Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_897

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Novosti v izdaji 897.000

 

​Paket Novosti​ Prijava​
​Administracija
​Možnost prenosa uporabniških nastavitev na SQL strežnik. Po prenosu ima uporabnik na katerikoli delovni postaji enake nastavitve polj, pisave... 9913921​

​Administracija

Pregled števila vnesenih dokumentov v posamezne tabele. Možen pregled tudi po uporabnikih.

9914033​

Administracija

​Na programu Orkester dodana bližnjica do programa Admin za uporabnike s pravico do programa namenjenega administraciji sistema Orkester.

​9913633

Administracija

​Ob prvi namestitvi Orkestra mora izvajalec določiti osnovne podatke podjetja. Ti obvezni podatki so: Naziv podjetja, Naslov in kraj sedeža podjetja, Telefon in fax, Glavni transakcijski račun, Davčna številka, Panoga dejavnosti, Matična številka.

9914201​

Administracija​ ​Gesla se preverjajo: dolžina, čas zamenjave, prepovedan znak na prvem mestu, dovoljene številke in črke (velike in male) in nekateri znaki: # $ ; . presledek € @ < > ! _

​9914259

Blagajna

​Drobni odkup - dopolnjene kontrola ob knjiženju blagajn drobnega odkupa: - na status knjižb iz pregleda ali so že knjižene ali ne. Če je status knjižb knjiženo, se knjiženje ne dovoli; - kontrola ali je 'konto blagajne' na zapisih, ki imajo v polju IND oznako različno od prazno (to so P-blagajniški prejemki, I-blagajniški izdatki, D-davek). 

​9912579

CRM

Zaklepanje zapisov dogodka onemogoča popravljanje besedila. Odklene ga lahko samo lastnik zapisa. Vsak zapis se zapiše v svoj razdelek z natančnim zapisom časa in kreatorja zapisa.

​9912665

CRM

Sinhronizacija z Outlookom omogoča prenos partnerjev iz MIT Orkestra, avtomatski vpis v CRM dogodek iz katerega je bilo poslano e-mail sporočilo.​

​9912741

CRM

K dogodku lahko hkrati vključimo več sodelavcev, katerih zadolžitev oz. zasedenost se vidi tudi v koledarju. ​Enako lahko storimo tudi na nalogi. Nalogo lahko opravlja več sodelavcev hkrati, in si med seboj razdeljujejo trenutno zadolženost.

​9913051
​CRM ​Po v naprejšnjem dogovoru z Mit-om se lahko za potrebe vodenja raznih t.i. 'profilnih' podatkov partnerjev ali kontaknih oseb pripravi posebna tabela. Gre za netipične podatke, ki jih vsak uporabnik vodi za lastne potrebe. Da omogočimo hitro in enostavno prilagoditev uporabniškim potrebam, smo se odločili za XML shemo. Podatki so uporabniku dostopni preko šifranta ali preko delovne mize. 9911655​
​CRM

Na vizitki kontaktne osebe je dodana opcija izbire Aktiven. Kontaktni osebi, ki ni več aktualna pri konktretnem partnerju​, kljukico odstranimo in le ta se ne bo več pojavaljala na izboru kontaktnih oseb. Osebo lahko ponovno aktiviramo preko šifranta Kontaktne osebe.

9914002​

​Finančno planiranje

​Dopolnitev poročila Kartica FI, Stanje FI s podatkom o šifri pogodbe iz registra finančnih instrumentov. Pri poročilu Stanje finančnega instrumenta omogočeno dodati knjižbe iz saldakontov. Na izpisu so stolpci Stanje do obdobja, v obdobju (breme, dobro), Saldo skupaj.

​9910853

 

Kadrovska

 

Izračun dopusta je omogočen tudi samo za enega delavca, kar omogoča izračun za delavca s prihodom med letom. Prej je bilo dopust potrebno ponovno obračunati hkrati vsem delavcem.​ Izračun podatkov za potrebe izračuna dopusta (starost, število otrok do 15 let, delovna doba ...) se lahko izvede hkrati ob obračunu. Izračunani podatki se ne bodo vpisali v šifrant delavcev. Pred prenosom dopusta v šifrant Delavci lahko izvedemo primerjavo s trenutno vpisanim letnim dopustom.

​9908280

 

Kadrovska​

 

Možnost uvoza šifrantov ​Poklicna / strokovna izobrazba, Vrsta izobrazbe (KLASIUS-SRV), Področje izobrazbe (KLASIUS-P) in POKLCI SKP-08 iz Excelovih šifrantov. Vsi šifranti so na voljo na web strani http://www.stat.si/klasje/. Tabela v Excel obliki pridobljena iz priporočene strani je v pravilni strukturi za uvoz. Omogočen je uvoz novih oznak ter ukinitev starih (brez brisanja).

9912874​

​Kadrovska​

​Prikaz družinskih članov, dodatnih znanj, zdravniških pregledov, prerazporeditev in materialnih stroškov delavca na Kartonu delavca.

9906708​

Kadrovska​ ​Polje Zav. člani (TROK_ZAV) v šifrantu Delavci je zadimljeno in se po izračunu podatkov napolni samodejno. Predstavlja število družinskih članov, ki so zavarovani po zaposlenem. 9915697​
Mat. blag. knjig. ​Nov vmesnik za pripravo avtomatskih izdajnic in avtomatskih prejemnic. 9908787 ​
Mat. blag. knjig.​ ​Možnost nastavitve vrstnega reda pozicij na izdajnici. Vrstni red določamo s pomočjo sistemske nastavitve XLAST_IZ. 9914096​
Mat. blag. knjig.​

Pregled zalog je možno urediti tudi po nazivu4 (polje NAZIV6 iz tabele VSI_ARTIKLI). Ureditev se upošteva tudi na izpisu.

9914123​
Mat. blag. knjig.

​Na prevzemnicah, pripravljenih na podlagi nabavnih naročil, popravek partnerja in dobavitelja ni več dovoljen.

9914065​
Mat. blag. knjig

​Omogočen paketni prevzem lastništva z možnostjo izločitve posameznega dokumentna v razponu od - do. Ob knjiženju se samodejno ponudi prevzem lastništva.

9908568​
​​Mat. blag. knjig Poročilo Nabave po partnerjih uporabnikom z vklopljeno opcijo 'Sheme' omogoča pregled tudi po nadrejenih partnerjih. 9913643​
​Nabava Možnost izbire nabavnih načrtov glede na status že pri vstopu v pregled. Na poziciji nabavnega načrta se lahko doda polje z opisom nabavnega konta. 9913756​
Nabava

​Prepis dobaviteljeve šifre artikla zapisane na nabavni pogodbi ali artiklu (v tem vrstnem redu) na pozicijo nabavnega naročila.

​9914048

Osnovna sred.

Dokumenti-Spremembe-Razdružitev osnovnih sredstev: Oddeljeni del vrednosti osnovnega sredstva, ki smo ga knjižili na novo inventarno številko ima datum aktiviranja in datum veljave zadnji dan meseca pred izbranim obdobjem za obračun amortizacije (primer: obdobje za obračun amortizacije smo določili 2012.10, datum aktiviranja in datum veljave knjižb bodo 30.9.2012).

​9914043

Osnovna sred.

Omogočen izpis registra osnovnih sredstev z zadnjimi vrednostmi, trenutnim stroškovnim mestom, enoto, lastništvo, zadolženost, amortizacijsko skupino. Izberemo desni meni ​Podatki za register osnovnih sredstev - Izpis OS s trenutnimi vrednostmi iz registra - po inventarnih številkah, konto osnovnih sredstev, po stroškovnem mestu iz registra, enota iz registra, nahajališče, lastništvo, konto popravka vrednosti, amortizacijski skupini, zadolžencu. Popravek je tudi pri izboru statusa - 'Vsa OS brez izločenih', da so na pregledu vključena osnovna sredstva, ki imajo status A-aktivno ali O-odpisana (brez sedanje vrednosti).

​9912838

Osnovna sred.

Zaradi možnosti ponovnega aktiviranja osnovnega sredstva, ki smo ga (pomotoma) izločili, smo odprli polja za popravek s korekturo in sicer v meniju  ​Podatki za register osnovnih sredstev. Ta polja so: oznaka izločitve, pogodbeni znesek in status osnovnega sredstva v polju Aktiven (spremenimo na 0-aktivno). 

​9912833

Osnovna sred.

​Izpis seznama Register osnovnih sredstev v meniju Poročila lahko izberemo z združevanjem po Nahajališčih. Delovanje programa je dopolnjeno tako, da se osnovno sredstvo izpiše v enem zapisu kljub morebitni prerazporeditvi. Upošteva se trenutno nahajališče osnovnega sredstva.

​9912841

Osnovna sred.

​Izpis seznama Register osnovnih sredstev v meniju Poročila lahko omejimo po klasifikatorju osnovnih sredstev. Delovanje programa je dopolnjeno tako, da se omejitev klasifikatorja izpiše na omejitvenih pogojih izpisanega seznama.

​9913095

Osnovna sred.​

​V modulu Popis osnovnih sredstev s čitalcem - uvoz rezultatov smo pri izpisu popisnih listov dodali možnost omejitve glede na šifro nahajališča iz registra (staro nahajališče pred spremembo) in na šifro stroškovnega mesta iz registra (staro stroškovno mesto pred spremembo). Dodatna omejitev izpisov popisnih listov je predvidena za tiste, ki uvažajo delne rezultate podpisov glede na nahajališča. Privzeta nastavitev je znak * - brez omejitve.

​9913088

Plače

Ob prvem vstopu v paket plače v novem letu bo program ponudil posodobitev šifrantov Dohodnina, Dohodninske olajšave, Refundacijski količnik in Izračun osnov za refundirane boleznine. Opomnik se od tu naprej sproži vsakič dokler uporabnik ne potrdi posodobitev šifrantov.​

​9906315

Plače ​Mesečna povračila materialnih stroškov so lahko neracionalna, če delavec ni bil prisoten vsaj določeno število dni. Z vpisom števila dni, ko je mesečno povračilo še racionalno in zneskom dnevnega povračila v primeru, da je delavec upravičen do manj povračil, kot je zapisano, se lahhko izognemo neracionalnem povračilu. 9914247​
​Plače ​Pri pripravi REK-1 obrazca lahko porodnice vključimo ali izključimo iz analitičnih podatkov. Med porodnice se štejejo samo tiste delavke/delavci, ki imajo na plačilni listi samo odsotnost z obračunom 18 in ključ za dodatno pokojninsko zavarovanje. 9915777​

Podpisovanje

​Možnost podpisovanja obračuna potnih stroškov po procesni verigi, ko je obračun potnih stroškov izpisan s potrditvijo. Kontrola, da obračun potnih stroškov ni omogočeno spremeniti takoj, ko se postopek podpisovanja začne. Preden je postopek podpisa zaključen ali če je bil obračun potnih stroškov s strani podpisnikov zavrnjen, je omogočeno vrnitev statusa dokumenta na pred izpisom s potrditvijo, ki dovoli popravke obračuna.

​9910173

Potni stroški

​Dopolnitev prenosa iz potnih stroškov v glavno knjigo za primere, ko je seštevek prometa v breme in dobro izbranega obdobja enako 0,00. V primeru, da za izbrano obdobje že obstaja v glavni knjigi temeljnica iz potnih stroškov, bo program isto številko temeljnice ob prenosu vpisal tudi na zapise potnih nalogov, ki tvorijo promet 0,00. V primeru, da take temeljnice v glavni knjigi še ni, bo program vprašal: "Ali se prenese v glavno knjigo temeljnica z zneski 0,00?" Ob potrditvi bo nastala v glavni knjigi temeljnica z zneski v breme in dobro 0,00. Če bomo izbrali <Ne> pa se prenos v glavno knjigo ne bo izvedel. Te zapise bomo prenesli v glavno knjigo naknadno.

​9911771

Potni stroški ​

Zaradi preračunavanja iz več različnih denarnih enot v EUR in ker je prenos v glavno knjigo zbiren po kontih in stroškovnih mestih, v saldakonte pa po delavcih, je prišlo občasno do stotinske razlike med obveznostmi saldakontih in glavne knjige. Ob vstopu v program potni stroški se izvaja 'upgrade procedure', ki bo izvedla izračun in vpis zneskov v denarni enoti EUR v nova polja, iz katerih se bodo izvajali prenosi v glavno knjigo, saldakonte, spremljanje projektov.

​9912265

Potni stroški​

​V meni Datoteke dodana možnost vključitve skupnega šifranta Držav.

​9913083

Proizvodnja

​Novo orodje: Generiranje delovnih nalogov iz terminskih planov - Prodajna opcija

9914057​

Proizvodnja​

​​V izboru predkalkulacije dodan datum OD - DO in Delovni nalog. Pri obračunu pokalkulacije za skupino DN omogočen izpis za posamezni DN. V izbornem oknu Spremljanje proizvodnje dodano polje Artikel.

​9914038

​Prodaja

​1. Napisi na dokumentih - dodelava za nov tip dokumenta PON - ponudba.
2. Sistemska spremenljivka XOP_ARTDOK - dodelava za prenos iz napisov na dokumentih na nov tip dokumenta PON.
3. Vnos - korektura predračuna - dopolnitve  - ločene nastavitve glede na tip dokumenta Ponudba (PON) / Predračun (PRE).
Nastavitev omogoča privzeto zaporedje ponujenega besedila za dokumenta  PON in PRE in sicer naprej pogodba, potem napisi na dokumentih ali obratno.

​9913272

​Prodaja

​V dokumentih predračun in ponudbe je izdelana možnost poslovanja  s partnerjem, ki ima status Potencial. Pred prenosom predračuna ali ponudbe na ostale prodajne ali finančne dokumente je potrebno takega potencialnega partnerja spremeniti v aktivnega. To izvedete v šifrantu partnerjev z ukazom na desni klik , dodatni meni Aktiviranje partnerja.

​9913271

Prodaja​

Možnost izbire prodajnih načrtov glede na status že pri vstopu v pregled.

9913756

Skupni šifranti 

​Možnost nastavitve pomoči na polju šifra partnerja, ki omogoča: 
  avtomatični prepis šifre partnerja v polje šifra nadrejenega plačnika (.Va_sifrk(.T.))
  ni prepisa šifre partnerja v polje nadrejenega plačnika (.Va_sifrk(.F.))
​Možnost nastavitve pomoči na polju šifra nadrejenega plačnika, ki omogoča:
  polje šifra nadrejenega plačnika ne sme biti prazna (.Va_pklas(.T.))
  polje šifra nadrejenega plačnika sme biti prazna (.Va_pklas(.F.))

​​Skupni šifranti

​​​Šifrant Napisi na dokumentih, dodana možnost kopiranja nastavitev za izbrani dokument v novo nastavitev, lahko tudi v drug tip dokumenta.

9913771​

Skupni šifranti​

​Šifrant Držav - dodano polje za določitev statusa aktivnosti šifre države (0-aktivno, 9-neaktivno).

​9913624

​Skupni šifranti Šifrant Partnerjev: Okno za vnos transakcijskih računov v šifrant transakcijskih računov se ne odpira več takoj po vnosu partnerja, če smo pustili TRR partnerja prazno. 9913897​
Saldakonti

​Opomini:
1. Pri pripravi opominov je omogočen izbor dokumentov, ki bodo na Opominu zajeti
2. Na pregled dokumentov opomina je dodano polje Št. vnosa, ki pomeni zaporedno številko naslednjega pripravljenega opomina za enega partnerja.
3. Direktno pošiljanje opominov po e-pošti in kreiranje PDF formata ter ikona Povezave na Arhiv opominov.
4. Novo polje Št. obv. na Kartici partnerja in Odprtih postavkah: Polje pomeni, kolikokrat je bil za posamezen dokument že pripravljen v Opominih za partnerja. Upgrade procedura za oštevilčenje podatkov za nazaj.
5. Arhiv opominov: spremenjen izbor omejitev pregleda, na pregled sta dodani polji:
- Število zapisov: pomeni, koliko dokumentov je zajetih v posameznem opominu.
- Število vnosov: pomeni, koliko opominov je že bilo izstavljeno za partnerja (ne glede na datumski izbor obdobja). Podatek se zapolni z izdajo 897-000 za vse knjižbe za nazaj.

​0903951

​​Saldakonti

​Tožbe:
Nova opcija zajema naslednje postopke:
- Pripravo odprtih postavk za tožbo
- nov izpis Predlog za tožbo
- možnost prenosa knjižb na nov konto 

9908768​

Zajem pr. računov

Na vstopnem oknu za vnos in pregled računov Dokumenti / Prejeti računi, je dodana možnost omejitve prejetih računov glede na logname uporabnika vpisanega na prejetih računih. Uporabniku, ki ima pravico, da vidi vse račune je omogočena izbira med izborom svojih računov ali izborom računov vseh uporabnikov. 

​9913084

Zajem pr. računov

​Pri delitvi stroškov prejetega računa z izborom  razdelilnega ključa se bo stotinska izravnava vpisala na pozicijo z najvišjim zneskom, ki ima isti konto kot je na poziciji, ki se deli.

​9913147

Zajem pr. računov​

​Dopolnitev pomoči na polju znesek pozicije - V primeru, da se po preračunani osnovi znesek DDV ne spremeni glede na vpisani znesek DDV, se tudi davčna osnova ne prepiše s preračunano osnovo glede na znesek pozicije (Primer: znesek DDV 75,38 ima osnovo DDV lahko 886,77 do 886,88).

​9912201

Zajem pr. računov 

Na hitri pomoči, ki se pokaže ob izboru davčne oznake na vnosu pozicije prejetega računa, je dodano besedilo iz pripadajočega DDV klasifikatorja.

9912718