Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Promet_dodatna_davčna

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​

​Promet na dodatno, lastno, davčno številko ter evidentiranje prodaje na daljavo


Opcija vključuje odprtje šifranta dodatnih davčnih številk podjetja odprtih v drugih državah EU oziroma številke eVem v primeru prodaje na daljavo za fizične osebe v EU in izven Slovenije.

  • Šifranti:

- ​Dopolnitev šifranta davčnih oznak, kjer je omogočeno izbrati šifro države, za katero davčna oznaka velja in vpis ustrezne DDV stopnje za to državo.
  • ​Davčna poročila:

- v okviru modula Davčna poročila / Poročilo DDV, Rekapitulacijsko poročilo, Poročilo o dobavah, so vključeni le dokumenti, kjer je podatek dodatna davčna številka prazen. To so računi, ki se poročajo domači državi.
- v okviru modula Davčna poročila / Poročilo DDV - dodatna davčna številka v EU - tu so vključeni dokumenti, katere poročamo v tuje države EU, kjer imamo odprto dodatno davčno številko.

  • ​Izdani računi 

Pri izdanih računih se dodatna davčna številka ponudi iz pogodbe oziroma se jo vnese na glavo izdanega računa. 

FA_ZDDV.jpg


  • Prejeti računi

1. Program Vodenje nabave - Nabavna pogodba-ceniki:

Na nabavno pogodbo - ceniki je bilo dodano polje Zavezanec za DDV EU, kjer je pomoč na šifrant dodatnih davčnih številk. V primeru, da na pogodbi izberemo šifro dodatne davčne številke, se bo po izboru pogodbe na glavi prejetega računa, prepisala šifra dodatne davčne številke.
Polje ni obvezno za vnos. Podatek prazno pomeni, da je promet obdavčnen po slovenski zakonodaji.

NA_Pogodba_ZDDV.jpg 

Slika 1: Nabavne pogodbe pri vklopljeni opciji2. Prejeti računi

Pri vnosu prejetih računov se vnese oznaka za novo davčno številko pri prejetih računih za katere velja, da je opravljen promet po dodatni davčni številki.
Polje je lahko prazno. Pomoč na šifrant dodatnih davčnih številk. 
Dodatna št PR.jpg
Slika 2: Glava prejetih računov - izbor podatka dodatna davčna številka

V primeru, da je polje Pogodba pred poljem dodatna davčna številka, bo program iz izbrane pogodbe vpisal šifro dodatne davčne številke. V primeru spremembe pogodbe na glavi računa je potrebno šifro dodatne davčne številke preveriti in ustrezno popraviti.

Iz pogodbe se na glavo prejetega računa prepiše tudi denarna enota, ki ima prednost pred denarno enoto izbranega konta obveznosti.Pri vnosu davčnih oznak za pozicijo prejetih računov je kontrola, da se ponudijo davčne oznake glede na ustrezno državo.

Če na glavi računa ni vpisana dodatna davčna številka, je nespremenjeno delovanje glede ponujanja davčnih oznak.​

Dodatna št PR_pozicije.jpg