Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_Dnevna_am

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Dnevni obračun amortizacije ob novi nabavi in izločitvi

Z izdajo 910.000 program omogoča dodatno nastavitev preko katere je omogočeno drugačno delovanje pri novi nabavi ali ob izločitvi-odtujitvi osnovnega sredstva (XAMORT_OBR - NN,LO). Nastavitev je na nivoju vzdrževalca sistema.

Ob ustrezni nastavitvi program doda amortizacijo za dneve do polnega obračuna mesečne amortizacije ob novi nabavi in doda amortizacijo ob izločitvi osnovnega sredstva sredi meseca.

Nova nabava

Ob vnosu nove nabave vnesemo datum nabave, datum aktiviranja, datum veljave knjižb in obdobje za obračun amortizacije.

Program bo glede na vnesen datum aktiviranja, odstotek amortizacije, znesek nove nabave izračunal znesek amortizacije do naslednjega polnega obračuna.

Če pustimo datum aktiviranja prazen, se obračun dnevne amortizacije za prvi mesec aktiviranja ne bo izvedel.

V polju obdobje amortizacije vnesemo leto in mesec polnega mesečnega obračuna. Ob knjiženju bo program izračunani znesek dnevne amortizacije prestavil na obdobje amortizacije pred polnim mesečnim obračunom.

Primer:

Datum aktiviranja je 10.3.19. To pomeni, da se mora za marec dodatno obračunati amortizacija za obdobje od vključno 10.3. do vključno 31.3. To je za 22 dni.
Z aprilom se bo obračunala amortizacija za celotni mesec po rednem postopku obračuna amortizacije.

Če se vzame za amortizacijsko stopnjo 50% na leto in je amortizacijska osnova 12.000,00, je znesek amortizacije za marec 354,84, izračunan po naslednji formuli:

12.000 * 50 * 22
     12 * 100 * 31

Predlagani znesek je omogočeno pred knjiženjem spremeniti, popraviti.

OS_Dnevni obračun_NN1.JPG

Slika 1: Nova nabava z dnevnim obračunom amortizacije za mesec aktiviranja

Ob knjiženju, se amortizaciji obračunani za del meseca aktiviranja vpiše obdobje amortizacije na isti mesec kot je datum veljave knjižbe. Naslednji obračun amortizacije je za cel mesec.

 

OS_Dnevni obračun_NN.JPG
 
Slika 2: Kartica osnovnega sredstva z obračunano amortizacijo
 
 

Izločitev / Odtujitev (odprodaja) osnovnega sredstva

 
Ob vnosu izločitve osnovnega sredstva sredi meseca moramo imeti amortizacijo za predhodnji mesec že obračunano in knjiženo.
Program bo za dneve meseca izločitve dodal knjižbe mankajoče amortizacije. Po potrditvi datuma veljave oziroma obdobje amortizacije program prikaže znesek dnevne amortizacije, ki jo bo razknjižil na konto amortizacije in konto popravka vrednosti. Za ta znesek bo znižal tudi preostanek vrednosti ob izločitvi.
 
Primer:

Datum veljave izločitve je 10.5.19. To pomeni, da se mora za maj dodatno obračunati amortizacija za obdobje od vključno 1.5. do vključno 10.5. To je za 10 dni.
Z aprilom se je amortizacija knjižila za celotni mesec po rednem postopku obračuna amortizacije.

Če se vzame za amortizacijsko stopnjo 50% na leto in je amortizacijska osnova 12.000,00, je znesek amortizacije za maj 161,29, izračunan po naslednji formuli:

12.000 * 50 * 10
     12 * 100 * 31

OS_Dnevni obračun_LO1.JPG

Slika 3: Izločitev osnovnega sredstva z dodano dnevno amortizacijo za število dni v mesecu izločitve

OS_Dnevni obračun_LO2.JPG
Slika 4: Kartica osnovnega sredstva po izvedenem knjiženju izločitve med mesecem