Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Obračun plače

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Obračun plač in nadomestil plač

V okviru obračuna plač in nadomestil plač je omogočen obračun:

 

Obračun  posamezne vrste dela oz. nadomestila za delo določamo s tako imenovanimi 'Ključi - vrste dela'.  S parametri na ključih določamo način izračuna posamezne vrste.

Plača se bo delavcu obračunala na način, kot ga določa atribut plače - sistem obračuna.

Posamezna vrsta dela bo obračunana v skladu z določili na ključu, npr. obračun dohodnine in obračun dodatkov. Glede na nastavljene prispevke se bodo obračunali vsi s strani uporabnika določeni prispevki v skladu s predpisano zakonodajo, ki upošteva značilnosti podjetja in značilnosti posameznih zaposlenih.

Posebna opcija OOD-D106 obračunava dodatno dohodnisko olajšavo glede na zakonsko določene razrede in formulo (obračun plač začene poseben dodatni postopek).

 

 Način zaposlitve: določen ali nedoločen čas

ZUTD v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Podatek se vodi na delavcu, možno ga je voditi in prenesti iz kadrovske evidence, in je pomemben za delavce, ki so sklenili ali podaljšali delovno razmerje po 12.4.2013. Za vse delavce, ki so sklenili delovno razmerje pred tem datumom uporabimo oznako Način zaposlitve=N.

Delavcem, ki so po omenjenem datumu sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, vpišemo oznako R. V tem primeru je delodajalec oproščen plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje v višini 0,06%. Oprostitev je možno uveljavljati prvi dve leti zaposlitve. Po tem obdobju bo potrebno oznako R spremeniti v oznako N.

Delavcem, ki so po omenjenem datumu sklenili ali podaljšali delovno razmerje za določen čas, vpišemo oznako D. V tem primeru je delodajalec dolžan plačati prispevke za zaposlovanje v višini petkratnika. Torej namesto 0,06% v višini 0,3%. Za ta namen NI potrebno določati posebnega prispevka.

 

Možni atributi v polju Način zaposlitve so:

 N - zaposlitev za nedoločen čas več kot dve leti - običajen obračun prispevka v višini 0,06%

 R - zaposlitev za nedoločen čas prvi dve leti - prispevek se obračuna vendar se ne plača

 D - zaposlitev za določen čas - prispevek za zaposlovanje na BOD se obračuna in plača v višini petkratnika rednega prispeva (0,3%)

  

Prva zaposlitev ali zaposlitev nezaposlene mlajše osebe

Po določbi 157. člena ZPIZ-2 delodajalci lahko uveljavijo vračilo prispevkov PIZ v višini 50% za prvo leto zaposlenosti, za drugo leto pa v višini 30%. Dodatni pogoj je, da ti delavci niso dopolnili 26 let starosti ali da gre za matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti. To velja le za prvo zaposlitev za nedoločen čas in pod pogojem, da ostanejo zaposleni pri istem delodajalcu najmanj dve leti.

Prva zaposlitev je v neposredni navezi s podatkom Način zaposlitve in jo je možno določiti le v primeru zaposlitve za nedoločen čas prvi dve leti (oznaka Način zaposlitve = R). Oba podatka lahko vodimo in prenesemo iz kadrovske evidence (polje NAC_ZAPO in PRVA_ZAP zapišemo v sistemsko XNIZ_PRS).

Značilno pri ugodnosti iz naslova prve zaposlitve je, da prispevke obračunamo in plačamo. V REK obrazcu jih napovemo, da bomo uveljavili vračilo prispevkov, če bo zaposlitev dejansko trajala vsaj dve leti.

Posebnost, ki stopi v veljavo 1.11.2013, je zaposlitev za nedoločen čas mlajše brezposelne osebe. To so osebe mlajše od 30 let, ki so bile zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Delodajalec je prvi dve leti tako opravičen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. To ugodnost delodajalec koristi takoj in v primeru odpovedi pogodbe pred iztekom 24 mesecev prispevke plača za nazaj.

Možni atributi v polju Prva zaposlitev so:

N - Ni prva zaposlitev ali zaposlitev mlajše brezposelne osebe

D - Prva zaposlitev osebe, ki ne ustreza opisu mlajše brezposelne osebe po ZIUP (Zakon o interventnih ukrepih)

B - Zaposlitev mlajše brezposelne osebe po ZIUP

  

 Invalidi nad predpisano kvoto

Delodajalec je na podlagi odločbe Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca in delojemalca. Prispevki za PIZ v višini 15,50% in 8,85% se obračunajo in ne plačajo. Podatek ali je delavec invalidi nad kvoto določimo na delavcu.

 

 Starejši delavci

Skladno s 156. členom ZPIZ-2 so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev po 1.7.2013 oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za PIZ v višini 30% za delavce starejše od 60 let. Podatek o starosti je zapisan na delavcu in se zapiše ob prenosu podatkov iz kadrovske evidence (polje STAROST je potrebno zapisati v sistemsko nastavitev XNIZ_PRS). Uporabniki, ki nimajo kadrovske evidence, morajo starost delavcev zapisati ročno, vendar zadostuje zapis le na starejšem delavcu v obliki 60/00/01.

Za izplačila od januarja 2016 do vključno decembra 2019 (izplačilo pred februarjem 2020) je olajšava pri plačilu prispevkov za starejše delavce zamrznjena  zaradi začasne spodbude zaposlovanja starejših brezposelnih oseb.

Obračun plač z izplačilom od februarja 2020 naprej zopet upošteva olajšavo za starejše delavce. 

Novo od februarja 2020! ​

Če ima delavec vsaj eno vrsto dela za dopolnilno delo (Vrsta izplačila = E), se olajšava za starejše delavce ne izračuna.
Starostni pogoj za upokojitev

Skladno s 156. členom ZPIZ-2 so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev po 1.7.2013 oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za PIZ v višini 50% za delavce, ki so izpolnili starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. Podatek ali delavec izpolnjuje pogoj je zapisan na delavcu. Podatek se lahko vodi in prenese iz kadrovske evidence (polje STAR_UPOK je potrebno zapisati v sistemsko nastavitev XNIZ_PRS).

V kolikor se upošteva znižanje iz naslova staroste upokojitve, se ugodnost iz naslova starosti ne bo upoštevala. Na REK obrazcu tako delavec nastopa le v eni rubriki - 310.

 

Starejše brezposelne osebe

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela - ZIUPTD so uvedene začasne spodbude zaposlovanja starejših brezposelnih oseb. Gre za brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki izpolnjujejo še nekatere druge pogoje, hkrati pa mora določene pogoje izpolnjevati tudi delodajalec. Ukrep velja za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2019 or preteka 2-eh let zaposlitve.

Delavcu, ki ustreza pogojem, je potrebno v polje pog. za star. upok. (IND_ZADNJI) vpisati vrednost D. Zanje se prispevki na plače obračunajo, se pa ne plačajo.

Na REK obrazcu se prispevki za BOD prikažejo samo kor obračunani. Delavec je v polju A022 označen, da se zanj upošteva olajšava.

 

Invalidska podjetja

Invalidska podjetja (določeno v sistemski nastavitvi XINVALID), ki imajo zadostno kvoto invalidov so oproščeni plačila vseh prispevkov, razen prispevkov za zaposlovanje. Ali podjetje zaposluje zadostno kvoto invalidov, je potrebno označiti na pogovornem oknu za obračun izplačila

V primeru, da podjetje ne zaposluje zadostne kvote invalidov, se prispevki za neinvalide obračunajo in plačajo. Posledično je podjetje po 1.7.2013 dolžno oddati dva REK obrazca: ločeno za invalide in ločeno za neinvalide. Oba se izdelata istočasno. Shranita se z ustrezno oznako, npr. REK_1_20130614_brezInvalidov.xml in REK_1_20130614_samoInvalidi.xml.

 

Preberite še: 

Vstop v program

REK-1 obrazci

Vsebina REK obrazca

 

Navodilo za obračun napotitve v tujino:

Napotitev v tujino.docxNapotitev v tujino.docx