Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Evidenca o zaposlenih delavcih

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Evidenca o zaposlenih delavcih

Evidenco o zaposlenih delavcih, ki je po vsebini predpisana, lahko pripravimo na določen datum veljave za vse delavce ali samo za enega ter za določeno stroškovno mesto oz. vsa stroškovna mesta.

Pregledujemo lahko samo določene tipe delavcev in samo določen sklop podatkov.

 

KAD_Evidenca.JPG

Slika 1 - vnosno okno za pregled evidence delavcev

 
Podatki evidence s prikazom polj v katerih morajo biti podatki navedeni:

 

A.  PODATKI O DELAVCU

1. Osebno ime ................................................. IME + PRIIMEK1

2. Datum rojstva .............................................. DAT_ROJ

3. Kraj rojstva ................................................... KRAJ_ROJ

4. Država rojstva .............................................. DRZAVA_ROJ (iz vpisane šifre preko VSI_DRZAVE preberi naziv države)

5. Enotna matična številka občana ............. EMSO

6. Davčna številka ........................................... DAV_ST

7. Državljanstvo................................................ DRZAVLJAN (iz vpisane šifre preko VSI_DRZAVE preberi naziv države)

8. Naslov stalnega bivališča ........................ NASLOV,+POSTA+KRAJ

9. Naslov začasnega bivališča .................... ZAC_NAS,+ZAC_POSTA+ZAC_KRAJ

10. Izobrazba ................................................... STR_IZO+NAZIV

11. ali je delavec invalid ................................ INVALID (če D-da, N-ne)

12. kategorija invalidnosti ............................. INVALID1

13. ali je delavec delno upokojen ................ UPOK_DEL (če D-da, N-ne)

14. ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu ........................... STATUS (če D-da, ostalo N-ne)

15. ime drugega delodajalca (in matična št.) ........................................... DRUGI_DEL+DRUGI_MAT (samo če status na datum veljave D)

16. naslov drugega delodajalca ................... DRUGI_NASLOV (samo če status na datum veljave D)

 

B. PODATKI O DELOVNEM DOVOLJENJU DELAVCA (TUJCI)

1. Vrsta delovnega dovoljenja    ........................................................ DOV_VRSTA

2. Datum izdaje delovnega dovoljenja ............................................. DOV_OD

3. Datum izteka delovnega dovoljenja ............................................. DOV_DO

4. Številka delovnega dovoljenja ....................................................... DOV_STEV

5. Organ, ki je izdal delovno dovoljenje ............................................ DOV_IZDAL

 

C. PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI

1. Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi ......................................... DATUM_POG

2. Datum nastopa dela ........................................................................ VSTOP

3. Vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi ........................................... DEL_RAZM + NAZIV

    Številka pogodbe o zaposlitvi .......................................................... ST_POG

4. Razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas ........ RAZLOG_DC

5. Strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi  ........................................................................ VSI.DEL_MEST. STR_USP + NAZIV

6. Naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela ........................... DEL_MESTO

8. Število ur tedenskega delovne časa .............................................. URT

9. Razporeditev delovnega časa ......................................................... DC_RAZPO (D-da/N-ne)

10. Kraj, kjer delavec opravlja delo ..................................................... KRAJ_DEL

11. Ali pogod o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo  KLAVZULA

 

    PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI

1. Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi ....................................... IZSTOP

2. Način prenehanja pogodbe o zaposlitvi ......................................... SIF_PRE + NAZIV

 

Preberite še:

Delavci

Arhiv sprememb

 

Polja morajo biti navedena v sistemskih nastavitvah.