Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

KAD_Kadrovska

​​

KADROVSKA EVIDENCA

 

Paket Kadrovska evidenca je najprej namenjen vodenju osnovnih podatkov o kadrih. Omogoča nam vodenje številnih evidenc: osnovni in osebni podatki delavca, evidenca izobrazbe, znanj, izpitov, vodenje družinskih članov, vodenje evidenc o zdravniških pregledov, spremljanje delovne dobre, izračun dopusta in priprava odločb, vodenje in spremljanje koriščenja dopusta, vodenje evidence o poškodbah pri delu...

V neposredni povezavi z vodenjem kadrov je vodenje delovnih mest v podjetju. Paket nam omogoča pripravo kataloga delovnih mest, opredelitev tarifnih in plačilnih razredov in sistemizacijo delovnih mest. Vnos potrebne izobrazbe, znanj sposobnosti in izkušenj za zasedanje delovnega mesta, opis posebnih zdravstvenih zahtev, potrebne varovalne opreme...

Pregledi in izpisi podatkov so sestavni del osnovnega delovanja kadrovske evidence: obrazci za prijavo in odjavo delavcev, izpis pogodb o zaposlitvi, izpis napotnic na zdravniške preglede in številni drugi pregledi.

V nadaljevanju sledijo opisi osnovne verzije paketa in kratki opisi dodatnih opcij:

 

OKAD000 - Funkcionalnosti osnovne verzije paketa 
 • podatki o delavcih z možnostjo oblikovanja pregledov po grupah podatkov (osnovni podatki, družinski člani, podatki za plače, izobrazba, zadnja zaposlitev, osebni dokumenti, ...)
 • vodenje različnih tipov delavcev (redno zaposleni, delavci katerim smo drugim delodajalec, zunanji sodelavci, študentje)
 • vodenje delavcev invalidov in delavcev s skrajšanim delovnim časom
 • izpis obrazcev za prijavo, odjavo in prijavo sprememb delavcev
 • možnost izpisa pogodb o delu in aneksov na v naprej pripravljen Word obrazec
 • vodenje materialnih stroškov za izplačilo pri plači (prevozi na delo, prehrane ipd.)
 • prenos podatkov o delavcih v Outlook
 • izračun stalnosti in minulega dela ločeno za posamezne tipe delavcev (različne kolektivne pogodbe)
 • pregled upravičencev do jubilejne nagrade
 • možnost vodenja sistemizacije delovnih mest in delavcev po delovnih mestih
 • izračun urne postavke na podlagi tarifnih razredov in plačilnih razredov - priprava tarifne priloge
 • pregled horizontalnega napredovanja delavcev
 • vodenje iskalcev zaposlitve in iskanje primernih delavcev
 • izračun dni dopusta glede na dosežene kriterije in izpis odločb o letnem dopustu
 • povezava z ostalimi paketi: plače, honorarji in evidenca prisotnosti ter vsi ostali paketi, ki potrebujejo podatke o delavcih
 • pregled osnovnih statistik v podjetju na določen dan veljave (starostna struktura zaposlenih, izobrazbena struktura, zaposlitvena struktura, pregled delavcev po skupni delovni dobi in dobi v podjetju)
 • kadrovski 'desk top' z osnovnimi poročili za tekoči ali naslednji mesec (jubilanti, zapadli zdravniški pregledi, zapadla obvezna dodatna znanja, prerazporeditve delavcev in zapadla delovna razmerja, zaposlitve po dveh letih) ter možnost pošiljanja poročil neposredno po elektronski pošti
 
OKAD210 - Vodenje najetih delavcev 

V kadrovski evidenci je omogočeno voditi najete delavce (status J). To so delavci, ki jih najamemo od enega naših partnerjev. Za najete delavce je možno voditi vse podatke tako kot za redno zaposlene delavce, omogočen je prenos v evidenco prisotnosti in vodenje ur v evidenci. Za najete delavce se pripravi poročilo o opravljenih urah, ki so osnova prejetega računa za najem delovne sile.

 
OKAD220 - Vodenje štipendij 
 

Dodatna polja za vodenje štipendij in prenos štipendij v izplačilo.

 

OKAD230 - Značilnosti delovnega mesta  
 
Možnost zapisa značilnosti delovnega mesta in s tem izpis napotnic za zdravniški pregled. Napotnica se kreira samodejno ob vpisu napotitve delavca na zdravniški pregled.
 
OKAD231 - Nezgode pri delu 
 
Izbranemu delavcu se zapiše delovno mesto, vpišemo vzrok in kraj nezgode, datum nezgode in po zaključku boleznine še datum zaključka. Število dni se izračuna. Na voljo je tudi tekstovno polje za obširni opis. Na desnem kliku je na voljo izpis.
 
 
OKAD240 - Dodatna razdelitev dodatnih znanj 
 
Dodatni šifrant Skupine dodatnih znanj s pomočjo katerega lahko dodatno opredelimo dodatna znanja: usposabljanje, tečaj, seminar ...
 
 
Dodatna polja za vodenje stroškov izobraževanja.

 

 
Specifikacija koriščenega plačanega dopusta (lanski, letni, izredni, študijski, starševski, kolektivni).
 

KAD270 - Prezaposlitev delavca

Opcija omogoča kopiranje podatkov delavca, ki je bil zaposlen na enem podjetju in ga prezaposlimo na drugo podjetje.
Obe podjetji morata uporabljati kadrovsko evidenco v MIT-u in morata biti povezani bazi.
S kopiranjem se prepišejo vsi kadrovski podatki, ki so bili na delavcu vneseni na starem podjetju. Gre za uvoz podatkov delavca med dvema podjetjema. Uvoz se naredi samo za delavce, ki so na prejšnjem podjetju že neaktivni in imajo vpisan izstop.
V primeru, da kakšen podatek v novem podjetju ne obstaja, na primer kateri od šifrantov (stopnja izobrazbe, poklic,...) podatek ostane prazen in ga je potrebno določiti naknadno.

 

 • podatki o delavcu se zbirajo na enem samem mestu in se vnesejo samo enkrat. Morebitne spremembe se popravljajo na istem mestu
 • vsi izračuni o delovni dobi, starosti, otrocih in podobno se izvajajo istočasno za vse delavce (dvomov o izračunu na dan ni);
 • za vse delavce se uporabljajo enotni podšifranti (jih je čez 20);
 • sistemizacija del se pripravlja na enem mestu, kar omogoča boljši in hitrejši pregled
 • s posebnim orodjem za iskanje primernih delavcev med lastnimi delavci tako iščemo primerne kandidate med vsemi delavci istočasno;
 • kriteriji za dodelitev dopustov se nastavijo enkrat za vse delavce; odločbe o dopustih se izdajo naenkrat;
 • pregled o zapadlih zdravniških pregledih - na enem mestu;
 • prezaposlovanje delavca je enostavno; izvede se postopek izstopa in izpisov ustreznih obrazcev in takoj nato na istem mestu ponovno aktiviranje delavca;
 • podatki se ohranijo oz. se določeni prepišejo v ustrezna nova polja, zgodovina prehoda delavca ostaja; celotna prerazporeditev zahteva nekaj klikov (Ločene baze bi pomenile popolnoma nov vnos cca. 100 podatkov o enem delavcu);
 • podatki se prenašajo v druge module in sicer v baze podjetij, kjer je delavec zaposlen (brez razmišljanja ali so se podatki prenesli v vse povezane baze);
 • za zagotovitev enotne podpore s podšifranti bi potrebovali toliko replikacij, kot je podšifrantov.
 • Replikacije je potrebno neprestano vzdrževati in paziti, če se odpre nov podšifrant ali novo podjetje

OIPD200 OSEBNI PORTAL - Kadrovska

Omogoča prenos izračunanih dopustov na osebni portal.

Poleg tega nameščeni WEB osebni portal omogoča:
- pregled osnovnih osebnih podatkov
- pregled objavljenih dokumentov
- izpis, izvoz oz. shranitev objavljenih dokumentov
- beleženje uporabniških imen in časa dostopanja do portala
- beleženje branja objavljenih dokumentov
- menjava gesla uporabnika

Vključen je tudi posebni modul Administracija osebnega portala v okviru Kadrovske evidence, ki omogoča:
- vpogled v statuse objavljenih dokumentov
- ročno dodajanje drugih dokumentov uporabnika portala, shranjenih v PDF obliki
- brisanje posameznega objavljenega, še ne prebranega dokumenta (storno napačne, prezgodnje objave).