Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OD_REK_O

​​​​​​​​​​​

Plače: Obrazec REK-O

Datoteke / Delavci

V datoteki Delavci je na koncu polje Kol.pog.za REK, kamor se vpiše trimestna šifra kolektivne pogodbe, ki velja za zaposlenega.

Vpiše se ena od vrednosti iz ponujenega šifranta, osnovna zapisana vrednost je 000.

Če za zaposlenega ne velja nobena od kolektivnih pogodb, se vpiše šifra 999 ali 000. Na S02 tag pa se v takem primeru mora vedno vpisati 999.

Datoteke / Ključi

Podatek o S tagu

Na koncu je dodano novo polje Tag S, kjer je obvezni vnos. Ponudi se pomoč, vpisana vrednost pa je odvisna od tega, v kateri S tag vrednost iz ključa spada.

V S sklop se poročajo samo podatki o izplačani plači in nadomestilih plače, ki bremenijo delodajalca in so vključeni v podatek v polju P01a analitičnega dela REK obrazca. To pomeni, da določene vrste obračuna (npr. refundirana nadomestila, materialni stroški, drugi dohodki, invalidnina,…) podatka v polju Grupa S ne potrebujejo in se pusti privzeta vrednost XXX.

Vrednost se vpisuje samo na ključe do bruta.

S03 Osnovna plača: samo redno delo, ki ga zaposleni opravi v polnem ali krajšem delovnem času, ko dejansko opravlja delo. Tu se mora upoštevati tudi razlika do minimalne plače.
- S04 Del plače za delovno uspešnost: variabilni oz. stimulativni znesek, ki se izplača v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi na podlagi osebne ali delovne uspešnosti.
- S05 Dodatki: bruto znesek dodatkov k plači: delovna doba, posebni pogoji dela, ki izhajajo iz razporeditve del. časa (npr. nadurno, nočno, nedelje, prazniki, izmensko, deljeni del. Čas, dežurstva, pripravljenost na domu), dodatki za posebne pogoje dela (npr. posebne obremenitve, neugodni vplivi okolja, nevarnost pri delu, mentorstvo, stalnost, stalna pripravljenost, specializacija,…) Paziti pri nadurnem delu: vpiše se celoten znesek izplačila, torej znesek osnove in znesek dodatka.
- S06 Plačilo za poslovno uspešnost, brez zneska, zajetega v vrsto dohodka 1151: Znesek plačila za poslovno uspešnost, ki predstavlja (variabilni) stimulativni znesek, ki se zaposleni osebi dodatno izplača v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi na podlagi medletnega in/ali letnega obračuna poslovanja poslovnega subjekta in ki ne predstavlja redne mesečne plače. Del poslovne uspešnosti, ki se izplača z vrsto dohodka 1151 se tu ne prikaže
-  S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca: bruto znesek nadomestil plače, ki bremenijo delodajalca, in se izplačajo za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost zaposlene osebe na dan, ko iz opravičenih razlogov ne dela: letni dopust, izredni dopust, študijski dopust, prazniki, bolezni, poškodbe, napotitev na izobraževanje, stavke, višja sila, čakanje na delo doma, začasno čakanje – če izplačilo izvede delodajalec, karantene in izolacije – izplačilo v breme delodajalca, trajni presežek.

S tagi se pripravijo samo v primeru, ko ima vsaj en ključ na obračunu zaposlenega vpisan tag od S03 do S07. Regres se npr.ne poroča in se na njem pusti vrednost XXX, zato se skupina S tagov sploh ne bo oblikovala.

Materialni stroški (prevoz, kilometrina) nad uredbo

Na vseh ključih, ki predstavljajo materialne stroške nad uredbo, je treba v polje Vrsta dohodka za doh. popraviti šifro 1104 (do sedaj se je uporabljala šifra 1101). Na ključu mora biti oznaka Nad uredbo = D, vpisana pa mora biti tudi Oznaka stroška (npr. B04, B05...), da se znesek prikaže v A054 tagu in se ustrezno zapiše znesek neobdavčenega dela v tag B.

Jubilejne nagrade in odpravnine nad uredbo

Jubilejne nagrade in odpravnine nad uredbo morajo imeti vpisano pravilno šifro Vrsta dohodka za doh.: 1104 oz. 1109, odvisno od vrste izplačila.

Zaradi spremembe pri načinu poročanja v analitičnem delu REK-O obrazca bo potrebno od 1.1.23 dalje v primeru obračuna obdavčene jubilejne nagrade, odpravnine, …obračun pripraviti tako, da v istem obračunu obračunate tako del, ki je do uredbe in del, ki je nad uredbo, sicer REK-O obrazca ne boste mogli oddati. V eDavke je dodana kontrola, da mora biti v primeru, ko je v obračunu izplačan dohodek nad uredbo, biti obračunan tudi pripadajoči dohodek do uredbe.

Primer vnosa podatkov za odpravnino ob upokojitvi, ko je izplačan neobdavčen in obdavčen del:

- Datoteke / Vrste izplačil: Šifra za REK obrazec: 1003
- Ključ nad uredbo (obdavčen): 
   * Vrsta dohodka za doh.: 1104
   * Vrsta izplačila: M (da se znesek zapiše v tag A062/P04 in M05)
   * Oznaka stroška: ustrezna oznaka B (npr. B10, B11...)
   * Tag S: XXX
- Ključ do uredbe (neobdavčen):
   * Vr.izplačila: oznaka zgornje vrste izplačila s šifro 1003
   * Vrsta dohodka za doh.: 1104
   * Vrsta izplačila: M 
   * Oznaka stroška: ustrezna oznaka B (npr. B10, B11...)
   * Tag S: XXX

Če se odpravnino izplačuje samo do uredbe, se lahko izplača pri plači. Če pa se izplača posebej in samo do uredbe (neobdavčeni del), mora biti na REK s šifro 1190.

Vrste dohodkov, ki se z izplačili od 1.1.2023 ne uporabljajo več

Od 1.1.2023 dalje so nekatere vrste dohodkov ukinjene:
- 1091 je združena s 1001
- 1102, 1103 so združene v 1101
- 1108 s 1144
- 1106 s 1143.

Šifre uredite v datoteki Vrste izplačil, polje šifra za REK obrazec.

Priprava REK-O obrazca

1.      Nov meni Poročila / Posebna in elektronska poročila / Obrazec REK-O

Priprava podatkov

Izborni podatki so podobni kot za prejšnji REK obrazec. Ker se mora pred arhiviranjem izplačila arhivirati tudi REK-O obrazec, je začetni pregled mogoče pripravljati samo iz obračunanih podatkov.

REK-O.PNG

Prvo pripravo naredimo iz Obračunani podatki. Podatki se shranijo v posebno (novo) tabelo _OD_REK_O.

Datuma izplačila in plačila prispevkov se ponudita iz Mesečnih nastavitev.

Tip dokumenta je pri prvi pripravi O(original).

Vpiše se odgovorna oseba in telefonsko številko za kontakt ter pot, kamor se datoteka shrani.

Če obstajajo družinski člani, ki imajo nepravilnosti v sorodstvenem razmerju, se spodaj na oknu pojavi z rdečo obvestilo, seznam pa je mogoče pridobiti s klikom na hitro tipko z lupo.

REK-O družinski člani.png

Podatki se prikažejo na pregled.

Pripravljene podatke za obrazec REK-O je mogoče (delno) popravljati, dodajati zapise, jih brisati in obrazec arhivirati.

 Popravlja se na pregledu lahko podatka Opis in Vrednost. Vsaka sprememba se shrani v tabelo REK-O obrazcev.

REK-O popravljenje.png

Ko se obrazec za trenutni obračun pripravi, se ne spreminja, razen če se obkljuka opcija Brisanje starega obrazca. Taka opcija pa ponovno pripravi podatke iz nearhiviranih obračunov.

POZOR: Če že pripravite REK-O obrazec in ponovite obračun plač, morate obvezno pripraviti nov REK-O obrazec z brisanjem starega obrazca, da se vrednosti ponovno preračunajo.

REK-O ponovna priprava.png

Desni meni:

REK-O desni meni.png

Desni meni omogoča, kot že prej, pregled Zbirnega dela REK-O obrazca (tagi zbirnega dela).
Preveri se lahko Zbirno - analitika (seštevki po tagih analitičnega dela).
V meniju Elektronski obrazec – XML se pripravi obrazec in shrani na predhodno določeno mesto.

Pred arhiviranjem plač je obvezno treba uporabiti opcijo Elektronski obrazec – XML in arhiviranje. Če podatki REK-O obrazca niso arhivirani za obračun, ki ga želite arhivirati, tudi ne bo možno arhiviranje obračuna, če je datum izplačila po 31.12.2022.

Če obrazec že arhivirate, pa ga ponovno pripravite, ne bo mogoče ponovno arhiviranje, lahko pa tak (nearhiviran) obrazec Brišete z opcijo Brisanje REK-O.

Opcija

Podatki za REK-O pa pokaže podatke iz zaposlenega in njegovih ključev, ki so pomembni za generiranje tagov.

Dodajanje tagov:

V kolikor bi se zgodilo, da na zaposlenem manjka kak tag, ga je mogoče dodati z uporabo opcije Kopiranje zapisa v desnem meniju obračunanih, še ne arhiviranih podatkov za REK-O obrazec.

REK-O dodajanje tagov.png

Zapisi se lahko dodajajo na obstoječega zaposlenega, ker se določeni podatki prepišejo. Uporaba naj bi bila zelo redka, nujno pa mora biti vrsti red tagov enak, kot je v REK-O obrazcu in mora biti struktura taga ustrezno zapisana.

Kontrole ne dovoljujejo istega taga vpisati večkrat.

Tagi se lahko tudi izbrišejo, vendar je treba to možnost pazljivo uporabljati.

Zgodovina (Arhiv) REK-O obrazcev

Arhivirani obrazec dobimo na pregled z izbiro opcije Arhivirani podatki in Leto obračuna in izborom želenega arhiviranega obrazca iz seznama, ki pokaže s klikom na gumb Lupa.

Želeni obračun izberemo z dvojnim klikom ali z izborom v stolpcu Izberi na seznamu.

REK-O arhiv.png

Ob izboru se glede na izbrani obrazec spremeni Datum izplačila oz. prispevkov in obdobje Povprečenja.

 REK-O arhiv izbor.png

Invalidska podjetja

Za invalidska ​podjetja se še vedno oddajata dva REK obrazca:
- Eden za vse zaposlene, pri čemer se za neinvalide prikažejo samo zneski do trikratnika minimalne plače, za katere se ne plačajo prispevki. Oznaka podjetja pa je Invalidsko.
- Eden za neinvalide z zneski nad trikratnikom minimalne plače, za katere se obračunajo in plačajo prispevki. Oznaka podjetja pa je Neinvalidsko.

Kopiranje obrazca – popravki

V osnovni maski se lahko izbere Arhivirani podatki in ustrezno leto, ter s kikom na gumb klik v okno za potrdite ustreznega obrazca, ki ga želite kopirati in na njem narediti popravek za ponovno oddajo. 

Pred tem je obvezno treba nastaviti mesec, leto in datume na take, kot so bili na REK-O, ki se bo kopiral (na originalu).

Pri kopiranju tipa O (original) ni dovoljeno izbrati, vpisati pa je treba tudi Referenco originalnega obrazca.

REK-O kopiranje.png

Ob kopiranju se kopirajo vsi tagi, spremeni se tip dokumenta in status postane obračunan, da se lahko podatki še popravljajo pred shranitvijo.

Detaširani delavci

Za izplačila po 1.1.2023 se izplačila za redno zaposlitev in za čas napotitve v tujino poročajo v REK obrazcu z vrsto dohodka 1101 – Plača (prej je bil del za napotitve na 1091).

Obdobja, zneske in ure je treba še vedno ročno na FURS-u po uvozu REK-a. 

Preberite še:

Obračun plač

Invalidska podjetja


Oznaka stroška na ključu:- B01 -> tag A062/P01a
- B02 -> tag A06/P01b
- B03 -> tag A062/P01c
 
Če znesek ne sme biti v P01, potem ne sme imeti Oznake stroška B01, B02 ali B03.
Stroški nad uredbo morajo biti prikazani v novih tagih A054a in A054z. Da se ustrezno zapišejo, mora imeti ključ stroška nad uredbo v polju Nad uredbo obvezno oznako D.