Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_POLJA

​ 

Osnovna sredstva - polja za vnos

 

Polja, ki so obvezna za vnos in jih je možno izkopiti glede na to ali imamo odprto določeno opcijo ali ne:

Inventarna št. OS - inventarna številka osnovnega sredstva - program kontrolira na že vneseno številko, ne predlaga pa zaporedne številke po števcu. Po shranitvi vnosa, inventarne številke ni več moč popraviti

Naziv OS - naziv osnovnega sredstva, ki ga je možno dopolniti naknadno tudi v meniju Register / Podatki za register OS

Nadrejena inventarna številka - nadrejena inventarna številka osnovnega sredstva, ki je lahko enaka kot je inventarna številka osnovnega sredstva oziroma izberemo nadrejeno inventarno številko knjiženega osnovnega sredstva v register. Z uvedbo nadrejene inventarne številke je omogočeno, da se deli nadrejene inventarne številke amortizirajo po različnih amortizacijskih stopnjah, kljub temu pa je omogočen izpis konto kartice, registra, amortizacije, plana po nadrejenih inventarnih številkah.

Amortizacijska skupina - šifra amortizacijske skupine, ki je povezana s šifrantom amortizacijskih skupin. Šifri amortizacijske skupine je v šifrantu dodan daljši opis in odstotek po katerem se bo amortizacija obračunavala. Iz šifranta amortizacijskih skupin se na vnosu ponudijo tudi konta za osnovno sredstvo. Glede na sistemsko nastavitev (XKONTOAMSK) je odvisno ali imamo konta omogočena popravljati.

Kontokonto nabavne vrednosti osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju Vrednost OS se knjiži v breme vpisanega konta npr. 040000. Vsa konta se izberejo iz šifranta Konti plan.Protikontoproti-konto poslovnega dogodka nabave osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju Vrednost OS se knjiži v dobro vpisanega konta npr. 047000 (aktiviranje OS) oziroma isti konto, ki je uporabljen v programu Zajem, ob knjiženju računa za nakup novega osnovnega sredstva.

Konto popravek vrednosti - konto popravka vrednosti osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju odpisana vrednost se knjiži v dobro tega konta.

Protikonto dogodka je konto vpisan v polju Konto amortizacije.

Konto preostanka vrednosti - konto preostanka vrednosti osnovnega sredstva. Znesek vpisan v polju oc. preost. v (ocenjen preostanek vrednosti) se bo knjižil na ta konto. Amortizacija se bo obračunavala dokler ne bo dosegla vpisanega zneska ocenjenega preostanka vrednosti npr. konto razreda 0 - 040009. Konto in znesek preostanka vrednosti je omogočeno vnašati, če je sistemska XBLOKADA - .T.

Last OS - lastništvo osnovnega sredstva. Pomoč iz šifranta Lastništvo osnovnih sredstev in sicer D-domače, T-tuje, N-najem...

Stroškovno mesto - stroškovno mesto osnovnega sredstva. Odvisno od nastavitev na katerih kontih se stroškovna mesta spremljajo. Običajno je stroškovno mesto pomembno za razporeditev obračunane amortizacije na ustrezno stroškovno mesto. Povezava s šifrantom stroškovnih mest. Stroškovno mesto je omogočeno spremeniti v meniju Spremembe - prerazporeditev.

Ključi -  razdelitveni ključ. Osnovno sredstvo mora imeti vneseno stroškovno mesto ali razdelitveni ključ, če ima opcijo spremljanja po stroškovnih mestih vključeno - XSTRM_KLJ=.T.. Ključ je omogočeno popraviti v meniju Register / Podatki za register - Korekture. Ključ mora biti vpisan v šifrantu Razdelitvenih ključev.

Zadolženec - šifra delavca iz šifranta delavcev, če ima podjetje opcijo spremljanja osnovnih sredstvih po zadolžencih - XZAD=.T.. V šifrantu delavcev naj bo vnesen tudi šifra splošnega zadolženca, za osnovna sredstva, ki niso zadolžena neposredno na delavca.Projekt povezava stroškovnega mesta s šifrantom projektov, če je vzpostavljeno tako spremljanje osnovnih sredstev.

Nahajališče - nahajališče, lokacija stroškovnega mesta. Pomembno za popisne liste - inventuro... Povezava s šifrantom nahajališč.

Partner - šifra dobavitelja osnovnega sredstva. Povezava s šifrantom Partnerji.

Št. dokumenta - številka dokumenta, računa... na podlagi katerega je bilo osnovno sredstvo pridobljeno.

Datum nabave - datum nabave osnovnega sredstva

Datum aktiviranja - datum aktiviranja - datum, ko bomo dali osnovno sredstvo v uporabo. Lahko je isti ali različen kot datum nabave. Amortizacija se začne obračunavati s prvim dnem naslednjega meseca.

Datum veljave - datum veljave s katerim se novo nabavljeno osnovno sredstvo knjiži in tudi prenese v glavno knjigo -  sedaj na vnosu nove nabave.

Obdobje amortizacije - Obdobje v katerem se bo nova nabava v obračunu amortizacije prvič upoštevala. Zapis je v obliki LLLL.MM - npr. 2009.01 (januar v letu 2009 bodo knjižbe upoštevane pri obračunu amortizacije) V primeru, da se bo osnovno sredstvo aktiviralo naknadno, pustimo tudi obdobje amortizacije prazno.

Dob. vrednost - dobaviteljeva vrednost iz računa

Vrednost OS - vrednost osnovnega sredstva, ki istočasno predstavlja tudi amortizacijsko osnovo.

Odpisana vrednost - v preteklosti že prenesena vrednost osnovnega sredstva v amortizacijo. Ne more biti višja od vrednosti osnovnega sredstva.

Sedanja vrednost - sedanja vrednost. Predlaga se razlika med vrednostjo osnovnega sredstva in odpisano vrednostjo osnovnega sredstva.

Ocenjen preostanek vrednosti - ocenjen preostanek vrednosti, ki je lahko enaka 0,00, kar pomeni, da se bo osnovno sredstvo amortiziralo do vrednosti osnovnega sredstva. Če je znesek vpisan, se bo osnovno sredstvo amortiziralo do tega zneska. Amortizacijska osnova je vrednost osnovnega sredstva zmanjšana za ocenjen preostanek vrednosti. Ocenjen preostanek vrednosti je ocena stroška razgradnje osnovnega sredstva. Konto in znesek preostanka vrednosti je omogočeno vnašati, če je sistemska XBLOKADA - .T.

Amortizacijska stopnja - amortizacijska stopnja je lahko vezana na:

- amortizacijsko skupino in se upošteva iz šifranta amortizacijskih skupin,
- invetarno številko in jo je potrebno vnesti pri vnosu nove inventarne številke oziroma stopnjo spreminjamo v programskih menijih Dogodki / Spremembe.

Konto amortizacije - konto amortizacije, ki je izbran iz šifranta kontov. Na ta konto se bo knjižila obračunana amortizacija v breme.

Registerska številka - registracijska številka osnovnega sredstva - vozila Vsebino omogočeno popravljati v meniju Register / Podatki za register - Korekture.

Davčna olajšava upoštevana - DA/NE  - vstopni DDV upoštevan, (prometni davek)

Odstotek davka - Stopnja DDV, prometnega davka, ki je bil obračunan ob nabavi osnovnega sredstva

Opis - opisni podatki o dokumentu, dobavnici..., ki je osnova za knjiženje osnovnega sredstva

 

 

Polja, ki jih vklopimo / izklopimo glede na potrebe uporabnika sistema Orkester (sistemska nastavitev XNN_POLJA):

 

Po knjiženju poslovnih dogodkov je omogočeno vsebino popravljati v programskem meniju Dogodki / Podatki za register - Korekture.

ZK vložek - številka zemljiško knjižnjega vložka

Parcelna številka - parcelna številka za nepremičnine

Hipoteka - številka hipoteke

Vrsta zavarovanja - izbor šifre zavarovanja iz šifranta zavarovanj.

Zavarovanje pri - šifra zavarovalnice pri katerem je osnovno sredstvo zavarovano. Povezava s šifrantom partnerjev.

Št. police - številka zavarovalne police

Dat. zavarovalne police - datum zavarovalne police

Iztek zavarovanja - iztek zavarovanja osnovnega sredstva

Znesek zavarovanja - znesek zavarovanja, zavarovalna osnova

Zavarovalna premija - znesek zavarovalne premije

Račun zavarovalnice - transakcijski račun zavarovalnice

Obr. dovoljenje - Ali je za osnovno sredstvo potrebno obratovalno dovoljenje ali ne. Če izberemo DA, se za vnos odpre tudi polje iztek obratovalnega dovoljenja.

Izt. obrat. dov. - iztek obratovalnega dovoljenja.

Garancijski list - številka garancijskega lista

Garancijska doba - opisno polje za vnos roka, obdobja, datuma, do katerega velja garancija za osnovno sredstvo.

Iztek garancije - datumsko polje za iztek garancije osnovnega sredstva 

Klasifikator - klasifikator osnovnega sredstva katero vsebino določamo sami v meniju Dogodki / Podatki za register. Na osnovnem sredstvu izberemo le šifro klasifikatorja, ki je za osnovno sredstvo ustrezen.

Opis, tekst - dodaten opis dogodka, enaka funkcionalnost se nahaja v dodatnem meniju pod Dodatni opis dogodka za OS. 

Opcije za spremljanje podatkov na osnovnih sredstvih:

- stroškovna mesta,

- enote,

- delitveni ključi,

- nahajališča,

- lastništvo,

- zadolženci,

- amortizacijska stopnja vezana na amortizacijsko skupino ali inventarno številko,

- preostanek vrednosti osnovnega sredstva,

- obračun amortizacije po drugi (davčni) stopnji.