Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_896

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Novosti v izdaji 896.000

 

 

Izdaja 896-000

Paket Novost​ Prijava​
​BP​
​Opcija knjiženje in takojšnji prenos v druga knjigovodstva upošteva simbol iz šifranta Blagajen. Kontrola ob prenosu na odprto obdobje v glavni knjigi.
​9910397
CRM​
Možnost vpisa potencialnih partnerjev v šifrant partnerjev.​
9910217​
CRM​
Možnost ukinitve posameznega tipa dogodka.​
9911985​
CRM​
​Grafičen prikaz koledarja, obveščanje sodelavcev in naslednjega zadolženega
​9910565
CRM​
Spletni vmesnik CRM​
9910631 ​
EP​
Izpis kartice prisotnosti nudi prikaz vseh ur (evidence dela, evidence prisotnosti, zapise na koledarju, eventualne službene poti ...)​
9911264​
EP​
Časovna omejitev pregleda evidenčnih listov. Za celomesečni pregled zahtevan​ vpis vodje oddelka v sistemsko nastaivitev.
9909995​
EP​
Možnost omejitve kompenzacijskih ur na mesec ali skupno število kompenzacijskih ur.​
9912010​
EP​
Vodenje študijskega in starševskega dopusta.​
9907938​
EP​
Prelged testov po stroškovnih mestih in prikaz stanja ur na mrežnem vnosu.​
9905446​
EP
Povezava evidence s storitvenimi nalogi - vpis ur obiskov pri naročnikih.​
9912371​
FP
Dopolnjen uvoz na kartici finančnih instrumentov iz novejših verzij excel datotek. Prva vrstica je naslovna vrstica in se ne uvaža.
​9912278
FA​
​​Rekapitualcijsko poročilo - z uvedeno dodatno kontrolo na negativne zneske na davčni upravi je sedaj možno dobropise vnesti v del obrazca B in s tem so izločeni iz dela obrazca A.
​9911637
FA​ Dokumenti, Dobavnice in fakture
Pri kopiranju z nasprotnimi vrednostmi količin se na pregled prikažejo pozicije dokumenta.
Tu je možno označiti oz. odznačiti pozicije za prenos na novi dokument (privzeto so označene vse pozicije dokumenta; za označitev oz. odznačitev vseh pozicij obstajata gumba).
Potrditev izdelave dokumenta se izvede s pritiskom na gumb Izdelava dokumenta.
Enako velja za fakture vnešene v paketu Fakturiranje.
9912855
FA​
Na pregledu faktur, evidenčnih faktur, dobavnice in fakture, zbirne fakture in fakture za predplačila je dodan gumb za povezavo na spletni naslov, kjer hitro lahko preverimo davčno števiklo poslovnega partnerja.
​9908245
GK
Ob vstopu v paket Glavna knjiga se izvedejo naslednje upgrade procedure:
1. v novo polje DEVIZA se vpiše vrednost iz sistemske nastavitve XDEVIZA, to je v večini primerov EUR.
2. na knjižbah, ki so bile kreirane za zaključevanje razreda 4 in 7 v meniju Ostalo, se sprazni polje Tip dokumenta (stara vrednost polja je ZK). Oznaka ZK ostane samo na zaključni temeljnici, ki se kreira ob zaključku leta na 31.12.
9912744
GK​
V meniju Poročila so dopolnjeni naslednji izbori: Konto kartica, Brutobilanca, Analiza stroškovnih mest, Posebna in davčna poročila, Brutobilanca po stroškovnem mestu, Vpogled v pomožne knjige\Analiza konto kartice, Pregled prometa v obdobju.
Na vseh teh poročilih je:
- dodana možnost Izločitev simbola (na primer simbola temeljnic za zaključevanje 4,7 razreda);
- Izbor Izloči zaključne knjižbe je preimenovan v Izloči knjižbe zaključka leta.
​9912744
GK​ ​V meniju Ostalo Zaključek leta je umaknjena možnost izbora Simbola. Zaključna in otvoritvena temeljnica sta brez simbola. ​9912744
GK​ ​V meniju Ostalo je vzpostavljena nova opcija Nastavitev obdobja knjiženja . Uporabnik mora imeti pravico GK.SISTEMSKE. Preko menija lahko uporabnik nastavlja obdobje knjiženja za paket GK (opcija je direktno povezana s sistemsko nastavitvijo GK_DATV1 in GK_DATV2). Doponjeni so tudi prenosi iz pomožnih paketov v GK, izvaja se kontrola na nastavljeno obdobje. ​9904643
GK​ ​V meniju Ostalo[[GK_Ostalo_Odprta_obdobja|Odprta obdobja po paketih ]]je dodana možnosti za odpiranje obdobij oz. mesecev za paket Potni stroški in Osnovna sredstva.Na desni klik miške je dodana opcija za potne stroške: Odpiranje zaključenega meseca. Uporabnik potrebuje pravico PS.SISTEMSKE. ​9909143
​GK ​Spremenjena je pravica za Zaključevanje leta v Glavni knjigi iz pravice ADMIN v pravico za paket GK: GK.ADMIN. ​0903316
GK​
Dokumenti \ Vnos in knjiženje: Vzpostavitev menija Vnos in knjiženje, v katerem lahko uporabnik izbira med neknjiženimi temeljnicami glede na UPORABNIKA in glede na STATUS.
Dopolnitve:
1. Opcije za Knjiženje in Izpise so prestavljene na desni klik na pregledu temeljnic in na pregled/vnos posamezne temeljnice.
2. Vzpostavljena je možnost Prevzema lastništva (ročne temeljnice večih uporabnikov).
3. Prenos med temeljnice uporabnika (za pakete, ki so navedeni v sprem. XKO_TE_POM): temeljnica iz pomožnega paketa dobi status Brisana, kreira se nova temeljnica z uporabniškim imenom izvajalca in novo številko. Brisane temeljnice lahko izpišemo. Niso zajete v Poročilih.
​9908903 in 9907261
GK​
Dokumenti \ Vnos in knjiženje: Pri vnosu in knjiženju ročne temeljnice, je dodana kontrola na status stroškovnega mesta in projekta. Če sta neaktivna, program knjiženja ne izvede.
9904331
​GK
​Dokumenti \ Vnos in knjiženje: Pred izvedbo brisanja temeljnice program ponovno preveri status temeljnice v tabeli in če je status še vedno nespremenjen – neknjižen, program brisanje izvede.
9911645
GK​ ​Iz vnosnega niza ročnih temeljnic je umaknjeno polje KLJUC. Polje je umaknjeno iz pregleda na naslednjih poročilih: Dnevnik knjiženja, Temeljnica in Po številni dokumenta, simbolu. Izpis na tem zadnjem poročilu nima več stolpca Ključ.
GK​ Datoteke/Obrazci: omogočeno je avtomatsko polnjenje poročila Bilanca stanja in Izkaz uspeha za AJPES. ​9912326
​GK ​Preimenovano je poročilo Obrazci, poročila DDV v naziv Posebna in davčna poročila. ​9912326
GK​
​DDV-O in priprava XML datoteke: Iz kreiranja datoteke sta umaknjena taga: <edp:postNumber>4000</edp:postNumber> <edp:postName>KRANJ</edp:postName>
9911877
GK​ Poročila/Brutobilanca: Datum OD je sproščen za vnos na 1.1.. S tem se sedaj upoštevajo knjižbe prometa tudi na dan 1.1. . Z možnostjo Izloči simbol program izloči knjižbe na simbolu za zaključne knjižbe - ZK (zaključevanje razreda 4,7). ​9912092
GK​
Poročila \ Temeljnice \ Kopiranje temeljnice z negativno vrednostjo: prejšnjo opcijo desnega menija Storno smo preimenovali v Kopiranje temeljnice z negativno vrednostjo.
Po potrditvi opcije moramo biti pozorni na naslednje:
- Če je odprt paket VP (Spremljanje projektov) in če je konto v Kontnem načrtu označen, da se spremlja po projektih, program ob pripravi temeljnice z negativnimi vrednostmi opozori, da je potrebno na novo izdelani temeljnici vnesti podatke o projektu, saj se v Glavni knjigi ti podatki ne spremljajo in jih zato tudi ni na novo kreirani temeljnici. Podatke
je potrebno dopolniti v meniju Vnos in knjiženje.
- V primeru, da je temeljnica bila kreirana v katerem od pomožnih programskih paketov, se prenos nove temeljnice v SAK, VP ne izvede. Prenos se izvede samo pri kopiranih temeljnicah, ki so bile kreirane v Glavni knjigi.
- V primeru, da knjižbe v Glavni knjigi ne spremljamo po stroškovnih mestih (spremenljivka XSTRM_GK), na kopirani temeljnici z negativno vrednostjo program javi obvestilo o obvezni dopolnitvi podatkov na novo kreirani temeljnici.
Enaki pogoji so za Kopirano temeljnico.
9905608​
GK​
​Opomniki: Na pregledu neprenešenih podatkov iz SAK v GK so umaknjene otvoritvene knjižbe iz saldakontov, ki jih je program kazal kot neprenešene.
​9911816
​GK Ostalo \ Kontrola s pomožnimi knjigovodstvi: na izbor je vzpostavljena še možnost priprave kontrolnih podatkov za paket Osnovna sredstva. ​9910905
GK​ Datoteke \ Definicije obrazcev: avtomatsko polnjenje obrazcev:
- AJPES Bilanca stanja IN izkaz uspeha
- AJPES Bilanca stanja
- AJPES Izkaz uspeha
Uporabnik prilagodi konte v enačbi glede na kontni načrt podjetja.
​9912326
HON​ Pri zunanjih sodelavcih se podatek o banki in računu ne zahteva več. Banka se vpiše samodejno na podlagi vpisanega računa.​ 9912365​
KAD Izračun delovne dobe pri študentih in zunanjih sodelavcih se ne izvaja. 9908359
KAD Vpis izstopa in/ali vpis ponovne zaposlitve delavca samo preko desnega menija. 9910599​
KAD​ Ob shranitvi sprememb podatkov delavca tabelaričnih prikaz spremenjenih podatkov in zahteva po vpisu datuma veljave za podatke, ki se vodijo v arhivu sprememb​. 9909728​
​KAD ​Vodenje študijskega in starševskega dopusta.​ ​9907938
​KP Oddana pošta \ desni meni: Uvoz podatkov iz excel-a: predelava maske za izvedbo uvoza na novo obliko ​9912329
KP​ ​Prejeta in Oddana pošta: izvedena je predelava pošiljanja e-pošte (ikona) na novo obliko. ​9912243
MBK​
Izdajnica in Prejemnica - dodatni izborni podatki za pregled dokumentov
​9910972
MBK​
​​Poročila/Izpis Prejemi in izdaje - Omogočen je ločen prikaz začetnih stanj. Na desnem kliku pregleda so dodani seštevki po enakih opcijah, kot pri izpisu. Staro poročilo Prejmi in izdaje je izločeno iz uporabe.
​9909400
MBK​
Dokumenti,Prevzemnice: Dodana je kontrola, da se korektura knjižene prevzemnice ne more izvesti, če je prevzemnica povezana s prejeto fakturo v zajemu v nezaključenem mesecu. Pri izvajanju storno prevzemnice je dodano obvestilo, da je dokument povezan s prejeto fakturo.
9912450
​MBK Ostalo/Prenosi/Prenos v GK: Ob prenosu podatkov v zaprtem obdobju se na kartico artila zabeleži simbol, pod katerimi so bili podatki preneseni v GK in v VP. 9908007
​MBK
Na pregled poročila MBK/Poročila/Zbir prenosnic so bila dodana polja partner, naročnik cena. Podatki se vnašajo na prenosnici tipa reverz. Dopolnjen je bil tudi izpis z omogočenim izpisovanje glede na omejitev filtra na pregledu.
9911919
MBK​ Poročila, Starost zalog
Dodana sta dva nova določitvena podatka: 'Grup. klas.' (podatek je možno določiti v primeru izbrane vrste izpisa po klasifikatorju, artiklih in lokacijah oz. po klasifikatorju) in 'Vrsta izpisa' (možne vrednosti so: po artiklih in lokacijah-dosedanja vrsta izpisa; po klasifikatorju, artiklih in lokacijah; po klasifikatorju).
Poročila, Nabave po partnerjih
Dodan je nov določitveni podatek 'Grup. klas.' (podatek je možno določiti v primeru izbrane vrste izpisa po klasifikatorju artikla in artiklih oz. zbirno po klasifikatorju artikla). Dodani sta dve novi vrsti izpisa: po klasifikatorju artikla in artiklih ter zbirno po klasifikatorju artikla.
​9911979
MBK​ Dokumenti/Prevzemnice/Nabavne kalkulacije/Odvisni stroški. Odvisne stroške je možno vnašati tudi v tudji denarni enotil Na vnos odvisnih stroškov so dodatna polja Denaran enota, tečaj, št. dokumenta. ​9909586
MOB
​Za vsako mobilno napravo se v programu VADMIN vpiše uporabnike, gesla, pravice do uporabe dokumentov, privzete nastavitve za dokumente. Mobilna naprava ob zagonu prenese te podatke v lasten pomnilnik.
​9910706
​NA DOKUMENTI - Interna naročila
1. Znesek naročila:
- prikaz ob vnosnem polju Cena: "Znesek pozicije": (cena * količina)
- prikaz v statusni vrstici: "Znesek naročila": Znesek vseh pozicij izbranega naročila.
2. V izborne pogoje za pregled in obdelavo internih naročil dodani pogojji:
- šifra podpisne verige (*)
- Status podpisne verige (*)
- nabor pogojev "Vsa prejeta interna naročila","Samo neobdelana interna naročila" razširjen s pogojem "Samo prenešena interna naročila"
3. Omogočeno brisanje internega naročila če je status podpisa:
- 2- interno naročilo so podpisali vsi podpisniki
- 9- interno naročilo je zavrnil en od podpisnikov
Uporabnik mora pred brisanjem za status podpisa 2 in 9 vpisati komentar zakaj je brisal interno naročilo. Komentar se vpiše v polje opombe na poziciji internega naročila (to polje se kaže tudi v modulu Podpisovanje).
Pri brisanju se ažurira polje Spremenil in Datum spremembe.
V kolikor je interno naročilo še v fazi podpisovanja (status podpisa - 1) ga mora zavrniti prvi podpisnik, ki je navrsti za podpis in potem se interno naročilo lahko briše, ko je opremljno s komentarjem.
4. Pri kopiranju interne naročilnice v novo se procesna veriga ne kopira v novo interno naročilnico. Uporabnik dobi obvestilo pri kopiranju interne naročilnice " Podpisna veriga se ni kopirala. Vnesite novo podpisno verigo".
Obvestilo se prikaže, če je vklopljen modul Podpisovanje.
​9909820
OBR Na osnovni izpis obračunov obresti je dodana naziv države za poslovnega partnerja. ​9913521
OD​
Izdelava obracza M4/M8 glede na registrsko številko zapisano v arhivu podatkov uporabljenih pri izračunu plače.​
9912034​
OD​
Obvestilo po obračunu regresa pri neaktivnih delavcih prikazuje tudi datum izstopa.​
9910357​
OD​
Uvedba statusa N-neaktiven tudi na kreditorjih.​
​9911661
OD
Sočasna sprememba obroka kredita pri neomejenih kreditih.​
9907550​
OD​
Sprememba vnosnega okna pri izdelavi plačilnih nalogov. Izbira računa iz katerega se bodo izvedla nakazila.​
9908513​
OD​
Ločevanje rekapitulacij po vrsti kolektivne pogodbe.​
9907316​
PLP​
PLAČILA: Na izbor desnega menija – Priprava obveznosti je dodana možnost izbora transakcijskega računa. V primeru, da pripravljamo obveznosti iz SAK/PLP/FP program zahteva izbor računa. Če pripravljamo plačila iz OD/HON program vnosa TRR ne zahteva, v primeru pa, da je TRR že izbran, program pripravi naloge na TRR, ki je bil predhodno izbran v programu Plače ali Honorarji pri generiranju nalogov.
​9904775
​PLP
PLAČILA: Pri izvedbi priprave obveznosti se izvede ponovna kontrola na STATUS obveznosti (VSI_VIRMAN) in na NETO saldo izbranih dokumentov (samo SAK). Gre za primer, ko ima uporabnik 2x odprto opcijo za pripravo obveznosti in izvede 2x potrditev plačila istega naloga.
​9912247
​PLP
​Za naloge, pripravljene iz programskega paketa Plače in Honorarji program pri izvedbi vpisa Transakcijskega računa na desni meni javi obvestilo: "Naj se novi TRR vpiše tudi na naloge iz OD/HON?" V primeru, da potrdimo YES, program vpiše izbrani TRR na vse označene postavke. V primeru, da izberemo NO, program izvede vpis novega TRR samo tistim označenim postavkam, ki imajo vpisan paket SAK; FP ali PLP. Enako velja za izvedbo opcije Zbriši TRR označenim.
​9908869
PLP​
Vsi nalogi, ki smo jih potrdili za plačilo z opcijo Priprava obveznosti, so po pripravi označeni oz. potrjeni v polju Potrditev.
​9908535
PLP​
PLAČILA-Priprava obveznosti: Na pregledu obveznosti je možno nastaviti vrstni red. Nova izbora sta:
- paket+valuta+naziv+št. dokumenta
- paket+naziv+konto+valuta+št. dokumenta
- status+valuta (prejšnja opcija, ki ostaja)
​9909921
PLP​
Uvoz izpiska in iskanje po šifrantu Oznake za prenos: v opcijo Vrste posla za opremljanje plačila je dodan pregled podatka iz polja OBR2 - Sklic plačnika.
9910424​
​PLP
Datoteke \ Transakcijski računi: V šifrant TRR je pri vnosu novega računa vzpostavljena kontrola na kontrolno številko transakcijskega računa in na obliko (v primeru zapisa SI56xxxxxx).Kontrola transakcijskega računa je dodana tudi na šifrant Partnerji \ Vnos transakcijskega računa in v šifrantu Banke.
9910401​
​PLP
Banka-izpiski: pri ročnem vnosu ali korekturah se glede na vnos zneskov breme/dobro v polje Tip dokumenta vpiše:
Breme (10,30) = - Dobro (10,30)
Dobro (20,40) = - Breme (20,40)
​9908540
PLP​ Banka-Izpiski: ob vstopu v meni za uvoz izpiska za konkreten TRR je dodana kontrola na obstoj stroškovnega mesta in projekta ter protikonta v šifrantu Transakcijki računi. Podatke mora uporabnik najprej v pšifrantu dopolniti, šele nato program dovoli vstop v meni za uvoz izpiska.
9911454​
PLP​
Obdelave \Banka – izpiski: Dodano je polje Protikonto, ki se avtomatsko za vse podatke za nazaj prepiše iz šifranta Transakcijski računi ob vsakem uvozu izpiska. Ob prvem vstopu v program PLP se izvede upgrade procedura, ki vpiše vsem preteklim knjižbam protikonto. V primeru, da je polje ob uvozu izpiska na postavki prazno, ga je mogoče dodati z opcijo Korekture. Tudi ročno vnesene postavke za izpisek imajo polje odprto za vnos. Možno je definirati tudi stran knjižbe protikonta.
9911454​
PLP​ ​[[PLP_OSTALO_GK|Ostalo\Prenos v Glavno knjigo]]: V primeru, da za isti izpisek prenos izvajata dva uporabnika, program izvede ponovno preverjanje ali so postavke še pripravljene za prenos. V primeru, da je en uporabnik prenos že izvedel, drugemu javi obvestilo, da je prenos izvedel že dug uporabnik. ​9912546
PLP​
PO POSTAVKAH:
- V primeru, da smo na bančni izpisek dodali novo postavko, in da v polje Opis nismo vnesli konkretnega namena, program pri pripravi temeljnice za GK (po postavkah) za ta konto doda v polje Opis naziv konta iz kontnega plana.
-
Za konto preknjižb na transakcijskem računu program vpiše v polje Opis naziv konta iz kontnega plana.
ZBIRNO:
- Pri prenosu ZBIRNO na izborno masko vpišemo poljubno besedilo, ki se bo za zbirne postavke vpisalo v polje Opis.
- Tudi za konto transakcijskega računa se vpiše navedeni opis.
SALDAKONTI ZBIRNO, OSTALO PO POSTAVKAH
Zbirni saldakntni konti dobijo opis iz izborne maske, nesaldakontni konti ohranijo opis iz pozicij izpiska.
Ročno dodana postavka, ki ni saldakontna, in nima vpisanega namena, dobi opis iz izbornih pogojev za prenos v GK.
9913497
POD
​Kopiranje procesnih verig - status nove verige je v pripravi. Možnost izbora ali je vrstni red podpisnikov obvezen.
​9910735
​POD
​Sprememba vrstnega reda gumbov v modulu podpisovanje. Razdelitev gumba Nepodpisani na Nepodpisani moji in Nepodpisani namestnik. Gumba Podpisani in Zavrnjeni z dodatnimi možnostmi omejitve podatkov glede mojo vlogo pri potrjevanju (podpisnik, namestnik, obdelal namestnik v mojem imenu).
​9910836
PR​​
​​V pregledu Artikli je omogočen direkten zagon Predkalkulacije iz Proizvodnje
​9910963
​PRE
​Dodana možnost prešifracije po skupini polj za šifro projektov.
​9909155
PS​
​Realizacija službene poti:
Spremenjen tip polja ura od in ura do, da se vnašajo le ure in minute (nič več vnosa sekund). Izračun časa odsotnosti se še vedno naredi v desetiškem sistemu.
​9911630
PS​
Potni nalog - novo polje na potnem nalogu, ki omogoča izbor dnevnice DA/NE na potnem nalogu (odpiranje polja po zahtevi naročnika). Prazno deluje kot DA:
Ob izboru NE za dnevnice se zadimijo na vnosu realizacije službene poti polja, ki jih vnašamo za dnevnice. Enako delovanje tudi pri večdnevnem vnosu službene odsotnosti.
​9911931
PS ​Na vnosu potnega naloga, relacije in stroškov je vzpostavljen izbor polj, kjer vpisujemo teksta možnost izbora teksta, ki je bil s preteklimi vnosi delavca vnešen v konkretno polje. Vsak nov vnos besedila se shrani in ga je pri naslednjem vnosu možno ponovno izbrati. 9913038
​PS
Prenos v druga knjigovodstva v meniju Ostalo - kontrola na šifro simbola, da ni dovoljen znak *.
​9910396
​PS
​Kontrola na obstoj šifre delavca v šifrantu partnerjev samo v primeru, da se bo obračun potnih stroškov prenašal v saldakonte.
​9910297
​PS
​Podpisovanje potnih nalogov: kontrola pri brisanju in popravljanju v primeru, da je potni nalog podpisan oziroma je v postopku podpisovanja.
​9910355
​PS
Podpisovanje potnih nalogov: ​Izpis obračuna s potrditvijo kontrolira ali je podpisne verige na potnem nalogu vnesena ali ne. Možnost nastavitve aktivnosti gumba za podpisovanje glede na status vneseno ali status izpisano s potrditvijo.
​9911113
​PS
​Kontrola ob shranitvi potnega naloga, obračuna stroškov in dodatnih stroškov, da so polja projekt, stroškovna mesta, šifra verige vnesena.
​9911764
PS​
​Kontrola ob shranitvi realizacije službene poti in ostalih potnih stroškov, da se datumi veljave ujemajo z datumom veljave potnega naloga.
​9912720
​PS
Uvedba koledarjev na datumskih poljih: ​Vstopno okno v potne naloge, datumska polja na vnosu. Dvojni klik na izbrani datum iz koledarja bo vpisal datum v datumsko polje.
​9911084
PS​ ​Vnos potnega naloga, potnih stroškov - tekstovna polja: Program ponudi s klikom na ikono poleg tekstovnega polja pomoč iz preostalih potnih nalogov izbranega delavca. Besedilo lahko izberemo ali vnesemo sami. ​9913038
​PS
​Preračun stanja števca službenega vozila na vnosu realizacije službene poti: V šifrantu vozil je dodano polje, ki omogoča določitev načina vnosa in preračuna kilometrov na realizaciji službene poti. Možnosti so:
1 - vnos kilometrov in kontrola stanja števca se ne izvaja. Ta tip naj se vzpostavi vsem osebnim vozilom (PRIVAT=Z-zasebno);
2 - način vnosa: kilometri, začetno stanje števca. Izračun= končno stanje števca;
3 - način vnosa začetno stanje števca, končno stanje števca. Izračun= kilometri.
Privzeta vrednost je 1.
​9913064
PS ​Pomoč na datumskem polju realizacije službene poti: pri vnosu prve relacije program ponudi datum od iz potnega naloga. Pri zaporednem vnosu naslenjih pozicij pa v datumu odhoda ponudi zadnji vnešeni dan+1. ​9913060
​PS
​Pravica PS.VNOS (brez pravice vpogleda na vse naloge - All): Spremenjeno delovanje je, da program uporabnika s pravico PS.VNOS brez atributa A, po potrditvi omejitvenih pogojev na vstopnem oknu Dokumenti / Potni nalogiv obvesti v primeru, da v šifrantu delavcev noben zapis nima vnesenega login-a uporabnika. Program ne prikaže nobenih podatkov uporabniku. V primeru, da ima delavcev v šifrantu delavcev na svoji šifri vnesen Login, bo program pokazal uporabniku le njegove potne naloge. Pri uporabnikih s pravico Admin ali PS.VNOS+atribut A, delovanje ni spremenjeno.
9911264
SAK​ Statistika finančnih računov: pripravimo lahko XML datoteko za vse obrazce SFR poročila. ​9908915
​SAK
​Dokumenti / Rezervacije za saldo partnerja: Dodana kontrola na pravilnost davčne številke dobavitelja in ali je davčna številka partnerja v šifrantu vnesena, pri izboru opcije kreiranje datoteke XML za večstranski pobot (Izvoz v XML).
​9911753
​SAK ​Dokumenti / Rezervacije za saldo partnerja: Dodana možnost uvoza datoteke večstranskega pobota v XML strukturi. Ob uvozu kontrola in opozorilo programa za partnerje, ki jih po davčni številki ni našem med rezervacijami ali v šifrantu partnerjev.
​SAK ​Dokumenti / Rezervacije za saldo partnerja: V oknu dokumentov za rezervacijo dodana možnost izbora preko hitre tipke <F6>.
SAK​ ​​Dokumenti / Rezervacije za saldo partnerja: Dodana možnost vnosa rezervacije zneske obveznosti brez vezave na dokument, račun. Vezavo med plačilom in računom, ko bo knjižen v saldakontih mora uporabnik narediti v saldakontih sam. ​9910433
SAK​
​Dokumenti / Rezervacije za saldo partnerja: Umaknjena možnost knjiženja vseh rezervacij iz pregleda ne glede na številko rezervacije (kompenzacije). Omogočeno je knjiženje posameznega zapisa kompenzacije ali pa vse knjižbe posamezne kompenzacije.
​9910462
SAK​
Poročila \ Poljubno besedilo: Na predogledu podatkov v menijih Kartica partnerja, Odprte postavke, Odprte postavke z rezervacijami in Knjiženja – poljubno je vzpostavljen pregled poljubnega besedila na spodnjem delu ekrana prikaza dokumentov.
0903395​
SAK​
Poročila \ Odprte postavke\ Struktura odprtih postavk in Poročila \ Načrt prilivov in odlivov: Če je v ZAJ na poziciji PF evidentiran oproščen promet, v meniju Poročila \ Odprte postavke\ Struktura odprtih postavk in Poročila \ Načrt prilivov in odlivov, program z izborom PO stroškovnih mestih sedaj pokaže tudi te podatke.
9912106​
SAK​
​Poročila \ Novo poročilo: Vknjižbe saldakontov: V meniju Poročila se nahaja novo poročilo z možnostjo pregleda vseh knjižb za določeno obdobje in pod poljubnimi pogoji. Povsod, kjer se v desnem meniju nahaja opcija za Izpis, je dodan znak (F) ki nakazuje, da je možen izpis iz filtra.
​9910998
​SAK
Poročila \ Zamude pri plačilih: Na predogled podatkov je dodano polje Naziv za partnerja.
9912116
​SAK
​Poročila \ Odprte postavke z rezervacijami: Predogled podatkov ima nov vrstni red:
Naziv partnerja + konto + valuta + št. dokumenta
9909798
SAK​
Poročila \ Odprte postavke: Vzpostavljena je nova možnost izbora vrstnega reda pripravljenih podatkov na pregledu in izpisu. Nova opcija je: Naziv partnerja+konto+ valuta+št. dokumenta.
9909797
SAK​
Poročila \ Kartica partnerja: Vrstni red podatkov na pregledu in izpisu je postavljen po:
partner + datum veljave + zaporedna številka knjižbe
9910463
​VP
​Šifrant projektov - kontrola na uporabo znakov v šifri projekta in sicer *\?%
​9910418
​VP
​Poročilo Stroškovna mesta / Brutobilanca z letnim načrtom je dodatna možnost izločitev knjižb na izbranem simbolu.
​9910581
VP
​Poročila-Konto kartica, Projekt-Brutobilanca: v naslovu poročil naziv projekta skladno s hierarhijo šifer projekta. Če omejimo podatke na del šifre projekta za katerega v šifrantu ni naziva, pa se napiše naslov "Več projektov"
​9908753
VP​
​Poročilo Projekti / Kartica Projekta je dodana možnost omejitve podatkov glede na vneseni niz simbolov.
​9911571
VSI​
Šifrant tečajnih list - dodan indikator ali se je tečajnica vnesla ročno (R), kdaj in kdo jo je vnesel ali spremenil.
​9909648
VSI
​Šifrant partnerjev - polje Transakcijski račun:
po uvedbi tabele transakcijskih računov z izdajo 895-000, je z izdajo 896-000 to polje aktivno za vnos in služi za lažji vpis transakcijskega računa partnerja že ob vnosu partnerja. V primeru, da polje transakcijski račun ob vnosu partnerja pustimo prazno, se bo po shranitvi partnerja odprlo okno za vnos več transakcijskih računov partnerja. Na oknu Transakcijski računi partnerja je narejena bližnjica za vnos banke v šifrant bank.
Iskanje po transakcijskih računih v šifrantu partnerjev in dodatni tabeli transakcijskih računov je omogočeno preko hitre tipke <F4> z izborom opcij <Iskanje> in <Filter>.
9911451
VSI
Šifrant partnerjev - polje Transakcijski račun:
Vsebina tega polja je "Zadnji odprt TRR partnerja". V to polje bo program prepisal transakcijski račun iz tabele TRR partnerja, katerega smo zadnjega popravljali. Ta TRR se bo izpisoval na izpisih in ponujal kot glavni TRR partnerja.
Opcija desnega menija šifranta partnerjev 'Vpis zadnjih TRR iz šifranta transakcijskih računov' prepiše zadnje vnesene aktivne transakcijske račune na polje TRR šifranta partnerjev, za vse partnerje.
Polje v katerega se je v preteklosti vnašal seznam transakcijskih računov partnerja ločeno z vejico je iz šifranta partnerjev umaknjen. Uporabnik lahko sporoči in se to polje sprazni in odpre za druge namene (poljubno besedilo).
Test ustreznosti TRR partnerja in prepis podatkov na partnerje je dopolnjen s tem, da se omogoča vpis datuma zaprtja računa in vpis statusa neaktivno na tabelo transakcijskih računov.
​9911591
VSI​
Šifrant partnerjev - Možnost desnega menija Register DURS - uvoz na strežnik:
DURS spremenil strukturo datotek, ki je sedaj upoštevana pri uvozu datotek. Razširjena možnost uvoza datotek na (ime datotek):
o Pravne osebe (DURS_zavezanci_PO.txt)
o Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (DURS_zavezanci_DEJ.txt)
o Fizične osebe (DURS_zavezanci_FO.txt)
o Spremljanje identifikacije (DURS_zavezanci_DDV_NP.txt s seznamom zavezancev katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po 1. odst. 80 člena ZDDV in DURS_zavezanci_DDV_MP.txt s seznamom zavezancev katerim je bila preklicana identifikacija za DDV po 2. odst. 80 člena ZDDV).

Osvežitev partnerjev s podatki iz DURS omogoča osvežitev podatkov partnerjev glede na DURS-ove podatke. Osvežitev DDV zavezanosti v šifrant partnerjev se prepiše samo v primeru, da je polje DDV zavezanost v šifrantu partnerjev za posamezno šifro prazno. Če to polje ni prazno, se pokaže le razlika, prepisa pa ni.
​9912126
VSI
Šifrant partnerjev: ​Kontrola na vnos transakcijskih računov partnerjev:
- Transakcijski računi odprti pri slovenskih bankah se morajo začeti z SI56. Ne sme biti presledkov, znakov. Kontrola na dolžino transakcijskega računa, da je 19 alfanumeričnih znakov. Izračun kontrolne številke. Prvih 6 znakov mora biti vneseno v polju oznake šifranta bank.
- Transakcijski računi odprti pri tujih bankah se naj začnejo z dvema črkama. Ne sme biti presledkov, znakov. Kontrola na dolžino transakcijskega računa, da je maksimalno 30 alfanumeričnih znakov. Prvih 6 znakov mora biti vneseno v polju oznake šifranta bank.
​9912311
VSI​
​Šifrant partnerjev - Vrsta pravnega subjekta in kontrola na osveževanje partnerjev (polje se odpre na zahtevo uporabnikov):
Možnost dodatne omejitve partnerjev na P-pravna oseba, I-izpostava, F-fizična oseba, S-fizična oseba z dejavnostjo.
Program osveži nazive partnerja v primeru, da je vrsta subjekta pravna oseba, fizična oseba z dejavnostjo oziroma pravni subjekt ni določen. Program blokira vnos partnerja z isto davčno številko in vrsta subjekta P-pravna oseba, če v šifrantu partnerjev že obstaja aktivna šifra za tega partnerja.
Program Blagajna opcija "Drobni odkup" pri novih partnerjih vpiše oznako vrsta subjekta F-fizična oseba.
​9909291
VSI​
​Bližnjica do šifranta bank: Na pregledu šifranta partnerjev je ikona, ki omogoča bližnjico do šifranta transakcijskih računov. Na pregledu transakcijskih računov za partnerja je dodana nova ikona, ki omogoča bližnjico do šifranta bank. Klik na ikono odpre šifrant bank. Po vnosu nove banke zapremo šifrant bank in program nas vrne na okno za vnos novega transakcijskega računa partnerja.
​9910944
VSI ​Predelava opcije za Zaključek meseca in Zaključek leta na novo obliko v programskih paketih: OBR, BP, ZAJ, SAK, OS, PS, GK. Uporabnik potrebuje pravico PAKET.OSTALO. ​0903317
VSI​ Zaključevanje davčnega obdobja v paketih GK in ZAJ je vezano na pravico GK.OSTALO.
V paketu Fakturiranje zaključevanje davčnega obdobja ni več mogoče, meni je umaknjen za tista podjetja, ki imajo nameščen paket Glavna knjiga.
​0903317
ZAJ​
​Iz glave prejetega računa umaknjena šifra delitvenega ključa, ker se delijo po ključu pozicije. Obveznost se deli z obroki.
​9912036
ZAJ​
​Kontrola ob shranitvi računa na vezni dokument v primeru, da smo na vrsti računa izbrali možnosti DBP/BMP/Storno.
​9911973
​ZAJ
​Na modulu Poročila - Pregled računov so na ekranski pregled dodana polja o davčni številki in davčni zavezanosti dobavitelja prejetega računa. Kdo in kdaj je račun vnesel, spremenil. Na ikono tiskalnika je dodan izpis seznama računov, ki upošteva omejitev računov iz pregleda.
​9904821
ZAJ​​
​Umik polj za vnos šifre transakcije in šifre plačila in kontrole ob knjiženju za prejete računa vnesene v tuji denarni enoti. Statistika za tuja plačila je potrebno dopolniti na bančnem programu, ker struktura datoteke ne predvideva možnosti uporabe teh podatkov iz sistema.
​9912391
ZAJ
​Dokumenti/Prejeti računi, neknjiženi - dodatna opcija desnega menija "Prevzem lastništva": V primeru, da ima uporabnik pravico do vseh računov je potrebno pred knjiženjem računa ali spremembo datuma veljave računa, potrebno prevzeti lastništvo nad računom. Prevzem lastništva lahko naredimo za en račun ali za vse račune tega uporabnika. Knjiženje več računov ponudi za knjiženje račune z logname uporabnika, ki izvaja knjiženje.
​9903329
​ZAJ
​​Dokumenti/Prejeti računi, neknjiženi - desni meni "Sprememba datuma veljave": Omogočena sprememba datuma veljave na neknjiženih računih iz pregleda, ki ima vpisan naš logname. Za spremembo datuma veljave na računih drugih uporabnikov, moramo pred tem prevzeti lastništvo.
​9905729
​ZAJ
​Kontrola ob knjiženju prejetega računa, da se mora šifra partnerja iz računa ujemati s šifro partnerja prevzemnice.
​9910318
ZAJ​
​Poročila - Kontrolnik prevzemnic med ZAJ in MBK: Omejitveni pogoj protikonta se upošteva za pozicije računov in za pozicije prevzemnic (protilokacija). Dodatni kontrolnik za prikaz delno odprtih prevzemnic.
Dodana opcija izločitve storno prevzemnic, stornirane prevzemnice, zavrnjene prevzemnice. Predznak razlik na izpisih kontrolnikov so usklajeni glede na saldo prehodnega konta v glavni knjigi (breme-dobro).
​9911861, 9912382
ZAJ​
​Na glavi prejetega računa možnost vnosa transakcijskega računa partnerja, ki se bo po potrditvi shranil v tabelo transakcijskih računov partnerjev. Kontrola na dolžino 19 znakov pri transakcijskih računih, ki se začnejo na SI56...
​9911563
ZAJ​
Uvoz pozicij iz excel datoteke - možnost uvoza protikonta z izborom stolpca tudi iz datoteke ali določitev protikonta za vse pozicije ob uvozu. Excel datoteka mora imeti kot prvo vrstico naslovno vrstico. Uvažajo se stolpci, ki jih izberemo. Dodana možnost uvoza inventarne številke. Dopolnjena možnost uvoza iz Excel 2007, 2010, poleg prejšnje možnosti uvoza starejše verzije Excel.
9908856
ZAJ
​Likvidacijski list - podpisovanje prejetih računov preko programa Podpisovanje beleži zabeležke podpisnikov, ki se izpišejo na izpisu Likvidacijski list programa Zajem.
​9912259