Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_900

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Novosti v izdaji 900.000

 
 
​Paket Novosti​ Prijava​
​Administracija Urejanje izpisov: V tabelo izpisov je dodano polje Jezik. Prazno polje pomeni, da se izpis prevaja. ​9917311
Blagajna ​Šifrant Vrste izplačil - polje Zavarovanec - omogočena nastavitev za osebe iz tretjih držav brez zavarovanja (P), osebe iz EU (E), domači zavarovanci ostane nastavitev znaka *. Po tem polju se ločeno pripravijo datoteke za drobni odkup v Blagajni. 9920251
​Fakturiranje ​Na poročilu Pregled in izpis knjige izdanih računov je dodana možnost izbora poleg samo knjiženih ali neknjiženih dokumentov še Vsi-knjiženi in neknjiženi skupaj. ​9920195​
Fakturiranje Prenos v glavno knjigo: simbol se upošteva glede na nastavitev iz šifranta oznak oziroma glede na vpisan simbol v oknu za prenos. Znak * ni dovoljen. Poenoten postopek prenosa v saldakonte, glavno knjigo, vodenje projektov (naknaden prenos ali takojšen prenos ob knjiženju). 9918463
​Glavna knjiga ​Izpis brutobilance preko hitre tipke za izpis ponudi zadnjo izpisano obliko uporabnika. 9920263
​Glavna knjiga Začasne temeljnice: Omogočen je uvoz knjižb temeljnice iz različnih oblik datotek, tudi iz excel-a na enak način kot pri rednih temeljnicah. ​9918905
​Kadrovska evidenca ​Vpis urnih postavk iz tarifnih prilog omogoča tudi vpis bruto plač na delavca. 9919931​
​Kadrovska evidenca Izračun delovne dobe upošteva posebnost kot je izračun od prvega do zadnjega dne v mesecu. Zadnji dan je v primerih daljših ali krajših mesecev od 30 dni, posebnost pri izračunu. 9920746​
Nabava ​Orodje za vpis oziroma korekcije dobavnih rokov na pozicijah v nabavni naročilnici 9919162
Osnovna sredstva ​Storno knjižb v meniju ​Temeljnice ni omogočeno spreminjati (blokada na kontrolo). Te knjižbe je omogočeno knjižiti oziroma brisati. 9911688
​Osnovna sredstva ​Sprememba kontov in amortizacijskih skupin - položaj amortizacijske skupine prestavljen pred konta osnovnih sredstev kar omogoča, da se ob zamenjavi posamezne amortizacijske skupine spremenijo tudi konta. To ne velja za opcijo menjave amortizacijske skupine za več osnovnih sredstev. 9914935​​
​​Osnovna sredstva Popisni listi - ​sprememba omejitve podatkov po stroškovnih mestih iz oblike polj od - do v možnost naštevanja stroškovnih mest ločeno z vejico. Dvojni klik na polju prikaže šifrant stroškovnih mest. 9918681
Osnovna sredstva Zaključek poslovnega obdobja (razen december) se dovoli kljub temu, da se pri testu obračuna amortizacije po osnovnih sredstev ugotovi razlika. V tem modulu se zaključuje poslovno, bilančno obdobje. Obračun amortizacije se dela po obdobju amortizacije. 9920209​
Plače Pogovorno okno ​za pripravo REK-1 obrazca je  ​dopolnjeno z možnostjo izbire obdobja povprečenja čez več let. 99​20595​
​Plače Plačilni spisek  - podpisna lista omogoča pregled tudi iz arhiviranih izplačil. Dodane vrstice omogočajo več poizvedb, izberemo lahko tudi ključe na katerih se zbirajo prispevki. 9917774​
​Plače Po preteku dveletnega obdobja zaposlitve za nedoločen čas ali prve zaposlitve za nedoločen čas, program po obračunu plače izpiše obvestilo. V primeru takega obvestila je potrebno spremeniti oznako na delavcu.​ 9917198​
Plače

​Trije izpisi predvideni za pregled ločeno po invalidih in mesecih: Rekapitulacija po ključih, plačnikih, Seznam po ključih in Povprečja in seštevki.

9913568​
Plače ​Prikaz dohodninskih olajšav na plačilni listi: v kolikor je osnova za dohodnino enaka 0, se dohodninske olajšave prikažejo v višini neto izplačila. 9920349​
​Plače Dodan je nov šifrant Oznake stroškov. Šifrant se samodejno napolni s trenutno znanimi oznakami ob prvem odprtju.​ 99​19702​
​Plače Rekapitulacija prispevkov je razdeljena na dve rubriki: prispevki iz BOD in prispevki na BOD. Preglednost rekapitulacije tako ni več odvisna od številke prispevka. 9920024
​Plače Za kreiranje enačb za različna poročila in obrazce sta dodani oznaki M in O. Oznaki se smiselno uporabljata le pri poizvedbi iz ključev za prispevke in sicer M vrne dejansko plačane prispevke, O pa dejansko osnovo za prispevke. 9920526​
​Plače Na pregledu vnesenih podatkov je dodana opomba, ki je sicer zapisana na delavcu. Po tej opombi je možno filtrirati pregled in podatke izpisati. Izpišejo se podatki delavcev, ki jih vidimo na ekranu. 99​20023​
Plače Prenos potnih stroškov iz paketa​ Potni stroški. Prenos je potreben iz razloga poročanja na REK-1 obrazcu. Poročamo lahko hkrati s plačo ali na posebni vrsti izplačil. V slednjem primeru je potrebno izbrati ključe, ki so namenjeni tej vrsti izplačil. 9919806​
​Plačilni promet Seštevki: V seštevkih na izpiskih in pri pripravi obveznosti je na zadnji vrstici dodan skupni seštevek, ki je obarvan vedno rdeče. ​9918927
​Plačilni promet ​Plačevanje partnerjem v SEPA standardu: v primeru, da ima slovenski partner transakcijski račun v tuji banki iz območja SEPA, program kreira ločeno datoteko za ta plačilni nalog z nazivom ..TUJ.. 9916218​
​Plačilni promet Brisanje starih podatkov: spremenjen je izgled okna za izvedbo brisanja starih plačilnih nalogov/izpiskov. ​9916197
​Plačilni promet
Knjiženje izpiskov: Ob knjiženju se izvaja kontrola na dovoljeno obdobje knjiženja v Glavni knjigi (Nastavitev obdobja knjiženja) in zaključen mesec/leto v Saldakontih. V primeru, da imamo na postavki izpiska prenizek ali previsok datum veljave, program knjiženja takšnega izpiska/postavke ne izvede.
9920194​
Podpisovanje Ločitev okna za vpis opombe naknadno dodanega podpisnika in njegove opombe ob potrditvi dokumenta. 9916431
​Podpisovanje

Nov modul Administracija namestnikov kateri omogoča podpisniku, da sam vpiše namestnika za čas njegove odsotnosti.

9918541
Podpisovanje ​Filter 'Čakajo podpise'-dodana možnost izločitve prejetih računov, ki so bili zavrnjeni s strani drugih podpisnikov z gumbom na desni klik. 9920100
​Potni stroški ​Na tipu dokumenta določimo ključ za plače, preko katerega bomo poročali na REK-1 obrazcu. Vedno izberemo ključ, ki je namenjen za obračun plače. 9919806​
Proizvodnja Načrtovanje materialnih potreb ​Uvoz podatkov v terminski plan. Dodana opcija Lokacije. Če je polje prazno se pogoj ne upošteva. V polje se lahko vpiše ali izbere iz pomoči več lokacij, ki so med seboj ločene z vejico. V terminski plan se prenese samo materiale in komponente, ki imajo v kosovnicah ali na pozicijah delovnih nalogov vpisane  izbrane lokacije. 9920528
Saldakonti ​​Kartica partnerja: dodana možnost izpisa pripadajočih vezav za knjižbo (račun/plačilo) v obliki dopisa za partnerja. 9904702
Saldakonti Struktura odprtih postavk: dodana možnost omejitve podatkov glede na klasifikator partnerja. 9918690
​Saldakonti Odprte postavke po starosti: na ekranski predogled sta dodani koloni Področje in Naziv področja. Polji sta na voljo za vse izpise, ki so na desnem kliku. ​9921625
​Spremljanje projektov ​V poročilu Kartica po številki dokumenta je omogočeno kopiranje podatkov oziroma kopiranje z negativno vrednostjo. 9918638
Šifranti ​V šifrantu Partnerji Na polju Indikator DDV je dodano obvestilo v primeru, da potrdimo prazno polje(partner ni davčni zavezanec). 9919196​
​Šifranti ​​V šifrantu Transakcijski računi partnerjev je na vnos dodano polje šifra Banke pri kateri ima partner transakcijski račun. Program ponudi banko glede na podatek v polju Oznaka banke. Za slovenske banke je to prvih 6 znakov računa, za hrvaške banke je unakatnost računa 6 znakov od 5 znaka računa proti desni. Za vse druge države ni pomoči na izbor banko in jo ima uporabnik možnost izbrati sam. 9916620 
​Vsi paketi ​Oblika zapisa transakcijskega računa na pregledu/vnosu: Vnos transakcijskega računa je razdeljen v skupinah po 4 znake z vidnim presledkom med okni. Zadnje okno je daljše od 4 znakov oz. nima omejitve, ker bo lahko TRR vpisan tudi za katero drugo državo, ki ima zapis računa daljši od 19 znakov.
http://www.nlb.si/veljavne-strukture-racunov. Oblika transakcijskega računa je v SEPA obliki - prva dva znaka sta črki države.
​9219225​
Vsi paketi ​​Na pregled posameznega paketa je v spodnji del okna dodana vrstica. V tej vrstici se izpiše kratek opis menija na katerem stojimo. 9918725​
Vsi paketi Nova ikona ​Meni: Poleg standardnih ikon (Dodajanje, Korekture, Shranjevanje,...) je na vseh pregledih dodana nova ikona, ki se pojavi povsod tak, kjer je dodatni meni aktiven. Nova ikona kliče dodatni meni. ​9920611
​Vsi paketi ​Paketa MBK in FA se lahko ločeno nastavljata v sistemskih nastavitvah če uporabnik želi, da se prenos v glavno knjigo izvede ob knjiženju dokumentov. ​9920414
​Vsi paketi ​Direkten dostop preko Hitre pomoči do šifranta Kontni plan in Pošte. ​9919411​
​Vsi paketi ​Prenos v spremljanje projektov omogoča, da se podatki izbranih stroškovnih mest knjižijo na status H (skrito) in podatki niso vidni na poročilih, ostajajo pa v bazi podatkov. 9918897
Zajem prejetih računov ​Pomoč na naročilnice - dodan naziv 2 iz pozicije naročilnic in inventarna številka iz naročilnice (valid .VA_STNAR). 9917247
​​Zajem prejetih računov ​Knjigovodski popravki pozicij knjiženih prejetih računov - pred potrditvijo se prikaže okno s prikazom kakšne pozicije bodo nastale. Na Opusti še vedno prekinemo postopek izdelave pozicij. Na Potrdi pa se nove pozicije shranijo in glede na nastavitve sistema lahko tudi prenesejo v druga knjigovodstva. 9914300
​​Zajem prejetih računov Poročila - Knjiga vhodnih davkov z vrstnim redom izpisa po davčnih oznakah: opis davčne oznake je iz šifranta davčnih oznak (ne iz naziva konta davčnega konta) 9919075
​Zajem prejetih računov ​​Poročila - Stroškovna kartica po protikontih: dodana možnost omejitve poročila po klasifikatorju partnerja. 9916969
​​​​Zajem prejetih računov ​Test modela in sklica dobaviteljev pri vnosu (korekturah) prejetih računov. Program javi nepravilnost, jo pa ne blokira. 9916620​
​​​Zajem prejetih računov

Vnos prejetega računa / Polje dobaviteljeva številka računa: V primeru, da je polje SKLIC dobavitelja še prazno, se izvede prepis številke dobaviteljevega računa brez črk in znakov različnih od znaka vezaj (-). V primeru, da imamo v šifrantu partnerjev vpisano šifro modul-a in sklicno številko, se nam le-ti podatki vpišejo po potrditvi partnerja.

9917801