Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OD_Krediti

Plače: Krediti

Šifrant kreditov je namenjen vodenju in  pregledu kreditov v podjetju zaposlenih delavcev. Pri vstopu v šifrant izbiramo med pregledom vseh kreditov, aktivnih ali neaktivnih kreditov.
OD_Kreditorji_1.JPG

Slika 1 - vstop v šifrant


 
Ekranski pregled kreditov je razdeljen na dva dela. V spodnjem delu ekrana je prikaz delavca in naziv kreditorja, kar nam omogoča lažji pregled.
 
 
Orodna vrstica
 
Izrednega pomena je podatek v orodni vrstici ekrana.  Tukaj je zapisano kdaj je bil narejen zadnji preračun kreditov. Le ta mora biti vedno usklajen z mesecem za katerega se obračunavajo plače.
Preko gumba Povezave (drugi gumb iz leve proti desni na sliki 2) pa si lahko ogledamo kartico poplačila kredita (slika 3).

 OD_Krediti_1.JPG

Slika 2 - orodna vrstica prikazuje, da je bil preračun kreditov narejen za mesec januar 2012

 
OD_Krediti_3.JPG

Slika 3 - prikaz kartice kredita

 

Podatki o kreditu

Kredit lahko vnašamo v šifrantu samem ali v šifrantu Delavci preko desnega menija za posameznega delavca. V tem primeru se bo šifra delavca že ponudila, sicer izberemo šifro delavca, šifro kreditorja in zapišemo številko kredita. Prvi trije podatki se bodo ob shranitvi zadimili in jih ne bo več možno popraviti. Ti podatki tudi enolično določajo kredit.

Partija kredita je pomembna iz naslova sklica kredita in je ob prvem vnosu kredita v največ primerih kar enaka številki kredita.

Sledi kratek opis kredita, ki bo viden na plačilni listi in  status kredita. Status kredita se osvežuje samodejno ob obračunu kreditov. Odplačani krediti avtomatično postanejo neaktivni.

Tip terjatve določi ali se bo kredit odtegnil izključno pri obračunu plače ali tudi pri drugih neto izplačilih. Poznamo:

  • P - privilegiran kredit; kredit ima prednost pred ostalimi krediti (preživnine in podobno) obračunati pa ga smemo samo pri obračunu plače
  • S - običajni kredit: odtegne se pri obračunu plače
  • V - sodne odločbe, ki jih moramo odtegniti od vseh izplačil (tudi pri regresu); krediti se vedno obračunajo

Z začetkom odplačila določimo mesec in leto prvega odplačila kredita.

Tip kredita - poznamo tri tipe kreditov (ki jih ne smemo enačiti z bančnimi izpisi)

  • D - dolgoročni kredit; kredit se odplačuje od določenega začetka do določenega konca. Kontrole nad morebitnim preplačilom ni.
  • K - kratkoročni kredit; odplačuje se od določenega začetka do določenega konca. Pri zadnjem obroku se naredi poračun (obrok se ustrezno poveča ali se naredi povračilo)
  • N - neomejeni kredit; kredit nima določenega konca. Odplačilo se izvaja dokler je delavec aktiven in prejema plačo 

Zamrznitev kredita naredimo naknadno s korekturo podatkov. Določimo mesec od  - do ko je kredit zamrznjen. Tukaj se lahko odločimo ali zamrznitev pomeni, da se podaljša čas odplačevanja (primer administrativnih prepovedi in prenizka plača) ali se čas odplačevanja ne spremeni (delavec kredit odplačuje iz drugih virov dohodka, npr. porodniška). Število zamrznjenih obrokov se vpiše avtomatično. Odplačilo kredita s strani delavca je priporočljivo vpisati ročno preko desnega menija.

Določimo obrok in skupni dolg. Skupni dolg se bo ponudil samodejno, vendar ga lahko popravimo. Pod skupni dolg razumemo celotno obveznost do kreditodajalca.

Preostali dolg se bo preračunaval ob vsakem obračunu kredita in je v zadimljenem polju. Podatka ni možno popraviti ročno. Negativna vrednost preostalega dolga pri N-neomejenih kreditih predstavlja plačan znesek. Pri ostalih dveh tipih kredita pa negativni znesek pomeni preplačilo.  

Vrsta posla, enota in šifra namena se z uporabo SEPA ne uporabljajo več.

Pomembna je koda namena.

Krediti.PNG

Slika 4 - podatki kredita