Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

GK_Katalog procesov

Finančni podsistem - Glavna knjiga

Z nadzorom nad temeljnicami pomožnih knjig in vnosom ročnih temeljnic uporabniku program omogoča natančen pregled nad vsemi vrstami knjižb. S pripravo začasnih knjižb lahko izvedemo simuliranje poslovnih dogodkov in knjižbe vključimo v redna poročila o poslovanju podjetja. Na osnovi predhodno izdelanih obrazcev je vzpostavljen tudi modul za izdelavo poljubnih analiz in izkazov, izkazov stanj, uspeha, finančnih tokov. Nadzor poslovanja po stroškovnih mestih izvajamo z OBOL analizo in možnostjo priprave brutobilance po stroškovnih mestih.

OGK 000 - Glavna knjiga

 • zajem, pregled, korekture in izpis temeljnic,
 • potrditev vnosa, prevzem lastništva, knjiženje ene ali vseh temeljnic izbora,
 • uvoz podatkov iz Excel-a
 • prenos temeljnic pomožnih knjig med temeljnice uporabnika,
 • ohranitev brisanih temeljnic pomožnih knjig,
 • izpis dnevnika knjiženja,
 • izpis in pregled kartice konta,
 • pregled in izpis vnesene in knjižene temeljnice,
 • izpis in pregled knjižb po številki dokumenta,
 • izpis in pregled brutobilance po razredih, skupinah, sintetičnih in analitičnih kontih za obdobje,
 • izdelava avtomatske predloge temeljnice za zapiranje razredov 4 in 7,
 • letni prenos salda po kontih na otvoritve, vzpostavitev zaključnih stanj,
 • test vknjižb v glavni knjigi, kontrole usklajenosti s pomožnimi knjigami,
 • nastavitev obdobja knjiženja za glavno knjigo s kontrolami na pomožne knjige.
GENERATOR POROČIL:
vnos in izpis obrazcev in poročil (bilanca uspeha, bilanca stanja...) . Omogočen je vnos sto različnih obrazcev, ki na vsaki poziciji vsebujejo poljubne seštevke po kontu, skupni kontov. Pri tem se lahko uporabi vse osnovne matematične operacije in sklic s pogojem (iff). Obrazce samostojno definira uporabnik. S pripravljenimi poročili lahko v kombinaciji z letnim načrtom primerjamo podatke tekočega leta, preteklega leta in plana.
DDV mesečni obrazec:
Omogočena izdelava, izpis in priprava XML datoteke obrazca DDV-O po davčnem datumu. Izpis knjige Evidenca-PR in Evidenca-IR. Poročilo pobira podatke iz pomožnih knjigovodstev (ZAJ, FA, FP).
VALUTNI PRERAČUNI:
izpisi kartic in brutobilance v poljubni tuji denarni enoti.
Vodenje TRANSAKCIJSKEGA DEVIZNEGA RAČUNA:
Možnost vnosa zneska v EUR in drugi denarni enoti za določene prednastavljene devizne konte. Promet na enem kontu je omogočeno voditi v vodilni denarni enoti EUR in v denarni enoti različni od EUR. Omogočen je izračun tečajnih razlik za ta konto in izdelava temeljnice za izračunane tečajne razlike.
RAZDELITVENI KLJUČI:
Avtomatska delitev knjiženih podatkov na temeljnici po ključih, pri katerih so odstotki določeni v naprej, v šifrantu Razdelitvenih ključev. Izvede se delitev zneska po odstotkih na posamezna stroškovna mesta ob prenosu iz pomožnih knjigovodstev v program glavna knjiga. V primeru, da ima podjetje spremljanje po projektih, te možnosti ni možno uporabiti. Razdelitev je potrebno narediti po prenosu v programu Vodenje projektov. Smiselno je, da se v glavno knjigo podatki prenašajo brez stroškovnih mest.
Povezava z Vodenjem projektov
Direktna povezava na program Vodenje projektov pri vnosu ročne temeljnice ali prenos podatkov ob knjiženju temeljnice.

OGK 200 - Evidenčne knjižbe

Izdelava evidenčnih knjižb glede na izbrano obdobje, konto, simbol, partnerja.
Knjižbe se generirajo glede na plačila v izbranem obdobju. Po vezavah v Saldakontih se poišče originalna knjižba v Zajemu prejetih računov ali v Fakturiranju oz. Materialno-blagovnem knjigovodstvu. Na originalni knjižbi se poišče konto, stroškovno mesto, znesek in se glede na plačani del celega računa izračuna evidenčni del knjižbe.
Evidenčne knjižbe se pripravijo za konte, ki imajo v kontnem planu vpisan evidenčni konto in evidenčni protikonto.

OGK 300 - DDV avtomatične preknjižbe

Izdelava avtomatičnih preknjižb DDV glede na novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in vpliv na poročilo DDV-O. Programska opcija omogoča za prejete račune, ki so knjiženi v programu zajem, preneseni ter knjiženi v saldakontih, neplačani (neto saldo različen od 0) oziroma plačani za zamudo, niso bili zaprti s izdelavo preknjižb v saldakontih, niso bili prijavljeni v obvezni večstranski pobot, izdelavo davčnih pozicij na prehodne konte in izdelavo seznama prejetih računov s seštevkom zneskov DDV, za katerega smo izvedli popravke DDV. Ob oddaji obrazca DDV-O moramo poročati v zbirnem znesku z vnosom na spletni strani DURS-a, za koliko nismo upoštevali vstopnega DDV (Neuveljavljanje odbitka DDV), smo zaradi plačila z zamudo upoštevali vstopni DDV (Povečanje odbitka DDV), oziroma si zaradi neplačila moramo zmanjšati odbitek DDV, ki smo si ga v preteklosti že upoštevali (Zmanjšanje odbitka DDV).

Opcija zajema:
- Avtomatsko polnjenje obrazcev za ČPPS: Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida, Investicije v osnovna sredstva in Drugi podatki. Podatki za Letni dodatek (Plačila za najem delovne sile in Plačila podizvajalcem) se vpišejo pred pripravo XML. 
- Priprava poročila iz arhiviranih obrazcev
- Možnost pregleda in naknadnega vnosa (prepisa) podatkov pred pripravo XML
- Priprava XML za AJPES
 

OGK 700 - Letni načrt

Programska opcija omogoča vnos letnega načrta po stroškovnih mestih, kontih in mesecih.
Letni načrt lahko pripravimo najprej v Excelu in ga nato s pomočjo programa uvozimo. Program omogoča dva načina uvoza iz Excel-a: z in brez sezonskih količnikov.
S posebnimi poročili iz obrazcev (Bilanca stanja, Izkaz uspeha), ki so s posebnimi formulami prilagojeni posameznim naročnikom, lahko izvedemo primerjavo pripravljenega letnega načrta z dejanskim stanjem na poročilih za določeno obdobje ali s preteklim letom.
 

OGK 720 - Vodenje enega ali več deviznih transakcijskih računov

Definiranje kontov, na katerih se vodijo transakcijski računi v tuji denarni enoti, spremljanje knjižb v originalni denarni enoti in preračun postavk v EUR.
Obračun tečajnih razlik za konte deviznih transakcijskih računov.

OGK 730 - Delitev stroškov po ključih

Opcija se uporablja v primeru, ko bi želeli zneske na izbranih kontih knjižb v glavni knjigi in stroškovnih mestih procentualno razdeliti po vnaprej določenem ključu na druga stroškovna mesta.

OGK 800 - DuPont shema

Program za pripravo kazalnikov poslovanja. S programom je mogoče izračunati glavne kazalnike poslovanja iz SRS.
Program omogoča spremljanje sledečih podatkov:
 • vnos in korekture bilance stanja in izkaza uspeha za obdobje
 • hranitev izkazov za pretekla leta
 • omogoča prenose izkazov pripravljenih z obrazci
 • omogoča pripravo enačb za izračun kazalnikov z možnostjo priprave vmesnih rezuiltatov
 • izračun, pregled in izpis kazalnikov
Z izpisi je mogoče:
 • prikazati medsebojno primerjavo dveh obdobij
 • primerjavo kazalnikov dveh obdobij
 • primerjava med različnimi poslovnimi enotami

OGK 900 - Poročila za revizijo

Zajeta so štiri poročila, ki so pripravljena na podlagi zahtev nekaj revizijskih hiš. Strukture podatkov poročil so poenotene.
Gre za poročila:
 • Glavna knjiga - podatki za revizijo
 • Osnovna sredstva - podatki za revizijo
 • Saldakonti - podatki za revizijo
 • MBK-promet za revizijo
 • MBK-stanje zalog za revizijo