Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_Opomini

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​

Saldakonti: Opomini

 

Urejeno opominjanje pomeni, da se za vsako terjatev ve ali je bila opominjana in kolikokrat je bila opominjana, pa tudi kdaj so bili izstavljeni opomini in za katere terjatve.

Modul omogoča izbor, izpis in arhiviranje izbranih opominov, ter prenos z opcijo Prenos v KP v modul  Knjiga pošte - Oddana pošta. Izpis je mogoč na tiskalnik, v PDF dokument s sočasno pripravo E-pošte preko Outlooka ali PDF dokumenti s pripravo elektronskih sporočil za pošiljanje preko Database maila. 

Dodatna opcija je Kreiranje knjižb za strošek opomina (XSTR_OPOM), ki se izvede ob postopku arhiviranja opomina. Opcija omogoča avtomatsko pripravo knjižb za stroške pošiljanja opomina, znesek na izpisu pa se prišteje k skupnem znesku postavk. 

V primeru, ko želimo za določenega partnerja pripraviti pregled vseh posredovanih opominov v določenem obdobju, lahko izberemo izpis arhiva opominov.

Preko šifranta Napisi na dokumentih lahko postavimo poljubna besedila za prvi, drugi, tretji ali večkrat poslan opomin ter opomin pred tožbo. Program izvaja štetje kolikokrat je dokument že bil poslan z opominom partnerju. 


Pomembno: program deluje tako, da najprej preveri ali smo izbrali besedilo iz napisov na dokumentih (če je v polju Besedilo opomina vpisana koda), potem se izpiše besedilo iz izbranega besedila. Drugače program prebere besedilo za izpis iz izbora (ki se definira ali na tej maski ali pa v sistemskih nastavitvah). Polje je m.pcBesedilo. 

9942049_1.JPGSlika 1 - Meni in izbor pogojev za pripravo opominov

Določitvena polja:
Enota: organizacijska enota (opcija);
Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
Konti: konti prometa;
Partner: šifra partnerja, ;
Klasifikator partnerja: klasifikacija partnerja
Simbol:
šifra simbola;
Koda: omejitev na šifrant Koda
Nad zneskom: minimalni znesek odprtih postavk
Zapadlo nad: število dni zapadlosti od valute za plačilo

Odprta plačila:
ali naj program upošteva tudi odprta, nerazporejena plačila partnerja. Storno/dobropis ni plačilo in ga izbor ne upošteva. V primeru kljukice program na pregled in izpis prikaže tudi postavke plačil.
Nepovezane rezervacije: Določene rezervacije-kompenzacioje pripravimo brez veze na konkreten dokument. Če označimo, da želimo, da se nam pri pripravi postavk opominov upoštevajo takšne rezervacije, bomo imeli na pregledu v koloni Skupni dolg zmanjšane obveznosti za rezervacije brez vezav na kontu 22*, na pregledu terjatev pa bodo rezervacije prikazane kot odprta plačila in se bodo videla tudi na izpisu.
 
Pomembno: rezervacije, ki imajo vezavo na dokument imajo na pregledu že zmanjšan NETO saldo. Zaporedna številka opomina: vsi dokumenti, ki SE BODO prenesli na opomin x-krat ali večkrat.
Besedilo opomina: vpišemo kodo iz Napisi na dokumentih za Opomine, da se bo na opomin izpisalo ustrezno besedilo. 
 

Naziv izpisa: poudarjen poljuben naslov na izpisu
Besedilo: besedilo opomina lahko fiksiramo v sistemskih nastavitvah:
                - XNAPIS7   
                - XNAPIS8   
                - XNAPIS9   

Podpisnik: Ime in priimek podpisnika lahko fiksiramo v sistemski nastavitvi:
                - XPODPIS1
                - XPODPIS2
Strošek opomina: Vpis zneska zaračunanega stroška opomina, lahko pa znesek fiksiramo v sistemski nastavitvi: XSTR_OP. 
Št. dni zamude:  je razlika med valuto dokumenta in tekočim datumom izpisa.
Opomin pred tožbo: število dni zamude za izpis opomina pred tožbo. 
 

Na podlagi pripravljenih omejitev na izboru program pripravi podatke na predogled:

SAK_opomini_904_2.JPG


Slika 2 - Prikaz partnerjev za opomine in opcije desnega menija

Pregled je razdeljen na dva dela: postavke pripravljene za opomin in v spodnjem oknu prikaz dokumentov, ki bodo zajeti v opomine.
Dokumente, ki jih ne želimo vključiti v opomin, lahko odznačimo.

Na pregledu zbirnega zapisa opomina se nahaja stolpec Nezapadlo (seštevek izdanih računov, ki še niso zapadli v EUR), Sk. dolg (seštevek obveznosti do partnerja na kontu 220). Na desnem meniju - Izbor - je možnost izbora obveznosti brez nezapadlih terjatev.
Opomini arhiv: 
Dodatna opcija, ki omogoča shranitev pdf izpisanega opomina v arhiv opominov. Opcija ni vključena v osnovni nastavitvi saldakontov. Pdf se izdela v primeru predhodnega arhiviranja opomina. Opcija se odpre s sistemsko nastavitvijo ​XPDF_OPOM - v primeru, da je nastavitev na .T. - se ob izpisu opomina shrani PDF v tabelo SAK_OPOMIN_GL pod pogojem, da je bilo izvedeno arhiviranje pred izpisom.
Dodano je tudi opozorilo, če arhiviranje ni bilo izvedeno, da gre za izpis opomina brez arhiviranja.  Na pregledu 'Opomni iz arhiva' je dodana ikona za izpis opomina PDF priponke. To je aktivno v primeru vključene opcije.

 
Zaporedna številka pa pove, kateri po vrsti BO dokument na opominu kot opominjan.  
 

9937384_6a.JPG

Slika 3 - Polje Št. vnosa in primerjava s pregledom že arhiviranih opominom. V tem primeru bo za partnerja pripravljen peti opomin.

Podatek se nahaja v tabeli SAK_OPOMINI v polju ZSTV in se vpiše po številki opomina za posamezno knjižbo in se z vsakim arhiviranim opominom za partnerja povečuje. 
Podatek se vidi na pregled Konto kartice v polju Št. obv. in pove, kolikokrat smo opomin že poslali partnerju.

Opomine lahko izpišemo ali pošljemo direktno po E-pošti, kar nam omogoča posebna ikona na pregledu ali opcija desnega menija.

Sistemska nastavitev XPDF_OPOM - v primeru, da je nastavitev na .T. - se ob izpisu opomina shrani PDF v tabelo SAK_OPOMIN_GL pod pogojem, da je bilo izvedeno arhiviranje pred izpisom​​.
 
SAK265.JPG 

Slika 4 - Pošiljanje izpisanega opomina po e-pošti

Rezervacije in Odprta plačila:

 Primer prikaza podatkov, če potrdimo na izboru pregled tudi Odprtih plačil in Nepovezanih rezervacij:


9942049_3.JPG


Na izpisih opominov sta dve možnosti: da kot opominjan znesek damo polje SALDO ali polje NETO, če želimo, da se nam neknjižene rezervacije za dokument upoštevajo. 
Primer izpisa opomina, če imamo na izboru označene tudi prikazane postavke Odprtih plačil in Nepovezanih rezervacij, pod NEPLAČANO pa imamo SALDO:
9942049_2.JPG


Primer izpisa opomina, če imamo na izboru označene tudi prikazane postavke Odprtih plačil in Nepovezanih rezervacij, pod NEPLAČANO pa imamo NETO, kjer so rezervacije vezane na dokument:

9942049_4.JPG
 
nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na navodila za Poročila