Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

MBK_Prevzemnice

​​​​​​​​

Materialno blagovno knjigovodstvo: Prevzemnice

Dokument je namenjen beleženju prevzema materiala, embalaže, trgovskega blaga, drobnega inventarja na skladišče.
Prevzem lahko vnesemo na dva načina:
- ročno (vnos glave in pozicije)
- na osnovi nabavne naročilnice

Prevzemnica se kreira lahko tudi s prenosom iz drugih knjigovodstev (Blagajniško poslovanje za drobni odkup).

 

prevzemnica.png

Slika 1: Pregledno okno neknjiženih prevzemnic z desnim menijem, v programskem paketu Materialno blagovno knjigovodstvo

Z izdajo 909.000 je dodano polje v katerega se preračuna dobaviteljeva nabavna vrednost iz tuje denarne enote v EUR. Podatek je dodan v seštevke, izpis prevzemnice, kalkulacije, zbirnika, poročilo Nabave po partnerjih, Odvisni stroški, Kontrolnik s prevzemnicami in naročilnicami v programu Zajem prejetih računov.

Z izdajo 912.000 je dodana opcija Uvoz pozicij prevzemnice iz excela. Uporabnik vnese glavo prevzmnice in pote z to opcijo lahko uvozi pozicije iz excela. Po uvozu je ptrebno izdelati kalkulacijo.

 

Povezava s poročilom za  intrastat

Izdelava poročila Intrastat zahteva vnesene podatke, kot so carinska tarifa in teža. S sistemsko nastavitvijo XPZNAINTRA krmilimo kontrolo nad vnesenimi podatki in preprečimo knjiženje prevzemnice ali prejemnice oz. si prodobimo ustrezno obvestilo, če v šifrantu Artikli ni vnesen podatek o carinski tarifi in teži. Če podatka obstajata, se le ta vpišeta hkrati s knjiženjem.