Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Plače

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

 

PLAČE 

Paket plač nam omogoča obračun vseh vrst izplačil, ki jih izplačujemo v podjetju zaposlenim delavcem. Delavci so lahko zaposleni za polni delovni čas, skrajšan ali delni delovni čas oz. smo delavcu drugi delodajalec. Z dodatno opcijo je možno obračunati plačo tudi delavcu, ki smo ga napotili na delo v tujino in mu del ali celotno plačo izplačujemo v tuji valuti.

Na splošno v paketu plač lahko hkrati obračunavamo vsa izplačila o katerih na DURS poročamo z REK-1 obrazcem: 

Vsako izplačilo bo na samostojni plačilni listi, ki je oblikovana po željah in potrebah uporabnika, zaposlenim pa se lahko vročajo tudi preko ​WEB Osebnega portala.

Obračun plač bo poskrbel, da bo delavec za svoje delo prejel najmanj minimalno urno postavko in da bo delodajalec obračunal in plačal dovolj prispevkov za socialno varnost delavcev.

Ob obračunu se obračunajo vsi materialni dodatki za povračilo prevoza na delo in prehrane med delom, članarine, krediti, dodatno pokojninsko zavarovanje v breme delodajalca ali delavca. Vodenje kreditov delavcev nam omogoča izračun anuitete, zadnjega meseca izplačila, višino celotnega dolga. Sprememba anuitete je enostavna. Kredit lahko začasno ustavimo, ročno vpišemo s strani delavca plačane zneske in vodimo celotno kartico kreditov.

Za nadomestila, ki gredo v breme zavoda (boleznine, krvodajalstvo, vojaške vaje, sodišča, invalidnine) imamo pripravljene obrazce - zahtevke za refundacijo.

Obračune pregledujemo s pomočjo mnogih pregledov, kot so rekapitulacije po ključih, po vrstah izplačil, po stroškovnih mestih, projektih ali po lastnih v naprej pripravljenih zbirih. Na voljo so nam razni poimenski seznami. Vse preglede, izpise in sezname lahko pregledujemo ločeno po posameznih stroškovnih mestih in za posamezne pogodbe o zaposlitvah (kolektivne pogodbe, individualne pogodbe) tako za redno izplačilo kot za celotni arhiv. Poleg že v naprej pripravljenih poročil si lahko uporabnik poročila kreira tudi sam, po lastnih željah in potrebah.

Program podpira vse elektronske dostave podatkov različnim državnim institucijam, tako mesečne kot tudi obletne: DURS, AJPES, ZPIZ, ZZZS. Ob zaključku obračuna se pripravi temeljnica za knjiženje, ki jo lahko izpišemo ali knjižimo v MIT-ov paket Glavna knjiga.

Progam za celotno delovanje, vključno s pripravo datoteke nakazil na banke, potrebuje samo paket Plačilni promet. Povežemo pa ga lahko tudi s paketi:

 • kadrovska evidenca od kjer prejmemo vse podatke o delavcih vključno z dohodninskimi olajšavami iz naslova družinskih članov,
 • evidenca prisotnosti od kjer prejmemo podatke o opravljenih urah in o vseh na koledarju zabeleženih odsotnosti (boleznine, prazniki, dopusti),
 • spremljanje proizvodnje, ki prav tako vodi opravljene ure na posameznih delovnih nalogih,
 • storitveni nalogi, kjer se beležijo opravljene storitvene ure,

Progam plač je povezljiv tudi z zunanjimi registratorji prisotnosti. Potreben je ustrezen dogovor o pripravi podatkov oz. dokup opcije za uvoz podatkov iz zunanje evidence časa (OOD-D032).

Dostop v modul plače, aktivnosti in vstop v specifične šifrante plač se beleži v revizijsko tabelo OD_REVIZIJA. Pregled je mogoč v meniju Ostalo / Revizijska sled vpogledov.

V nadaljevanju sledijo opisi osnovne verzije paketa in kratki opisi dodatnih opcij:

 

OOD 000 - Funkcionalnosti osnovne verzije paketa Plače
 • vodenje osnovne kadrovske evidence za potrebe plač,
 • vnos, pregled in izpis opravljenih ur ter denarnih pribitkov in odbitkov,
 • obračun plače, regresa, jubilejnih nagrad ipd. do devet izplačil v mesecu in neomejeno število testnih obračunov,
 • obračun materialnih stroškov (cena vozovnice, kilometrina, relacije, obračun prehrane)
 • pregled in izpis plačilne liste,
 • pregled in izpis rekapitulacij, poimenski seznami
 • izpis podpisne liste in plačilnega seznama po abecedi, po šifrah, po višini neto in po višini bruto plače,
 • izpis prispevkov iz in na plačo in izpis dohodnine po občinah,
 • možnost deljenega izplačila na dve banki in izpis poimenskega seznama nakazil na banko in zbirnega seznama nakazil na banko,
 • vodenje kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, izpis kreditov po delavcih, kreditov po kreditorjih in zbirnika po kreditorjih, pregled odtrganih kreditov po delavcih,
 • generiranje in izpis plačilnih nalogov za prispevke, dohodnino, banke, samoprispevke, kredite, članarine in prešifracijo,
 • poimenski seznam po poljubnem ključu (vrsti dela) in izpis po poljubnem ključu z razčlenitvijo prispevkov in dohodnine (za refundacije),
 • rekapitulacija knjiženih plač (arhiv),
 • kartica izplačil za delavca po mesecih in zbirno,
 • M4: izračun obrazca M4, korekcije obračunanih podatkov, priprava datoteke v XML obliki za ZPIZ,
 • prenos plačilnih nalogov v plačilni promet
 • izdelava REK obrazca v XML obliki
 • povezava z vodenjem projektov
 • povezava z glavno knjigo

OOD 200 - Razdeljevanje prisp., mat.str. po str. m.

Ob obračunu plače se v primeru, da so ure dela vnesene na različna stroškovna mesta, dohodnina in prispevki iz BOD, prispevki na BOD in dohodnina proporcionalno razdelijo po stroškovnih mestih.

Sočasno je mogoče po stroškovnih mestih v proporcionalnem delu razdeliti tudi avtomatsko izračunane materialne stroške.

 

OOD 210 - Delitev stroškov dela z delilnim ključem

Razdelitev stroškov dela posameznega zaposlenega po fiksnem delilnem ključu.

Če zaposleni dela cel mesec na istem stroškovnem mestu, bi pa želeli njegove stroške razdeliti v enakem razmerju na več stroškovnih mest, se uporabi ta opcija.

 

OOD 220 - DPZ Triglav, Skupna pok. družba 
 
Prenos podatkov dodatnega pokojninskega zavarovanja na zavarovalnico Triglav ali Skupna pokojninska družba.
 
 
OOD 222 - DPZ Moja naložba 
 
Prenos podatkov dodatnega pokojninskega zavarovanja na zavarovalnico Moja naložba.
 

 

OOD 223 - DPZ Kapitalska družba 
 
Prenos podatkov dodatnega pokojninskega zavarovanja na zavarovalnico Kapitalska družba.
 
 

OOD 224 - DPZ Pokojninska družba A

Prenos podatkov dodatnega pokojninskega zavarovanja na zavarovalnico Pokojninska družba A.

 

 
Uvoz podatkov iz knjiženih obračunov potnih nalogov iz modula potnih stroškov v modul plač. Obračun le teh hkrati z obračunom plače, poračun izplačanih avansov zabeleženih na potnih nalogih.
 
 

 OOD 240 - Vodenje boleznin

 Vpis bolniških odsotnosti, izračun X-tega dne bolniške odsotnosti, izpis oz. dopolnitev bolniškega lista, prenos v obračun pri plačil

 
OOD 250 - Detaširani delavci 
 
Opcija omogoča obračun plače delavcem napotenih na delo v tujino.
 

 

OOD 260 - Benifikacije Kapitalska družba 
 
Obračun dodatnih prispevkov za benifikante in oblikovanje datoteke za Kapitalsko družbo. Poročanje tudi na REK obrazcih. Možnost začasne prekinitve plačevanja prispevkov za Kapitalsko družbo iz razloga refundirane odsotnosti.
 
 
OOD 270 - ISPAP datoteka za javni sektor 
 
Izdelava XML datoteke za javni sektor (ISPAP).

 

OOD 280 - Uvoz/izvoz dat. Vzajemna 
 
Uvoz podatkov iz datoteke Vzajemne med kredite delavcev in priprava datoteke za Vzajemno (dodatna postopka _ODKI in _ODKU_893)
 
 
OOD 290 - Obračun dod. invalidskega zav. (DIZ)
 
Obračun dodatnega invalidskega zavarovanja za delavce, ki izpolnjujejo pogoje in se odločijo za doplačilo. Dodatni znesek se upošteva v minimalnem in maksimalnem znesku PPZ. Obračunani znesek se vnese na delavce (KAD / OD). Za obračunani znesek se lahko kreira prešifracijski plačilni nalog za plačilo skupaj s PPZ-jem. 
 

OOD 300 - Invalidska podjetja - ločen REK1

Opcija omogoča:

- Pripravo podatkov za ločen REK1 do trikratnika in nad trikratnikom minimalne plače v posebnem pregledu.
- Izračun bruto zneskov do in nad trikratnikom minimalne plače ter ustrezen preračun ostalih zneskov (prispevki, dohodnina), poračun stotinskih izravnav
- Izdelavo ločenega REK1 obrazca v primeru izplačila neinvalidom nad trikratnikom minimalne plače.