbrati je mogoče tudi konte za avanse (SA=AV). Na predogledu postavk je dodan stolpec Predračun, ki ga moramo v tem primeru prenosa obvezno vpisati.  9933529 ​18.7.2017 ​Milena Lorenčič
Spremljanje projektov ​V meniju Promet po simbolih je poleg šifre delavca dodan še naziv, ki se bere iz skupnega šifranta delavcev. Na izpise podatek ni dodan. 9933160 ​30.5.17 ​Joži Kržišnik Jereb
Šifrant Kontni načrt Kontni načrt: pomoč na polju nadrejeni konto omogoča izbor tudi neaktivnih šifer kontov v primeru, da je število znakov manjše od nastavitve minimalno število znakov analitičnega konta (XVNKON). 9924105​ ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Bližnjica do pregleda pdf priponke: Na pregledu, vnosu, korekturah pozicij dodana ikona za pregled pdf priponke dodane prejetemu računu. Enaka ikona že prej obstaja na programu glave prejetega računa. 9933516 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
​​Zajem prejetih računov ​Dopolnitev procedure za ponujanje prave davčne oznake pri kreiranju knjigovodskih pozicij, da upošteva omejitev glede na konto obveznosti iz glave računa (ikona 3). Niz kontov obveznosti na davčnih oznakah ne sme vsebovati presledkov. 9933612 ​30.5.17 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Okno za vnos, pregled pozicij prejetih računov: V spodnji kontrolni vrstici dodani podatki o šifri, naziv dobavitelja, davčni številki, klasifikatorju in tipu zavezanosti. Če je dobavitelj ​v šifrantu Partnerjev označen, da je DDV zavezanec (*) program prikaže zeleno piko. Če je dobavitelj označen, da ni DDV zavezanec (prazno), program prikaže rdečo piko. V vseh ostalih primerih je pika rumena. Na polju davčna oznaka je dodano še obvestilo, da partner ni DDV zavezanec v primeru, da ima dobavitelj v šifrantu partnerjev davčno zavezanost prazno. 9933508​,
9934257
​30.5.17 Zdenka Selšek Manjulov​​
Zajem prejetih računov ​Prejeti računi - kontrola ob knjiženju: program javi obvestilo in ne dovoli knjiženje prejetega računa v primeru, da je na glavi računa izbran konto, ki se ne vodi v saldakontih, na poziciji računa pa je izbran protikonto, ki se spremlja v saldakontih. 9933960 ​30.5.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​​Vključena dodelava v modul povezave računov z naročilnicami in prevzemnicami (ikona 1, 2) - okno pozicij razdeljeno. V spodnjem delu prikaz že povezanih pozicij. Na pozicije naročilnic dodan prikaz konto nabave iz šifranta artiklov. 9934896 ​31.8.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Pomoč na izbor davčne oznake: usklajeno delovanje v primeru vpisa male ali velike črke šifre davčne oznake. 9934416 ​20.6.17 ​Zdenka Selšek Manjulov
WEB Osebni portal ​Novost na WEB Osebnem portalu: Možnost brisanja dokumentov, na WEB-u prikaz samo neprebranih in prebranih dokumentov. Prepisovanje istih dokumentov onemogočeno. Prikaz tudi ročno dodatnih dokumentov. 9933123 ​30.5.17 ​Joži Kržišnik Jereb
WEB Osebni portal ​Dostop do WEB Osebnega portala upošteva pravila za gesla, kot so določena v Orkestru (dolžina gesla, obveznost menjave gesla).  9933584 ​30.5.17 ​Joži Kržišnik Jereb